Missioon

Eesti Kunstiakadeemia: loovuse eest!

Arengukava 2016–2020

Eesti Kunstiakadeemia arengukavas aastateks 2016–2020 määratleb akadeemia oma missiooni, visiooni, strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad aastani 2020. Arengukava lähtepunkt on 2016. aasta seis ja kavas arvestatakse riiklikes ning valdkondlikes strateegiates seatud eesmärke ja prioriteete.

Missioon

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti peamine kunsti-, disaini-, arhitektuuri-, kunstiteaduse-, muinsuskaitse- ja kunstihariduse professionaalide koolitaja ning arendaja, visuaalkultuuri edendaja ja tutvustaja, Eesti ühiskonna oluline edasiviija. EKA õpetus on nüüdisaegne ja erialasid lõimiv, loominguline ja uurimuslik.

Visioon

Oleme vilistlaste, õppejõudude ja üliõpilaste kaudu Eestis keskne 
ja rahvusvaheliselt arvestatav kunsti, visuaalkultuuri ja elukeskkonna looja, kujundaja ja mõtestaja ning oluline kultuurikeskkonna ja elukvaliteedi rikastaja.

Strateegilised eesmärgid

  • Tegutseda uues kaasaegses õppehoones interdistsiplinaarselt, rahvusvaheliselt ja võrgustunult.
  • Panustada ühiskonna arengusse akadeemiliselt ja loominguliselt ning olla õppijakeskne ja jätkusuutlik õppe- ja teadusasutus.
  • Olla oma peamistes akadeemilistes vastutusvaldkondades juhtiv kompetentsikeskus Eestis ning tunnustatud keskus rahvusvaheliselt.