Kaitstud magistritööd

2020

Ilona Kroon “II kooliastme õppekäigu eel- ja järeltegevused muuseumitunni “Fantastiline
perspektiiv” näitel”

Juhendaja: Edna Vahter

Retsensent: Anneli Porri

 

Berit-Bärbel Rebane “8. klassi õpilaste visuaalse päeviku kasutamise kogemus enesemääratluspädevust ja eneseväljendust toetava töövahendina”

Juhendaja: Eve Kiiler

Kaasjuhendaja: Margot Kask

Retsensent: Helen Arov

 

Liisa PähkKlassiõpetaja valmisolek ja kompetentsus põhikooli I kooliastme kunstitundide läbiviimisel ning õppekvaliteeti parandavad koostöövormid kunstiõpetajatega”

Juhendaja: Edna Vahter

Retsensent: Helen Arov

 

Kristin Kutti “Loovust mõjutavad tegurid ja loovustõkked kunstitundides III kooliastme näitel”

Juhendaja: Jane Remm

Retsensent: Marit Mõistlik-Tamm

 

Marjam Tamm “Õpetajate arusaamad III kooliastme õpilaste valikuoskuse arendamisest kunstitunnis ennastjuhtiva õppija kujundamisel”

Juhendaja: Edna Vahter

Retsensent: Jane Remm

 

Valeriya Shemyakina “Kunsti ja eesti keele kui teise keele õppimise lõimimine põhikooli
kunstiringis”

Juhendaja: Mare Kitsnik

Retsensent: Ingrid Krall

Varasemad kunstiõpetaja erialal kaitstud magistritööd, 2007-2017

2017 Keiu Kuresaar "Kunstiõpetajate arusaamad loovusest ja seda arendavatest ning takistavatest teguritest "("Art ...