Õppejõu meelespea

EESTI KUNSTIAKADEEMIA KOOSSEISUVÄLISE ÕPPEJÕU MEELESPEA

Õppetöö eel:

 • Kui oled õppekava juhiga saavutanud kokkuleppe õppeaine läbiviimiseks, võtab teaduskonna õppespetsialist Sinuga ühendust, et täpsustada andmeid võlaõigusliku lepingu sõlmimiseks. Kui Sinuga ei ole varem Eesti Kunstiakadeemias lepingut sõlmitud, siis tuleb akadeemiasse tuua või saata oma haridust tõendava dokumendi koopia (lepingu sõlmimiseks on lisaks vaja ID-kaardi koopiat, elukoha andmeid ja arvelduskonto numbrit).
 • Palun teavita õppespetsialisti oma soovidest õpperuumi ja õppetehnika osas.
 • Eesti Kunstiakadeemias kasutatakse Õppeinfosüsteemi (edaspidi ÕIS). ÕIS asub aadressil artun.ois.ee
 • Kui Sul on probleeme ÕISi kasutamisel, siis teata sellest aadressil ois@artun.ee või teavita õppespetsialisti.
 • Õppeainekaart peab olema koostatud või muudetud ja edastatud õppespetsialistile vähemalt 2 (kaks) nädalat enne semestri õppetöö algust (v.a ülemajalised vabaained).
 • Eeltäidetud õppeainekaardi saab õppekava juhilt või õppeaine eest vastutavalt õppejõult.
 • Tasustamine õppetöö eest toimub enne õppetööd sõlmitud võlaõigusliku lepingu, koormuskäskkirja ja õppetöö üleandmise-vastuvõtmise akti alusel. Tavapäraselt toimub tasustamine ühes osas pärast seda, kui õppetöö on läbi viidud ja tulemused ehk hindamisprotokoll on ÕIS-is täidetud ja digitaalslet allkirjastatud.
 • Minimaalne kontakttundide maht ühe (1) ainepunkti (edaspidi EAP) kohta on kinnitatud õppekorralduse eeskirjas järgmiselt: bakalaureuseõppes 12 kontakttundi (v.a tsükliõppes, kus see on 8 kontakttundi), magistriõppes 8 kontakttundi ja doktoriõppes 6 kontakttundi. Läbi viidava õppetöö maht lepitakse kokku enne lepingu sõlmimist. Üks EAP hõlmab endas 26 tundi keskmise üliõpilase tööd. Seega peavad 26 tunni sisse mahtuma nii kontakttunnid (sh hindamine) kui iseseisev töö. Ainekaarti koostades peaks seda kindlasti silmas pidama, et iseseisvalt tehtav töö (kirjanduse läbitöötamine, kirjutamine, praktilised ülesanded jms) mahuks selleks mõeldud tundide sisse.
 • Kui on soov kasutada e-õppe keskkonda õppetöö läbi viimiseks ja õppematerjalide üleslaadimiseks, siis tuleb võtta ühendust keskonna administraatoriga, kelle meiliaadress on riina.laaneveer@artun.ee.

Õppetöö ajal:

 • Ühe loengu kestus on minimaalselt 90 minutit (kaks akadeemilist tundi ehk 2 x 45 min). Õppetöö toimumisaeg kooskõlastatakse õppespetsialistiga ja fikseeritakse ÕIS-i tunniplaanis.
 • Kui õppetöö on käivitunud, hoia kontakti oma õppespetsialistiga, sest tema oskab aidata õppekorraldust puudutavates küsimustes.
 • Kui Sa ei saa mingitel ettenägematutel põhjustel õppetööd läbi viia, teavita esimesel võimalusel õppekspetsialisti ja üliõpilasi (igal kursusel on meililist, mille aadressi saad õppespetsialistilt). Ärajäänud loengute toimumiseks palume Sul koos õppespetsialistiga leida tunniplaanis uus aeg.
 • Õppetöö läbiviimisel soovitame Sul kasutada aktiviseeritud meetodeid ja praktikast pärinevaid näiteid. Need aitavad üliõpilasel aine sisust kiiremini ja paremini aru saada.
 • Lisaks õppetöö lõpptulemuseks saadud hindele, mille kujunemist tuleb tagasisidestada, on üliõpilased alati huvitatud ka jooksvast tagasisidest õppetöö käigus.

Õppetöö (aine) lõpus:

 • Õppejõul on õigus mitte lubada eksamile/hindamisele või arvestusele üliõpilast, kes ei ole täitnud ainekaardis kehtestatud tingimusi ja sellisel juhul tuleb panna hindamislehele negatiivne tulemus.
 • Üliõpilase õpitulemuste eristav hindamine õppeaine või selle osade lõikes toimub kuuepalliskaalal (positiivsed tulemused on A – suurepärane, B – väga hea, C – hea, D – rahuldav, E – kasin ja negatiivne tulemus on F – puudulik). Mitteeristav hindamine toimub järgmisel skaalal – AR – arvestatud ja MA – mittearvestatud). Kui üliõpilane ei ilmu eksamile või arvestusele, siis märgitakse hindamisprotokolli MI – mitteilmunud.
 • Õppeaine lõpus kannab õppejõud eksami/hindamise/arvestuse tulemused hindamisprotokolli, mis asub ÕIS-is, hiljemalt 7 tööpäeva ja üldteooriaainete puhul hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast põhieksami/hindamise või -arvestuse toimumist.  Sama kehtib ka järelhindamiste puhul.
 • Hindamistulemusele lisaks soovitame Sul anda üliõpilastele ka personaalset tagasisidet eksami/hindamise/arvestuse sooritamise kohta. Kui Sa ei tagasta kirjalikke eksami- või arvestustöid kommenteeritult üliõpilastele, tuleb tööd tuua õppespetsialistile säilitamiseks (1 aasta).
 • Õppejõul/komisjonil on õigus teise korduseksami või -arvestuse toimumise aeg lükata järgmisse õppeaastasse (va juhul, kui tegemist on lõpukursuse üliõpilaste teise korduseksami/–arvestusega) ja soovitada üliõpilasel õppeaine uuesti läbida.
 • Kui üliõpilase hinne on “E” või kõrgem, on võimalik hinnet parandada järeleksamil/- arvestusel vaid kokkuleppel õppejõuga. Järeleksami/-arvestuse sooritamisel jääb kehtima parema soorituse hinne.
 • Üliõpilased täidavad iga semestri lõpus tagasiside küsimustiku. Vajadusel saad õppekava juhilt infot, millised olid üliõpilaste hinnangud ja kommentaarid Sinu poolt loetud aine kohta. Üliõpilaste tagasiside aitab Sul end õppejõuna arendada.
 • Olulisema õppekorraldust puudutava informatsiooni leiad akadeemia õppekorralduse eeskirjast, mille leiad akadeemia kodulehelt https://www.artun.ee/akadeemia/dokumendid- ja-aktid/ >õppetegevustreguleerivaddokumendid >õppekorralduseeeskiri. Lisaks leiad samast rubriigist veel täiendavaid õppetööd reguleerivaid dokumente.
 • Jooksvate küsimuste ja probleemide korral võid alati pöörduda teaduskonna õppespetsialisti või õppeosakonna töötajate poole.

MEELDIVAT KOOSTÖÖD!