Sisseastumine

KEDA OOTAME

Ootame avatud meelega intelligentseid noori, kes tunnevad huvi kunsti, kunstiajaloo, visuaalkultuuri ja ruumilise keskkonna vastu. Magistriõppesse astumise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon kunstiteaduses või muul humanitaaralal (nt ajalugu, teatriteadus, semiootika, kunstipedagoogika, kultuurantropoloogia, teised kunsti, arhitektuuri ja disainiga seotud erialad).

AJAKAVA 2021

25. veebruaril kl 15:00–16:00 toimub KVI avatud uste/akende infotund Zoomi teel (registreerumine)

14.–28. juunil saab avaldusi esitada SAIS-is

28. juunil kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7

1.–2. juulil (BA) ja 5. juulil (MA) toimuvad eksamid ja vestlused

9. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

12. juulil õppima tulemise kinnitamine SAISis

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2021

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

Kunstiteaduse bakalaureuse erialale astujad vestlusel varasemaid töid esitama ei pea.
Vestlusel peaks sisseastuja olema valmis vastama küsimustele, mis võivad puudutada nii eelnevalt kirjutatud esseed kui ka laiemat silmaringi.
Arutluse alla võivad tulla:
1) Eesti ja üldise kunstiajalooga seotud teemad,
2) tänapäeva kunsti, arhitektuuri ja visuaalkultuuriga seotud teemad,
3) sisseastuja varasemad kunsti- ja kultuurikogemused ning arusaam oma tulevasest erialasest tegevusest,
4) üldkultuurilised küsimused.

SISSEASTUMISEKSAMID:

  1. Erialane essee (1. juulil kell 10.00–12.00) Erialane essee kirjutatakse etteantud kunstiteose reproduktsiooni põhjal. Essee eesmärgiks on teost lühidalt analüüsida ja esitada selle omapoolne tõlgendus. Essee kirjutamine ei eelda eelnevaid teadmisi analüüsitavast teosest ega varasemat kokkupuudet kunstiajaloo ainega. Tudengikandidaat näitab oma kirjatöös pildi vaatamise ja analüüsimise oskust ning võimet siduda pildil nähtut üldkultuuriliste taustateadmistega. Essee pikkuseks on 2–3 lk. Reprode hulgas on nii maalikunsti, arhitektuuri kui disaini näiteid, sisseastuja saab analüüsitava repro valida kahe variandi hulgast. Kaasa võtta kirjutusvahend. Osakonna poolt antakse kunstiteoste reprod ja paber essee kirjutamiseks. Abimaterjale essee kirjutamisel ei kasutata. Hinnatakse kunstiteose analüüsimise võimet, üldkultuurilisi teadmisi, vaatepunkti originaalsust ja põhjendatust, aga ka kirjutamisoskust, sõnastust, keele korrektsust ja kirjatöö ülesehituse loogikat.
  2. Vestlus (2. juulil kell 10.00–14.00) Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute bakalaureuse erialale astujad vestlusel varasemaid töid esitama ei pea. Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilist ja kunstiajaloolist problemaatikat puudutavatele küsimustele. Vajaduse korral võidakse küsida täpsustavaid küsimusi essee kohta. Uuritakse tudengikandidaadi motivatsiooni õppima tulekul. Hinnatakse kandidaadi valmisolekut bakalaureuseõpinguteks, üldkultuurilisi teadmisi ja silmaringi, kunstiga (arhitektuuriga, disainiga) suhestumise oskust ja valmidust, motiveeritust õppida kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute erialal.

Konkursipall koosneb kolmest hindest:
– essee 10 punkti
– vestlus 10 punkti
– eesti keele / eesti keel teise keelena riigieksam 5 punkti.

 

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2021

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õppekaval on võimalik valida kolme õppesuuna vahel: kunstiteadus ja visuaalkultuur, kuraatoriõpe ning museoloogia.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:
inglise keele oskust B2 tasemel tõendava dokumendi
– CV
– kirjaliku teksti näidise (5–10 lk)
– bakalureusetöö  (kirjaliku töö puudumisel sobib ka portfoolio)
– motivatsioonikirja (1 lk)

Kirjalik tekst võib olla osa bakalaureusetööst või essee, mis keskendub mingi kunstiteose, -nähtuse või visuaalkultuuri probleemi analüüsile.

