Programmis osalemine

Ootame Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna värskesse koostööprogrammi LAETUS uuendusmeelseid ja jätkusuutlikkust hindavaid ettevõtteid ja organisatsioone, kes soovivad oma tooted või teenused uue põlvkonna disaini ja avatud innovatsiooni abil järgmisele ja planeedisõbralikumale tasemele viia. LAETUS pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele uue põlvkonna disainiga loomingulist lähenemist oma ärilistele, kestlikkust ja samas inimsõbralikkust nõudvatele ja tehnoloogiliselt nõudlikele väljakutsetele. Tule, tee oma organisatsioonis loovpööre!

LAETUS lahendab organisatsioonide erinevaid väljakutseid, mis puudutavad nii kaugemale ulatuvat vaadet tulevikku kui olemasolevate toodete ja teenuste ümberdisainimist. Programm toimib kui innovatsioonilabor, kus organisatsiooni igapäevatööd kahjustamata toimub partneri teemadest lähtuvalt nii kestlikkusest kui uutest tehnoloogiatest tulenevate võimaluste mõtestamine, kasutajakogemuse ja identiteedi analüüs, ideelahenduste läbitöötamine jpm.

Programm toob kokku EKA disainivaldkonna kursused ning ettevõtete ärilised väljakutsed, pakkudes sünergiat ning viljakat koostööd, tulemuseks kõiki osapooli edasiviivad jätkusuutlikud teadus- ja arendusprojektid.

Lihtsalt öeldes – programmis osalevad ettevõtted annavad oma väljakutseid kirjeldades sisendi ning EKA multidistsiplinaarsed üliõpilasmeeskonnad erinevate disainivaldkondade ekspertide juhtimisel asuvad neid lahendama.

Programmis osalev ettevõte:

 • osaleb tulevikku vaatavas, innovaatilises, kasutajakeskses ja disainipõhises probleemilahenduse protsessis;
 • näeb ja kogeb uusimate inimkesksete disainimeetodite kasutamist oma organisatsiooni temaatikal;
 • saab otsest kasu värskest ja dünaamilisest lähenemisest, mida disainitudengid teie organisatsiooni toovad.

Programmis pannakse organisatsioonid koostööd tegema spetsiaalsete kursuste Eesti parimate disaini õppejõudude juhendatud tudengimeeskondadega. Kõik kursused tegelevad kestlikkuse kui katusteemaga, lisaks on igal kursusel oma fookus, mis sobitatakse kandideeriva ettevõtte või organisatsiooni problemaatikaga.

Valikus on kuus erinevat kursust:

