Akadeemiline puhkus ja õpingute pikendamine

ÕPINGUTE PIKENDAMINE

Õpingute pikendamist võivad lõpukursuse üliõpilased taotleda õppeainete võlgnevuste likvideerimiseks maksimaalselt kaheks semestriks igas õppeastmes. Sellega seoses õppeaeg ei pikene ja üliõpilane loetakse nominaalse õppeaja ületanuks. Õpingute pikendamist soovitame taotleda siis kui on vajalik osaleda õppetöös.
Õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtajad on akadeemilises kalendris:
Pikendamine on tasuline va. järgnevatel juhtudel:
1. keskmise, raske või sügava puudega isikul;
2. alla 7 aastase lapse või puudega lapse vanemal või eestkostjal;
3. doktoriõppes.

AKADEEMILINE PUHKUS

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustöö kohustusest. Õppekorralduslikel põhjustel vormistatakse akadeemiline puhkus üheks aastaks, v.a lõpukursuse üliõpilased, kellele võib akadeemilise puhkuse vormistada üheks semestriks.

Akadeemilist puhkust ei vormistata tagasiulatuvalt.

Akadeemilise puhkuse tühistamist saab taotleda avaldusega kuni neliteist (14) päeva peale akadeemilise puhkuse korraldusega vormistamist.

Tasulisel õppekohal õppivad üliõpilased on akadeemilise puhkuse ajal õppemaksu maksmisest vabastatud.

Akadeemilisele puhkusele minnes on vaja:

  • täita avaldus,
  • esitada avaldus oma teaduskonna õppespetsialistile.

Kui minna akadeemilisele puhkusele kui pool või rohkem semestrist on õppetööl oldud, loetakse semester õpitud semestriks ja selle eest lisandub õppe mahtu 30 EAP-d. Seetõttu on soovitav valida akadeemilise puhkuse perioodiks, kas semester või õppeaasta, nii saab akadeemilise puhkuse ajaks peatunud õpinguid kõige paremini jätkata.

Akadeemilise puhkuse ajal ei saa üliõpilane taotleda õppelaenu. Samuti ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele õppetoetust.

Akadeemiline puhkus on reguleeritud ÕKE punktiga 3.8

Akadeemilist puhkust on võimalik võtta:

omal soovil

• Akadeemilist puhkust omal soovil võimaldatakse igas õppeastmes kuni üheks aastaks.

• Avalduse esitamise hetkel peab üliõpilasel olema täidetud vähemalt 50% õppekava jooksvast arvestuslikust mahust avalduse esitamise seisuga (vastavalt läbitud õppeajale täitmisele kuulunud normist)

• Omal soovil akadeemilist puhkust antakse alates teisest kursusest/aastast. Esimese kursuse/aasta üliõpilasele antakse akadeemilist puhkust ainult tervislikel põhjustel, Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel või alla kolmeaastase lapse hooldamisel.

• Akadeemiline puhkus lõpeb automaatselt ja selleks eraldi avaldust esitama ei pea. Avaldus on vajalik esitada juhul kui soovitakse akadeemilne puhkus katkestada ennetähtaegselt (kaheks semestriks vormistatud akadeemiline soovitakse katkestada peale ühe semestri möödumist).

• Omal soovil akadeemilisele puhkusele minekut saab vormistada kaks korda aastas enne semestri algust vastavalt akadeemilises kalendris määratud tähtajale.

• Omal soovil akadeemilise puhkuse ajal puudub tudengil tervisekindlustus.

tervislikel põhjustel

• Akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel saab taotleda igal ajahetkel arstitõendi alusel, millel on arsti soovitus akadeemilisele puhkusele jäämiseks.

• Peale akadeemilises kalendris märgitud eriala hindamiste nädala algust esitatud akadeemilise puhkuse avaldus tervislikel põhjustel vormistatakse akadeemiliseks puhkuseks algusega alates järgmisest semestrist.

• Viimasel semestril akadeemilisele puhkusele minnes tuleb avaldus esitada enne oma eriala kaitsmist. Peale kaitsmise toimumist enam akadeemilist puhkust vormistada ei saa.

• Akadeemilisel puhkusel tervislikel põhjustel võib olla mitu korda, kuid kokku maksimaalselt kuni 2 aastat.

kaitseväeteenistusse asumisel

• Kaitseväeteenistusse asumisel väljastab Kaitseressursside Amet tudengile teatise ajateenistusse kutsumise kohta. Antud teatise ja avalduse alusel on võimalik siirduda akadeemilisele puhkusele kuni üheks aastaks.

• Tudengil säilib ravikindlustus kaitsejõududes ajateenistuses olles.

seoses alla 3. aastase lapse hooldamisega

• Akadeemilist puhkust seoses lapse hooldamisega on õigus taotleda arstitõendi alusel alates 7. raseduskuust. Pärast lapse sündi saab taotleda akadeemilist puhkust lapse sünnitõendi koopia alusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

• Akadeemilisel puhkusel seoses lapse hooldamisega (pärast lapse sündi) võivad viibida mõlemad lapsevanemad.

• Kui lapse ema on üliõpilane, kes läheb akadeemilisele seoses lapsehooldusega, kuid lapse isa kasutab riiklikku lapsehoolduspuhkust ja saab isapalka, siis emal riiklik ravikindlustus katkeb.

• Ravikindlustus kehtib kuni üks kuu pärast lapse 3-aastaseks saamist.

• Pärast lapse sündi on ravikindlustus tagatud vastavalt ravikindlustuse seadusele .

Lapseootel üliõpilasel tuleb ravikindlustuse saamiseks ise haigekassasse pöörduda.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee