2019 KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD JA MAGISTRITÖÖD

Foto: Tõnu Tunnel

MAGISTRITÖÖD, 2019:

Elshaaer, Amr Gamal – FORMALIZING HOUSING INFORMALITY IN ALEXANDRIA, EGYPT: MODULAR FOR HAWD 10 / FORMALISEERIDES ELAMUEHITUSE MITTEFORMAALSUST ALEKSANDRIAS EGIPTUSES: MODULAARNE DISAIN HAWD10 JAOKS
Magistritöö eesmärgiks on käsitleda mitteformaalsust kui slummile omast spetsiifilist ruumilist konteksti. Magistritöö püüab teoreetilist uuringut ja disainiprojekti lõimides täpsemalt vastata küsimusele, kuidas võiks modulaarne disain tuua formaalsust ühte informaalsesse asundusse. Juhtumiuuringuks on siinkohal Hawd10 asum Egiptuse linna Aleksandria äärealal.
Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks, Keiti Kljavin


 

Karro, Siim – PERCEPTUAL DESPAIR AT THE AGE OF FLATNESS / TAJULINE LOOTUSETUS PINNAPEALSUSE AJASTUL
Magistritöö “Tajuline lootusetus pinnapealsuse ajastul” analüüsib kaasaegsele keskkonnale omaseid puuduseid ning nende mõju tajulisele kogemisele. Pealiskaudsus, ratsionaalsus ning kultuuri visuaalne kallutatus on avatud läbi kohalike ruumiliste näidete ning täiendavalt käsitletud EKA Galeriis toimunud näitusel “Inimlik. Puudus”.
Oma viimase installatsiooniga uurib Siim võimalusi leevendamaks antud olukorda, rakendades inimese potentsiaali.
Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks, Keiti Kljavin

 

 

Teetamm, Helen – DIG IN FOR THE BENEFIT OF HEALTH – REINTRODUCING SOIL AS AN INDOOR ELEMENT / KAEVA TERVISEKS – MULD KUI TAASAVASTATUD ELEMENT SISERUUMIS
Magistritöö keskendub otsese kokkupuute taasloomisele linnaelanike ja mulla vahel, lähtudes siseruumi ja inimese tervise vaatepunktist. Kunstlik elukeskkond ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine linnades põhjustavad mitmesuguseid haigusi ja terviseprobleeme ning teadlased näevad paljude selliste probleemide ühe põhjusena vähenenud kokkupuudet mullaga. Kontseptuaalne disainilahendus keskendub 1-3-aastastele linnas elavatele väikelastele. Multidistsiplinaarne siseruumi mullaelement pakub kasutajatele otsest kokkupuudet mullaga läbi erinevate sensoorsete ja taktiilsete tegevuste, et tugevdada nende immuunsüsteemi.
Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks, Keiti Kljavin

 

Truusalu, Eva-Maria – ENVIRONMENT INITIATING PLAY: KINDERGARTEN AS AN ABSTRACT PLAY LANDSCAPE / RUUM KUI MÄNGU ALGATAJA: LASTEAED KATKEMATU MÄNGUMAASTIKUNA

Magistritöö uurib alushariduse ja lasteaedade temaatikat ning püüab leida vastust küsimusele, kuidas lasteaia füüsiline keskkond võiks lapse arengut senisest enam toetada ja mõjutada.
Juhendajad: Gregor Taul, Tiit Sild, Hannes Praks

 

Tungal, Kaia – LIFE, DEATH AND THE SPACES IN BETWEEN. THE CURRENT STATE AND FUTURE OF CEMETERY CULTURE IN ESTONIA: EXERCISING DESIGN FICTIONS IN THE CONTEXT OF BURIAL PRACTICES AND SPACES / ELU, SURM JA RUUMID NENDE VAHEL. SURNUAIAKULTUURI OLUKORRAST EESTIS: DISAINI FIKTSIOONIDE LOOMINE MATMISPAIKADE KONTEKSTIS
Magistritöö tegeleb muutuva surnuaia- ja surmakultuuriga Eestis, keskendudes ruumi olulisusele nende muutuste arengus. Selleks, et looksime ruume, mis oleksid tulevikku suunatud ja jätkusuutlikud ka 30 aasta pärast, peame kasutama ideid ja tehnikaid, mis soodustavad ja toetavad uusi arenguid ühiskonnas. Töö pakub oma ekperimentaalse nägemuse tulevikust Tallinnas aastal 2050 ning loob Transition Design teooria põhjal visiooni tuleviku surmakultuuri ruumidest.
Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks, Keiti Kljavin

