Väärtused

Vastutus

 • Hoiame alal ja arendame Eesti kunstikultuuri;
 • Vastutame oma valdkonna ja kogu EKA arengu eest;
 • Seisame akadeemilise vabaduse ja loomingu väärtustamise eest;
 • Oleme ühiskonna visionäärid;
 • Anname sädet!

 

Õpiõnn

 • Innustame üliõpilast võtma vastutust oma arengu eest;
 • Arendame õppekavasid koostöös kõigi osapooltega, et hoida need elujõulistena;
 • Edendame toetavat õpikeskkonda ja soodustame ühistegevust;
 • Aitame kaasa välisüliõpilaste lõimumisele kooli- ja linnakeskkonda;
 • Ühendame teadmisi loovusega.

 

Omavahelised suhted

 • Tugineme juhtimises analüüsile ja läbipaistvusele;
 • Püstitame selged eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks;
 • Ajame asju lihtsalt;
 • Käitume üksteisega lugupidavalt, suhtleme avatult ja konstruktiivselt;
 • Väärtustame ja tunnustame oma inimesi.

 

Jätkusuutlikkus

 • Jagame ühist ruumi, oskusi ja vahendeid;
 • Suhtume keskkonda ja ressurssidesse säästlikult;
 • Eksperimenteerime ja võtame eksimusi kogemustena;
 • Rakendame uusi lahendusi ja tehnoloogiaid;
 • Hoiame ja mõtestame oma pärandit.

 

Panus ühiskonda

 • Edendame ühiskonnas kriitilist mõtlemist;
 • Panustame ühiskonda mõtestatud loominguliste lahendustega;
 • Kujundame rikkalikku ja arenemisvõimelist elukeskkonda;
 • Soosime kultuuride ja valdkondade vahelist koostööd ning sellest tekkivat sünergiat;
 • Kaitseme ühiskonnas vaba ja kultuurset vaimu.