Ülevaade

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut on Eesti keskne kunstiteadusele keskenduv akadeemiline uurimisasutus, kus töötab laia pädevusega teadlaskond. Instituut tegeleb kõrgel tasemel humanitaarteaduslike uurimisprojektidega kunstiajaloo, visuaalkultuuri ja nõukogude kultuuri uuringute vallas, tehes tihedat koostööd Eesti ning muu maailma ülikoolide, teadusasutuste ning kunstiinstitutsioonidega. KVI kuulub Rahvusvahelisse Kunstiajaloo Uurimisinstituutide Assotsiatsiooni RIHA.

KVI teadustöö väljundid ulatuvad erialastest publikatsioonidest rakenduslike projektide, näituste ning muuseumiväljapanekute kureerimiseni.

Uurimistulemusi publitseeritakse niihästi monograafiatena kui ka rahvusvahelistes erialaväljaannetes. Instituut koordineerib koguteose “Eesti kunsti ajalugu” väljaandmist ning pakub institutsionaalset tuge Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu ajakirjale Kunstiteaduslikke Uurimusi.

KVI panustab aktiivselt teadmiste vahetusse nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Sellega seotult on instituut võõrustanud mitmeid suuri rahvusvahelisi konverentse. Näiteks korraldatakse siin 2022. aastal Euroopa Esteetikaühingu (ESA) aastakonverents  ja 2018. aastal korraldati Euroopa Arhitektuuriajaloo Võrgustiku (EAHN) 5. rahvusvaheline konverents.

Instituudi õppejõud, teadurid ja kraadiõppurid osalevad aktiivselt akadeemilistes võrgustikes, esinevad konverentsidel jt erialastel üritustel ning täiendavad teadmisi välisülikoolide juures. Instituut omakorda võõrustab teiste kõrgkoolide õppejõude ja teadlasi.

KVI seisab hea eesti teaduskeele ja erialase sõnavara arendamise eest, koostades “Eesti kunsti ajalugu”, võimaldades kaitsta väitekirju eesti keeles ning osaledes sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” väljaandmises.

KVI-s loodavaid uusi teadmisi vahendatakse eri vormides ka laiemale avalikkusele. Instituudi korraldatud konverentsid ja seminarid on üldjuhul avatud kohalikele kunsti- ja kultuurihuvilistele, koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega korraldatakse avatud loengute sarja. Igal aastal kureerivad instituudi teadurid ja õppejõud mitmeid näitusi muuseumides jt kunstinstitutsioonides. Avaldatakse valdkonda populariseerivaid kirjutisi, esinetakse avalike loengutega ning osaletakse aktiivselt ühiskondlikes kultuuri- ja teadusteemalistes aruteludes.

PEAMISED UURIMISSUUNAD

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi teadustöö ja uurimisprojektid koonduvad nelja uurimissuunda.

(1) Nõukogude perioodi arhitektuur, materiaalne ja visuaalkultuur. Selle suuna keskmes on olnud arhitektuuri ja materiaalse kultuuri uurimine külma sõja kontekstis, eksperimentaalsuse, avaliku ruumi, rahvuse visualiseerimise ja institutsioonikriitika probleemid.

(2) Kunstihistoriograafia, rõhuasetusega 19. ja 20. sajandi kunstiajaloo-alasel teadmisloomel. Käsitletavad teemad ulatuvad baltisaksa pärandist sotsialismiaja ja taasiseseisvumise järgse kunstiajalookirjutuseni muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute tingimustes. Rakendusliku väljundi leiab uurimissuund “Eesti kunsti ajaloo” koostamises.

(3) Esteetika, visuaalkultuuri- ja pilditeooria. See suund kasvas välja keskkonnaesteetika ja -semiootika üritustesarjast “Koht ja paik”. Viimastel aastatel on uurimissuuna keskmes olnud pilditeooria, Edmund Husserli ja Charles Sanders Peirce’i representatsiooniteooriad ning fenomenoloogiline esteetika.

(4) Koostöös teiste Eesti teadusasutustega tegeldakse Eesti siirdekultuuri (1980. aastate II pool ja 1990. aastad) mõtestamisega.

Lisaks eeltooduile on KVI pädevusvaldkondadeks Baltimaade varauusaja kunst ja arhitektuur ning feministlik kunstiteadus.

Raamatuesitlus: “Eesti kunsti ajalugu 4, 1840–1900” on edasi lükatud

Valminud on koguteose „Eesti kunsti ajalugu" 4. köide, mis katab ajavahemikku 1840–1900. Raamatu esitlus, mis pidi toimuma 17. märtsil, on olude sunnil edasi lükatud, uus aeg ja koht selgitamisel. “Eesti kunsti ajaloo” neljas köide pakub ...

KVI uurimisseminar on edasi lükatud

19. märtsiks kavandatud KVI uurimisseminar on edasi lükatud, uus toimumisaeg selgitamisel. Seminaril kõneleb dr Kädi Talvoja teemal "Balti kunsti internatsionaalsed ahelad. Balti kunstitriennaalide rollist regiooni kunstis nõukogude ...

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut võeti RIHA liikmeks

Eesti Kunstiakadeemia teatab rõõmuga, et EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut on võetud Rahvusvahelise Kunstiajaloo ...

Rahvusvaheline sümpoosion “Vaikuse prismad”

21.–22. veebruaril 2020 toimub EKAs rahvusvaheline sümpoosion “Vaikuse prismad” ("Prisms of Silence"), kus analüüsitakse, kuidas me saaksime tähenduslikke vaikusi käsitleda. Huvi keskmes on Teise Maailmasõja, selle järgse perioodi ning ...

Kaks KVI teadlaste uurimisprojekti pälvisid riiklikud teadusgrandid

Eesti Teadusagentuur kuulutas välja 2019. aasta personaalsete uurimistoetuste taotlusvooru tulemused. Taotlusvooru läbisid edukalt mõlemad EKA kunstiteaduse ja ...

KVI uurimisseminar: Hilkka Hiiop ja Greta Koppel

Esmaspäeval, 13. jaanuaril toimuval KVI uurimisseminaril kõnelevad Hilkka Hiiop ja Greta Koppel teemal "Tehniline kunstiajalugu ja võltsingud". Seminar algab kell 14:00 EKA ruumis A302. KVI uurimisseminarides arutlevad kunstiteadlased ...

ESA (The European Society for Aesthetics) konverents EKAs lükkub 2021. aasta juunisse

10.-12. juunil 2020 EKAs toimuma pidanud ESA ehk Euroopa Esteetikaühingu aastakonverents lükkub aasta võrra edasi, täpsemad kuupäevad juunis 2021 on selgitamisel. Konverentsi peaettekandjad on professor David Davies (McGilli ülikool, Kanada), ...

Margaret Tali alustas KVI järeldoktorandina

Septembrist alustas KVIs järeldoktorandina uurimistööd Margaret Tali. Oma uurimisprojektis keskendub ta transkultuurilise mälu diskursustele Baltimaade visuaalkultuuris, võttes vaatluse alla küsimuse, kuidas Baltimaade 21. sajandi ...

Andres Kurg: Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professorikandidaadi venia legendi loeng

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professori kandidaat Andres Kure venia legendi loeng “Fantaasia ja prognoos: Nõukogude arhitektuur ja visuaalkultuur ca. 1967”.

KVI uurimisseminar: Margaret Tali

Neljapäeval, 31. jaanuaril toimuval KVI uurimisseminaril räägib Margaret Tali teemal "Ebamugavad teadmised Balti kunstis ja dokumentaalfilmis". Seminar algab kell 16:00 ruumis A302. Uurimisseminarides tutvustavad KVIga seotud teadlased ...

KVI uurimisseminar: Virve Sarapik

16. jaanuaril toimub KVI ning asutustevahelise kultuuri- ja kirjandusteooria töörühma ühine uurimisseminar. Kõneleb professor Virve Sarapik teemal "Boris Groys ja Nõukogude Liit". Seminar algab kell 16:00 ruumis ...

KVI uurimisseminar: Katrin Kivimaa

5. detsembril taasavas KVI oma uurimisseminaride sarja. Avakõnelejaks oli Katrin Kivimaa, ettekande teemaks "Feministlik kultuurifestival jõuab Eestisse: Ladyfest 2011– ...

EKA võõrustab arhitektuuriajaloo hiidkongressi

Euroopa Arhitektuuriajaloo Võrgustiku EAHN (European Architectural History Network) 5. rahvusvaheline konverents toimub 13.–16. juunil 2018 Tallinnas Rahvusraamatukogu ruumides. Läbi kolme konverentsipäeva on programmis viis ...

Jaak Kangilaski koostatud “Eesti kunsti ajalugu 1940-1991. 6. köide, II osa” sai ajalookirjanduse aastapreemia!

Tallinna Linnaarhiivis anti üle Eesti ajalookirjanduse aastapreemia Täna anti Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn 4) üle Eesti 2016. aasta ajalookirjanduse preemia. Ekspertkomisjon tunnistas 2016. aasta ...

Eesti Kunstiakadeemia esimese teaduspublikatsiooni aastapreemia saab Andres Kurg

Eesti Kunstiakadeemia teadusnõukogu otsustas hakata välja andma 1000 € suurust Eesti Kunstiakadeemia teaduspublikatsiooni aastapreemiat. Esimesel auhinna määramisel konkureerisid kõik Eesti Teaduse Infosüsteemi (ETIS) ...

Kunstiteaduse Instituudi uurimisgrupile määrati tihedal riiklikul konkursil uurimistoetus

2015. aastaks esitati Eesti Teadusagentuurile 141 otsingu- ja 93 stardiprojekti taotlust. Hindamisnõukogu eelotsusega tehakse ettepanek rahastada sel aastal kokku 54 uurimisteemat, sh 34 stardiprojekti ja 20 otsinguprojekti – bio- ja ...