Mia Martina Peilile Anton Uessoni stipendium

Mia Martina Peil

Tallinna linna Anton Uessoni stipendiumi saab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudeng Mia Martina Peil.

Tallinna linn on sõlminud Eesti Kunstiakadeemiaga koostöölepingu, milles on ette nähtud linna poolt üks kord aastas ühele EKA üliõpilasele stipendiumi maksmine. Stipendiaat valitakse stipendiumitaotluse esitanud magistritaseme üliõpilaste seast, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt B ehk 4,0 ja kes on õppetöös saavutanud väljapaistvaid tulemusi Tallinna linna jaoks olulistel teemadel linnaplaneerimises või sellega seotud vallas arhitektuurse projekti, disainilahenduse või urbanistliku uurimuse näol.

8. aprillil toimunud Tallinna linna Anton Uessoni stipendiumi määramise komisjoni istungil otsustati määrata käesoleva aasta stipendium Mia Martina Peilile.

Stipendiumi määramise komisjon tõstis Mia Martina Peili puhul esile asjaolud, et seitsmest stipendiumikandidaadist tõusis esile Peili magistritöö teemavalik, selle käsitlus ning olulisus Tallinna kontekstis. Mia Martina Peili magistritöö „Tööstusruumi sidumine linnaga Vesse asumi näitel“ keskendub Lasnamäe elamualade ja Ülemiste City terviklikuks linnakeskkonnaks sidumisele Vesse piirkonna abil. Seni vähe tähelepanu pälvinud alal, mida iseloomustavad hääbunud tööstusettevõtted ja linnaruumilised katkestused, on suur potentsiaal muutuda sidusaks ja meeldivaks linnaruumiks.

Peil töötab läbi olulisi tasakaalupunkte Vesse raudteepeatuse, tulevase Rail Balticu peaterminali, Ülemiste City ning Lasnamäe elamualade vahel, et tuua kokku kahe olulise Tallinna piirkonna elanikud ja tööandjad, pakkuda heade ühistranspordi ühendustega jätkusuutlikku elupiirkonda ja luua linnaruumi, mis leevendaks segregatsiooni Lasnamäe ja Ülemiste City kontekstis.

Komisjon tõstis esile tema töö panuse Tallinna arenguvisiooni. Vesse asumil on oluline koht Tallinna linnas, mille kaudu saab tegeleda ka ülelinnaliste probleemide lahendamisega nagu kiire ühistransport keskusega ning kergliiklus- ja rohevõrgustiku laiendamine vanasse raudteekoridori. Taskukohase hinna ja vajalike teenustega ümbritsetud mitmekesiseid elamispindu arendades väheneb ka valglinnastumise surve. Vesse tööstusmaastikul on potentsiaal arendada kaasaegset inim- ja keskkonnasõbralikku linnaruumi, kasutades ära jäätmaid ja olemasolevaid transpordi ühendusi, samas luua elu- ja töökohti, kombineerides tootmisettevõtteid teiste funktsioonidega kaasaegses linnaruumis.

Tallinna linna Anton Uessoni stipendiumi fondi suurus on 1000 eurot ja see määratakse ühele üliõpilasele. Stipendiumi makstakse välja igal aastal. Stipendiumi maksmiseks on ette nähtud vahendid Tallinna strateegiakeskuse 2022. aasta eelarves.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud