Kõrgkoolid panustavad ettevõtlusõppe kaudu ühiselt noorte konkurentsivõimesse

2. märtsil Tallinnas kogunenud kaheksa Eesti kõrgkooli prorektorid ja haridus- ja teadusministeeriumi esindajad tõdesid, et lähiaja suurim väljakutse on õpetajate ja õppejõudude hoiakute muutmine seoses vajadusega kujundada ettevõtlikke ja ettevõtlusteadmistega lõpetajaid.

2014. aastal sõlmisid Tartu ülikool, Tallinna ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Eesti maaülikool, Eesti kunstiakadeemia, Eesti muusika- ja teatriakadeemia, Estonian Business School ja Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor koostöömemorandumi ettevõtlikkuse arendamiseks Eesti kõrgkoolides. Selles koostöömemorandumis deklareeriti huvi ja valmisolekut teha vastastikkust koostööd ettevõtluskultuuri arendamisel ning ühe suunana ka Edu ja Tegu ettevõtlusõppeprogrammi elluviimisel selliselt, et ettevõtlusõpe muutub hariduse loomulikuks osaks. Lepiti kokku, et võrgustikku juhib Tartu Ülikool.

Memorandumi sõlminud osapooled ning Haridus- ja teadusministeeriumi esindajad kohtusid 2. märtsil Tallinnas, et teha vahekokkuvõte memorandumiga seonduvatest arengustest ning ka selles sätestatud ühe suuna, ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tegevustest.

Võrgustiku kõrgkoolide tegevused ettevõtlusõppe arendamisel ja rakendamisel

Kõik osalejad väljendasid heameelt, et kõrgkoolide vaheline koostöövõrgustik toimib hästi ning aitab luua õppuritele mitmekesiseid valikuid. Samuti tõdeti ettevõtlusõppe olulisust erinevates valdkondades, olgu tegemist tehnoloogia, maaelu või loomevaldkondadega. Ettevõtlusõppe rakendamise eesmärgina nähakse noortele ettevõtlusalaste baasteadmiste andmist ja mõtteviisi arendamist, et enesearendamine ja ettevõtlik eluhoiak annab vabamad käed oma karjääri kujundamisel. Kõrgkoolid on lähenenud eesmärgile oma spetsiifikat arvestades.

  • Kõrgkoolide jaoks sisaldab kokkulepitud ettevõtlusõpe ja ettevõtluskoostöö lisaks Edu ja Tegu programmile erinevaid ettevõtluse ja ettevõtlusõppega seonduvaid initsiatiive ja projekte.
  • Tänaseks on Edu ja Tegu programmi tegevusi ellu viidud kaks aastat. Programmi käigus töötatakse välja nii üldisi kui valdkonna spetsiifikat arvestavaid ettevõtlusaineid ja toetatakse koole ettevõtlusõppe rakendamisel. Valminud on ettevõtluspädevusmudel, ettevõtlusõppe moodulid, enesehindamise vahend. Ettevõtlusõppe programmis tänaseks välja töötatud aineid rakendatakse juba 190-s õppeasutuses, sh 173 üld-, 8 kutse- ja 9 kõrgkoolis. 297 õppeasutust 595-st valmistuvad ettevõtlusõppe rakendamiseks või on seda juba rakendamas. Ettevõtlust õpetavatele spetsialistidele suunatud koolitused on järjest populaarsemad – kahe aasta jooksul on koolitustel osaletud 1457 korral. Äriideede arendamise programmi STARTER on kahe aasta jooksul läbinud üle 1000 õppuri. Kõrgkoolid on tõestanud oma koostöövõimet ning programm on seatud eeskujust teistele Haridus- ja teadusministeeriumi initsieeritud programmidele.
  • Edu ja Tegu programmis osalevad kõrgkoolid on alustanud ettevõtlusõppe moodulite piloteerimise ja rakendamisega. Väljatöötatud moodulid rakenduvad erinevates õppekavades ja erinevates mahtudes, varasemad baasmoodulid on üle vaadatud ja vajadusel edasi arendatud. Tartu ülikool on alustanud õpetajahariduse ainete piloteerimisega.
  • Kõrgkoolid peavad oluliseks STARTER äriideede arendamise programmi tegevusi ja nende jätkumist ning teadvustavad, et STARTERi ja õppetöö vahel tuleb leida toimivad koostöövormid garanteerimaks STARTERi jätkumine peale programmi toetusperioodi lõppu 2020. aastal. Selleks käivad arutelud.
  • Kõrgkoolide koostöö Edu ja Tegu toel on andnud tõuke tihedamaks koostööks ettevõtluse ökosüsteemiga ning toetab selle jätkumist.
  • Koostöömemorandumiga liitunud ning Edu ja Tegu programmis osalevate kõrgkoolide vahel on tekkinud väga tihe ja sünergiat loov koostöövõrgustik, mis toetab nii ettevõtluskultuuri kui ettevõtlusõppe arengut koolipõhiselt kui üle-eestiliselt. Väga oluliseks peetakse võrgustiku säilitamist ja arendamist ka edaspidi.
  • Ühise eesmärgi parimaks saavutamiseks on mitmed kõrgkoolid teinud olulisi strateegilisi muudatusi juhtimisstruktuurides, luues ettevõtlusõppele eraldi vastutusalad.
  • Mitmes kõrgkoolis on käimas või lõpule viidud õppekavade statuutide muutmine, millega kavandatakse ettevõtlusõppe muutmist õppekavade loomulikuks osaks. Loomisel on ühisained ja -projektid ning rakendamisel mitmed ainete, moodulite ning õppekavade uuendused.
  • Memorandumi raames alustatud tegevuste jätkusuutlikkuse eelduseks peavad kõrgkoolid peaasjalikult õppekavade statuudi muutmist, mis tagab ettevõtlusõppe pikaajalisuse ning samuti ettevõtlusõppe tulemusmõõdikute rakendamist. Need tegevused tagavad riikliku tegevustoetuse kasutamisvõimaluse. Väga oluline on ka ettevõtluspädevuse komponentide lõimimine õppekavadesse ning õppejõududekoolitus kui üks võtmetegevustest, mis toetab ettevõtluspädevuse rakendumist läbivalt.
  • Lisaks Edu ja Tegu programmile on hoo sisse saanud ka kõrgkoolide ühisprojektina loodud ettevõtete ja teadlaste koostööplatvorm ADAPTER ning igal sügisel toimub kõrgkoolide, TA asutuste ja ettevõtjate koostööfestival „Õigel ajal õiges kohas“. Sügisese festivali ajaks lepiti kokku ka koostöövõrgustiku järgmine kohtumine.

Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel rakendatava Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi juhtpartnerid on Tartu ülikool ja SA Innove, partneriteks on lisaks kõrgkoolidele ka SA Junior Achivement Eesti ja SA Ida-Viru ettevõtluskeskus, kaasa löövad Tööandjate keskliit, Eesti kaubandus- ja tööstuskoda ning Teenusmajanduskoda. Programmi toetab Euroopa sotsiaalfond.

Pressiteate koostas:

Liina Pissarev
Kommunikatsioonijuht
Ettevõtlusõppe programm
Tartu Ülikool

Jaga sõpradega:

Postitas Kelli Turmann
Viimati muudetud