 

Zúniga Lozano, Andrea Liliana – FROM SPATIAL DESIGN TO SOCIAL FABRIC: GENERATING ENCOUNTERS IN POST-PEACE-AGREEMENT COLOMBIA / RUUMIKUJUNDUSEST ÜHISKONNA SOTSIAALSE ALUSKOENI. LUUES KOHTUMISI RAHUJÄRGSES KOLUMBIAS

Magistritöö vaatleb seda, kuidas endised võitlejad on küll ametlikult võetud vastu Kolumbia ühiskonda, kuid täielikuks lõimumiseks tuleb neil läbi käia kõike muud kui lõimiv integratsiooniprogramm riiklikes ümberkoolitus-laagrites (ETCR). Sisearhitektina on siinkohal Andrea eesmärgiks aidata luua sidusat ühiskonda läbi ruumiliste stsenaariumide, mis loovad võimalusi ootamatuteks kohtumisteks ja värsketeks liikumismustriteks. Toetudes nii ajaloolisele kui teoreetilisele uurimistööle, pakub ta välja stsenaariumi ühele Kolumbia väikelinnale, mis varem kuulus FARC-EP mõjualasse ning asub praegu 7,6 kilomeetri kaugusel ühest ETCR ümberõppelaagrist. Tema ettepanekuks on turuplatsiga seonduv logististiline süsteem, kus nii endised võitlejad kui tavakodanikud saavad ühise eesmärgi nimel töötades kohtuda. Projektis töötavad mõlemad osapooled ühiskonna sotsiaalse aluskoe kokkuõmblemise nimel, kusjuures selle tegevuse vahendajaks ja initsieerijaks on ruumikujundus.
Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks

 

 

 

BAKALAUREUSETÖÖD, 2019                

Sandra Mirka – KUNI SURM MEID LAHUTAB

Henri Papson – HINGESTATUD AKNA KOREOGRAAFILINE FENOMEN

Veera Gontšugova – A NIGHTCLUB FOR TODAY: DANCING IN LABYRINTH & RUINS

Eri Rääsk – MIS ON SEE KOHT, KUS TAEVAS PUUTUB MAAD?

Maria Helena Luiga  – KAEVE KAEMUS: MAASTIKU KOGEMINE LÄBI PINNASESSE LÕIGATUD RUUMI

Birgit Õigus – TEEKOND

Ilona Grono – HRUŠTŠOVKADE EHK TÜÜPSEERIA 1-317 KORTERMAJADE SISEARHITEKTUURNE KAASAJASTAMINE

Delija Thakur  – VIADUKTI ALL. VIADUKTIALUNE RUUM TEISMELISTE KOHTUMISPAIGANA

Martin Kukk – ÖKOLOOGILISE DISAINI ALUSED ÜHEPEREELAMU NÄITEL

Kirke Kalamats – MEIE LASTEAED: LASTE EMPAATIA ARENGU TOETAMINE RUUMIS

Anna-Grete Konsap – KAUBANDUSKESKUSTE ÖINE KASUTUS?

Elin-Harriet Helemäe – TAASTAVAD DIGITAALSED KESKKONNAD

Janne-Eliise Kond – EAKATE- JA LASTEAED

Karolin Kaup – KATUS 2. TATARI 64 REKREATSIOONIALA

Teele Tomson – MEELTERUUM VAIMUVILI

Emely Mihkelsoo – VIBRATSIOONID

Jaga sõpradega:

Postitas Merilin Tee
Viimati muudetud