Registreeru kursusele

EKA avatud akadeemia koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnev registreerumine. Registreeruda saab kursuse kirjelduse lõpus oleva registreerumislingi kaudu või otse sellet lingilt.

Koolitusele registreerumisega loetakse koolitusele registreerunud isik nõustunuks käesolevate koolitusele registreerumise tingimustega.


EESTI KUNSTIAKADEEMIA TÄIENDUSÕPPE KORRALDUSE JA KVALITEEDI TAGAMISE KORD

Kinnitatud Eesti Kunstiakadeemia nõukogu 11.12.2018. a koosoleku määrusega nr 1-3/19

 1. ÜLDSÄTTED
   1. Selle dokumendiga kehtestatakse Eesti Kunstiakadeemias (edaspidi akadeemia) täiendusõppe korralduse ja kvaliteedi tagamise alused, lähtudes ülikooliseaduse § 32 lõigetes 1 ja 2 ning täiskasvanute koolituse seaduse § 7 lõigetes 1–3 sätestatust.
   1. Akadeemia täienduskoolituse üle peab arvestust ja selle kvaliteeti hindab avatud akadeemia.
   1. Täiendusõpet korraldavad akadeemias avatud akadeemia ja teised struktuuriüksused.
   1. Täiendusõppele kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad haridusvaldkonda, sh täiskasvanuhariduse valdkonda reguleerivad õigusaktid ja akadeemia enda õigusaktid, sh kehtiva õppekorralduse eeskirja sätted, mis ei reguleeri spetsiifiliselt tasemeõppe korraldust.
  1. Akadeemia täienduskoolitustel toimub õpe õppekavade alusel lähtuvalt täienduskoolituskalendrist, mis avaldatakse akadeemia veebilehel.
 1. TÄIENDUSÕPPE KORRALDUS

2.1. Täienduskoolitusele registreerumine

2.1.1. Täienduskoolitusele võib ise registreeruda teovõimeline ja vähemalt 18aastane isik. Alla 18aastast isikut esindab registreerumisel, st lepingu sõlmimisel eestkostja.

2.1.2. Täienduskoolitusele registreerutakse registreerumislingi kaudu, mis asub akadeemia veebilehel täienduskoolituse kirjelduses.

2.1.3. Registreerudes tuleb maksta registreerumistasu, mille summa on kuni 79tunnise täienduskoolituse puhul 45 eurot ja üle 80tunnise täienduskoolituse puhul 150 eurot. Kui koolituse maksumus (koolitustasu) on väiksem kui 45 eurot, tuleb registreerumisel tasuda kogu täienduskoolituse kirjelduses märgitud koolituse maksumus.

2.1.4. Punktis 2.1.3 märgitud registreerumistasu on osa täienduskoolituse kirjelduses märgitud koolitustasust.

2.1.5. Koolitustasu ülejäänud osa(d) tasutakse registreerumisel saadava arve alusel hiljemalt näidatud maksetähtajal. Koolitustasu ülejäänud osa(de) tasumisel näidatakse selgituses arve number. Kui arve tasub täienduskoolitusele registreerunud isiku eest kolmas isik, märgitakse selgituses ka täienduskoolitusele registreerunud isiku nimi.

2.1.6. Koolitustasu tasutakse ülekandega, seda ei saa tasuda sularahas.

2.1.7. Täienduskoolitusele registreerunud isikule (edaspidi ka isik) saadetakse registreerumisel esitatud e-posti aadressile registreerumiskinnitus.

2.1.8. Täienduskoolitusele registreerumisega loetakse isik nõustunuks käesolevate täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise korras sätestatud koolitustingimustega ning nendele tingimustele vastav isiku ja akadeemia vaheline koolitusleping (edaspidi leping) sõlmituks.

2.2. Lepingust taganemine ja hilisem täienduskoolitusest loobumine, sh täienduskoolitusel osalemise katkestamine

2.2.1. Isikul on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Taganemisõiguse kasutamiseks peab ta saatma akadeemiale täienduskoolitusest loobumise kohta teate täienduskoolituse kirjelduses märgitud e-posti aadressile.

2.2.2. Punktis 2.2.1 sätestatud taganemisõigus ei rakendu neile lepingutele, millega kokkulepitav täienduskoolitus algab taganemistähtaja jooksul.

2.2.3. Kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest punktis 2.2.1 sätestatud korras, tagastab akadeemia isikule temalt saadud koolitustasu. Akadeemia maksab saadud koolitustasu tagasi isikule, kes tasus registreerumistasu, 14 kalendripäeva jooksul alates tööpäevast, mis järgneb akadeemiale loobumisteate laekumisele.

