Rakenduslik arhitektoonika ja analüüsi meetodid

Rakendusarhitektoonika ja analüüsi meetodid on pikk praktiline kursus, kus pannakse alused individualiseeritud arhitektoonilise protsessi võimalustele ning arendatakse vaatlus- ja analüüsioskusi.

Kursus tutvustab arhitektuuri ja disaini kui arhitektoonilistel protsessidel rajanevaid kunstiliike ning, osutades arhitektoonilise protsessi päritoluseostele teoorias, kujundab võimalused arhitektuurse projekteerimise ja tootearendusprotsessi individualiseerimiseks, avades viimaste sisu, erinevuse ja päritoluseosed humanitaarteaduslikust, esteetilisest, aga ka tehnoloogilisest aspektist vaadelduna.

Osalema on oodatud arhitektuuri ja tööstusdisaini valdkonnast huvitatud. Vajalik on eelnev kunstnikukogemus, eelistatavalt akadeemiline rakenduskunstniku, disaineri või arhitekti haridus.

Osalejad omandavad professionaalse vaatlusoskuse ja erialase analüüsivõime. Arendatakse välja võime kujundada individualiseeritud esteetilisi süsteeme ning (alg)oskused kujundada ja juhtida arhitektoonilise modelleerimise protsesse.

Ülesanne

Esimeses etapis valib üliõpilane tööks sobiva tööstusliku või arhitektuurse objekti, õpib tundma, millest koosneb ja moodustub teda huvitava arhitektuurse objekti esteetiline struktuur… ja siis lammutab selle. See tähendab, et objekti elementideks lahutades paljastuvad arhitektuurse elemendi olemus, erinevus ja ka samasus muude esteetiliste struktuuridega võrreldes, avades ühtlasi ka esteetiliste põhielementide, kunstilise kujundi päritoluseosed ning viimaste individualiseerimisvõimalused.

Töö jaguneb kolmeks etapiks:

  1. Objekti valik ja dekonstruktsioon: Valitud ehitis või objekt analüüsitakse esteetiliste algelementide tasemele selle kultuurilisest, geomeetrilisest ja täiesti isiklikust esteetilisest suhtest lähtuvalt. Kogu protsess esitatakse graafiliselt
  2. Analüüsist saadud materjali kasutades luuakse graafiline kujutlus oma isiklikust nägemusest
  3. Luuakse valitud arhitektuurse objekti puidust arhitektoon (mahuline osa)

Hindamiskriteeriumiks on eriala seisukohalt olulise ja esteetiliselt tähendusliku esiletoomise oskus analüüsis, viimase kasutamisoskus kompositsioonikavandites ja arhitektoonilises maketis ning tööde teostuslik professionaalsus.

Tööks vajalikud vahendid: kavandamis- ja modelleerimisvahendid, arvuti

Kursuse läbinu

  • tunneb kunstiteose ja kirjutuse erinevusest tulenevaid teoreetilisi ja erialaseid põhitõdesid
  • tunneb arhitektuurse ja (või)tööstusliku modelleerimise peamisi võttestikke, tehnikaid ja vahendeid
  • oskab professionaalsel tasandil analüüsida struktuuride arhitektoonilisi omadusi
  • oskab iseseisvalt töötada abstraktsete esteetiliste vahenditega
  • oskab kavandada ja valida sobivaid väljendusvahendeid. 

Erialaülene: Omandab vajaliku humanitaarteadusliku, teoreetilise ja eelkõige praktilise ettevalmistuse, mis võimaldab välja arendada kunstnikule eluliselt vajaliku individualiseeritud väljendusvahendite süsteemi.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Aleksander Jakovlev on omandanud 1984. aastal Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (praegune EKA) magistrikraadi. Töötanud disaineri ja arhitektina. Õppejõud 1984. aastast.


 

Aeg: 29. veebruaril, 7., 14., 21., 28. märtsil, 4., 18., 25. aprillil ja 9., 16. mail kell 10–13
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum D413
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Hind: 400 eurot
Võimalik tasuda ka viie osamaksena: 45 eurot registreerimistasu, seejärel 19. veebruariks 90 eurot, 7. märtsiks 90 eurot, 4. aprilliks 90 eurot ja 2. maiks 85 eurot.

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 8. veebruar 2020

Registreerun

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia