Käimasolevad projektid

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Lõpetas kaasava kunstiõppe kursus (august 2017)

Augusti alguses kogunesid Viljandi kunstikooli 18 kunstiõpetajat üle Eesti, et koos Soome koolitajatega kujundada lähenemist kaasava kunstiõppe rakendamiseks.

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Kaasava kunstiõppe täienduskoolitus kunstiõpetajale Eesti Kunstiakadeemias

1.-4. augustil 2017 toimus Viljandi kunstikoolis kaasava kunstiõppe alane täienduskoolitus, kus osales 18 kunstiõpetajat üle Eesti. Koolitajateks olid Soome kaasava kunstiõppe edendajad Mari Salonen ja Minna Haveri. Koolitust korraldas EKA avatud akadeemia koostöös kunstihariduse osakonnaga.

Õppijad tõid välja, et oluline oli, et koolitusel omandati: uusi teadmisi, vaatenurki erivajadustega õppijast ja tema toetamisest kunstiõppes; metoodikaid ja praktilisi oskusi erivajadusega õppija kaasamiseks kunstiõppes; saadi teada autsaider kunstist ja selle võimalustest; muutus mõtteviis ja suhtumine erivajadustega inimeste õpetamisse (kartuse asemel võimaluste nägemine); oluliseks peeti ka õppekäike muuseumidessenäitustele ning kogemuste jagamist ja õppimist oma kolleegidelt.

Keskmine osalejate hinnang koolituse erinevatele aspektidele oli 4,5 palli 5st, sh kursus oli osalejale väga kasulik (keskmine 4,4 punkti), kursused vastasid täielikult osaleja ootustele (keskmine 4,1 punkti), kõik kursusel käsitletud teemad olid vajalikud (keskmine 3,9 punkti), rahulolu õppetöö korraldusega (keskmine 4,9 punkti).  Soome kunstiõpetajate kaasamine koolitajatena õigustas ennast, koolitajaid hinnati kõrgelt (keskmine hinnang 4,9 5st pallist).

 

Koolituse eelinfo

Üldhariduskooli kunstiõpetajatele mõeldud praktiline täienduskoolitus kaasava kunstiõppe arendamiseks.

Õppekavagrupp: aineõpetaja koolitus.

Koolituse maht: 2EAP, sellest 35 akadeemilist tundi lähiõpet ja 17 tundi iseseisvat tööd.

Koolituse toimumiskoht: Viljandi kunstikool, Posti 11 (http://viljandikunstikool.ee)

Koolitus algab 1.augustil kl 11 ja lõpeb 4. augustil kl 15.15

Koolituse tulemusel õppija:

on kogenud erinevaid lähenemisi kunstiõppes, et toetada HEV õppijat nii eraldi kui kaasavas õppegrupis;

on teadlik HEV õppijate eripäradest, tunnustest ja vajadustest;

on loonud kaasava kunstiõppe portfoolio;

on kaasavat kunstiõpet väärtustava hoiakuga.

 

Sihtgrupp: kunstiõpetaja üldharidussüsteemis.

 

Teemad:

· Kunstiõpetaja roll kaasavas hariduses. HEV õppija eripärad ja tunnused.

· Lähenemised ja metoodika kunstiõppe diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks. Kaasav kunstiõpe muuseumis ja õppekäik kunstimuuseumisse. Loovpraktika ja kaasava kunstiõppe praktika.

Palume kursusele kaasa võtta võimalusel:
– läptop,
– enda käepärased kunstitarbed, mida oled harjunud kasutama (kõik vahendid on aktsepteeritud, piiranguid ei ole),
– digikaamera või telefon (ja võimalusel juhtmed nende mahalaadimiseks arvutisse).

 

Arvestus: Koolituse lõpetamise eelduseks on õppeprogrammi läbimine (vähemalt 90%) ning sooritatud arvestustöö, milleks on koolituse tulemusel valmiv kaasava kunstiõppe portfoolio.

 

Koolitajateks on kunstiõpetaja Mari Salonen (MA, Aalto ülikool), kes on ka Soome kunstiõpetajaid koondava Kuvataideopettajat ry juhatuse liige. Mari on alates 2006. aastast töötanud erivajadustega õppijatega ning kaitses 2012.aastal ka Aalto ülikoolis magistritöö erivajadusega õppijatest kunstiõppes.

Ja kunstiõpetaja, kuraator ning kunstnik-uurija Minna Haveri (Aalto ülikoolist), kes on kaasava kunstiõppe eestvedaja. Ta kaitses 2010. aastal Aalto ülikoolis doktoritöö nüüdisaegsest rahvakunstist. Minna töötab kuraatorina erinevatele muuseumitele ning kunstihariduse lektorina Aalto ülikoolis. Viimasel ajal on ta tegelenud kogukonna kunstiprojektidega ning kirjutanud puuetega inimeste loomingust. Minna on asepresident organisatsioonis Kettuki, mis on puuetega kunstnike võrgustik. 

 

Majutus: soovi korral Viljandis hostelis Just Rest (3-7 inimest toas), www.justrest.eu/

 

Registreerimine kestab seni, kuni grupp on täitunud (tingimuseks, et osaleja vastab sihtgrupile). Osalejate arv on piiratud (20). Registreerimine HITSA keskkonnas https://koolitus.hitsa.ee/training/1195

 

Koolitusele kandideerimiseks palume saata:

– motivatsioonikiri, kus avate, miks soovite koolitusel osaleda, mis on teie ootused koolitusele ja küsimused, millele soovite koolituse käigus vastust otsida (võib ka lisada konkreetseid juhtumeid, mida soovite käsitleda) ning majutusesoov;

– lühike CV, millest tuleb välja teie nimi isikukood, kontaktandmed, haridus- ning kutsetee (kunsti)õpetajana.

 

Koolitust korraldab Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemia koostöös kunstihariduse osakonnaga, toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond. Projekt Kaasava kunstiõppe täienduskoolitus Eesti Kunstiakadeemias 2014-2020.1.02.17-0360.

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Lõpetas kunstiõpetaja lisaeriala kursus (2017 juunis)

Oktoobris 2016 alustas 20 õpetajat Eesti Kunstiakadeemias kunstiõpetaja lisaeriala omandamist. Kursus lõppes laupäeval, 3. juunil 2017 kl 14.30-16.00 lõpuringiga Tallinna Neitsitornis. Kursuse algset infot vaata siit

Kursus võimaldas klassi- või aineõpetajatel omandada kunstiõpetaja lisaeriala, mis toetab õpetaja täiskoormusega töötamist. Statistika näitab, et 47% õpetajaid töötab osalise tööajaga. Mitme aine õpetaja tugevuseks on ka kindlasti suutlikkus luua ja katsetada õpilastega erinevaid ainevaldkondi ühendavaid lõiminguprojekte.

Kursuse jooksul käsitleti kaasaegse kunstiõppe aluseid, loovust ja kunstilise tegevuse arengut, toimus kunstiõppe praktika ning loovpraktikad – joonistamise, maalimise ja interdistsiplinaarse kunsti valdkonnas.

Kursusele oli 26 soovijat, vastu võetuid oli 20, kes ka kõik lõpetasid. Osalejate keskmine vanus oli 44 aastat, alla 40- aastaseid oli 5. Osalejad paiknesid üle Eesti, kõik olid naised. Õppijate piirkondlik jaotus oli järgmine: Tallinnast 5, Harjumaalt 6, Pärnumaalt 3, Ida-Virumaalt 1, Tartumaalt 3 ja Valgamaalt 1, Põltsamaalt 1.

