Õpingud

Õppetöö toimub EKA-s nn 3+2 süsteemi alusel. Bakalaureuseõppe nominaalaeg on 3 aastat ja selle ajaga on võimalik omandada erialased põhiteadmised ning lõpetamisel pälvitakse humanitaarteaduste bakalaureuse kraad. Erandiks on Kujunduskunsti õppekava, kus õpe toimub tsükliõppe vormis 4 suunal (Kujunduskunst, Meediagraafika, Moestilistika, Ruumikujundus) ja lõpetaja omandab samuti kraadi. Magistriõppe nominaalaeg on 2 aastat, mille jooksul saab tegeleda valitud teemaga süvitsi ning lõpetades pälvitakse kunstimagistri kraad. Integreeritud õppekaval Arhitektuur ja linnaplaneerimine toimub õpe 5 aastat ja lõpetaja saab arhitektuurimagistri kraadi. Doktoriõpe toimub kunstiteaduse, muinsuskaitse ja restaureerimise, arhitektuuri ja linnaplaneerimise ning kunsti ja disaini õppekavadel. Õppe nominaalaeg on 4 aastat.

Enamikul erialadest on võimalik õppida nii bakalaureuse- kui ka magistritasemel. Lisaks teadmiste omandamisele tähendab kõrgkoolis õppimine üliõpilase jaoks õppekava täitmiseks vajalike õppeainete läbimist ja ainepunktide kogumist.

Tutvu õppetööd reguleerivate dokumentidega siin

Õppekoormus

Õppetöö mahu arvestus toimub EAPd-es ehk Euroopa Ainepunktisüsteemi Ainepunktides, kus 1 EAP-le vastab 26 tundi keskmise üliõpilase tööd. Semestri jooksul tuleb üliõpilasel koguda üldjuhul 30 EAP-d (semestrite maht on õppekavati erinev). Kogutud ainepunktide arv on aluseks üliõpilase staatuse fikseerimisel. Täiskoormusega õppes tuleb läbida igal aastal 75-100% õppekavas ettenähtud ainete mahust. Kui üliõpilane kogub 50%- 75% nõutud ainepunktidest, viiakse ta järgmiseks õppeaastaks osakoormusega õppesse. Ülikooli astudes määrab üliõpilane, mis koormusega ta soovib õppida. Järgnevatel aastatel üliõpilane ise koormust valida ei saa, vaid ta viiakse üle täis- või osakoormusesse vastavlt õppekava täitmise protsendile. Õppekoormust hinnatakse üks kord aastas iga õppeaasta (kahe semestri) lõpus. Osakoormuse nõudeid mittetäitnud üliõpilane eksmatrikuleeritakse.

Täiskoormusega õppe üliõpilased saavad taotleda õppelaenu, õppetoetusi, samuti tööandjalt õppepuhkust. Osakoormusega õppe üliõpilased üldjuhul õppetoetusi taotleda ei saa, kuid õppelaenu ja õppepuhkust küll.

Õppeained

Õppekavas sisalduvad õppeained jagunevad kohustuslikeks, valik- ja vabaaineteks. Kohustuslik on õppeaine, mis tuleb õppekava täitmiseks tingimata omandada. Valikaine saab üliõpilane iseseisvalt valida õppekavaga määratud õppeainete seast. Vabaaine on üliõpilase iseseisvalt valitud õppeaine oma akadeemiast või mõnest teisest ülikoolist. Esimesel kursusel õpitakse peamiselt üldaineid, järgnevatel kursustel erialaainete osakaal kasvab. Õppetöö koosneb loengutest, meistriklassidest, seminaridest, ühisprojektidest ja iseseisvast tööst.

Õppekava lõpetamiseks peab üliõpilane vastama kahele tingimusele: a) üliõpilane peab olema sooritanud positiivsele tulemusele kõik kohustuslikud õppeained; b) üliõpilane peab olema kogunud vastavalt kõrgharidusastmele vajaliku punktide arvu (BA – 18O EAP; MA – 12O EAP; PhD – 24O EAP)

Kui üliõpilane vastab lõpetamise tingimustele, tuleb tal positiivsele tulemusele kaitsta lõputöö või portfoolio. Õppekava täitnud ja positiivselt kaitsnud üliõpilasele väljastatakse diplom ja akadeemiline õiend. Õppeainete sooritamise lihtsustamiseks on koostatud õppeainekaardid, kus on esitatud info õppeaine eesmärkide, õpiväljundite, sisu ja hindamise kohta. Õppeainekaartidega on võimalik tutvuda ÕISis. Õppeaine edukaks sooritamiseks on oluline tutvuda õppeainekaardis kirjeldatud õppeaine sooritamise tingimuste, hindamismeetodite ja -kriteeriumitega.

Hindamine

Tagasiside üliõpilaste soorituste kohta toimub lisaks igapäevasele õppejõududega suhtlusele veel eksamitel, arvestustel, hindelistel arvestustel ja kaitsmistel, kuhu kaasatakse teisi erialaprofessionaale nii Eestist kui ka mujalt.

Õppeained hinnatakse eristavalt (eksamil, hindelisel arvestusel) 6-palli skaalal või mitteeristavalt (arvestusel). Positiivsed tulemused on A – E ja “arvestatud”. Negatiivne tulemus on eksami ja hindelise arvestuse puhul “F” või arvestuse puhul “mittearvestatud”, mille parandamiseks on üliõpilasel õigus sooritada ühes ja samas õppeaines eksamit või arvestust kuni kolm korda. Kui üliõpilane ei osale eksamil, hindelisel arvestusel või arvestusel, siis märgitakse see hindamislehele samuti negatiivse tulemusena v.a. juhul, kui üliõpilane on esitanud arstitõendi õppeosakonda 7 tööpäeva jooksul.

Vastavalt õppekorralduse eeskirjale on õppejõud kohustatud kinnitama hindamisprotokolli ÕISis hiljemalt 7 tööpäeva ja üldteooriaainete puhul hiljemalt 10 tööpäeva pärast põhieksami või arvestuse toimumist.

Õppetöö toimub vastavalt akadeemilisele kalendrile, kus üliõpilasel on oluline arvestada tähtaegadega. Erandid akadeemilises kalendris seatud tähtaegades on võimalik teha ainult põhjendatud juhtudel.

Õppekava vahetamine

Õppekava vahetamiseks on kaks võimalust- esitada avaldus õppekava vahetamiseks õppeosakonda koos mõlema õppekavajuhi kooskõlastusega või astuda uuesti ülikooli sisse.

Õppekava vahetamisel õppeaja sees tuleb arvestada sellega, et nominaalaeg sellest ei pikene. Olenevalt õppekavadest ja juba läbitud ainetest võib tekkida vajadus õpingute pikendamiseks. Lisa-aasta on tasuline ja maksab 640 eurot.

Ülikooli uuesti sisse astudes on võimalik samal kõrgharidusastmel tasuta õppima asuda juhul kui tasuta on õpitud alla poole nominaalajast (bakalaureuseõppes vähem kui 1,5 aastat, magistriõppes vähem kui 1 aasta). Kes on tasuta kohal õppinud rohkem kui pool nominaalajast,  ei saa uuesti tasuta kohale sisse astuda enne, kui sisseastumisest on möödunud kolmekordne nominaalaeg (bakalaureuseõppe puhul 9 aastat, magistriõppe puhul 6 aastat). Lisaks sellele ei saa tasuta õppima asuda õppekavale, kust üliõpilane on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud.

Eksmatrikuleerimine