Magistritööd

Piirissaare ikoonide päästmine. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees

Kaitstud magistritöödega saab tutvuda EKA muinsuskaitse digiteegis

2022

Nele Ambos

Kunstnik-restauraator Lilly Walther

Lilly Walther as an Artist-Restorer

Juhendajad Mag Grete Nilp, Dr Hilkka Hiiop

Retsensent Dr Katrin Kivimaa

Saara Kruus

Tallinnfilmi 35 mm mustvalgete kroonikafilmide säilitamine ja seisukorra kaardistamine

Preservation and Condition Survey of 35mm Black-and-White Newsreels from Tallinnfilm’s Collection

Juhendaja Mag Kadi Sikka

Retsensent Mag Karoliine Bürkland

2021

Anu Soojärv

Peidus pärand. Unustatud teosed ja kunstnikud nõukogude Eesti monumentaalkunstis

Hidden Heritage. Forgotten Artworks and Artists among the Monumental Art of Soviet Estonia

Juhendajad Mag Gregor Taul, Dr Hilkka Hiiop

Retsensent Reeli Kõiv

Gerda Ruuser

Kuressaare ajaloolised interjöörid ja nende väärtustamine

Historical Interiors of Kuressaare and their Valorisation as Cultural Heritage

Juhendajad Dr Lilian Hansar, Mag Keidi Saks

Retsensent Mag Anita Staub

2020

Helene Jõe

Pärandiga tegelevate seltside jätkusuutlikkus Rakvere, Haapsalu ja Paide näitel

Sustainability of Societies Dealing with Heritage on the Example of Rakvere, Haapsalu and Paide

Juhendajad Dr Riin Alatalu, Dr Lilian Hansar

Retsensent Mag. Keidi Saks

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020 a. üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia

Sabina Kaukis

Pärandihaldus kohalikul tasandil. Pärandikorraldus Muhu valla näitel ning soovitused pärandihoiu meetmete osas

Management of Heritage at Local Level. Heritage Management on the Example of Muhu Municipality and Recommendations Regarding Heritage Conservation Measures

Juhendajad Dr Riin Alatalu, Dr Lilian Hansar

Retsensent Mag. Siim Raie

Anu Koppel

Mõisate restaureerimise küsimusi. Rahastamine ja tegevused

The Issues of Restoration of Manors. Financing and Activities

Juhendajad Dr Riin Alatalu, Dr Tõnis Mets

Retsensent Mag. Ave Paulus

Liisi Kruusa

Kolhooside elamuehitus endises Halinga vallas Libatse, Pärnu-Jaagupi ja Vahenurme näitel

Construction of housing in collective farms in the rural municipality of Halinga on the basis of Libatse, Pärnu-Jaagupi and Vahenurme

Juhendajad Dr Riin Alatalu, Mag. Oliver Orro

Retsensent Mag. Triin Reidla

Egle Mikko

Eesti Rahva Muuseumi kogudesse kuuluva 18. sajandi I poolest pärineva puitpolükroomse ehisseina uuringud ja konserveerimine.

Research and Conservation of an Early 18th century Polychromed Altarpiece, belonging to the Estonian National Museums Collection.

Juhendajad Dr Hilkka Hiiop, Dr Tiina-Mall Kreem ja Reet Pius, konsultant Mariliis Vaks

Retsensent Mag. Grete Nilp

Iti Niinemets

Teatrinukkude kogumine ja säilitamine NUKU muuseumis

Collecting and Preserving Puppets in NUKU Puppetry Museum

Juhendajad Dr Hilkka Hiiop, Mag. Riina Reinvelt

Retsensent Mag. Mariann Raisma

Triin Reidla

Nii kole maja! Postmodernistlikud elamud ja nende väärtustamisproblemaatika.

Such an Ugly House! Postmodern Residential Buildings and Issues of Evaluation.

Juhendajad Dr. Maris Mändel

Retsensent Mag. Laura Ingerpuu

*Rahvusarhiivi tudengipreemia konkursi 2020 a. võitja

Tea Šumanov

Arhitektuurijooniste koopiatüüpide identifitseerimine ja säilitamine Eesti mäluasutustes Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi, Viljandi Muuseumi ja Virumaa Muuseumide näitel.

The Identification and Preservation of Architectural Photoreproductions in Estonian Museums and Archives on the Example of the National Archives of Estonia, Tallinn City Archives, Museum of Viljandi and Museums of Virumaa.

