Õigeusklikud Eestis ja õigeusu kirikud Eesti maastikus (18.–21. sajand)

Töö põhieesmärgiks on teha interdistsiplinaarne uurimus õigeusklikest ja õigeusu kirikutest Eestis alates 18. sajandist kuni tänapäevani. Uurimus õigeusust Eestis 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi algul rajaneb peamiselt etnoloogilistel ja osalt sotsioloogilistel välitöödel ning andmeanalüüsil, Eesti õigeusu varasema ajaloo uurimine aga peamiselt arhiivimaterjalide jt allikate ning kirjanduse läbitöötamisel. Välitöödel kavatsetakse uurida religiooni ja identiteedi vahekorda, õigeusklike suhteid teiste konfessioonide esindajatega, Eesti kahe õigeusu kiriku omavahelisi suhteid ja suhteid riigiga, õigeusu koguduste saatust nõukogude perioodil ja taasiseseisvunud Eestis, õigeusklike osakaalu ning arvukust tänases Eestis, mitteusklike suhtumist õigeusklikesse jt probleeme. Eesmärgiks on koguda välitöödel informantidelt nii suulist kui kirjalikku informatsiooni (intervjuude ja küsimustike abil) kui ka arhiiviandmeid õigeusu kogudustest Nõukogude Eestis ja tänapäeval. Intervjuudes püütakse uurida ka õigeusu mõju indiviidile. Jaanus Plaadi plaanitava monograafia lähiminevikku ja tänapäeva käsitlev osa rajaneb peamiselt etnoloogilistel ja sotsioloogilistel allikatel, õigeusu ja õigeusu kiriku ajaloo käsitlemisel 18.–20. sajandil keskendutakse aga peamiselt ajalooallikatele. Välitöödel osalevad lisaks projekti põhitäitjatele ka Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased. Interdistsiplinaarse grandiprojekti üks olulisemaid alateemasid keskendub õigeusu kirikutele kui ehitistele.

Me soovime dokumenteerida kõik Eesti (sh Petserimaal asuvad) õigeusu kirikud ja kabelid (olgu need tegutsevad või nõukogude perioodist alates varemetes pühakojad) fotografeerimise, filmimise ja kaardistamise abil. Kunstiajaloo, arhitektuuri ja religiooniajaloo aspektist lähtuva õigeusu kirikute ja tsässonite dokumenteerimise üks väljundeid oleks teaduslikult kommenteeritud fotoalbum, kus kasutatakse ka arhiivifotosid õigeusu pühakodadest alates 18. sajandist (tekstide autor J. Plaat, koostajad M. Raisma ja J. Plaat; fotod T. Noorits, A. Maasik, L. Lepik, M. Raisma, J. Plaat, R. Reinvelt jt; kaardid L. Lepik ja AS Regio).

Projekti teisteks publikatsioonideks on kaks monograafiat (R. Reinvelt, Minu ja sinu Narva. Oma ja võõras sotsiaalse muutumise kontekstis (doktoritöö) ja Jaanus Plaat, Õigeusklikud ja õigeusu kirikud Eestis 18.–21. sajandil), grandiprojekti teemaga seotud teadusartiklid põhitäitjatelt ja EKA magistrandidelt ning projekti konverentside ettekannete kogumik Eesti Rahva Muuseumi sarja Pro Ethnologia eriväljaandena (R. Reinvelt, J. Plaat, M. Raisma jt).

Plaanis on ka korraldada kaks rahvusvahelist konverentsi Lätis ja Eestis; Eesti õigeusu kirikute teemalise veebilehekülje loomine (M. Raisma, J. Plaat, Eesti õigeusu kogudused, IT firma), mille aluseks on välitöödel pildistatud ja arhiividest kogutud fotomaterjal ning teaduslik tekstimaterjal projektis osalejatelt ning teistelt Eesti õigeusu uurijatelt; kultuuriantropoloogiline film (või filmid) õigeusklikest ja õigeusu kirikutest Eestis 21. sajandil (autorid ja operaatorid J. Simm, J. Plaat; montaaž M. Selgmäe ja J. Simm); näitus Õigeusu kirikud Eestis 18.–21. sajandil (koostajad ja kuraatorid R. Reinvelt, M. Raisma, L. Lepik, J. Plaat, T. Noorits, A. Maasik). Pärast näituse avamist 2009. aastal ERMis on plaanis seda eksponeerida ka mujal Eestis ja välismaal. Välitööde üks olulisemaid eesmärke on ka esemete, fotode ja audio-visuaalse materjali kogumine Eesti Rahva Muuseumi kogudesse, ERMi käsikirjalise arhiivi täiendamine ERMi kirjasaatjate ja välitöödel leitud informantide kirjatöödega.

Vastutav täitja: Jaanus Plaat

Põhitäitjad: Mariann Raisma, Riina Reinvelt, Marge Laast

Projekti kestus: 2007–2009

Projekti tüüp: ETF

Vaata ETISes

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud