Akadeemiline puhkus ja õpingute pikendamine

ÕPINGUTE PIKENDAMINE

Õpingute pikendamist võivad taotleda lõpukursuse üliõpilased nominaalaja lõpus (eeldatav nominaalaja lõpp on nähtav Tahvlis) õppeainete võlgnevuste likvideerimiseks maksimaalselt kaheks semestriks igas õppeastmes. Sellega seoses loetakse üliõpilane  nominaalse õppeaja ületanuks.

Õpingute pikendamise ajal on võimalik minna vahetusõpingutele aga vahetusõpingutel oldud aja eest enam pikendussemestreid juurde ei saa.
Õpingute pikendamise avaldus tuleb esitada Tahvlis. Avalduse esitamise tähtajad on kirjas akadeemilises kalendris

Tasulisel õppekohale õppival tudengil maksab üks pikendussemester 320 EUR.

Tasuta õppekohal õppivale tudengile on õpingute pikendamine üldjuhul tasuta aga enne pikendusaastale siirdumist kontrollitakse tudengi õppekavatäidetust, mille tõttu võib tudeng saada arve puuduvate ainepunktide eest. Vt. täpsemalt õppekavatäidetuse kohta siit

NB! Enne pikendusaasta vormistamist vaadatakse üle üliõpilase õppekoormus ning vastavalt sellele viiakse üliõpilane pikendusaastale, kas täis- või osakoormusesse. Kuna osakoormuses õppimine on tasuline, siis on ka pikendussemester tasuline (320 eurot). Ehk tasuta pikendusaasta jaoks peab BA tasemel olema 6 semestri lõpuks minimaalselt 135 eap, MA tasemel 4 semestri lõpuks 90 eap ja Integreeritud õppes 10 semestri lõpuks 225 eap.

Kui nominaalaja lõpuks on osakoormusega õppe nõuded täitmata, eksmatrikuleeritakse üliõpilane edasijõudmatuse tõttu.

Õpingute pikendamise ajal ei saa taotleda õppetoetusi.

Õppekava nominaalkestus on bakalaureuseõppes 3 aastat (6 semestrit), magistriõppes 2 aastat (4 semestrit), integreeritud õppes 5 aastat (10 semestrit), doktoriõppes 4 aastat (8 semestrit).

NB! Alates 2022/23 õppeaastast on õpingute pikendamine kõigile tasuline ja hakkab maksma 500 eurot semester. See tähendab, et kui sinu nominaalaeg lõppeb augustis 2022 ja sa esitad õpingute pikendamise avalduse, siis on pikendamine veel vana korra alusel (kas tasuta või 320 eurot semester). Kui sinu nominaalaeg lõppeb jaanuaris 2023, siis esitatud õpingute pikendamise avalduse alusel maksab üks semester kõigile 500 eurot.

AKADEEMILINE PUHKUS

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustöö kohustusest. Üldjuhul vormistatakse akadeemiline puhkus kaheks semestriks (minimaalselt üheks täissemestriks).

Akadeemilist puhkust ei vormistata tagasiulatuvalt.

Akadeemilise puhkuse tühistamist saab taotleda avaldusega kuni neliteist (14) päeva peale akadeemilise puhkuse korraldusega vormistamist.

Tasulisel õppekohal õppivad üliõpilased on akadeemilise puhkuse ajal õppemaksu maksmisest vabastatud.

Akadeemilisele puhkusele minemiseks tuleb esitada Tahvlis avaldus.

Kui minna akadeemilisele puhkusele kui pool või rohkem semestrist on õppetööl oldud, loetakse semester õpitud semestriks ja selle eest lisandub õppe mahtu 30 EAP-d. Seetõttu on soovitav vormistada akadeemiline puhkus semestri esimeses pooles ja valida akadeemilise puhkuse perioodiks, kas semester või õppeaasta, nii saab akadeemilise puhkuse ajaks peatunud õpinguid kõige paremini jätkata.

Akadeemilise puhkuse ajal ei saa üliõpilane taotleda õppelaenu. Samuti ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele õppetoetust.

Akadeemiline puhkus lõpeb automaatselt ja selleks eraldi avaldust esitama ei pea. Avaldus on vajalik esitada juhul kui soovitakse akadeemilne puhkus katkestada ennetähtaegselt (kaheks semestriks vormistatud akadeemiline soovitakse katkestada peale ühe semestri möödumist).

Akadeemiline puhkus on reguleeritud ÕKE § 20.

Akadeemilist puhkust on võimalik võtta:

omal soovil

• Akadeemilist puhkust omal soovil võimaldatakse igas õppeastmes kuni üheks aastaks.

• Akadeemiline puhkus omal soovil peab olema järjepidev periood. Akadeemilist puhkust omal soovil ei ole võimalik taotleda üheks semestriks seejärel üks semester õppida ning siis taotleda akadeemilist puhkust uuesti üheks semestriks. Kui akadeemiline puhkus on võetud lühemaks perioodiks kui üks aasta, võib enne puhkuseperioodi lõppu esitada avalduse puhkuse pikendamiseks kuni ühe aastani.

• Omal soovil akadeemilist puhkust antakse alates teisest semestrist. Esimese semestri üliõpilasele antakse akadeemilist puhkust ainult tervislikel põhjustel, Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel või alla kolmeaastase lapse hooldamisel.

• Omal soovil akadeemilisele puhkusele minekut saab vormistada kaks korda aastas enne semestri algust vastavalt akadeemilises kalendris määratud tähtajale.

• Omal soovil akadeemilise puhkuse ajal puudub tudengil tervisekindlustus.

• Omal soovil akadeemilise puhkuse ajal on lubatud osaleda õppetööl. Tasulisel õppekohal õppiv üliõpilane võib osaleda õppetööl ainult õppevõlgnevuste likvideerimiseks.

tervislikel põhjustel

• Akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel saab taotleda igal ajahetkel arstitõendi alusel, millel on arsti soovitus akadeemilisele puhkusele jäämiseks.

•Kui üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele pärast poole semestri möödumist (70 päeva) siis loetakse semester õppetööl oldud semestrite hulka ja üliõpilasel tekib kohustus hüvitada õppekulud vastavalt puuduvatele ainepunktidele.

• Akadeemilisel puhkusel tervislikel põhjustel võib olla mitu korda, kuid kokku maksimaalselt kuni 2 aastat.

• Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse ajal ei ole lubatud osaleda õppetööl.

kaitseväeteenistusse asumisel

• Kaitseväeteenistusse asumisel väljastab Kaitseressursside Amet tudengile teatise ajateenistusse kutsumise kohta. Antud teatise ja avalduse alusel on võimalik siirduda akadeemilisele puhkusele kuni üheks aastaks.

• Tudengil säilib ravikindlustus kaitsejõududes ajateenistuses olles.

• Akadeemilise puhkuse ajal seoses kaitseväes viibimisega on lubatud osaleda õppetööl. Tasulisel õppekohal õppiv üliõpilane võib osaleda õppetööl ainult õppevõlgnevuste likvideerimiseks.

seoses alla 3. aastase lapse hooldamisega

• Akadeemilist puhkust seoses lapse hooldamisega on õigus taotleda arstitõendi alusel alates 7. raseduskuust (30. rasedusnädalast). Pärast lapse sündi saab taotleda akadeemilist puhkust lapse sünnitõendi koopia alusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

• Akadeemilisel puhkusel seoses lapse hooldamisega (pärast lapse sündi) võivad viibida mõlemad lapsevanemad.

• Kui lapse ema on üliõpilane, kes läheb akadeemilisele seoses lapsehooldusega, kuid lapse isa kasutab riiklikku lapsehoolduspuhkust ja saab isapalka, siis emal riiklik ravikindlustus katkeb.

• Akadeemilisel puhkusel seoses lapse hooldamisega (pärast lapse sündi) võivad viibida mõlemad lapsevanemad.

• Ravikindlustus kehtib kuni üks kuu pärast lapse 3-aastaseks saamist. Näiteks kui laps saab 3-aastaseks 30. septembril, on vanemal õigus akadeemisel puhkusel viibida veel sügissemestri lõpuni aga ravikindlustus katkeb sellisel juhul 30. oktoobril ning hakkab uuesti kehtima kevadsemestri alguses.

• Pärast lapse sündi on ravikindlustus tagatud vastavalt ravikindlustuse seadusele .

Lapseootel üliõpilasel tuleb ravikindlustuse saamiseks ise haigekassasse pöörduda.

• Akadeemilise puhkuse ajal seoses lapse hooldamisega on lubatud osaleda õppetööl. Tasulisel õppekohal õppiv üliõpilane võib osaleda õppetööl ainult õppevõlgnevuste likvideerimiseks.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee