EKA elukorraldus koroona ajal

Viimati muudetud 06.09.2021

Juhised alates 30. augustist 

2021/21. õppeaastat alustame lähiõppes ja teeme kõik selleks, et lähiõpe kestaks. Suured vooruloengud soovitame tungivalt korraldada veebis, samuti väiksemates rühmades toimuvat õpet, kui see on sisuliselt mõistlik ja õpperuumides pole võimalik tagada hajutatust. 

Ligipääs õppetööle on tagatud kõigile üliõpilastele, kuid üliõpilased, kes on vaktsineerimata või ei soovi oma terviseandmeid õppejõule avaldada, peavad EKA hoones kandma kaitsemaski (v.a juhul, kui kaitsemaski kandmine on tervislikel põhjustel vastunäidustatud ja seda ollakse valmis tõendama), kõigile teistele on EKA hoones, eelkõige rahvarohketes ruumides kaitsemaski kandmine soovituslik. Õppejõududel ja teistel EKA töötajatel on õigus maskita üliõpilastelt küsida nakkusohutuse tõendit (tõendit immuniseerimise või viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbipõdemise kohta). 

Vaktsineerimine tagab osalemise lähiõppes. See tähendab, et vaktsineeritud ja viirushaiguse tunnusteta üliõpilased, kes on olnud lähikontaktis COVID-19sse nakatunuga, ei pea jääma isolatsiooni ega eemale ka õppetööst. Vaktsineerimata või haigestunud ja isolatsioonireeglite tõttu õppetööst eemal olevatele üliõpilastele ei pea EKA tagama kaugõppe (sh veebiõppe) võimalust. Palume õppejõududel fikseerida loengutes/tundides kohapeal osalenud üliõpilased, et nakkusohu korral oleks võimalik kiiresti kaardistada lähikontaktsed.

Kui õppekavas ettenähtud õppetöö toimub väljaspool EKAt ja sellega kaasneb nakkusohutuse kontrollimise kohustus, korraldab vaktsineerimata või viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdemata üliõpilaste kiirtestimise kuni 31. oktoobrini 2021 (k.a) õppekava juht või tema kooskõlastusel aine õppejõud osakonna/õppekava kulul. Alates 1. novembrist 2021 kannavad kiirtestimise kulu vaktsineerimata üliõpilased ise (v.a juhul, kui vaktsineerimine on tervislikel põhjustel vastunäidustatud ja seda ollakse valmis tõendama).

– Kõik EKA töötajad (sh koosseisuvälised töötajad), kes ei saa enda nakkusohutust tõendada, peavad EKA hoones kandma kaitsemaski. Kaitsemaski  tuleb kanda ka väljaspool EKA hoonet toimuvate EKA ürituste ja tasemeõppe ajal. EKA korraldab nende töötajate kiirtestimise vastavalt töötaja ametikohale ning määrab kiirtestimise ajavahemiku vähemalt iga 72 tunni tagant. 

– EKA hoones viibides peetakse kinni hügieenireeglitest ning viirushaiguse nähtudega majja ei tulda. Õpperuumides jälgitakse hajutatust. Töökodades, stuudiotes ja laborites, viibitakse tunniplaani või eelneva broneeringu alusel.

– EKA hoonesse sisenetakse peauksest läbipääsukaardiga (E-P kl 8-23). Isikud, kellel puudub läbipääsukaart helistavad uksekella. EKA galeriisse pääseb Kotzebue tänavalt. 

– Raamatukogu on EKA liikmeskonnale avatud. EKA välistele isikutele toimub vaid kauglaenutus, st teavikuid saab laenutada ettetellimisel. Täpsem info kodulehel (https://www.artun.ee/oppimine/raamatukogu/). 

– Kodukontoris tehakse tööd kokkuleppel vahetu juhiga.

– Võimalusel välditakse otsekontakte ja eelistatakse suhtlemist e-kirja, telefoni või videosilla vahendusel. 

– Iga EKA külaline registreeritakse kutsuja poolt eelnevalt EKA külaliste registreerimisvormil. Kutsuja teavitab külalist EKAs kehtivatest juhistest ja kontrollib tema nakkusohutust. 

Täiendusõppele kehtivad EKAs Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangud (https://www.kriis.ee/et/taiendkoolitus). 

– EKAga seotud ürituste korraldamisel EKA hoones ja väljaspool EKAt, tagab korraldaja kõikide tegevuses osalejate nakkusohutuse tõendite kontrolli (sh vaktsineeritus, läbipõdemine viimase 6 kuu jooksul või negatiivne COVID-testi tulemus). Võimalusel pakub korraldaja kiirtestimise võimalust osalejate kulul.

– EKA ruume reeglina välja ei rendita. EKAle olulistele koostööpartneritele ruumide rentimine või mitterentimine kooskõlastatakse eelnevalt kriisikomisjoniga.

– Kõik välisriikidest EKAsse saabuvad isikud on kohustatud järgima riiklikke ja EKA poolseid juhiseid (https://www.kriis.ee/et/reisimine-eestisse-valisriikide-kodanikud). Kontaktisik EKAs seisab hea, et kutsutav on eelpool nimetatud juhistest teadlik.

– Lähetuste planeerimisel tuleb rakendada kõiki vahendeid minimeerimaks võimalikku tervise- ja finantskahju, sh sõlmida kindlustuskaitse. EKA ei kompenseeri vaktsineerimata töötajate täiendavaid lähetuskulusid seoses COVID-testimisega (v.a töötajad, kelle vaktsineerimine on meditsiiniliselt vastunäidustatud).

– Koroonaviirusesse nakatumise korral palume koheselt teavitada kriisikomisjoni juhti (triin.krunberg@artun.ee), et võimalikult operatiivselt EKA hoones viibinud lähikontaktseid eneseisolatsiooni suunata. Üldistes kriisi puudutavates küsimustes saab kirjutada aadressil kriisikomisjon@artun.ee.

EKA kriisikomisjon

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud

Rektoraat