EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursil premeeriti arhitekte!

Anne Vingisar koos oma juhendaja Katrin Koovi ja EKA ettevõtlusnõustaja Kelli Turmaniga

Tänavu laekus konkursile 15 tööd, millest 2 kunstikultuuri, 5 arhitektuuri ja 8 disainiteaduskonnast. Konkursi üheks eesmärgiks on tõsta teadlikkust koostöövõimalustest ettevõtete ja organisatsioonidega juba lõputöö koostamise ajal.

Laureaadid valis hindamiskomisjon koosseisus Sille Pihlak (arhitektuuriteaduskonna nooremteadur ja õppejõud), Ruth-Helene Melioranski (disainiteaduskonna teadur ja õppejõud), Jaanus Vahesalu (Tallinna Ettevõtlusamet), Maria Jäärats ja Kelli Turmann (EKA teadus- ja arendusosakond). Komisjoni sõnul toimus võitjate valimine üksmeelselt lähtuvalt tööde uurimisvaldkonnast, terviklikkusest ja praktilisusest. Suurem arutelu toimus silmapaistva ühiskondlikku heaolu ja/või elukeskkonda parendava potentsiaaliga tööde hindamisel, kuna selles katergoorias oli kaks võrdväärselt tugevat samas erinevaid teadussuundi põimivat tööd. Arutelu tulemusel otsustati premeerida tööde autoreid võrdselt sihtstipendiumiga 700 euro väärtuses.

Silmapaistev ühiskondlikku heaolu ja/või elukeskkonda parendava potentsiaaliga töö: Liisa Valdmann “Koriluskoridor”.
Töö tegeleb jätkusuutliku aineringluse kujundamisega linna skaalas. Koriluskoridor on linnasisene toidutootmisvõrgustik, mis kasutab ressursipotentsiaalina kanalisatsioonivõrgustikku ja bioprügi ning ruumipotentsiaalina Tallinnas olemasolevaid looduslikke ja tehislikke koridore nagu rannik, jõekallas, kõrgepingeliini- ja raudteekoridor. Autor sai töö koostamiseks sisendit ettevõttelt Elering AS.

Elering ASi kommunikatsioonijuht Ain Kösteril oli hea meel, et antud töö sai konkursil äramärkimist ja lisas, et Elering tunneb süsteemihaldurina vastutust nii selle eest, et tuled kodudes põleksid, kui selle eest, milline on meie taristu mõju seda ümbritsevale keskkonnale. Tallinna linnas uusi kõrgepinge õhuliine ei rajata ning olemasolevad asenduvad nende eluea täitumisel maakaablitega. Õhuliinide demonteerimisel katkeb Eleringil formaalne side liinikoridoridega, ent samas tunnetame liinidest vabanevate koridoride olulist potentsiaali avaliku ruumi, sealhulgas linna eri piirkondade ja kogukondade elukvaliteedi parandamisel.

Silmapaistev ühiskondlikku heaolu ja/või elukeskkonda parendava potentsiaaliga töö: Anne Vingisar “Tartu ja mitte-Tartu ühendamine”.
Töö tegeleb Tartu luha, Emajõe ja Anne kanalit ületava Sõpruse sillaga, mis asub Annelinna ja Karlova linnaosade vahel. Projekti eesmärgiks on ühendada kaht linna poolt tähenduslikumalt – luua nende vahele kergliiklusala ühendustega sillalt luhaalale ja Emajõele ning lisada ühiskondlikke funktsioone, mis jäid Annelinna generaalplaneeringus teostamata.
Silmapaistev majandustegevust tõhustava väljundiga töö: Arvan Khan, Arno Peever, Sofia Vega Anza “Välk”. Tehtud töö lähteülesandeks oli läbi infrastruktuuri ja inimkäitumise anlüüsi luua ideelahendusi tuleviku laadimissüsteemide väljaarendamiseks. Autorid kaardistasid töös kolme võimalikku lahendust, millest kerkis esile inimest universumi keskele paigutav toodet ja teenust ühendav süsteem “Välk”. Välk on mobiilne robot, kes varustab autot elektriga selle parkimise ajal.
Palju õnne võitjatele ja tuult tiibadesse edasistes ettevõtmistes!
Pikemat uudist loe siit.
Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuri­teaduskond