Kursusel osalenud õpetajad osalesid ka kunstiõpetaja identiteedi kujunemise uuringus, mille tulemused esitati EKA kunstihariduse magistri Malle Raeti magistritöös (Raet, 2017). Tulemustest selgus, et kursuse keskel oli kunstiõpetaja identiteedi kujunemine alanud, kuid ennast veel ei määratletud kunstiõpetajana. Kunstiõpetaja identiteedi kujunemine oli alanud läbi kunstiõpetaja “peaks” ja “võiks” identiteedi konstrueerimise ehk endast kunstiõpetajana räägiti läbi ideaali, milline peaks vastanute silmis kunstiõpetaja olema (loov, vaba, crazy). Samuti avaldus identiteedi kujunemisel kunstiõppe kontseptsioon – osalejad pidasid kunstiõpet oluliseks lapse loovuse ja toetamise seisukohast ning toetatavad loovat eneseväljendust, arengukohaks on visuaalkultuuriline lähenemine, mis on analüütilisem ning rohkem tähenduste ja seoste loomisele suunatud.

Kursust toetas EL Euroopa Sotsiaalfond läbi SA Innove ning oli õpetajatele tasuta (projekti nimetus Lisaeriala KUNST omandamine õpetajatele Eesti Kunstiakadeemias 2014-2020.1.02.16-0227). Kursuse õppekava juhtis Helen Arov ning korraldas avatud akadeemia koos kunstihariduse osakonnaga.

Soovime teile mõjusat tegutsemist ning jätkuvat õppimist – Auli Signi Kärdi, Inger Vahuvee, Kadri Kosk, Kaidi Pirso, Kairi Koolme, Kalli Vendik, Katri Aron, Kersti Killing-Jaago, Kristi Moosus, Maaria Ala-Varvi, Marika Viks, Meeli Õunap, Meeli Treier, Merike Kärner, Merike Kikas, Merle Laretei, Õie Alt, Raina Koort, Renna Marjundi ja Sirje Hollo!

Rohkem fotosid: https://www.facebook.com/pg/avatudakadeemia/photos/?tab=album&album_id=1774848279199954

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries

2017 aasta augustis toimub Eesti Kunstiakadeemia esimene rahvusvaheline suveakadeemia Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries, mis koondab erinevate visuaalkultuuri teadus-ja loomevaldkondade kursuseid, keskendudes innovaatilistele, lahendusi otsivatele ja aktuaalsetele teemadele – looduskeskkonna ja inimese koostöö looduses, teede ja liikluse kaardistamine avaliku ruumi investeeringute tõhustamise jaoks, Eesti keskaegsete kirikukrohvide ja krohvimaalingute jaoks sobiva konsolideerimisvahendi leidmine kaasaegsete metoodikate hulgast, Eesti kunstielu regionaalses ning rahvusvahelises kontekstis ning suuremahuliste ja erimõõduliste objektide konstrueerimine ja ehitamine Tallinna Loomaaia elevantidele. Suveakadeemia õppejõududeks ja koolitajateks on EKA ja partnerülikoolide juhtivõppejõud, teadurid ja kunstnikud. Vaata kursuste kohta meie rahvusvahelise suveakadeemia kodulehelt: https://www.artun.ee/summeracademy/

EKA suveakadeemia eesmärk on aidata kaasa EKA missiooni, visiooni ja rahvusvahelistumise eesmärkide täitumisele ehk olla oma tegevuse ja inimeste kaudu “Eestis keskne ja rahvusvaheliselt arvestatav kunsti, visuaalkultuuri ja elukeskkonna looja, kujundaja ja mõtestaja ning oluline kultuurikeskkonna ja elukvaliteedi rikastaja”.

