Programmis osalemine

Ootame Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna värskesse koostööprogrammi LAETUS uuendusmeelseid ja jätkusuutlikkust hindavaid ettevõtteid ja organisatsioone, kes soovivad oma tooted või teenused uue põlvkonna disaini ja avatud innovatsiooni abil järgmisele ja planeedisõbralikumale tasemele viia. LAETUS pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele uue põlvkonna disainiga loomingulist lähenemist oma ärilistele, kestlikkust ja samas inimsõbralikkust nõudvatele ja tehnoloogiliselt nõudlikele väljakutsetele. Tule, tee oma organisatsioonis loovpööre!

LAETUS lahendab organisatsioonide erinevaid väljakutseid, mis puudutavad nii kaugemale ulatuvat vaadet tulevikku kui olemasolevate toodete ja teenuste ümberdisainimist. Programm toimib kui innovatsioonilabor, kus organisatsiooni igapäevatööd kahjustamata toimub partneri teemadest lähtuvalt nii kestlikkusest kui uutest tehnoloogiatest tulenevate võimaluste mõtestamine, kasutajakogemuse ja identiteedi analüüs, ideelahenduste läbitöötamine jpm. Tööstusdisainis näeme potentsiaalsete koostööpartneritena innovaatilisi ettevõtjaid materjaliarenduse, taaskasutuse või ümbertöötlemise valdkonnast. Samuti oleme avatud koostööks teiste teadusasutuste biomaterjalidega tegelevate uurimisrühmadega.

Programm toob kokku EKA disainivaldkonna kursused ning ettevõtete ärilised väljakutsed, pakkudes sünergiat ning viljakat koostööd, tulemuseks kõiki osapooli edasiviivad jätkusuutlikud teadus- ja arendusprojektid.

Lihtsalt öeldes – programmis osalevad ettevõtted annavad oma väljakutseid kirjeldades sisendi ning EKA multidistsiplinaarsed üliõpilasmeeskonnad erinevate disainivaldkondade ekspertide juhtimisel asuvad neid lahendama.

Programmis osalev ettevõte:

 • osaleb tulevikku vaatavas, innovaatilises, kasutajakeskses ja disainipõhises probleemilahenduse protsessis;
 • näeb ja kogeb uusimate inimkesksete disainimeetodite kasutamist oma organisatsiooni temaatikal;
 • saab otsest kasu värskest ja dünaamilisest lähenemisest, mida disainitudengid teie organisatsiooni toovad.

Programmis pannakse organisatsioonid koostööd tegema spetsiaalsete kursuste Eesti parimate disaini õppejõudude juhendatud tudengimeeskondadega. Kõik kursused tegelevad kestlikkuse kui katusteemaga, lisaks on igal kursusel oma fookus, mis sobitatakse kandideeriva ettevõtte või organisatsiooni problemaatikaga.

Valikus on üheksa erinevat kursust:

