Keskkonnapoliitika

Eesti Kunstiakadeemia järgib oma tegevuses muuhulgas Eesti Vabariigi Põhiseadust, mille § 53. sätestab, et igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama tema poolt keskkonnale tekitatud kahju. 

  1. Nõukogu, senati ja rektori juhtimisel on Eesti Kunstiakadeemia peamine eesmärk panustada rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe-, arendus- ja loometööga ning sellele tuginevate uuenduslike teenustega ühiskonna kestlikku arengusse ning rahva heaolu kasvu.
  2. Seejuures vastutab nõukogu oluliste akadeemia majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemiste ning kestliku arengu eest.
  3. Akadeemia pakub senati vastutusel teadus-, arendus- ja loometegevusele tuginevaid kõrghariduse omandamise võimalusi kõrghariduse kõigil astmetel ja täiendusõppes kunsti, arhitektuuri, disaini ja humanitaaria valdkondades;

3.1 olles seejuures jätkusuutliku kunsti-, disaini- ja arhitektuurihariduse edendaja ja järjepidevuse hoidja;

3.2 viljeledes lisaks keskkonnateadlikkust tõstvat kunsti ja säästvat arengut toetavat teadust, sealhulgas loomepõhist uurimust;

3.3 ning seistes kestliku kunsti, disaini ja arhitektuuri eest ühiskonnas.

  1. Oma tegevuses jälgib akadeemia keskkonnale põhjustatud kaudseid ja otseseid mõjusid ning püüab negatiivseid keskkonnamõjusid vähendada. 
  2. Olulisel kohal on loodusressursside säästliku kasutamise rakendamine ja keskkonnareostuse vältimine ning saastamise minimaliseerimine.
  3. Akadeemia rakendab keskkonda säästvaid meetmeid: jäätmete vältimist, vähendamist, liigiti kogumist, kordus-, rist-, taaskasutamise võimaldamist;
  4. Elektrienergia, soojusenergia, ventilatsiooni, vee, materjalide kulu vähendades; ning kvaliteeti, kasutusiga, naturaalsust, ökonoomsust, funktsionaalsust taotledes.
  5. Akadeemia mõistab oma rolli uute arengute loojana ning soovib suunata ühiskonda läbi loominguliste tegevuste keskkonnateadlikumaid, eetilisemaid, innovaatilisemaid, praktilisemaid ja funktsionaalsemaid lahendusi taotlema globaalprobleemide aktuaalsuses.

Keskkonnapoliitika on kooskõlas ka  Eesti Kunstiakadeemia seadusega:

 § 8.  Loomepõhine uurimus: Eesti Kunstiakadeemias viljeldakse loomepõhist uurimust, mis on isiku loomevabadusel põhinev teadustegevus eesmärgiga saada loominguliste vahendite abil uusi teadmisi inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta.

§ 9.  Akadeemia vara ja rahastamine:(1) Akadeemia on oma vara omanik, kellel on õigus seda vallata, kasutada ja käsutada käesolevas seaduses ja akadeemia põhikirjas sätestatud korras, tagades vara eesmärgipärase, otstarbeka, säästliku ja heaperemeheliku valitsemise.