Käimasolevad projektid

Pilt

KASUTAJAKESKNE DISAIN TEHNOLOOGIAARENDUSES

Kasutajakeskne lähenemine on eelduseks edukate toodete ja teenuste loomisel. Tehnoloogia ülikiire areng viimase mõnekümne aasta jooksul on viinud punkti, kus luuakse tavainimesele hoomamatult keerukaid lahendusi. Ometi määrab uue tehnoloogia edukuse see, kuidas turg selle vastu võtab: kui hästi ta arvestab sihtgrupi vajaduste, kogemuste ja eeldustega, kui hästi ta sobib konteksti ning kui lihtsalt on kasutatav.

Edu saavutamine eeldab seega teadlikku lähenemist toodete ja teenuste kujundamisel, kasutajakeskse disaniprotsessi läbimist, erialase mõttelaadi ja metodoloogia rakendamist.

Seetõttu korraldab elektroonikatööstuse klaster ESTRONICS koostöös Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna ja avatud akadeemiaga koolituse oma liikmetele. 

Koolitajad: prof Martin Pärn ning Tanel Kärp.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi.

Koolituse toimumise aeg ja koht: mai-juuni 2017 EKA vabade kunstide majas Lembitu tn 10, Tallinn

Koolituse sisu

24. mai (K) kl 16.00–19.00 Sissejuhatus disaini. Martin Pärn

8. juuni (N) kl 15.00–18.15 Disainiprotsess. Tanel Kärp

13. juuni (T) kl 15.00–18.15 Interaktsioonidisain. Tanel Kärp

15. juuni (N) kl 15.00–18.15 Prototüüpimine ja testimine. Tanel Kärp

Koolituse eesmärk on luua võimalused, et osaleja mõistab kasutajakeskse disaini mõttelaadi, kasutajakeskse disain vajadust, orienteerub valdkonna metodoloogiates ja disaineri kaasamise võimalustes ja vajalikkuses tootearendusse.

Koolituse läbijad saavad õpitut koheselt rakendada oma projektide hindamisel ning astuda esimesi samme nende kasutajakeskseks muutmisel. 

Õpiväljundid:

– osaleja mõistab, kuidas disaini ja tootearenduse protsesse ühendada;

– osab luua disaineritele lähteülesandeid;

– teab, kuidas rakendada disaini oskusi oma eriala arendustegevuses. 

Koolitus lõpeb arvestusega ning selle edukalt läbinule antakse EKA täienduskoolituse tunnistus. 

Koolitus on klastri ESTRONICS liikmetele tasuta. 

Registreerumine koolitusele SIIN

Lähem info Ele Merike Pärtel, e-post ele.partel@estonianelectronics.eu

Lisatud Püsilink
Pilt

Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries

2017 aasta augustis toimub Eesti Kunstiakadeemia esimene rahvusvaheline suveakadeemia Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries, mis koondab erinevate visuaalkultuuri teadus-ja loomevaldkondade kursuseid, keskendudes innovaatilistele, lahendusi otsivatele ja aktuaalsetele teemadele – looduskeskkonna ja inimese koostöö looduses, teede ja liikluse kaardistamine avaliku ruumi investeeringute tõhustamise jaoks, Eesti keskaegsete kirikukrohvide ja krohvimaalingute jaoks sobiva konsolideerimisvahendi leidmine kaasaegsete metoodikate hulgast, Eesti kunstielu regionaalses ning rahvusvahelises kontekstis ning suuremahuliste ja erimõõduliste objektide konstrueerimine ja ehitamine Tallinna Loomaaia elevantidele. Suveakadeemia õppejõududeks ja koolitajateks on EKA ja partnerülikoolide juhtivõppejõud, teadurid ja kunstnikud. Vaata kursuste kohta meie rahvusvahelise suveakadeemia kodulehelt: http://www.artun.ee/summeracademy/

EKA suveakadeemia eesmärk on aidata kaasa EKA missiooni, visiooni ja rahvusvahelistumise eesmärkide täitumisele ehk olla oma tegevuse ja inimeste kaudu “Eestis keskne ja rahvusvaheliselt arvestatav kunsti, visuaalkultuuri ja elukeskkonna looja, kujundaja ja mõtestaja ning oluline kultuurikeskkonna ja elukvaliteedi rikastaja”.

