Sisseastumine

KEDA OOTAME

Ootame avatud meelega intelligentseid noori, kes tunnevad huvi kunsti, kunstiajaloo, visuaalkultuuri ja ruumilise keskkonna vastu.

Magistriõppesse astumise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon kunstiteaduses või muul humanitaaralal (nt ajalugu, teatriteadus, semiootika, kunstipedagoogika, kultuurantropoloogia, teised kunsti, arhitektuuri ja disainiga seotud erialad).

Vaata KVI sisseastumise infotunni ja tudengite välkloengute salvestust EKA avatud uste/akende päeval (2021 veebr).

AJAKAVA 2023 (bakalaureuse- ja magistriõpe)

1. veebruarist – 29. juunini saab avaldusi esitada SAIS-is kuni kella 23:59.

19., 28. ja 29. juunil  kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7-D206.

3. ja 4. juulil toimuvad bakalaureuseõppe sisseastumiseksamid.

4. juulil toimuvad magistriõppe vestlused.

12. juulil on õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAIS-is.

AJAKAVA 2023 (doktoriõpe)

1. veebruar– 31. märts saab avaldusi esitada SAIS-is kuni kella 23:59.

20. aprillil toimuvad doktoriõppe sisseastumisvestlused.

8. mai on õppekohtade pakkumise tähtaeg.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava KUNSTITEADUS JA VISUAALKULTUURI UURINGUD

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 50/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

Kunstiteaduse bakalaureuse erialale astujad vestlusel varasemaid töid esitama ei pea.
Vestlusel peaks sisseastuja olema valmis vastama küsimustele, mis võivad puudutada nii eelnevalt kirjutatud esseed kui ka laiemat silmaringi.
Arutluse alla võivad tulla:
1) Eesti ja üldise kunstiajalooga seotud teemad,
2) tänapäeva kunsti, arhitektuuri ja visuaalkultuuriga seotud teemad,
3) sisseastuja varasemad kunsti- ja kultuurikogemused ning arusaam oma tulevasest erialasest tegevusest,
4) üldkultuurilised küsimused.

SISSEASTUMISEKSAMID:

  1. Erialane essee (3. juulil 2023 kell 10.00–12.00 Põhja pst 7-A101) Erialane essee kirjutatakse etteantud kunstiteose reproduktsiooni põhjal. Essee eesmärgiks on teost lühidalt analüüsida ja esitada selle omapoolne tõlgendus. Essee kirjutamine ei eelda eelnevaid teadmisi analüüsitavast teosest ega varasemat kokkupuudet kunstiajaloo ainega. Tudengikandidaat näitab oma kirjatöös pildi vaatamise ja analüüsimise oskust ning võimet siduda pildil nähtut üldkultuuriliste taustateadmistega. Essee pikkuseks on 2–3 lk. Reprode hulgas on nii maalikunsti, arhitektuuri kui disaini näiteid, sisseastuja saab analüüsitava repro valida kahe variandi hulgast. Kaasa võtta kirjutusvahend. Osakonna poolt antakse kunstiteoste reprod ja paber essee kirjutamiseks. Abimaterjale essee kirjutamisel ei kasutata. Hinnatakse kunstiteose analüüsimise võimet, üldkultuurilisi teadmisi, vaatepunkti originaalsust ja põhjendatust, aga ka kirjutamisoskust, sõnastust, keele korrektsust ja kirjatöö ülesehituse loogikat.Kaasa võtta kirjutusvahend. Osakonna poolt antakse kunstiteoste reprod ja paber essee kirjutamiseks. Abimaterjale essee kirjutamisel ei kasutata.
  2. Vestlus (4. juulil 2023 kell 10.00–14.00 Põhja pst 7-A303) Individuaalse vestluse aja saab kandidaat peale essee kirjutamist. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute bakalaureuse erialale astujad vestlusel varasemaid töid esitama ei pea. Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilist ja kunstiajaloolist problemaatikat puudutavatele küsimustele. Vajaduse korral võidakse küsida täpsustavaid küsimusi essee kohta. Uuritakse tudengikandidaadi motivatsiooni õppima tulekul. Hinnatakse kandidaadi valmisolekut bakalaureuseõpinguteks, üldkultuurilisi teadmisi ja silmaringi, kunstiga (arhitektuuriga, disainiga) suhestumise oskust ja valmidust, motiveeritust õppida kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute erialal.

Konkursipall koosneb kolmest hindest:
– essee 10 punkti
– vestlus 10 punkti
– eesti keele / eesti keel teise keelena riigieksam 5 punkti.

