2020 KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD JA MAGISTRITÖÖD

Foto: Laura Rohtlaan

MAGISTRITÖÖD, 2020:

Albi, Keiu – SURMAGA SILMITSI: RUUM SURIVOODI ÜMBER. EELK TALLINNA DIAKOONIAHAIGLA HOSPIITSIOSAKONNA NÄITEL/ FACING DEATH. SPACE AROUND THE DEATHBED ON THE EXAMPLE OF THE ESTONIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH’S TALLINN DEACONESS HOSPITAL’S DEPARTMENT OF HOSPICE CARE

Magistritöö käsitleb surma suhtumist ja suremise ruumi. Keiu on keskendunud hospiitsile, ruumile kus inimene veedab oma viimased elupäevad. Magistritöös püüab ta vastata küsimusele, milline keskkond võimaldab lahkuval inimesel jatema lähedastel rahulikult ning leppimises eluga hüvasti jätta. Oma töös tegeleb magistrant EELK Tallinna Diakooniahaigla laieneva hospiitsi osakonnaga.

Juhendajad: Gregor Taul, Malle Jürgenson

Konsultant: Silver Sternfeldt

 

 

Drell, Mariann – SOOLINE RUUM: NORMATIIVID JA NÄHTUSED LÄBI SISEARHITEKTI PILGU/ GENDER IN SPACE – NORMATIVES AND PHENOMENA THROUGH THE GAZE OF AN INTERIOR ARCHITECT

Milline keha kuvand esineb ruumis, kuidas suhestub sellega minu enda keha. Mariann lähtub soolistest normatiividest; analüüsib neid; oponeerib neile. Juhul kui ruum on sooline, siis millist sugu see esindab. Magistritöö on jaotatud kolmeks sammuks, mis hõlmavad kolme erinevat paralleeli. Nendest moodustub siirderiitus – vabanemine. Disainitud on neli mängu, mis on ajendatud teooriast; seotud femina, masculina ja androgüünaga ruumis.

Juhendajad: Gregor Taul, prof Jüri Kermik

Konsultant: Andrea Tamm

 

 

Goroško, Sandra – KODU JA KARISTUSASUTUSE PIIRIL – REHABILITATSIOONI TOETAV KESKKOND NOORTELE/ WALKING THE LINE BETWEEN A HOME AND A PENITENTIARY – ENVIRONMENT TO SUPPORT YOUTH REHABILITATION

Magistritöö keskendub lastele ja noortele, kes on sõltuvusprobleemide tõttu rehabilitatsiooniasutusse sattunud ja veedavad seal keskmiselt ühe õppeaasta. Sandra eesmärk on teha nende kohanemine lihtsamaks ja toetada rehabilitatsiooni tulemusi läbi neid ümbritseva ruumi. Teadusele, psühholoogilistele uuringutele ja vaatlusele tuginedes valmib “tööriistakast”, mille baasilt saab ka tulevikus selliseid asutusi eesmärgipärasemalt disainida. Oma töös peegeldab magistrant ka ise tööriistakastis leiduvaid eskiislahendusi Tallinna Laste Turvakeskuse olemas-olevatesse ruumidesse.

Juhendajad: Edina Dufala-Pärn, Kaja Pae

Konsultant: Silver Sternfeldt

 

 

 

Hussein, Ahmad – PEAK MOMENT IN INTERIOR ARCHITECTURE: INDIVIDUAL PLACE-MAKING FOR LOW PEAK MOMENT/ HARIPUNKTID SISEARHITEKTUURIS: INDIVIDUAALNE RUUMILOOME RAHULIKUKS HETKEKS

Ahmadi magistritöö sihiks on muuta argised tegevused hingestatud hetkedeks. Kutsudes taasavastama lapsepõlvele omast uudishimu igapäevastes keskkondades, muudab Ahmad kodused aknalauad rituaalseteks paviljonideks, kus istudes kogeda täiskasvanuna unustatud emotsioone.

Juhendajad: Gregor Taul, Veiko Liis

 

Istanbouli, Tamara – CREATING A MAP-SPACE FOR PALESTINIAN REFUGEE CAMPS/ KAARDI-RUUMI LOOMINE PALESTIINA PÕGENIKELAAGRITELE

Magistritöö uurib Läänekalda Palestiina põgenikelaagrite poliitilisi, majanduslikke ja ruumilisi põhjuseid ning nende sotsiaalset mitmekesisust. Töö pakub välja uusi lähenemisnurke, mille abil olemasolevaid teadmisi hinnata ja taasesitada. Liikudes edasi traditsiooniliste binaarselt representeerivate kaartide (kui poliitiliste artefaktide) ja nn post-representatiivsete kaartide (kui mittepoliitiliste kaardistuste) juurest, pakub töö välja interaktiivse kaardi-ruumi, mis on ühtlasi poliitiline kuid samal ajal ka laiemalt taasesitatav.