Sealhulgas:

– rikastada rahvusvahelist kunsti-, disaini- ja arhitektuurihariduse maastikku

kõrgetasemeliste õppimise võimaluste kaudu,

– toetada EKA õppekavade, õppejõudude ja õppevõimaluste rahvusvahelise tuntuse ja tunnustatuste jätkuvat kasvu,

– leida EKAle uusi õppijaid-üliõpilasi ja õppejõude-koolitajaid,

– toetada õppejõudude arengut,

– tutvustada eesti kunsti, disaini ja arhitektuuri rahvusvaheliselt,

– tutvustada EKA ingliskeelseid õppekavasid võimalikele sisseastujatele,

– tutvustada Eestit ja eriti Tallinna kui atraktiivset õppimise, loome-, kultuuri- ja

teaduskeskkonda;

– olla jätkusuutlik – rahvusvahelisest suveakadeemiast kujuneb EKAle oluline

tegevusvaldkond ja EKA rahvusvaheline bränd.

Projekti tulemused ja mõju sihtrühmadele:

– ühiskonnas, valdkonnas, piirkonnas ja indiviidi elus elukestva õppe eelduste

loomine,

– EKA rahvusvahelise suveakadeemia kui brändi loomine ja kvaliteedi tagamine ning

rahvusvahelistumise näidikute kasvamine,

– õppevõimaluste rikastumine ja seniste õppevõimaluste piiride ületamine läbi uute,

valdkonna aktuaalsete teadus-, loome- ja arendusteemadel põhinevate, avatud ja

ingliskeelsete õppevõimaluste kujundamise,

– avatud ja võrdsete võimaluste pakkumine õppimiseks, sh võimalus õppida

akadeemias ilma pikemaajalise kohustuseta,*

– ülikoolitasemel õppijate profiili rikastumine ning seda eelkõige kõrgema

haridustasemega õppijate osas,*

– õppijate kõrghariduse tasemel õppevõimalustele ligipääsu paranemine, sh neile,

kellel keelebarjääri tõttu polnud varem võimalik osaleda,

– õppijate õpiteede mitmekesistumine,

– õppijate teadus-loovus- ja oskuspädevuste kujunemise toetamine,

– kõrgkoolis juba õppivate üliõpilaste tulemusliku ja kiiremalt lõpetamise toetamine,*

– väärtuste loomine kohalikule kogukonnale – arendusehitis Soomaale, tõhusamate

konserveerimispraktikate arendamine ja kultuuripärandi kaitsmine Saaremaal,

kolmandatele osapooltele jagatavad kogutud andmed teede ja liikluse kaardistamise

tulemustest,

– õppejõudude teadus-, arendus- ja loometegevuse näitajate kasvamine, õppejõudude

areng, sh rahvusvahelise õpetamiskogemuse lisandumine,

– tipptasemel välisõppejõudude õpetamine Eestis.

(*Tulemuste ja mõju prognoosis on tuginetud Suomen kesäyliopistot 2016

analüüsile.)

Rahvusvaheline suvekool toetab märkimisväärselt Eesti Kunstiakadeemia

Arengukava 2016-2020 (http://bit.ly/2dMHkB7) rahvusvahelistumise eesmärke:

– EKA on rahvusvaheline ja avatud – näeme õpirändes olulist arenguimpulssi, mis

võimaldab omandada parimaid tavasid ja oskusi,

– väärtustame rahvusvahelisi kogemusi ja innustame oma liikmeid loodud võimalusi

kasutama,

– eri kultuuritaustaga õppijate koostöö ja koosõppimine soodustab lõimeprotsessi,

– peame oluliseks huvi ja sallivust välisriikidest tulevate EKA liikmete suhtes ja

otsime võimalusi, et värvata rahvusvahelisi tudengeid ja õppejõude.