Juhendajad Mag. Jaan Lehtaru

Retsensent Urve Kolde

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020 a. üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia

*Rahvusarhiivi tudengipreemia konkursi 2020 a. finalist

Svetlana Torba

Kes on Irina Bržeska piltidel? Bržeska maaligalerii uurimine, konserveerimine ja eksponeerimine

Who is Depicted in Irina Bržeska Paintings? Research, Conservation and Exhibition of Bržeska Paintings

Juhendajad Dr Hilkka Hiiop, Irina Budrik

Retsensent Mag. Maria Hansar

2019

Kaisa Lensen

Pastoraadihoonete ajalugu, seisukord ja väärtustamine. Ettepanek Muhu pastoraadi kasutuselevõtuks ja interjööride restaureerimiseks.

The History, Condition and Appreciation of Parsonages. A Proposal for the Use of the Muhu Parsonage and the Renovation of its Interiors.

Juhendajad Dr. Anneli Randla ja Dr. Tüüne-Kristin Vaikla

Retsensent Mag. Kaarel Truu

Tuuli Trikkant

Ajaloolise polstri ja mööblikanga konserveerimine Eesti Kunstimuuseumi diivanikomplekti näitel.

Conservation of Historic Upholstery and Furnishing Textiles on the Example of a Sofa set from the Art Museum of Estonia

Juhendajad Mag. Viljar Vissel ja Ruth Paas

Retsensent Mag. Janika Turu

Varje Õunapuu

The Design and Evaluation of Injection Grouts for the Reattachment of Historic Plaster in St. Mary’s Church, Pöide

Injekteerimismörtide hindamine ja kasutus Pöide Maarja kiriku näitel.

Juhendajad Dr. Jan Vojtěchovský ja Mag. Karol Bayer

Retsensent Dr. Tiina Hain

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019 a. üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia 

2018

Kristina Aas

Piirissaare vanausuliste palvela ikoonid – põlengust restaureerimiseni

Icons from Piirissaare Old Believers’ Prayer House – from Fire to Restoration

Juhendaja Dr. Hilkka Hiiop

Konsultant Mag. Linda Lainvoo

Retsensent Marike Laht

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes

Janika Turu

Biotsiidide kasutamine ja nende mõju Eesti Rahva Muuseumi tekstiilide näitel

Use of Biocides in Textiles of the Estonian National Museum

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop ja Mag Heige Peets

Retsensent Mag Theodora Kormpaki

2017

Ave Paulus

Lahemaa rahvuspargi vernakulaarse pärandi kaitse – väärtused, õigused, kogukond

Vernacular Heritage Protection in Lahemaa National Park – Values, Rights, Communities

Juhendaja Dr. Riin Alatalu

Retsensent Mag. Nele Rent

Marju Raabe

KIRIKUTEKSTIILID – KAITSETUD JA KAITSTUD : Luterliku kiriku tekstiilide riikliku kaitse alla võtmine alates Eesti Vabariigi esimesest muinsuskaitseseadusest tänase päevani

CHURCH TEXTILES – DEFENCELESS AND PROTECTED: Listing of the Lutheran Church Textiles from the First National Heritage Act of the Estonian Republic until Today

Juhendaja Dr. Anneli Randla

Retsensent Mag. Grete Nilp

Kristiina Ribelus

Trafarettmaalingud Eesti 20.sajandi interjöörides Tartu näitel

Stencil Paintings in Estonian Interiors. Examples from 20th Century Tartu

Juhendaja Dr. Hilkka Hiiop

Konsultant Mag. Heli Tuksam

Retsensent Mag. Anita Jõgiste

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tänukiri ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes

Tiina Sakermaa

Nacke portaal. Niguliste kiriku peaportaali ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine

Juhendaja Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Retsensent Mag Heiti Kulmar

Keidi Saks

Veranda kui igamehe unistus. Ajalugu, tüpoloogia ja restaureerimine

Veranda as Everyman’s Dream. The History, Typology and Restauration

Juhendaja Mag. Leele Välja

Retsensent Mag. Elo Sova

Mihhail Staško

Conservation of painting „Saint John the Baptist“

Maali „Ristija Johannes“ konserveerimine

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop ja Mag. Merike Kallas

Retsensent Mag. Johanna Lamp

2016

Diana Haapsal

Piirdeaedade tüpoloogia Eesti ajaloolises linnaruumis 1770.–1930. aastatel. Ettepanekud restaureerimiseks ja taastamiseks