Juhendajad: Andrea Tamm, Keiti Kljavin

Konsultant: Prof Jüri Kermik

 

 

Kallaste, Kadri – SISEKAEMUSLIK RADA. KOLGA MÕISA VAHEKASUTUS/ PATH OF INTROSPECTION. INTERMEDIATE USE OF KOLGA MANOR

Psühholoogilised uuringud näitavad, et ajalooline ehitatud keskkond mõjub inimesele lõõgastavalt. See on heaks alternatiiviks looduses ja muuseumis viibimisele. Samuti omistab see teadmine lisaväärtuse meie ehitatud pärandile. Eestis on palju tühjalt seisvaid ajaloolisi hooneid, mida kasutatakse vaid hooajaliselt, kuid mille eripära võiks nautida ka siis kui kraadid langevad. Kadri uurib Kolga mõisa näitel, kas ja kuidas ajaloolisi interjööre vähese sekkumisega aastaringselt kasutada. Selleks töötas ta välja erinevaid meeli kaasava installatiivse raja, mis rõhutab ajaloolise keskkonna nähtavaid ja nähtamatuid väärtusi.

Juhendajad: Prof Tüüne-Kristin Vaikla, Gregor Taul

 

 

Kariuki, Maryann Ng’endo – RETHINKING THE PRISON CELL: DEVELOPING ASPECTS OF SELF-IDENTITY FOR INCARCERATED WOMEN THROUGH SPATIAL DESIGN/ VANGLAKAMBRI ÜMBERMÕTESTAMINE: VANGISTATUD NAISTE ENESEIDENTITEEDI ASPEKTIDE KUJUNDAMINE RUUMILOOME KAUDU

Distsipliini, võimu ja kontrolli teostamiseks kujundatud kriminaalõigussüsteemi on ajalooliselt peetud süsteemiks, mis ei ole oma ülesehituse, protokollide ja rutiini osas sooliselt tundlik. Seetõttu ei arvestata naisvangide vajadusi nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Jõuetuse tunne, mis on seotud ka võitluse ja enesemääratlemise vajadusega vanglaasutustes, on tähelepanuta jäetud, kuid oluline aspekt, kuidas kinnipeetavad seostuvad iseenda, oma keskkonna ja ümbritsevate inimestega. Lõputöös käsitletakse lõhet, mis tekib vanglaasutusse vastuvõtmises ja vanglakambri olulisuses toetada naisvangide ümberkujunemisvõimet inimesena kuni nende naasmiseni oma kogukondadesse.

Juhendajad: Edina Dufala Pärn, Keiti Kljavin

Konsultant: Silver Sternfeldt

 

 

Špongolts, Kristiine – SUSTAINABILITY IN EDUCATION: DESIGNING A COURSE ON FUNCTIONAL MATERIALS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL/ JÄTKUSUUTLIKKUS HARIDUSES: “MATERJALIDE KAUDU KESKKONNATEADLIKUKS” ÕPPEMOODULI DISAINIMINE GÜMNAASIUMILE

Magistritöö keskendub valdkondadeüleselt olulistele materjalidele, nende kasutusega tekkivale jäägile ning pakub võimalusi, kuidas ringmajandusel põhinevaid võtteid gümnaasiumiõpilastega harjutada.

Juhendajad: Prof Jüri Kermik, Gregor Taul

Konsultant: Kärt Ojavee

 

 

 

BA, 2020

PORTFOOLIO + STUUDIO

Juhendajad: Mihkel Masso, Sandra Pihlak, Jaan Evart

 

Sander Joosep Siigur

 

Kadi Pihlak

 

Eeros Lees

 

 

Marlene Kirt

 

Päär-Joonap Keedus

 

Aadam Kaarma

 

Linda Zupping

 

 

BAKALAUREUSETÖÖ

Juhendajad: Alina Nurmist, Kirke Päss; assistent: Jekaterina Shipilenko

 

Andrea Miku – HAAVAD KUI KOKKUPUUTEPUNKTID. LÄHISUHTEVÄGIVALLA OHVRITE TEABEKESKUSTE SISEARHITEKTUURNE LAHENDUS

 

Elis Rumma – UINAKURUUMID EESTI KUNSTIAKADEEMIAS

 

Mirell Ülle – MATERJALIDE MÕJU TERVISELE

 

Evelin Kruus – METSLOOMADE REHABILITATSIOONI MOODULÜKSUS

 

Helena Mandala Kopamees – SÜDA: SÜNNITUSJÄRGNE TUGIKESKUS

 

Heleri Koltšin – PUKI PALMI AED. KULTUURI- JA VABAAJAKESKUS TALLINNA BOTAANIKAAIA PALMIMAJA NÄITEL

 

Semele Kari – TÜHISTATUD OOTUS – TÄHISTATUD AEG. OOTEALA RUUMILINE LAHENDUS RAUDTEEÄÄRSEL MAASTIKUL

 

Jaga sõpradega:

Postitas Merilin Tee
Viimati muudetud