Sealhulgas:

– rikastada rahvusvahelist kunsti-, disaini- ja arhitektuurihariduse maastikku

kõrgetasemeliste õppimise võimaluste kaudu,

– toetada EKA õppekavade, õppejõudude ja õppevõimaluste rahvusvahelise tuntuse ja tunnustatuste jätkuvat kasvu,

– leida EKAle uusi õppijaid-üliõpilasi ja õppejõude-koolitajaid,

– toetada õppejõudude arengut,

– tutvustada eesti kunsti, disaini ja arhitektuuri rahvusvaheliselt,

– tutvustada EKA ingliskeelseid õppekavasid võimalikele sisseastujatele,

– tutvustada Eestit ja eriti Tallinna kui atraktiivset õppimise, loome-, kultuuri- ja

teaduskeskkonda;

– olla jätkusuutlik – rahvusvahelisest suveakadeemiast kujuneb EKAle oluline

tegevusvaldkond ja EKA rahvusvaheline bränd.

Projekti tulemused ja mõju sihtrühmadele:

– ühiskonnas, valdkonnas, piirkonnas ja indiviidi elus elukestva õppe eelduste

loomine,

– EKA rahvusvahelise suveakadeemia kui brändi loomine ja kvaliteedi tagamine ning

rahvusvahelistumise näidikute kasvamine,

– õppevõimaluste rikastumine ja seniste õppevõimaluste piiride ületamine läbi uute,

valdkonna aktuaalsete teadus-, loome- ja arendusteemadel põhinevate, avatud ja

ingliskeelsete õppevõimaluste kujundamise,

– avatud ja võrdsete võimaluste pakkumine õppimiseks, sh võimalus õppida

akadeemias ilma pikemaajalise kohustuseta,*

– ülikoolitasemel õppijate profiili rikastumine ning seda eelkõige kõrgema

haridustasemega õppijate osas,*

– õppijate kõrghariduse tasemel õppevõimalustele ligipääsu paranemine, sh neile,

kellel keelebarjääri tõttu polnud varem võimalik osaleda,

– õppijate õpiteede mitmekesistumine,

– õppijate teadus-loovus- ja oskuspädevuste kujunemise toetamine,

– kõrgkoolis juba õppivate üliõpilaste tulemusliku ja kiiremalt lõpetamise toetamine,*

– väärtuste loomine kohalikule kogukonnale – arendusehitis Soomaale, tõhusamate

konserveerimispraktikate arendamine ja kultuuripärandi kaitsmine Saaremaal,

kolmandatele osapooltele jagatavad kogutud andmed teede ja liikluse kaardistamise

tulemustest,

– õppejõudude teadus-, arendus- ja loometegevuse näitajate kasvamine, õppejõudude

areng, sh rahvusvahelise õpetamiskogemuse lisandumine,

– tipptasemel välisõppejõudude õpetamine Eestis.

(*Tulemuste ja mõju prognoosis on tuginetud Suomen kesäyliopistot 2016

analüüsile.)

Rahvusvaheline suvekool toetab märkimisväärselt Eesti Kunstiakadeemia

Arengukava 2016-2020 (http://bit.ly/2dMHkB7) rahvusvahelistumise eesmärke:

– EKA on rahvusvaheline ja avatud – näeme õpirändes olulist arenguimpulssi, mis

võimaldab omandada parimaid tavasid ja oskusi,

– väärtustame rahvusvahelisi kogemusi ja innustame oma liikmeid loodud võimalusi

kasutama,

– eri kultuuritaustaga õppijate koostöö ja koosõppimine soodustab lõimeprotsessi,

– peame oluliseks huvi ja sallivust välisriikidest tulevate EKA liikmete suhtes ja

otsime võimalusi, et värvata rahvusvahelisi tudengeid ja õppejõude.

Uute õppekavade avamisel ja olemasolevate arendusel (sh rahvusvahelised

õppekavad) lähtub EKA oma tipp-pädevustest ja vastutusvaldkondadest ning tööturu

vajadustest, kaasab arendusse üliõpilasi, vilistlasi, välisspetsialiste ja tööandjaid,

võtab arvesse rahvastikuprognoose.