Juhendaja Dr. Lilian Hansar

Retsensent Mag. Tiina Tuulik

Anita Jõgiste

Eesti mõisahoonete puitpõrandad. Stiililine ülevaade ja restaureerimisproblemaatika

Juhendaja Mag. Oliver Orro

Retsensent Mag. Triin Talk

Kristo Kooskora

Kihavad või kiratsevad? Muinsuskaitsealadel paiknevate hoonete kasutuse ja seisukorra võrdlev analüüs Valga, Rakvere ja Haapsalu näitel

Juhendajad Dr. Lilian Hansar, Mag. Oliver Orro

Retsensent Mag. Kaarel Truu

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2016. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes

Heiti Kulmar

Tartu Pauluse kiriku altarigrupi varemed. Teoreetiline analüüs ja praktiline konserveerimine

Juhendajad Dr. Anneli Randla, Dr. Kurmo Konsa, Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Retsensent Hedi Kard

Grete Nilp

Kunstiväärtuste restaureerimine nõukogude perioodil. Üldised suunad ENSV vanema kunsti ennistamisel

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Dr. Anneli Randla

Retsensent Mag. Johanna Lamp

Kaisa-Piia Pedajas

Sekundaarsete värvikihistustega puitpolükroomia konserveerimisproblemaatika. Tallinna Niguliste kiriku Kannatusaltari pealmiku uuringud, konserveerimine ja algse värvilahenduse rekonstrueerimine

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Hedi Kard

Retsensent Mag. Mati Raal

2015

Henry Kuningas

Eesti monofunktsionaalsed tööstusasulad.

Juhendaja Mag. Leele Välja

Retsensent Mag. Oliver Orro

Nele Rent

Kultuuripärand planeeringutes.

Juhendaja Dr. Riin Alatalu

Retsensent Mag. Liisa Pakosta

Anna Liisa Sikk

Tellis kui ehiskivi. Konserveerimisproblemaatika Pöide kiriku näitel.

Juhendajad Dr. Anneli Randla ja Mag. Maris Mändel

Retsensent Mag. Villu Kadakas

Dan Lukas

Eesti tuuleveskite ehituslik / arhitektuurne uurimus, väärtused ja kaitsevajaduse eksperthinnang puidust hollandi tüüpi tuuleveskite näitel.

Juhendaja prof. Kurmo Konsa

Retsensent Tõnu Sepp

Grete Ots

Uurimus klappköidetest Tallinna Linnaarhiivis.

Juhendaja Marian Habicht

Retsensent Mag. Rene Haljasmäe 

2014

Kadi Sikka

Klaasnegatiivide konserveerimine ja säilitamine filmiarhiivi Jaan Rieti kogu näitel.

Juhendajad prof. Kurmo Konsa ja mag. Merilis Roosalu.

Konsultant Sandra Maria Petrillo (Itaalia)

Retsensent Ivi Tomingas

Anne-Mari Jakobson

Keraamika konserveerimine ja restaureerimine. Kadude käsitlemine.

Juhendaja mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Retsensent mag. Maria Lillepruun

Karoliine Korol

Plastartefaktide konserveerimine.

Juhendaja prof. Kurmo Konsa

Retsensent mag. Jaan Lehtaru

Eva Tammekivi

Puitalusel plafoonimaalingud ajaloolises interjööris. Maalitud laudislae konserveerimine-restaureerimine Tallinna vanalinnas Rahukohtu 5.

Juhendaja Dr. Hilkka Hiiop

Retsensent Hedi Kard

Kaarel Truu

Keskaegsed kerishüpokaustid Tallinna vanalinnas.

Juhendajad Dr. Anneli Randla ja Boris Dubovik

Retsensent mag. Villu Kadakas

Triin Talk

Puitasumi areng miljööalalana Kalamaja näitel.

Juhendaja Dr. Riin Alatalu

Retsensent mag. Leele Välja

Siim Raie

Subjekti ja objekti suhe muinsuskaitses, vältimatu väärtuskonflikt võimusuhtes.