 • Innovatsioonistuudio, Disain ja innovatsioon Kursusel osalevad nelja eriala (Ruumikujundus, Toote -ja keskkonnadisain, Visuaalne kommunikatsioon ja Moedisaini korraldus) üliõpilased, kes disainivad multidistsiplinaarse meeskonnana keskkonnateadlikke ja innovatiivseid lahendusi. Kursuse raames valmib kokkulepitud projekti teemale vastav prototüüp ja  dokumentatsioon. 
 • Erialaprojekt, Digitootedisain   Digitootedisaini kursuse raames analüüsivad tudengid mõne olemasoleva digitaalse infosüsteemi või e-teenuse kasutajakogemust ning loovad analüüsi tulemustest lähtuva uue kasutajasõbralikuma stsenaariumi. Olulise lähtekohana käsitletakse ka infosüsteemi taga oleva oleva organisatsiooni väärtusi – tudengid pakuvad välja viise, mil moel neid väärtusi kasutajakogemuse kaudu inimesteni viia. Kursuse raames valmib infosüsteemi või e-teenuse prototüüp ja kasutajauuringu dokumentatsioon. 
 • Kunst avalikus ruumis, Disainiteaduskonna ühiskursus Kursusel luuakse kunstiteos avalikku ruumi. Kiirelt linnastuvas Eestis on kunsti nähtavus linnaruumis väike ning linnakunsti roll kvaliteetse avaliku ruumi orgaanilise osana on alles teadvustumas. Väliruumis paikneva kunsti kaudu luuakse kohaidentiteeti, mõtestatakse erinevaid kriitilisi küsimusi, kuid eeskätt tagatakse kasutajatele meeldejääv kogemus ning kohaga seotud mälestused. Kursuse raames valmivad teoste prototüübid ja dokumentatsioon. 
 • Design for Emerging themes (speculative), Interaction Design “Design for Emerging Themes” kursusel tegelevad tudengid uute, lähitulevikus ettenähtavalt meid mõjutavate temaatikatega, mille uued tehnoloogiad ja ühiskondlikud ning ökoloogilised muutused meile toovad.  Interkatsioonidisainerid on sageli “tõlgiks” inimeste ja tehnoloogia vahel, aidates mõtestada tehnoloogia võimalusi eesootavate probleemide lahendamisel ning tehnoloogia inimlikuks disainimisel. Kursuse lõpuks valmivad kogutud analüüsi materjalid, pluss neljal teemal lühivideod – võimalikud tulevikustsenaariumid, mis tehnoloogia võimekust kasutaja vaatenurgast demonstreerivad. 
 • Design Studio, Design & Technology Futures Disainistuudio kursus baseerub probleemipõhisel disainiprotsessil, otsides uudseid ning loomingulisi võimalusi ja lahendusi jätkusuutlike tulevike stsenaariumide jaoks. Aines põimitakse inimkeskne lähenemine keskkonna, uute tehnoloogiate ja kasutuskontekstidega. Projekt algab teema valdkonna analüüsi, komplekssete väljakutsete uurimise ning probleemide (re)defineerimisega. Protsessi käigus sünteesitakse, otsitakse ning esitletakse lahendusi innovatiivsete toote-süsteemide tasandil. 
 • Viidasüsteem, Graafiline disain Kursus panustab kas olemasoleva infograafika analüüsile ja parendamisele või täiesti uue graafilise süsteemi väljatöötamisele. See võib hõlmata ettevõtteid või kohaliku omavalitsuse haldusala, näiteks transpordivõrk, tervishoiukompleks, hariduskeskus, linnaruum jne. Kursuse raames analüüsivad tudengid olemasolevat situatsiooni – viitasid, asendiplaane, liikumiskoridoride olemasolu, piktogramme jm – ning koostavad aruande olemasolevast. Teises etapis pakutakse välja võimalused olukorra parandamiseks, kolmandas etapis töötatakse välja kujundamise põhimõtted ja mallid.

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED

 • Programmi kandideerimiseks tuleb organisatsioonil täita osaleja ankeet, kus palume välja tuua organisatsiooni tegevusvaldkonna ja sellega seotud väljakutsed, mida EKA Laetuse programmis soovite käsitleda ning teie motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Programmis osalemise lepingutasu on 8 000.- eurot, millele lisandub käibemaks.
 • Programm eeldab organisatsioonilt aktiivset panustamist ning avatud suhtlust. Tulemuslikuks koostööks on oluline, et disainimeeskondadel oleks käsitletava probleemistiku ja tegevusvaldkonna sisevaade organisatsiooni poolt.
 • 1. juuliks (kaasa arvatud), laekunud ankeetide läbivaatamise järgselt võetakse koostööpartneritega ühendust hiljemalt 7. juulil 2022.a.
 • Programm kestab august 2022.a. kuni jaanuar 2023.a.
 • Valminud projektid tulevad avalikule esitlusele EKA Design Showcase galal jaanuaris 2023.a.
 • Ettevõte või organisatsioon, kes soovib Laetuse programmis osaleda, kinnitab, et organisatsioon on kantud  EV äriregistrisse, omakapital vastab äriseadustiku nõuetele, ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline, sh ei oma maksevõlgu ega tähtaegselt maksmata võlakohustusi.