2.2.4. Akadeemial on õigus tasutud koolitustasu mitte tagastada, jättes selle endale hüvitisena täienduskoolituse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tehtud kulutuste eest alljärgnevatel tingimustel:

2.2.4.1. kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest ajal, kui lepingu sõlmimisest on möödunud enam kui 14 kalendripäeva, kuid koolituse alguseni jääb kaheksa või enam päeva, on akadeemial õigus jätta koolitustasust endale registreerimistasule vastav summa;

2.2.4.2. kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest seitse kuni kaks päeva enne koolituse algust, on akadeemial õigus jätta endale 75% koolitustasust;

2.2.4.3. kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest viimasel tööpäeval enne koolituse alguspäeva või koolituse ajal või ei teata lepingust taganemisest üldse, kuid täienduskoolitusele ei ilmu või katkestab osalemise täienduskoolituse ajal, on akadeemial õigus jätta endale 100% koolitustasust.

2.2.5. Kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest käesolevates tingimustes sätestatud korras nii, et akadeemial tekib kohustus koolitustasu osaliselt või täielikult tagastada, on isikul võimalik kasutada tagastamisele kuuluvat summat tasumiseks mõne teise akadeemia täienduskoolituse eest, millel isik soovib osaleda. Sellisel juhul tuleb isikul teatada sellekohasest soovist akadeemiale enne uuele koolitusele registreerumist.

2.2.6. Kui akadeemial on tekkinud kas punkti 2.2.4.2 või 2.2.4.3 alusel õigus koolitustasu osaliselt või täies ulatuses endale jätta, kuid koolitustasu on akadeemiale tasumata, on akadeemial õigus nõuda ja isikul kohustus tasuda akadeemiale hüvitist kohalduvas punktis sätestatud tingimusele vastavas summas.

2.3. Õppegrupi moodustamine

2.3.1. Akadeemia moodustab registreerumise ajalise järjestuse või täienduskoolituse kirjelduses toodud muude põhimõtete alusel õppegrupi isikutest, kelle puhul on täidetud alljärgnevad tingimused:

2.3.1.1. isik vastab täienduskoolituse kirjelduses märgitud tingimustele (nt koolituskeele valdamine);

2.3.1.2. koolitustasu on makstud.

2.3.2. Kõikidele õppegruppi vastu võetud isikutele saadab akadeemia sellekohase kinnituse ning täpsema korraldusliku teabe enne õppetöö algust e-posti aadressile, mille isik esitas täienduskoolitusele registreerudes.

2.3.3. Kui täienduskoolitusele on registreerunute arv ületab õppegrupi maksimumsuuruse, on akadeemial õigus otsustada, kas suurendada õppegruppi, moodustada mitu õppegruppi või jätta õppegruppi vastu võtmata isikud, kes on registreerunud viimasena.

2.4. Täienduskoolituse ärajätmine

2.4.1. Kui õppegrupp ei täitu, on akadeemial õigus täienduskoolitus ära jätta või kuni õppegrupi täitumiseni edasi lükata.

2.4.2. Kui akadeemia jätab täienduskoolituse ära, tagastab akadeemia talle makstud koolitustasu isikule või tema eest koolitustasu maksnud kolmandale isikule .

2.4.3. Kui akadeemia lükkab täienduskoolituse õppegrupi täitumiseni edasi, teavitab ta registreerunud isikuid täienduskoolituse uuest toimumisajast telefoni või e-posti teel. Kui isikule akadeemia teatatud uus aeg ei sobi, on tal õigus koolituslepingust taganeda ja saada makstud koolitustasu akadeemialt tagasi.

2.4.4. Ülaltoodud juhtudel on isikul võimalik kasutada tagastamisele kuuluvat summat tasumiseks mõne teise akadeemia täienduskoolituse eest, millel isik soovib osaleda. Sellisel juhul tuleb isikul teatada sellekohasest soovist akadeemiale enne uuele koolitusele registreerumist.

2.5. Täienduskoolituselt väljaarvamine

2.5.1. Akadeemial on õigus isik täienduskoolituselt välja arvata ja leping kohe üles öelda juhul, kui isik on rikkunud akadeemia õppekorralduse reegleid, sh käitunud koolitusel vääritult (nt eksinud üldtunnustatud käitumisnormide vastu), või on rikkunud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja/või akadeemilisi tavasid.

2.5.2. Punktis 2.5.1 sätestatud juhul saadab akadeemia isikule sellekohase teate e-postiga ja koolitustasu ei tagasta.

2.6. Täienduskoolituse tunnistuse või tõendi väljaandmine

2.6.1. Täienduskoolituse tunnistuse väljastab akadeemia isikule juhul, kui akadeemia hindas koolituse käigus õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas need.

2.6.2. Täienduskoolituse tõendi väljastab akadeemia isikule juhul, kui akadeemia ei hinnanud koolituse käigus õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud neid.

2.7. Isiku õigused ja kohustused

2.7.1. Isikul on õigus:

2.7.1.1. saada akadeemialt teavet õppe sisu ja korralduse kohta;

2.7.1.2. osaleda õppekavas ettenähtud õppetegevuses;

2.7.1.3. saada õppekavas ettenähtud õppematerjale;

2.7.1.4. kasutada akadeemia raamatukogu;

2.7.1.5. saada täienduskoolituses osalemist ja selle läbimist tõendavad dokumendid kehtiva korra alusel.

2.7.2. Isikul on kohustus:

2.7.2.1. tasuda täienduskoolituse eest käesolevas korras sätestatud tingimustel ja korras;

2.7.2.2. täita õpet läbides õppekava nõudeid;

2.7.2.3. järgida akadeemias kehtivaid õppekorralduse reegleid;

2.7.2.4. järgida üldtunnustatud akadeemilisi käitumisnorme ja tavasid ning akadeemia hoones kehtestatud nõudeid;

2.7.2.5. täita muid lepingu tingimusi.

 1. TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

3.1. Täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel tugineb akadeemia Euroopa kõrghariduse täienduskoolituse kvaliteedi raamistikule.

3.2. Täienduskoolituse kvaliteedi tagamiseks akadeemia

   1. arendab süsteemselt täienduskoolituse programme ja õppekavu, kaasates protsessi sidusrühmade esindajaid;
    1. kaasab õppeprotsessi professionaalseid juhendajaid-koolitajaid ning toetab nende professionaalset arengut;
    1. täiustab pidevalt õpikeskkonda, -vorme ja -meetodeid ning õppekorraldust;
    1. analüüsib kord aastas õppeprotsessi, -korraldust ja -kavu mitmesuguste andmete põhjal;
   1. arendab täienduskoolituse rahvusvahelistumist.

3.3. Õppekavade kvaliteedi tagamine

3.3.1. Õpingute alusdokument on õppekava. Õppekava koostatakse täiskasvanute koolituse seaduse, täienduskoolituse standardi ja kutsestandardi nõuete alusel.

3.3.2. Õppekavas on määratletud:

3.3.2.1. õppekava nimetus eesti ja inglise keeles;

3.3.2.2. õppekavarühm;

3.3.2.3. õppekavajuht;

3.3.2.4. õppekava kinnitamise andmed;

3.3.2.5. õppekava maht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

3.3.2.6. õppekeel;

3.3.2.7. õppekava eesmärk;

3.3.2.8. õpiväljundid eesti ja inglise keeles;

3.3.2.9. õpingute alustamise tingimused juhul, kui need on õpiväljundite saavutamise eeltingimus;

3.3.2.10. koolituse juhendaja kvalifikatsioon, õpi- või töökogemuse kirjeldus;

3.3.2.11. õppekeskkonna kirjeldus;

3.3.2.12. õppematerjalide loend juhul, kui need on ette nähtud õppekava läbimiseks;

3.3.2.13. õppe sisu;

3.3.2.14. nõuded õppekava lõpetamiseks ja lõpetamisel väljastatavad dokumendid.

3.3.3. Õppekavale määratakse selle väljatöötamise käigus õppekavajuht, kes vastutab täienduskoolituse sisulise kvaliteedi eest.

3.3.4. Õppekava mahuga üle 80 akadeemilise tunni kinnitab akadeemia nõukogu.

3.4. Täienduskoolitusega seotud juhendajate kvaliteedi tagamise meetmed

3.4.1. Juhendajal on kõrgem erialane haridus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas ja soovitatavalt täiskasvanute koolitaja või õpetaja kutse.

3.4.2. Juhendaja töö kvaliteeti hindab akadeemia õppijate tagasiside ja vajaduse korral juhendaja eneseanalüüsi põhjal.

3.5. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise meetmed

3.5.1. Täienduskoolitus korraldatakse selleks sobivates ruumides, kus on olemas õppetööks vajalikud vahendid.

3.5.2. Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

3.6. Õppe kohta tagasiside kogumine

Täienduskoolituse kestel ja/või lõpus kogub koolituse korraldaja õppijatelt ja juhendajalt tagasisidet ning teeb selle põhjal vajaduse korral muudatusi koolituse sisus ja korralduses ning kavandab õppekava arendust.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja

4.1.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Kunstiakadeemia (registrikood 74000624; aadress Põhja pst 7, 10412 Tallinn, telefon +372 626 7301, e-post artun@artun.ee). Akadeemias lahendab isikuandmete töötlemisega seonduvaid küsimusi andmekaitsespetsialist (e-post andmekaitsespetsialist@artun.ee).

   1. Isikuandmete volitatud töötleja on Maksekeskus AS (registrikood 12268475; aadress Niine tn 11, 10414 Tallinn, Harju maakond), millele akadeemia edastab andmeid isikute maksetega seoses. Akadeemia edastab isikuandmeid andmete volitatud töötlejale temaga sõlmitud lepingu alusel. Volitatud töötleja on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Lisaks võidakse isikuandmeid teistele volitatud töötlejatele, sealhulgas näiteks IT-teenuse osutajale, kui seda on vaja registreerimiskeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

4.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

4.2.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on koolitusele registreerumisel isikuga sõlmitud koolitusleping.

4.2.2. Koolitusele registreerudes annab isik nõusoleku:

4.2.2.1. enda isikuandmete töötlemiseks käesoleva korra ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt;

4.2.2.2. e-posti aadressi ja telefoninumbri kasutamiseks koolituspakkumiste saatmiseks;

4.2.2.3. täienduskoolitustest tehtud fotode ja videote tegemiseks ning nende käesolevas korras sätestatud viisil kasutamiseks.