Vestlus toimub 5. juulil 2021 Põhja pst 7-A303. Mõjuva põhjusega on võimalik vestlus Zoomi teel.

Komisjon on esitatud materjalidega eelnevalt tutvunud ja kohapeal toimub vabas vormis vestlus. Vestlusel on oluline näidata oma analüüsioskust, võimet näha kunsti- ja visuaalkultuuri probleeme ühiskondlikus kontekstis ning erialast motiveeritust. Vestlusel võidakse esitada täpsustavaid küsimusi esitatud tekstinäidise kohta.

Vestlusele võib kaasa võtta või koos dokumentidega üles laadida täiendavaid materjale oma senise erialase tegevuse kohta: näiteks ilmunud kunsti- ja kultuurikriitika tekstid, museoloogia või kuraatoriõppe suunale spetsialiseeruda plaanival sisseastujal portfoolio kureeritud ja/või kavandatavate näitustega.

Motivatsioonikiri peaks põhjendama, miks soovib kandideerija õppida just selles õppeasutuses ja erialal ning millised uurimisteemad teda huvitavad.

Konkursipall koosneb ühest hindest kümnepallisüsteemis. Vastuvõtulävend on viis palli.

Hinnatakse kandidaadi valmisolekut magistriõpinguteks ja uurimistööks, kirjalikku ja suulist väljendusoskust, orienteerumist kunsti- ja visuaalkultuuri väljal, erialaste probleemide analüüsimise oskust ning motiveeritust õppida valitud erialal.

Üldinfo magistriõppesse astujatele.

 

DOKTORIÕPPE VASTUVÕTT 2020

Doktoriõppesse vastuvõtt toimub vestluse alusel.
Vestlus toimub 6. juulil 2020 Põhja pst 7-A303.
Sisseastuja esitab SAIS-is koos avaldusega:
inglise keele oskust B2 tasemel tõendava dokumendi
– eluloo
– motivatsioonikirja
– doktoritöö projekti
– kaitstud magistritöö
– juhendaja akadeemilise eluloo (juhul, kui väitekirja eeldatav juhendaja ei ole Eesti Kunstiakadeemia töötaja)

Konkursipall koosneb ühest hindest kümnepalli süsteemis.

Doktoriõppesse kandideerijad esitavad koos kandideerimisavaldusega kirjaliku doktoritöö projekti. Selles tutvustatakse teemat, mida kavatsetakse uurida, kasutatavaid meetodeid, esialgseid allikaid ja teoreetilisi lähtekohti, kavandatava töö võimalikku struktuuri ning nimetatakse töö võimalik juhendaja. Projekt peaks näitama ka teema aktuaalsust tänapäeva kunstiteaduse seisukohast ning tooma välja uurija originaalse panuse vaadeldava teema kontekstis. Komisjon on esitatud materjalidega eelnevalt tutvunud ning kohapeal toimub vabas vormis vestlus. Vajadusel täpsustatakse projektiga seotud küsimusi. Sisseastuja peab olema valmis vastama ka üldkultuurilist problemaatikat puudutavatele küsimustele, rääkima oma varasemast kokkupuutest kunstiajaloo ainega, näitama oma motivatsiooni teadustöö tegemiseks.

Hinnatakse esitatud projekti asjakohasust, selgust, uurimisteema aktuaalsust tänapäeva kunstiteaduse seisukohast ja originaalsust. Arvesse võetakse kandidaadi valmisolekut teadus- ja uurimistööks, orienteerumist valitud eriala olulistes aspektides, motiveeritust asuda doktoriõppesse.

Üldinfo doktoriõppesse astujatele.

 

LISAINFO

Kandideerimiseks ei pea eelnev haridustase olema lõpetatud, kui lõpetamine toimub 2020. aasta kevadsemestril.

BA eksamile tuleb tulla vähemalt 10 minutit enne eksamiplaanis märgitud kellaaega ja võtta kaasa fotoga isikuttõendav dokument. Pärast eksamiülesande teada saamist ei ole eksamiruumist lahkumine lubatud.

Õppekohtad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste pingerea alusel.

Esita avaldus ja dokumendid siin.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee