Projektid

Varasemad ETF grandid ja sihtfinantseeringud

“Eesti kunsti ajalugu. Koguteos 6 köites”
Sihtfinantseeritav teadusteema nr 0160337s98 (1998–2003)
Grandi hoidja Krista Kordes
Põhitäitjad Juhan Maiste, Jaak Kangilaski, Mart Kalm

“Meediadeterminismi probleem ja kunstiteose ajalis-ruumilised suhted”
Eesti Teadusfondi grant nr 5965 (2004–2006)
Grandi hoidja Virve Sarapik
Põhitäitjad Mari Laaniste, Piret Viires

“Madal taevas. Madalmaade kunst Eestis
Eesti Teadusfondi grant nr 5591 (2003–2004)
Grandi hoidja Krista Kodres
Põhitäitjad Kadi Polli, Helena Risthein, Alar Nurkse

“Elukeskkonna sotsiaalsest determineeritusest Eestis”
Eesti Teadusfondi grant nr 4748 (2001−2003)
Grandi hoidja Mart Kalm
Põhitäitjad Andres Kurg, Epp Lankots, Triin Tõrs-Ojari

“Tekstuaalsus ja kunstiteose struktuur”
Eesti Teadusfondi grant nr 4799 (2001–2003)
Grandi hoidja Virve Sarapik
Põhitäitjad Mari Laanemets, Mari Laaniste, Karin Laansoo

“Keel ja meel: rakendusesteetika küsimusi”
Eesti Teadusfondi grant nr 2710 (1997–2000)
Grandi hoidja Kaia Lehari
Põhitäitjad Virve Sarapik, Vilja Oja, Mari Laanemets

Monograafia “Eesti XX sajandi arhitektuur”
Eesti Teadusfondi grant nr 3236 (1998–1999)
Grandi hoidja Mart Kalm

Pilt või märk: pildilise representatsiooni fenomenoloogiline analüüs

Projekt võtab vaatluse alla Edmund Husserli pildilise representatsiooni teooria. Eesmärk on kritiseerida Husserli teooria semiootilist käsitlust ning kaitsta selle fenomenoloogilise käsitluse originaalsust. Vastupidiselt laialt levinud ...

Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal (PUT)

Projekti eesmärgiks on uurida, kuidas on Eestis 19.–21. sajandil loodud teadmisi kohalikust kunstipärandist. Lähtepunktiks on tõdemus, et eri aegadel on samu kunstiteoseid ja arhitektuuriobjekte esitletud erinevalt, neist on konstrueeritud ...

Eksperimentaalsed praktikad ja teooriad 20. ja 21. sajandi Eesti visuaal- ja ruumikultuuris (IUT)

Projekti peamine eesmärk on analüüsida eksperimentaalsust Eesti visuaal- ja ruumikultuuris uurides selle rolli nii ametlikes majandus- ja poliitprogrammides kui ka alternatiivsetes ja kriitilistes praktikates. Projekt, mis keskendub ...

Eesti ruumiline keskkond kunstiajaloo uurimisobjektina

Teema eesmärgiks on uurida ja analüüsida ruumilist keskkonda kunstiajaloo teisenenud meetodite ja kultuurilise pöörde kontekstis, keskendudes nii arhitektuuri- ja ehitatud keskkonna uutele tõlgendusviisidele kui tuues kunstiajaloolisse käibesse ...

Rahvuse visualiseerimine. Eesti 20. sajandi kunsti ja arhitektuuri instutsioonikriitiline analüüs

Uurimisprojekti põhieesmärk on kokkuvõtvalt uurida rahvuse teadvustamise dünaamikat Eesti 20. sajandi visuaal- ja ruumikultuuris: kuidas see on muutunud institutsionaalselt legitimeeritud ja määratletud kunsti- ja arhitektuuripraktikates ...

Eesti nüüdiskultuuri arengumustrid

Tegevuskava eesmärgiks on (1) ette valmistada ja esitada European Research Council projektitaotlus; (2) alustada ERC projekti eeltöödega; (3) jätkata projekti läbiviimiseks vajalikke alusuuringuid. ERC projekt keskendub nõukogude korra ...

Conference: Socialist Internationalism & the Global Contemporary

Leipzig, Leibniz-Institute für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), ...

Conference: Art History and Socialism(s) After World War II: The 1940s until the 1960s

Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi uurimisrühm korraldab N 27. – L 29. oktoobril 2016 ingliskeelse konverentsi ...