VÕTA

VÕTA eesmärk

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi sõltumata nende omandamise viisist. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTAt saab kasutada

  • poolelijäänud õpingute jätkamiseks
  • õppekava vahetamiseks
  • õppekava täitmiseks

VÕTA võimaldab avestada

  • varasemalt õppeasutustes sooritatud õpinguid
  • täienduskoolituses õpitut
  • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga!

VÕTA hariduse omandamisel

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada.

Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijad, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

Mida hinnatakse?

Mitte kogemust, vaid sellest õpitut Teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada Vastavust õppeaine, õppeainete ploki (mooduli) ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile vastaval tasemel toimetulekut.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

EKAs reguleerivad varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist Eesti Kunstiakadeemia õppekorralduseeskiri ning VÕTA kord.

Varasemaid õpinguid või töökogemust arvestatakse tudengi taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada õppeosakonda, kus selle vaatab üle õppeosakonna VÕTA spetsialist ning vajadusel nõuab lisadokumente või täpsustusi. Varasemate õpingute arvestamist viib läbi õppeainet õpetav õppejõud või õppekava juht, töökogemusest õpitu arvestamist viib läbi õppekavajuht või hindamiskomisjon. Töökogemusest õpitu arvestamise tulemuse kinnitab teaduskonna nõukogu.

Arvestamise käigus võidakse taotlejalt nõuda lisadokumente. Vajadusel võib VÕTA hindaja kaasata töösse väliseksperte.

Varasemaid õpinguid ning töökogemust võib arvestada õppekava täitmisel piiramatus mahus, kuid seda ei arvestata lõputööde puhul.

Lisaks taotlusvormile (vorm VÕTA varasemate õpingute arvestamine.doc) peab taotleja esitama varasemaid õpinguid tõendavad dokumendid- diplomi ja akadeemilise õiendi, tunnistuse, väljavõtte õpingukaardist, õpingute sisu kirjeldava dokumendi vms.

Töökogemuse arvestamiseks peab taotleja lisaks avaldusele esitama koopia tööraamatust või tõendi töölt. Dokumentidel peab näha olema tööle asumise kuupäev, ettevõtte nimi, ametinimetus, töökoormus ning töö kirjeldus. Lisaks peab taotleja kirjeldama oma tööd ning analüüsima sellest õpitut ning sobivust õppekavaga. Loometöö arvestamiseks tuleb esitada portfoolio.

Esitatud dokumentide ja materjalide õigsuse eest vastutab esitaja!

VÕTA sammud taotlejale õppekava täitmisel EKA-s

1. VÕTA protsessi ja reeglitega tutvumine

EKA kodulehel (Õppimine – VÕTA, EKA õppekorralduseeskiri)

2. Eneseanalüüs

Kogemuse ning sellest õpitu ja õppekava võrdlemine

3. Õppeosakonna VÕTA nõustaja poole pöördumine

Koos nõustajaga vajalike dokumentide ning kogemuse sobivuse õppekavaga väljaselgitamine

4. Taotluse esitamine

Dokumendid vaatab üle õppeosakonna VÕTA nõustaja

5. Taotluse hindamine

Esitatud materjalile õppekava täitmiseks annab hinnangu: õppeainet õpetav õppejõud või õppekava juht. Töökogemusest õpitu arvestamist viib läbi õppekavajuht või hindamiskomisjon.

Töökogemusest õpitu arvestamise tulemuse kinnitab teaduskonna nõukogu. Hindamise käigus võidakse nõuda lisamaterjale. Vajadusel kaasatakse väliseksperte.

6. Otsuse teatamine ja tagasiside andmine

Otsuse teeb teatavaks õppeosakonna VÕTA nõustaja.

7. Vaidlustamine

Negatiivse otsuse korral on taotlejal õigus esitada apellatsioon akadeemilisele prorektorile (EKA õppekorralduseeskiri p. 7.5)

ABIKS TÖÖKOGEMUSEST ÕPITU ARVESTAMISE AVALDUSE ESITAMISEKS

Kogu protsess peaks algama sellest, et õpitav eriala ja töökogemus (mis on olnud või kestab ka praegu) oleksid sarnased. Töökogemusega sarnane võib olla ka moodul või aine. Oluline oleks seejuures tutvuda ainekirjeldusega, et veenduda, et töökogemus ja sellest õpitu tõepoolest kataks aine.

Järgmiseks tuleks hakata kokku panema tõendusmaterjali selle kohta, mis tõestaks, et töökogemusega on vastav aine või moodul läbitud ja vastavad teadmised juba olemas. Kõige kompaktsem on töökogemuse arvestamiseks kokku panna kaust, mida nimetame portfoolioks.

Töökogemusest õpitu arvestamise portfoolio on erinev tavapärasest portfoolio mõistest Eesti Kunstiakadeemias.

Portfoolio võiks alata avaldusega, milles üliõpilane palub oma töökogemusest õpitu arvestamist ja millel ta toob välja aine, mille arvestamist ta soovib, ning punktimahu. Avalduse vorm on kättesaadav õppeosakonna avalduste stendilt või Eesti Kunstiakadeemia kodulehelt.

Järgmiseks tuleks lisada tõendusmaterjal töölt, mille arvestamist aineks või mooduliks soovitakse. See tähendab kas väljavõtet tööraamatust või koopiat töölepingu väljavõttest vms.

Sellele järgneb tööülesannete loetelu ja töökoormus.

Edasi tuleks analüüsida oma tööd, selle käigus tehtut ning selle kaudu õpitut. Oluline on seejuures võrrelda oma kogemust ainega, mille arvestamist töökogemusega soovitakse. Analüüsil ei ole ette antud pikkust, ent selleks ei sobi ainuüksi kirjeldus tehtud tööst. Sellele peaks järgnema pildimaterjal töödest. Et tööd võivad olla erinevad, siis kirjalike tööde puhul tuleks ära tuua töö ise ning kas koopia või viide sellele, kus on töö ilmunud.

Näituste puhul pildid toimunud näitusest ning detailsemalt ka pildid seal väljas olnud töödest.

Projekteerimise ja disainimise käigus pildid projektidest ning valmis töödest.

Portfooliol ei ole ette antud ühtset kujundust või vormi. See võib ja peab olema iga üliõpilase enda nägemus ja arusaam portfooliost. Seejuures on oluline ainult eelpoolmainitud nelja sisupunkti järgimine (avaldus, väljavõte tööraamatust/lepingust, analüüs, tõendusmaterjal).

VÕTA tagasisideküsitluste kokkuvõtted

2011/2012 õppeaasta

VÕTA hindamiskomisjonide koosseisud

2013/2014 õppeaasta kevadsemestri komisjonid

2014/2015 õppeaasta kevadsemestri komisjonid

2015/2016 õppeaasta sügissemestri komisjonid

2015/2016 õppeaasta kevadsemestri komisjonid

2016/2017 õppeaasta sügissemestri komisjonid

2016/2017 õppeaasta kevadsemestri komisjonid

Täida küsitlus, võida meeneid!