Uute õppekavade avamisel ja olemasolevate arendusel (sh rahvusvahelised

õppekavad) lähtub EKA oma tipp-pädevustest ja vastutusvaldkondadest ning tööturu

vajadustest, kaasab arendusse üliõpilasi, vilistlasi, välisspetsialiste ja tööandjaid,

võtab arvesse rahvastikuprognoose.

EKA sihiks on suurendada avalikkuse teadlikkust akadeemia tegevustest,

populariseerides oma põhitegevusi eri sihtgruppide hulgas regiooniti ja

rahvusvaheliselt. Arendame turundus- ja kommunikatsioonistrateegiat, mis toetab akadeemia mainekujundust. Viime läbi aktiivset ja süstemaatilist rahvusvahelistele sihtgruppidele suunatud turundus- ja teavitustegevust.”

Suvekool toetab EKA õppevaldkonna võtmenäitajate saavutamist, milleks üliõpilaste mobiilsuse osas on:

“- rahvusvahelistes õppekavades osalevate tudengite suhe üliõpilaste koguarvuga,

– välisüliõpilaste ja väliskülalisõppejõudude osakaal,

– õppevahetuses ja välispraktikas osalenud üliõpilaste arv/osakaal õppivatest

üliõpilastest ja lõpetajatest.”

Lisaks aitab suvekool kaasa EKA Arengukava rakenduskava arendustegevuste

saavutamisse:

“- korraldame kõrgetasemelisi rahvusvahelisi konverentse, töötubasid ja näituseid,

– innustame vilistlasi osalema EKAga seotud külalisõppejõudude ja ekspertide

loengutes ja töötubades.

– kaasame EKA tegevustesse rahvusvahelisi tudengeid, õppejõude ja teadlasi,

– kaasame oma õppe- loome ja teadustegevusse välisõppejõude,

– kaasame pakutavasse täiendus-, ümber- ja vabahariduslikku õppesse rahvusvahelisi

õppejõude ning spetsialiste. “

Esimese EKA rahvusvahelise suvekooli läbiviimisega oleme aluse pannud

tegevusvaldkonnale, mis toetab EKA õppekavade, õppejõudude ja õppevõimaluste

rahvusvahelist tuntust ja tunnustatust ning tutvustab eesti kunsti, disaini ja arhitektuuri rahvusvaheliselt. Suvekooli on plaanis kaasata 77 välistudengit, kellele oleme saanud tutvustada EKA ingliskeelseid õppekavasid ning Eestit kui atraktiivset õppimise ja teadustöö tegemise kohta.

EKA rahvusvaheline suvekool toimub projekti “Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries” raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond summas 37 079,24 eurot.

Lisatud Püsilink
Pilt

ETTEVÕTLUSMENTORLUSE MEISTRIKLASS LOOMEMAJANDUSE VALDKONNA ÕPPEJÕUDUDELE

Eesti Kunstiakadeemia korraldab ettevõtlusõppe programmi EDU TEGU raames kahepäevase kursuse õppejõududele ärimentorlusest loomevaldkondades. Koolitus toimub:

R, 25.11.2016 kl 10.00-17.15 Estonia pst 7 ruum E-440

E, 12.12.2016 kl 10.00-13.15 Estonia pst 7 ruum E-241

Kursus on avatud kõikidele Eesti avalik-õiguslike ülikoolide loomevaldkonna õppejõududele ja on suunatud praktiliste mentori oskuste omandamisele. Osalejad saavad teadmisi ja tööriistu kohe praktiliste ülesannete kaudu järele proovida. Osalejad saavad ja annavad palju tagasisidet.

