Tugiüksused

Haldusosakond

Haldusosakonna põhiline eesmärk on akadeemia õppe- ja teadustööks sobiliku keskkonna tagamine, mille käigus korraldatakse hoonete koristust ja tehnilist korrashoidu, osutatakse liikmeskonnale transporditeenust ning tehnilist kui ka mehitatud valvet. Lisaks sellele akadeemiaga seotud erinevate ürituste logistikat, varustamist ning turvalisust.

 • EKA busside logistika, transport
 • Varustamine
 • Hoonete ja seadmete haldus
 • Valvurite töö koordineerimine
 • Ürituste logistika ja varustamine
 • Halduslepingute täitmise jälgimine
 • Rendipindadel suhtlus rendile andjatega
 • Uue maja projekti koordineerimine ja selleks vajaliku sisendi hankimine
 • Tule- ja tööohutuse tagamine
 • Hangete vajaduse ja suuruse määramine
 • EKA busside logistika, transport

Infotehnoloogia osakond

Infotehnoloogia osakond vastutab EKA andmesidevõrkude ja ülemajaliste arvutiklasside arendamise ja haldamise eest.

Kommunikatsiooni osakond

Osakonnas töötavad kommunikatsioonijuht, kommunikatsioonispetsialist ja turundusspetsialist, kelle ülesanne on edastada Kunstiakadeemia sõnumeid ühiskonnale, tulevastele üliõpilastele, partnerorganisatsioonidele jt nii Eesti-siseselt kui välisriikides.  Kommunikatsiooni osakond vastutab ka EKA visuaalidentiteedi ja sümboolika järjepidevuse ja arendamise eest.  Kommunikatsioonijuht suhtleb meediaga, vastutab kodulehe toimetamise ja haldamise eest ning EKA sündmuste, ürituste ja uudiste kommunikeerimise eest nii akadeemia sees kui väljapoole.  Ühtlasi korraldab olulisemaid avalikke üritusi ja koordineerib sotsiaalseid ja kommunikatiivseid projekte.  Turundusspetsialist tegeleb uute üliõpilaste värbamisega, koordineerib koolidega suhtlust ja korraldab reklaamikampaaniaid.  Osakond haldab ka EKA sotsiaalmeedia võrgustikke.

Kvaliteediosakond

Kvaliteedijuhi tegevusvaldkonnad EKAs:

 • kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ja toimimise tagamine koostöös akadeemia nõukogu, rektoraadi, üliõpilaste ja struktuuriüksustega;
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentatsiooni, sh kvaliteedikäsiraamatu, aktuaalsuse tagamine vastavalt ülikoolide parimatele praktikatele ja kvaliteedikokkuleppele ning Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhistele;
 • õppeprotsessi tõhusa läbiviimise ning tulemuslikkuse hindamise koordineerimine;
 • töötajate nõustamine kvaliteedijuhtimissüsteemiga seotud küsimustes;
 • tagasisidesüsteemi arendamine, küsitluste läbiviimine ja tulemuste analüüsimine ning nende põhjal parendustegevuste planeerimine ja parenduste rakendamiseks ettepanekute tegemine;
 • enesehindamise läbiviimine ja korraldamine sh eneseanalüüsi aruande koostamise koordineerimine vastavalt institutsionaalse akrediteerimise tingimustele ja korrale ning koostöös akadeemia juhtkonnaga;
 • kvaliteedialane koostöö teiste kõrgkoolide, riigiasutuste ja organisatsioonidega.

Personaliosakond

Personaliosakond korraldab personalitööd, selle arendamist, personali planeerimist, värbamist ja valikut, töösuhete korraldamist, personali arendust ja koolitust, ohutu töökeskkonna tagamist ja personaliarvestust.

Raamatukogu

Teenindame akadeemia üliõpilasi, õppejõude ja teisi töötajaid, vilistlasi, kunstiõpetajaid ning kõiki huvilisi. Komplekteerime täielikult akadeemia väljaandeid, teadustöid, Eesti kunsti ja arhitektuuri. Muus osas lähtume akadeemia õppekavadest. Teadus- ja õppekirjanduse üldised komplekteerimise suunad on: teatmeteosed kunstist, arhitektuur, disain, kujutav- ja rakenduskunst, kunstiteadus- ja kriitika, kunstiajalugu, semiootika, meediakunst, moodsad teooriad, stsenograafia, kino- ja fotokunst, kultuuriajalugu, religioon ning mütoloogia, kunstitehnoloogiad, loodus.