Juhendaja prof. Lilian Hansar

Retsensent Carolin Pihlap

2013

Mariliis Vaks
ERMi kogudesse kuuluvate kohtukullide konserveerimismudel

Juhendaja Prof. Kurmo Konsa
Konsultant Küllike Pihkva
Retsensent Heige Peets

Sille Siidirätsep
Kirikuvalgustuse areng ja restaureerimine Eestis. Niguliste kroonlühtri konserveerimine

Juhendaja Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova, Rein Kaur
Retsensent Mag. Aive Viljus

Johanna Lamp
Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid. Keskaegse ehitusplastika polükroomiast

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Dr. Anneli Randla
Retsensent Mag. Merike Kurisoo

Kärt Pauklin
Suuremõõtmeliste paberalusel kunstiteoste konserveerimine Andrus Kasemaa segatehnikas triptühhoni „Visiidid” näitel

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Margit Pajupuu, Alar Nurkse
Retsensent Vilja Sillamaa

Elle Lepik
VÄIKE MUINSUSJUTT. Pärandiõpe üldhariduskoolis kunsti tundide kaudu

Juhendaja Dr. Riin Alatalu,
Konsultant mag. Edna Vaher
Retsensent Mag. Piret Viirpalu

Anu Seidla
Muinsuskaitseameti kuvand ajakirjanduse põhjal. Kuvandi muutumine ajas 1996.,2001. ja 2007. aasta Postimehe ja Eesti Päevalehe näitel

Juhendaja Dr. Riin Alatalu
Retsensent Mag. Kais Matteus

2012

Aigar Needo 
Võru vanalinna muinsuskaitseala dokumenteerimine ja visualiseerimine

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Urve Russow

Jane Pärnamaa
Kärdla linna miljööväärtuslik hoonestusala, väärtused ja kaitsetingimused

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Mag. Yoko Alender

Sandra Mälk 
Eesti maa-algkoolid 1920-1940. Ajalugu, tüpoloogia, väärtused ja säilitamine

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Heiki Pärdi

Theodora Kormpaki
The Textile Environmental Conditions and the Resource Needs of Building up Shared Storage Facilities for Museum Collections. (Keskkonnatingimused tekstiilide säilitamiseks ja muuseumikogude ühishoidla rajamiseks vajalikud ressursid).

Juhendaja Dr. Kurmo Konsa
Retsensent Mag. Kaie Kukk

2011

Sirli Naska
Muinsuskaitsealade kujunemine ja korraldus. Eesti ja teiste Euroopa riikide võrdlev analüüs

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Mag. Riin Alatalu

Karin Kukk 
Paistu küla. Aeg, miljöö, inimene

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Mag. Rita Peirumaa

Kadi Karine
Vormsi hoonestuse väärtused ja kaitsmise võimalused

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Mag. Riin Alatalu

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2011. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes

Kais Matteus
Eesti kirikute keskaegsete seinamaalingute uurimise ja restaureerimise ajalugu ning tulevikuperspektiiv

Juhendajad Dots. Anneli Randla , Mag. Hilkka Hiiop
Retsensent Mag. Kaire Tooming

Merike Kallas
„Simson ja Deliila” (Andrea Vaccaro ring, 17. saj. Õli lõuendil). Teaduslikud uuringud ning konserveerimine-restaureerimine

Juhendaja Mag. Hilkka Hiiop
Retsensent Mag. Kai Merilain

2010

Maria Lillepruun
Tallinna Issanda Muutmise Peakirik: eksterjöör ja interjöör.  I. Zarudnõi ikonostaasi restaureerimine läbi aegade.

Juhendaja Dr. Pia Ehasalu
Konsultant mag. Kriste Sibul
Retsensent Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2011. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 3. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes

Virge Schmidt
Värv Viljandi villaarhitektuuris – juugendvillast valge majani aastatel 1900 –1930

Juhendaja Prof. Juhan Maiste
Retsensent Mag. Rita Peirumaa

Mariette Aavik
Sõjajärgne individuaalelamu Nõmme miljööalal

Juhendaja Mag. Riin Alatalu
Retsensent Dots. Leele Välja

Villu Kadakas
Stratigraafia põhimõtted ja metoodika ehitusarheoloogias ja selle rakendamisvõimalustest Eesti vanema arhitektuuri uurimisel

Juhendaja Dr. Erki Russow
Retsensent Mag. Kaur Alttoa

2009

Liisi Lauer
Dekoori loomise eeskujud ja tüpoloogia Eesti historitsistlikus puitarhitektuuris

Juhendaja Dots. Leele Välja
Retsensent Mag. Mart Siilivask

Maris Suits
Varajane raudbetoon eesti arhitektuuris. Restauraatori vaatenurk

Juhendaja Prof. Mart Kalm
Konsultant prof. Karl Õiger
Retsensent Mag. Epp Lankots

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2009. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes

Kai Merilain
Dubleerimise poolt ja vastu

Juhendaja Mag. Hilkka Hiiop
Konsultant Helje Vernomasing
Retsensent Mag. Malle-Reet Heidelberg

Kai Kuusing
Paraskeva-austamisest Satserinna kiriklikus traditsioonis

Juhendaja Prof. Juhan Maiste
Konsultant Dr. Mare Piho
Retsensent Dr. Heiki Valk

2008

Aive Rumm
Eesti vara-uusaegsete müntide konserveerimine. Metoodika ja probleemid

Juhendajad Dr. Mart Viljus, Mag. Mauri Kiudsoo
Retsensent Dr. Andres Tvauri

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2008. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 3. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes

Merilis Sähka
Fotokogu säilitamine muuseumis

Juhendaja Dr. Kurmo Konsa
Konsultant Jüri Karm
Retsensent Ivi Tomingas

Kati Männik
Gentrifikatsiooniprotsess. Tartu Supilinna näitel, aastatel 2003 – 2007

Juhendaja Prof. Jussi S. Jauhiainen
Retsensent Mag Kalle Komissarov

2007

Riin Alatalu
Eesti taluarhitektuur kui rahvuspärand. Rahvusliku taluarhitektuuri kestmine ja kaitse arengukava “Maa-arhitektuur ja -maastikud. Uurimine ja hoid” valguses

Juhendaja Dr Epp Kangilaski
Retsensent Dr Hannes Palang

Anni Nool
Tallinnas 20. sajandi algul ehitatud tööliselamu. Hoonetüübi kujunemine ja säästev renoveerimine

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Liis Keskküla
Tallinna vanalinna ajaloolised puitaknad. Juhendmaterjalid projekteerijatele ja restaureerijatele

Juhendaja magister Elo Sova
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Joosep Metslang
Palgist ehituspärandi taastamine hooldatud hoonete näitel

Juhendaja erakorraline prof. Lilian Hansar
Retsensent magister Elo Lutsepp

2005

Janno Meriloo
Ajaloolistel kivihoonetel 1994 – 2003 restaureeritud lubikrohvfassaadide seisundiuuring

Juhendaja prof. Lembi-Merike Raado
Retsensent magister Tanel Tuisk

Kriste Sibul
Polükroomsete puitobjektide konserveerimisest. Ülevaade konserveerimismaterjalide kasutamisest 1970 – 2004

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent Tannar Ruuben

2004

Taimi Kull
18. – 19. sajandi lakk-pitserite uuring ja ennistamine

Juhendaja prof. Liivi Aarma
Retsensent Heige Peets

Mark Sepp
Tallinna maja elamutüübi säästev renoveerimine

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Malle-Reet Heidelberg
Tallinna Püha Vaimu kiriku vääride restaureerimine

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent dots. Mati Raal

Hilkka Hiiop
Kaasaegse kunsti konserveerimise teoreetilisi ja metoodilisi lähtekohti Eesti näitel

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent prof. Krista Kodres

Leele Välja
Miljööväärtusliku puitasumi väärtuste määratlemine ja kaitse

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline prof. Lilian Hansar

Maie Nisu
Alatskivi mõisaansambli revitaliseerimise ideeprojekt

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent dots. Mati Raal

2002

Mati Raal
Vanamööbli visuaalse määramise metoodika ja praktilised võtted

Juhendaja prof. Krista Kodres
Retsensendid Dr. Jüri Kermikprof, Endel Valk-Falk

Lilian Hansar
Linnaehituslikult miljööväärtuslikud alad. Hindamise alused ja metoodika

Juhendaja emeriitprof. Veljo Kaasik
Retsensendid prof. Jussi S. Jauhiainen, Dr. Jaan Tamm

Elo Sova
Eestirootslaste ajalooline asustus, selle struktuur ja arhitektektuur Noarootsi vallas

Juhendaja emeriitprof. Rein Zobel
Retsensent Prof. Jüri Soolep

Merike Limberg
Kivi konserveerimise metoodika uurimine ja selle rakendamine Eestis

Juhendaja Dr Thorborg von Konow
Retsensendid prof. Urve Kallavus, tead. knd. Rein Einasto

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud