Asustuse arengu ruumiline suunamine

Vabariigi Valitsus algatas maakondades planeeringute koostamise, millega pannakse paika maakonna ruumilised suundumused ja põhimõtted. Maakonnaplaneeringute koostamise üks ülesannetest on asustuse arengu suunamine. Seni oli ülesanne maakonnaplaneeringutes lahendatud empiiriliselt ja ebamäärase väljundiga. Vajadus oli aga süsteemse käsitluse ning maakonniti ühtse lähenemisviisi järele, mis võtaks aluseks üldised ruumilised huvid ning tooks motiveeritult esile asustuse suunamise ülesande lahenduse praktilise väljundi maakonnaplaneeringus.

EKA 3D Labori läbiviidud uuringu eesmärgiks oli luua praktilised ja toimivad suunised maavalitsustele asustuse arengu suunamiseks maakonnaplaneeringute koostamisel ning luua ühtsed alused asustuse suunamiseks üleriigiliselt.

Uuring pakkus välja järgmised meetmed:

– Maakonnaplaneeringus tuleks anda tiheasumite või tiheasumite kogumite piirid.

– Maakonnaplaneeringus peaks andma juhised ruumimudelite koostamiseks üldplaneeringutes

– Kavandama peaks olemasolevate tiheasumite laiendused ning näidata ära uute tiheasumite territooriumi selliselt, et erinevad tiheasumid oleks ruumis teineteisest tunnetatavalt eristuvad.

Ruumimudel tuleks koostada kõikide tiheasumite terviklikuks arendamiseks omavalitsuste üldplaneeringute koosseisus. Ruumimudel kirjeldab kavandatavat ruumi mitte ainult arvuliste piirmäärade kaudu, vaid ka sisuliselt. Põhitingimustena peaks ruumimudel:

– looma tervikliku ruumilise mõjuga ja teistest tiheasumitest ruumiliselt eristuva terviklahenduse tiheasumi arendamiseks;

– kavandama avaliku, poolavaliku ja mitteavaliku ruumi jaotuse, omavahelised proportsioonid ja eeldatava ruumilise struktuuri;

– kavandama sotsiaalse ja tehnilise taristu oluliste osade paiknemise ruumis;

– sisaldama nägemust hoonestuse paiknemise põhimõtetest ning elamisüksuste tihedusest, mis on kooskõlas eeldatava elanike arvuga ning sellele elanikkonnale vajalike teenuste osutamisega.

Projekti kestus: 2014-2015

Tellija: Siseministeerium

Autorid: Renee Puusepp, Toomas Paaver

Uuring on täisversioonis kättesaadav siit: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwpr2TwcrLAhUmlHIKHacuAQgQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.siseministeerium.ee%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdokumendid%2FUuringud%2FRuumiline_planeerimine%2F2014_asustuse_arengu_suunamise_ulesande_lahendamise_voimalused_maakonnaplaneeringus.pdf&usg=AFQjCNEbvhayU2WVGUCQ1-1HIpRDgag98A

tiheasum

Postitas Renee Puusepp
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuri­teaduskond