EKA sihiks on suurendada avalikkuse teadlikkust akadeemia tegevustest,

populariseerides oma põhitegevusi eri sihtgruppide hulgas regiooniti ja

rahvusvaheliselt. Arendame turundus- ja kommunikatsioonistrateegiat, mis toetab akadeemia mainekujundust. Viime läbi aktiivset ja süstemaatilist rahvusvahelistele sihtgruppidele suunatud turundus- ja teavitustegevust.”

Suvekool toetab EKA õppevaldkonna võtmenäitajate saavutamist, milleks üliõpilaste mobiilsuse osas on:

“- rahvusvahelistes õppekavades osalevate tudengite suhe üliõpilaste koguarvuga,

– välisüliõpilaste ja väliskülalisõppejõudude osakaal,

– õppevahetuses ja välispraktikas osalenud üliõpilaste arv/osakaal õppivatest

üliõpilastest ja lõpetajatest.”

Lisaks aitab suvekool kaasa EKA Arengukava rakenduskava arendustegevuste

saavutamisse:

“- korraldame kõrgetasemelisi rahvusvahelisi konverentse, töötubasid ja näituseid,

– innustame vilistlasi osalema EKAga seotud külalisõppejõudude ja ekspertide

loengutes ja töötubades.

– kaasame EKA tegevustesse rahvusvahelisi tudengeid, õppejõude ja teadlasi,

– kaasame oma õppe- loome ja teadustegevusse välisõppejõude,

– kaasame pakutavasse täiendus-, ümber- ja vabahariduslikku õppesse rahvusvahelisi

õppejõude ning spetsialiste. “

Esimese EKA rahvusvahelise suvekooli läbiviimisega oleme aluse pannud

tegevusvaldkonnale, mis toetab EKA õppekavade, õppejõudude ja õppevõimaluste

rahvusvahelist tuntust ja tunnustatust ning tutvustab eesti kunsti, disaini ja arhitektuuri rahvusvaheliselt. Suvekooli on plaanis kaasata 77 välistudengit, kellele oleme saanud tutvustada EKA ingliskeelseid õppekavasid ning Eestit kui atraktiivset õppimise ja teadustöö tegemise kohta.

EKA rahvusvaheline suvekool toimub projekti “Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries” raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond summas 37 079,24 eurot.

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

ETTEVÕTLUSMENTORLUSE MEISTRIKLASS LOOMEMAJANDUSE VALDKONNA ÕPPEJÕUDUDELE

Eesti Kunstiakadeemia korraldab ettevõtlusõppe programmi EDU TEGU raames kahepäevase kursuse õppejõududele ärimentorlusest loomevaldkondades. Koolitus toimub:

R, 25.11.2016 kl 10.00-17.15 Estonia pst 7 ruum E-440

E, 12.12.2016 kl 10.00-13.15 Estonia pst 7 ruum E-241

Kursus on avatud kõikidele Eesti avalik-õiguslike ülikoolide loomevaldkonna õppejõududele ja on suunatud praktiliste mentori oskuste omandamisele. Osalejad saavad teadmisi ja tööriistu kohe praktiliste ülesannete kaudu järele proovida. Osalejad saavad ja annavad palju tagasisidet.

Mentor aitab üliõpilasi läbi oma kogemuse ja praktika. Mentor on väljakutsete esitaja, tähelepanelik kuulaja ning proaktiivne suhtleja. Koolitusel toetatakse valmisolekut toimida üliõpilastiimide mentorina.

Koolitus toimub Eesti Kunstiakadeemia peahoones (Estonia pst 7, Tallinn). Koolitajad Mart Kikas ja Kristiina Krabi-Klanberg.

Käsitletavad põhiteemad ja koolitajate tutvustuse leiab siit: http://bit.ly/2ggxV9d

Koolitus on osalejale tasuta. Koolitust korraldab EKA Avatud Akadeemia. Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Registreerumine aadressil https://goo.gl/forms/mhyVjbl4j2ymVINF2 hiljemalt 23. novembril

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Lisaeriala KUNST omandamine õpetajatele Eesti Kunstiakadeemias


Kunstiõpetaja lisaeriala

üldhariduskooli klassi- ja aineõpetajatele.

Toimumisaeg: 28.oktoobrist 2016 kuni 7. juunini 2017

Maht: 20 EAP, sh 160 ah auditoorset õpet. Neli esimest õppesessiooni:
28.-29.10.2106
18.-19.11.2016

2.-3.12.2016

2.-4.01.2017
Edasised kuupäevad lepitakse grupiga kokku esimesel kohtumisel.

Õpiväljundid. Kursuse lõppedes õppija:

Orienteerub kaasaegses kunstis ja mõtestab seda.

On kogenud erinevaid kaasaegse kunsti praktikaid ning erinevate loovtööde loomist.

Avaldub kunstiõpetaja isikupärane professionaalne identiteet ning valmisolek areneda kunstiõpetajana.

Mõistab õpilase arengut ning kujutamisoskuse erinevaid etappe ja vajadusi.

On võimeline looma õppija arengut toetava ja inspireeriva kunstiõppe keskkonna ja kasutama selleks asjakohaseid võimalusi – erinevaid õppevorme, lähenemisi ning meetodeid.

On võimeline looma ja teoreetiliselt põhjendama oma kunstiõppe käsitust ning looma ja arendama kunstiõppe ainekava.

Analüüsib ja hindab põhjendatult kunstiõpet.

Kursuse sisu:

Kaasaegse kunstiõppe alused (õppejõud Edna Vahter, Helen Arov, Anu Purre, Merike Rehepapp, Minni Hein, Kristiina Krabi-Klanberg)

Loovus- ja arengupsühholoogia (õppejõud Raivo Roosmaa)

Interdistsiplinaarne kunst (õppejõud Olivia Verev)

Loovpraktika (õppejõud erinevad EKA õppejõud ja vilistlased, tegevkunstnikud)

Kunstiõppe praktika (õppejõud Helen Arov ja Maarja Kell)

Kursuse lõppedes antakse välja Eesti Kunstiakadeemia täiendusõppe tunnistus.

Registreerimine: Registreerumiseks tuleb saata 20. oktoobriks 2016 HITSA kodulehe kaudu järgmised dokumendid:

  • CV;
  • motivatsioonikiri, kus põhjendatakse
    koolitusel osalemise soovi ning avatakse oma õpetamiskogemust ning
    kogemust kunstiga (näitusekülastus, enda loometegevus vmt) ning ootsused
    kursusele;

Laekunud sooviavalduste seast teevad koolitajad oma lõpliku valiku ja annavad hiljemalt 24. oktoobriks teada koolitusele vastuvõetute nimed. Vajadusel viiakse sooviavaldajatega läbi lühivestlused.

Kui otsustad osaleda, võtad kohustuse osaleda kogu koolitusel.

Informatsioon.

Pirje Kõvatomas tel 626 7327 või e-post pirje.kovatomas@artun.ee

Registreerimine HITSA kodulehel.

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

AVATUD AKADEEMIA
TÄIENDUSKOOLITUS
ETTEVALMISTUS
BAKALAUREUSEÕPE
PROJEKTID

KONTAKT   

Piret Frosch

Projekti õppetöö koordinaator
e-mail: piret.frosch@artun.ee

telefon: +372 626 7326

Pirje Kõvatomas

Projektijuht
e-mail: pirje.kovatomas@artun.ee

telefon: +372 626 7327

INFO JA REGISTREERIMINE KOOLITUSTELE:

AVATUD AKADEEMIA BÜROO

Estonia pst. 7, ruum 266

telefonidel: 626 7326 / 626 7327

tööpäeviti kell: 10.00-19.00

e-mail: piret.frosch@artun.ee