 

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava KUNSTITEADUS JA VISUAALKULTUURI UURINGUD

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis. Õppekaval on võimalik valida kolme õppesuuna vahel: kunstiteadus ja visuaalkultuur, kuraatoriõpe ning museoloogia.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:
inglise keele oskust B1 tasemel tõendava dokumendi
– CV
– kirjaliku teksti näidise (5–10 lk)
– bakalureusetöö  (kirjaliku töö puudumisel sobib ka portfoolio)
– motivatsioonikirja (1 lk)

Kirjalik tekst võib olla varasema õppetöö käigus või spetsiaalselt kirjutatud essee, mis keskendub mingi kunstiteose, -nähtuse või visuaalkultuuri probleemi analüüsile.

Motivatsioonikiri peaks põhjendama, miks soovib kandideerija õppida just sellest õppeasutuses ja erialal ning millised uurimisteemad teda huvitavad.

Vestlus toimub 4. juulil 2023 Põhja pst 7-A301. Mõjuva põhjusega on võimalik vestlus Zoomi teel. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Komisjon on esitatud materjalidega eelnevalt tutvunud ja kohapeal toimub vabas vormis vestlus. Vestlusel on oluline näidata oma analüüsioskust, võimet näha kunsti- ja visuaalkultuuri probleeme ühiskondlikus kontekstis ning erialast motiveeritust. Vestlusel võidakse esitada täpsustavaid küsimusi esitatud tekstinäidise kohta.

Vestlusele võib kaasa võtta või koos dokumentidega üles laadida täiendavaid materjale oma senise erialase tegevuse kohta: näiteks ilmunud kunsti- ja kultuurikriitika tekstid, museoloogia või kuraatoriõppe suunale spetsialiseeruda plaanival sisseastujal portfoolio kureeritud ja/või kavandatavate näitustega.

Hinnatakse kandidaadi valmisolekut magistriõpinguteks ja uurimistööks, kirjalikku ja suulist väljendusoskust, orienteerumist kunsti- ja visuaalkultuuri väljal, erialaste probleemide analüüsimise oskust ning motiveeritust õppida valitud erialal.

Konkursipall koosneb ühest hindest kümnepallisüsteemis. Vastuvõtulävend on viis palli.

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Üldinfo magistriõppesse astujatele.

 

DOKTORIÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava KUNSTITEADUS JA VISUAALKULTUURI UURINGUD

Doktoriõppesse vastuvõtt toimub esitatud dokumentide ja vestluse alusel.

Vestlusele pääsemiseks hinnatakse kandidaatide esitatud materjalide vastavust hindamiskriteeriumitele ja selle põhjal otsustakse vestlusele kutsumine.

Vestlus toimub aprillis 2023 Põhja pst 7-A303. Mõjuvatel põhjustel on võimalik vestlus Zoomi teel. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Sisseastuja esitab SAIS-is koos avaldusega:
inglise keele oskust B2 tasemel tõendava dokumendi
– CV
– motivatsioonikirja
– doktoritöö kavandi (vorm kodulehel)
– kaitstud magistritöö

Doktoritöö kavandis tutvustatakse teemat, mida kavatsetakse uurida, kasutatavaid meetodeid, esialgseid allikaid ja teoreetilisi lähtekohti, kavandatava töö võimalikku struktuuri ning nimetatakse töö võimalik juhendaja. Projekt peaks näitama ka teema aktuaalsust tänapäeva kunstiteaduse seisukohast ning tooma välja uurija originaalse panuse vaadeldava teema kontekstis. Komisjon on esitatud materjalidega eelnevalt tutvunud ning kohapeal toimub vabas vormis vestlus. Vajadusel täpsustatakse projektiga seotud küsimusi. Sisseastuja peab olema valmis vastama ka üldkultuurilist problemaatikat puudutavatele küsimustele, rääkima oma varasemast kokkupuutest kunstiajaloo ainega, näitama oma motivatsiooni teadustöö tegemiseks.

Hinnatakse esitatud projekti asjakohasust, selgust, uurimisteema aktuaalsust tänapäeva kunstiteaduse seisukohast ja originaalsust. Arvesse võetakse kandidaadi valmisolekut teadus- ja uurimistööks, orienteerumist valitud eriala olulistes aspektides, motiveeritust asuda doktoriõppesse.

Konkursipall koosneb ühest hindest kümnepalli süsteemis. Vastuvõtulävend on viis palli.

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

 

Üldinfo doktoriõppesse astujatele.

 

LISAINFO

BA eksamile tuleb tulla vähemalt 10 minutit enne eksamiplaanis märgitud kellaaega ja võtta kaasa fotoga isikuttõendav dokument. Pärast eksamiülesande teada saamist ei ole eksamiruumist lahkumine lubatud.

Õppekohtad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste pingerea alusel.

Esita avaldus ja dokumendid siin.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee