TULE

TULE ehk Tule Uuesti, Lõpeta Edukalt on programm haridustee katkestanutele, luues neile võimaluse naasta kooli ja lõpetada oma õpingud. TULE programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

TULE programmi kord

TULE programmi pingerea moodustamise kord

TULE sihtgruppi kuuluja peab vastama järgmistele tingimustele:

-on katkestanud kõrgharidustaseme I või II astme õppe (so kutsekõrgharidus-,

rakenduskõrgharidus-, diplomi-, bakalaureuse-, magistri- või bakalaureuse- ja

magistriõppekavadel põhineva integreeritud õppe, va 4+2 magistriõpe ja 1-aastane õpetajakoolitus);

-on katkestanud oma õpingud 2003/2004- 2008/2009 õppeaasta jooksul. -50% selle õppekava mahust, mille raames õpinguid jätkatakse, on võimalik lugeda täidetuks VÕTAga;

-isik ei tohi samal ajal õppida mõnel teisel kõrghariduse õppekaval.

Haridusteed jätkama asuval üliõpilasel avaneb võimalus õppida tasuta ja taotleda õppetoetust. Õigus kandideerida on nii riigieelarvelistel kui riigieelarvevälistel õppekohtadel õppinud üliõpilastel. Ühe üliõpilase õppekulud hüvitatakse maksimaalselt poole õppekava nominaalkestuse jooksul (näiteks 3-aastase õppekava puhul 1,5 aastat, 2-aastase õppekava

korral 1 aasta).

Üliõpilaste vastuvõtul arvestatakse, et vastavalt õppe mahule oleks ka osakoormusega õppival üliõpilasel reaalne õpingud lõpetada 2013. aasta lõpul.

Lisaks ja täpsemalt loe siit http://www.hm.ee/index.php?0511565

KONTAKT

Kaja Kruusamägi

kaja.kruusamagi@artun.ee

Tel 6 267 371