Elnara Taidre doktoritöö kaitsmine

21. detsembril kaitseb Elnara Taidre Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis doktoritööd „Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis“.

Avalik kaitsmine toimub 21. detsembril algusega kell 16.00 Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis (Suur-Kloostri 11, Tallinn).

Doktoritöö juhendaja: dr Virve Sarapik 

Eelretsensendid: dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Oponent: dr Tiina Kirss.

Doktoritöö käsitleb omamütoloogilise tervikkunstiteose teisenemist 20. sajandi visuaalkunstis. Omamütoloogia all mõistetakse siin müüdiloomet üksikautori kunstipraktikates, mille tulemusena luuakse terviklik kunstilis-filosoofiline süsteem. Täpsustamaks töö fookust, on selle keskmesse asetatud omamütoloogia ulatuslikumad esinemisjuhtumid, mis võetakse kokku tervikkunstiteose kontseptsiooni abil. Omamütoloogilist tervikkunstiteost vaadeldakse muutuvana ajas ja laiemas ühiskondlikus kontekstis, oluliseks faktoriks on seejuures modernistliku ja postmodernistliku kultuuriparadigma vahetus 20. sajandil teisel poolel. Kõnealuseid muutusi ning kaasnevaid eri tendentse omamütoloogilise tervikkunstiteose toimimisviisis ja eesmärkides püütakse üldistada kolmikvalemi mudel-metafoor-mäng abil. Seda panevad proovile Kazimir Malevitši, Tõnis Vindi, Joseph Beuysi, Matthew Barney ja Kiwa kunstipraktikaid käsitlevad juhtumianalüüsid.

Doktoritööga on võimalik tutvuda doktorikooli kodulehel.

Doktoritöö kaitsmiskomisjoni liikmed on dr Krista Kodres, dr Anneli Randla, dr Andres Kurg, dr Mari Laanemets, dr Tõnu Viik (Tallinna Ülikool), dr Juhan Maiste (Tartu Ülikool).

Olete oodatud!

Lisainfo:
Karin Nugis
Doktorinõukogu sekretär
Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut
Karin.nugis@artun.ee
Tel.:+3726117656