 • Liikuvus Tegeletakse viimase miili läbimise teemaga, üliõpilased kaardistavad erinevaid liikumisviise ja liikujaid, sh vähemuses olevaid sihtgruppe. Lahendusena pakutakse välje kasutaja-analüüsil põhinev abivahend viimase miili läbimiseks. Selleks võib olla liikumisvahendi uus kontseptsioon, kasutust laiendav element olemasolevale liikurile või midagi muud, mis kasvatab oluliselt valdkonna sihtgruppi.
 • Tööstusdisain Toote loomise protsessis kasutatakse aeglase disaini printsiipe, mh käsitletakse süvitsi konteksti, materjalide ja ringmajanduse probleeme. Tudengid tegelevad süvitsi koostööpartneri poolt sõnastatud valdkonna probleemide uurimisega, positsioneerivad koostööpartnerist ettevõtte disaini- ja ärimaastikul ning loovad lõpp-lahenduseks uuendusliku toote prototüübi. Ettevõtluskoostööle saadakse laiem kõlapind Stockholmi mööblimessil, kus prototüüpe eksponeeritakse.
 • Teenusedisain Teenusedisaini stuudio algab probleemistiku väljaselgitamise ja lõppkasutaja teekonna analüüsiga ning päädib lõppkasutaja vaatest terviklikuma, mugavama või muul moel parema teenuse stsenaariumi loomisega. Teenuse osutamisega võivad olla seotud erinevad organisatsioonid, käsitletakse lõppkasutaja ja teenuse vahelisi kõiki kokkupuute punkte, millest enamik ei ole digitaalsed. disainiprotsessi kaasatakse lõppkasutajaid ja teenusega seotud inimesi. Partneriks on eriti oodatud avaliku sektori organisatsioonid ning sotsiaalsed, heaolu ja tervishoiuga seotud teemapüstitused.
 • Innovatsioonistuudio Multidistsiplinaarsed disainerite rühmad analüüsivad organisatsiooni küsimusi visuaalse kommunikatsiooni, tootedisaini, ruumikujunduse ning moedisaini perspektiividest, mille põhjal luuakse sünergilisi, keskkonnateadlikke ja innovatiivseid lahendusi. Tulemusena valmib projekti teemale vastav prototüüp ja dokumentatsioon.
 • Digitootedisain   Paljud digitaalsed infosüsteemid on kasutajatele keerulised ning tekitavad liigselt küsimusi. Analüüsime selles projektis mõne olemasoleva digitaalse infosüsteemi või e-teenuse kasutajakogemust. Lähtuvalt uuringutest disainime uue, kasutajasõbralikuma stsenaariumi. Olulise lähtekohana käsitleme infosüsteemi taga oleva organisatsiooni väärtusi ja pakume välja viise, millega väärtused inimesteni viia. Tulemusena valmib infosüsteemi või e-teenuse prototüüp ja kasutajauuringu dokumentatsioon. 
 • Kunst avalikus ruumis Kiirelt linnastuvas Eestis on kunsti nähtavus linnaruumis väike ning linnakunsti roll kvaliteetse avaliku ruumi orgaanilise osana endiselt teadvustamise järgus. Väliruumis paikneva kunsti kaudu luuakse kohaidentiteeti ja mõtestatakse erinevaid kriitilisi küsimusi – eeskätt aga tagatakse kasutajatele meeldejääv kogemus ning kohaga seotud mälestused. Kursusel luuakse avalikku ruumi kunstiteoseid. Valmivad teoste prototüübid ja dokumentatsioon.
 • Disain uutele teemadele (kursus on ingliskeelne) Uued tehnoloogiad, ühiskondlikud ning ökoloogilised muutused toovad pidevalt uusi küsimusi, millele ei ole veel vastuseid ega varasemaid lahendusi. Analüüsime neid, alles tärkavaid, kuid ettenähtavalt lähitulevikus meid mõjutavaid temaatikaid. Interkatsioonidisainerid on “tõlgiks” inimeste ja tehnoloogia vahel, aidates mõtestada tehnoloogia võimalusi probleemide lahendamisel ning tehnoloogia inimlikuks disainimisel. Lisaks analüüsile, valmivad neljal teemal lühivideod, võimalikud tulevikustsenaariumid, mis tehnoloogia võimekust kasutaja vaatenurgast demonstreerivad.
 • Disaini ja tehnoloogia tuleviku stuudio (kursus on ingliskeelne) Disaini ja tehnoloogia tuleviku stuudio baseerub probleemipõhisel disaini protsessil, otsides uudseid ning loomingulisi võimalusi ja lahendusi jätkusuutlike tulevike jaoks. Kokku põimitakse inimkeskne lähenemine keskkonna, uute tehnoloogiate ja kasutuskontekstidega. Projekt algab teema valdkonna analüüsi, komplekssete väljakutsete uurimise ning probleemide (re)defineerimisega. Protsessi käigus sünteesitakse, otsitakse ning esitletakse lahendusi innovatiivsete toote-süsteemide tasandil.
 • Viidasüsteem  Eesmärk on olemasoleva infograafika analüüs ja parandamine või täiesti uue graafilise süsteemi väljatöötamine. See võib hõlmata ettevõtteid või kohaliku omavalitsuse haldusala nagu näiteks transpordivõrk, tervishoiu kompleks, hariduskeskus või linnaruum. Analüüsime situatsiooni, viitasid, asendiplaane, liikumiskoridoride olemasolu, piktogramme ja koostame aruande. Teises etapis pakume välja võimalused olukorra parandamiseks. Kolmandas etapis töötame välja kujundamise põhimõtted ja mallid.

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED

 • Programmi kandideerimiseks tuleb organisatsioonil täita osaleja ankeet, kus palume välja tuua organisatsiooni tegevusvaldkonna ja sellega seotud väljakutsed, mida EKA Laetuse programmis soovite käsitleda ning teie motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Programmis osalemise lepingutasu on 8 000.- eurot, millele lisandub käibemaks.
 • Programm eeldab organisatsioonilt aktiivset panustamist ning avatud suhtlust. Tulemuslikuks koostööks on oluline, et disainimeeskondadel oleks käsitletava probleemistiku ja tegevusvaldkonna sisevaade organisatsiooni poolt.
 • 19. maiks (kaasa arvatud), laekunud ankeetide läbivaatamise järgselt võetakse koostööpartneritega ühendust hiljemalt 22. mail 2023.a.
 • Programm kestab august 2023.a. kuni jaanuar 2024.a.
 • Valminud projektid tulevad avalikule esitlusele EKA Design Showcase galal 25. jaanuaril 2024.a.
 • Ettevõte või organisatsioon, kes soovib Laetuse programmis osaleda, kinnitab, et organisatsioon on kantud  EV äriregistrisse, omakapital vastab äriseadustiku nõuetele, ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline, sh ei oma maksevõlgu ega tähtaegselt maksmata võlakohustusi.