Rahandusosakond

Rahandusosakond korraldab akadeemia raamatupidamisarvestust, eelarve koostamist ja selle täitmist, rahaliste vahendite sihipärast ja efektiivset kasutamist ja juhtimist.

Teadus- ja arendusosakond

Üksuse ülesandeks on edendada ettevõtete ja kõrgkooli vahelist koostööd uudsete toodete väljatöötamiseks. Teadus- ja arendusosakonna (TAO) töötajad nõustavad lepingute koostamisel ja sõlmimisel, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) esitatavate dokumentide vormistamisel, korraldavad ettevõtlus- ja turundusalaseid koolitusi, konkursse ning ettevõtete ja kooli kontaktüritusi. Arendusosakonna teenused oma liikmeskonnale hõlmavad erinevaid rahvusvahelisi projekte, intellektuaalomandi alast nõustamist, ettevõtlusalaseid tegevusi, karjäärinõustamist ja praktikaprogrammi välisriikides. Osakond korraldab oma valdkonna strateegiliste dokumentide ettevalmistamist ja nende täiendamist, esitab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale ettepanekuid kooli ja ettevõtete koostöö edendamiseks ning analüüsib tegevuste tulemuslikkust. Samuti arendab rahvusvahelist koostööd ja kogub arendusalast teavet. Teadus- ja arendusosakond on avatud kõigile koostööettepanekutele!

Välissuhete osakond

Välissuhete osakond nõustab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonda õpingute ja praktika, õpetamise ja enesetäienduse võimaluste kohta välismaal ning koordineerib õppejõudude, töötajate ja üliõpilasvahetust partnerülikoolidega ERASMUS+ ja Nordplus programmide ning teiste ülikoolidevaheliste lepingute raames. Samuti tagab osakond vahetusüliõpilaste sujuva vastuvõtu EKAs.
Välissuhete osakonnas asub Nordplus võrgustiku CIRRUS sekretariaat.

Õppeosakond

Õppeosakonna eesmärk on akadeemia tasemeõppe õppetegevuse ja sellega seotud arendustegevuse üldine koordineerimine ja korraldamine.

Õppeosakonna tegevusvaldkonnad on:

 • Üliõpilaste vastuvõtu ja õppima asumise korraldamine ja koordineerimine.
 • Üliõpilasarvestuse pidamine ja lõpudokumentide vormistamine.
 • Õppetegevuse kavandamine.
 • Akadeemia liikmeskonna, sisseastujate, ja vilistlaste õppekorralduslik nõustamine.
 • Õppetegevuse arendamine ja õppekavaarenduse toetamine.

 

EKA-struktuuri-muutmine__EKA_akadeemiline_struktuur_01
EKA struktuuri muutmine__EKA_akadeemiline_struktuur_03.2017

Kontaktid

kaido_bw

Kaido Kruusamets

Haldusjuht ja töökojad

5152682

kaido.kruusamets@artun.ee
_MG_7494_1

Kristjan Eichler

IT-peaspetsialist

6267339
53312345

kristjan.eichler@artun.ee
Solveig Jahnke. Foto: Mark Raidpere 2016

Solveig Jahnke

Kommunikatsiooniosakonna juhataja

6267111
56264949

solveig.jahnke@artun.ee
_MG_6615_1

Dagmar Raide

Personaliosakonna juhataja

626 7306

dagmar.raide@artun.ee
Mait Väljas (6)

Mait Väljas

Raamatukogu juhataja

6267 340

mait.valjas@artun.ee
_MG_2902

Sandra Mell

Osakonnajuhataja, välissuhete juht

6267 369

sandra.mell@artun.ee
_MG_4908

Elisabeth Kuusik

Õppeosakonna juhataja

626 7307
Põhja puiestee 7, D206

elisabeth.kuusik@artun.ee