Missioon

 

Eesti Kunstiakadeemia: loovuse eest!


Arengukava 2016–2020

Eesti Kunstiakadeemia arengukavas aastateks 2016–2020 määratleb akadeemia oma missiooni, visiooni, strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad aastani 2020. Arengukava lähtepunkt on 2016. aasta seis ja kavas arvestatakse riiklikes ning valdkondlikes strateegiates seatud eesmärke ja prioriteete.

Missioon

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti peamine kunsti-, disaini-, arhitektuuri-, kunstiteaduse-, muinsuskaitse- ja kunstihariduse professionaalide koolitaja ning arendaja, visuaalkultuuri edendaja ja tutvustaja, Eesti ühiskonna oluline edasiviija. EKA õpetus on nüüdisaegne ja erialasid lõimiv, loominguline ja uurimuslik.

Visioon

Oleme vilistlaste, õppejõudude ja üliõpilaste kaudu Eestis keskne 
ja rahvusvaheliselt arvestatav kunsti, visuaalkultuuri ja elukeskkonna looja, kujundaja ja mõtestaja ning oluline kultuurikeskkonna ja elukvaliteedi rikastaja.

Põhiväärtused

Loovus – väärtustame loovust ja innovatsiooni ning iseseisvust. Austame õppejõudude kõrgetasemelist loomingut kui ühte lähtekohta õppimisel.

Isikupära – soosime iga akadeemia liikme isikupära ja võimaldame sisulist individuaalsust. Näeme õppejõudu mentorina, kes innustab õppijas iseseisvat mõtlemist ja toetab tema arengut.

Professionaalsus – hindame erialast meisterlikkust, mis tagab kvaliteedi vaimses ja materiaalses keskkonnas. Meie liikmeskonda iseloomustab nõudlikkus oma loometegevuse ja teadustöö suhtes ning pidev enesearendus.

Kriitiline mõtlemine – väärtustame analüütilist meelt, reflektiivsust ja konstruktiivset kaasarääkimist ühiskonna arengus. Näeme kunstis suurt potentsiaali ühiskondliku debati edendamisel. Tegutseme, kui märkame võimalusi muuta Eesti elu inimväärsemaks ja kestlikumaks.

Avatus – hindame akadeemia sees ja dialoogis ühiskonnaga avatust, mis hoiab mõtte sumbumise ja isolatsiooni eest. Soosime kultuurideülest koostööd ja sellest tekkivat sünergiat.

Strateegilised eesmärgid

  • Tegutseda uues kaasaegses õppehoones interdistsiplinaarselt, rahvusvaheliselt ja võrgustunult.
  • Panustada ühiskonna arengusse akadeemiliselt ja loominguliselt ning olla õppijakeskne ja jätkusuutlik õppe- ja teadusasutus.
  • Olla oma peamistes akadeemilistes vastutusvaldkondades juhtiv kompetentsikeskus Eestis ning tunnustatud keskus rahvusvaheliselt.