ülevaade

Kunst peab ühiskonnas täisväärtuslikult toimiseks olema mõtestatud ja tõlgendatud, seotud oma loomiskontekstiga. Võimalust selliseks kunsti uurimiseks pakub EKA doktoriõpe.

EKAs toimub doktoriõpe neljal erialal: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, kunst ja disain, arhitektuur ja linnaplaneerimine ning muinsuskaitse ja konserveerimine. Doktoriõppe korraldust reguleerivad Eesti Kunstiakadeemia õppekorralduse eeskiri ja doktoriõppe statuut.

Kui kunstiteadus esindab selgelt humanitaarteadust, siis kunsti ja disaini doktoriõpe tähendab praegu kogu maailmas esiletõusvat loomeuurimust (artistic research, practice-based research), kus kunstnik või disainer loob uudse teose ning mõtestab seda tekstiliselt. Nende vahele jääb muinsuskaitse ja restaureerimine, kus doktoritöö võib olla nii puhtalt tekstiline kui ka millegi restaureerimine koos selle analüüsiga.

Kuna doktoriõpe on kõrghariduse III aste, siis saavad sinna kandideerida magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikud. Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on neli aastat, kuid võimalik on ka osaajaline õpe ja kaitsta saab eksternina. Doktoriõpe keskendub ümber avalikult kaitstava doktoritöö ja seda toetavad üldõpe, erialaõpe ja valikained. Doktoranti suunab tema juhendaja, sageli on teine juhendaja kas naabererialalt või väljaspoolt EKAt.

EKA alustas doktoriõppega 1995. Esimese akrediteeringu said kunstiteaduse, muinsuskaitse ja restaureerimise ning arhitektuuri õppekavad aastal 2002. Doktorikool asutati 2005. Samal aastal avati meedia ja disaini õppekava, mis 2007 kujundati ümber kunsti ja disaini õppekavaks. 2014. aasta kevadel avati arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppekava. Samal aastal läbisid ülejäänud kolm doktoriõppekava akrediteerimise. 


DOKTORIÕPPE ERIALAD

* MUINSUSKAITSE JA KONSERVEERIMINE

Õppekava üldeesmärgid

– Viia doktorandi teoreetiline ettevalmistus ja teadmised oma erialal rahvusvahelise teadustasemeni muinsuskaitse ja restaureerimise põhisuunas: muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu, arhitektuurimälestiste restaureerimine ja kunstimälestiste restaureerimine.

– Tagada laiale maailmakäsitlusele tuginev professionaalne tase ja sellele vastavad oskused.

– Süvendada teadusliku uurimistöö akadeemilist külge, tagades nii tema metoodilise ettevalmistuse kui eriala sügavuti tundva uurija isiksuse väljakujunemise.

– Valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii teaduse kui juhtivspetsialistina praktilises vallas ning pedagoogilisel alal.

MUINSUSKAITSE JA KONSERVEERIMISE ERIALA DOKTORINÕUKOGU

dr Anneli Randla, muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht

prof dr Lilian Hansar, kunstikultuuri teaduskonna dekaan

prof dr Urve Kallavus, Tallinna Tehnikaülikooli materjaliuuringute teaduskeskus

prof dr Krista Kodres, kunstiteaduse eriala doktoriõppekava juht

dotsent dr Kurmo Konsa, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut

prof dr Juhan Maiste, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut

prof dr Karl Õiger, Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond

Asendusliige: dr Heiki Valk, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut

Sekretär: Maris Veeremäe

   

* KUNSTITEADUS JA VISUAALKULTUURI UURINGUD 

Õppekava üldeesmärgid

– Tagada doktorandi teoreetiline ettevalmistus ja teadmised kunstiteaduse erialal rahvusvahelisel tasemel.

– Tagada sellele vastavad professionaalsed oskused uurimistöö metodoloogias ja selle filosoofilistes alustes.

– Süvendada akadeemilist väljendusoskust.

– Valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii akadeemilise uurija, muuseumiteaduri kui ka kõrgkooli pedagoogina.

KUNSTITEADUSE JA VISUAALKULTUURI UURINGUTE ERIALA DOKTORINÕUKOGU

prof dr Krista Kodres, kunstiteaduse eriala doktoriõppekava juht

dr Epp Lankots, kunstiteaduste ja visuaalkultuuri instituut

dr Anneli Randla, muinsuskaitse ja restaureerimise eriala doktoriõppekava juht 

prof dr Virve Sarapik, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut

dr Andres Kurg, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut

prof dr Marek Tamm, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut

prof dr Tõnu Viik, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, filosoofia osakond

prof Juhan Maiste, Tartu Ülikool

Sekretär: Karin Nugis

   

* KUNST JA DISAIN

Õppekava üldeesmärgid

– Luua valmisolek süveneva teadusliku uurimistöö ning loomingulise tegevuse viljelemiseks.

– Kujundada küps uurija- ja kunstnikuisiksus kunsti ja disaini alal.

– Luua uusi teadmisi ja tehnoloogiaid.

– Luua kõrge kunstilise tasemega teoseid ja tooteid.

– Kujundada uurimistöö tradistioone kunsti ja disaini vallas.

KUNSTI JA DISAINI ERIALA DOKTORINÕUKOGU

dr Liina Unt, kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht

prof dr Krista Kodres, doktorikooli juhataja

prof dr Virve Sarapik, kunstiteaduse instituut

dr Roomet Jakapi, Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut

dr Jan Kaila, Kuvataideakatemia (Helsingi) doktorikooli juhataja

prof dr Raivo Kelomees, vabade kunstide teaduskond

Asendusliikmed:

prof Kirke Kangro, vabade kunstide teaduskonna dekaan

prof Kristjan Mändmaa, disainiteaduskonna dekaan

Sekretär: Elika Kiilo

   

* ARHITEKTUUR JA LINNAPLANEERIMINE

Õppekava üldeesmärgid

– Võimaldada loomingulisel praktikal põhineva uurimistöö teostamist arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonnas.

– Kaasaegse ühiskonna probleemidega suhestuva uue erialase teadmise loomine.

– Arendada erialast uuenduslikku teadmist koostöös teiste valdkondadega.

– Edendada uue teadmis- ja erialase kompetentsi rakendamise oskust, arvestades elukeskkonna kestliku arenguga.

– Arendada olemasolevaid ja töötada välja uusi strateegiaid ja meetodeid erialase

uurimistöö teostamiseks.

– Täiendada valdkondlikku rahvusvaheliselt koostöövõimelist uurijate-loojate kogukonda.

Täida küsitlus, võida meeneid!