Mentor aitab üliõpilasi läbi oma kogemuse ja praktika. Mentor on väljakutsete esitaja, tähelepanelik kuulaja ning proaktiivne suhtleja. Koolitusel toetatakse valmisolekut toimida üliõpilastiimide mentorina.

Koolitus toimub Eesti Kunstiakadeemia peahoones (Estonia pst 7, Tallinn). Koolitajad Mart Kikas ja Kristiina Krabi-Klanberg.

Käsitletavad põhiteemad ja koolitajate tutvustuse leiab siit: http://bit.ly/2ggxV9d

Koolitus on osalejale tasuta. Koolitust korraldab EKA Avatud Akadeemia. Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Registreerumine aadressil https://goo.gl/forms/mhyVjbl4j2ymVINF2 hiljemalt 23. novembril

Lisatud Püsilink
Pilt

Lisaeriala KUNST omandamine õpetajatele Eesti Kunstiakadeemias


Kunstiõpetaja lisaeriala

üldhariduskooli klassi- ja aineõpetajatele.

Toimumisaeg: 28.oktoobrist 2016 kuni 7. juunini 2017

Maht: 20 EAP, sh 160 ah auditoorset õpet. Neli esimest õppesessiooni:
28.-29.10.2106
18.-19.11.2016

2.-3.12.2016

2.-4.01.2017
Edasised kuupäevad lepitakse grupiga kokku esimesel kohtumisel.

Õpiväljundid. Kursuse lõppedes õppija:

Orienteerub kaasaegses kunstis ja mõtestab seda.

On kogenud erinevaid kaasaegse kunsti praktikaid ning erinevate loovtööde loomist.

Avaldub kunstiõpetaja isikupärane professionaalne identiteet ning valmisolek areneda kunstiõpetajana.

Mõistab õpilase arengut ning kujutamisoskuse erinevaid etappe ja vajadusi.

On võimeline looma õppija arengut toetava ja inspireeriva kunstiõppe keskkonna ja kasutama selleks asjakohaseid võimalusi – erinevaid õppevorme, lähenemisi ning meetodeid.

On võimeline looma ja teoreetiliselt põhjendama oma kunstiõppe käsitust ning looma ja arendama kunstiõppe ainekava.

Analüüsib ja hindab põhjendatult kunstiõpet.

Kursuse sisu:

Kaasaegse kunstiõppe alused (õppejõud Edna Vahter, Helen Arov, Anu Purre, Merike Rehepapp, Minni Hein, Kristiina Krabi-Klanberg)

Loovus- ja arengupsühholoogia (õppejõud Raivo Roosmaa)

Interdistsiplinaarne kunst (õppejõud Olivia Verev)

Loovpraktika (õppejõud erinevad EKA õppejõud ja vilistlased, tegevkunstnikud)

Kunstiõppe praktika (õppejõud Helen Arov ja Maarja Kell)

Kursuse lõppedes antakse välja Eesti Kunstiakadeemia täiendusõppe tunnistus.

Registreerimine: Registreerumiseks tuleb saata 20. oktoobriks 2016 HITSA kodulehe kaudu järgmised dokumendid:

  • CV;
  • motivatsioonikiri, kus põhjendatakse
    koolitusel osalemise soovi ning avatakse oma õpetamiskogemust ning
    kogemust kunstiga (näitusekülastus, enda loometegevus vmt) ning ootsused
    kursusele;

Laekunud sooviavalduste seast teevad koolitajad oma lõpliku valiku ja annavad hiljemalt 24. oktoobriks teada koolitusele vastuvõetute nimed. Vajadusel viiakse sooviavaldajatega läbi lühivestlused.

Kui otsustad osaleda, võtad kohustuse osaleda kogu koolitusel.

Informatsioon.

Pirje Kõvatomas tel 626 7327 või e-post pirje.kovatomas@artun.ee

Registreerimine HITSA kodulehel.

Lisatud Püsilink
Täida küsitlus, võida meeneid!