Õppekava täitmine

ÕPPEKAVA TÄITMINE SEOSES ÕPPEKOORMUSEGA

Õppekava täitmist seoses õppekoormusega hinnatakse iga õppeaasta lõpus (peale kahte õpitud semestrit) vastavalt akadeemilises kalendris toodud kuupäevadele (üliõpilase staatuse fikseerimine).
Täiskoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava arvestuslikust mahust vähemalt 75%, mis esimese õppeaasta lõpuks on vähemalt 45 EAP. Täiskoormusõppe nõudeid mittetäitnud üliõpilasele tehakse ettepanek üleviimiseks osakoormusega õppesse tasulisele õppekohale. Kui üliõpilane ei soovi osakoormusega õppes õppida, siis ta eksmatrikuleeritakse.

Osakoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava arvestuslikust mahust vähemalt 50%–74%, mis on esimese õppeaasta lõpuks 30–44 EAP. Osakoormusega õppe nõudeid mittetäitev üliõpilane eksmatrikuleeritakse.

Ainepunkte loetakse kumulatiivselt kogu läbitud õppeaja peale kokku (mitte iga semestri kohta eraldi).

ÕPPEKAVA TÄITMINE SEOSES TASUTA ÕPPEKOHAL ÕPPIMISEGA (täiskoormusega eestikeelsed õppekavad)

Õppekava täitmist seoses tasuta õppekaval õppimisega hinnatakse iga õpitud semestri lõpus vastavalt akadeemilises kalendris toodud kuupäevadele (üliõpilase staatuse fikseerimine). Tähtajast hiljem esitatud õppetöö tulemused lähevad järgmise semestri õppemahu arvestusse.
Tasuta õppekohal õppimise tingimuseks on õppekava täitmine maksimaalses mahus (30 EAP semestris). Vastavalt EKA-s kehtestatud tingimustele võib kõigi semestrite kokkuvõttes sooritamata olla kuni 6 EAP-d. Kui tegemata on kõigi semestrite peale rohkem kui 6 EAP-d, siis alates 7. EAP-st tuleb tasuda ainepunkti hinna alusel. Ühe ainepunkti hind on 40 eurot. Ainepunkte loetakse kumulatiivselt kogu läbitud õppeaja peale kokku (mitte iga semestri kohta eraldi).

NÄIDE: kui esimese semestri lõpuks peab olema sooritatud 30 EAP aga kokku on 24 EAP, siis veel maksma ei pea. Kui on aga kokku 23 EAP siis esitatakse arve 1 EAP eest ehk tuleb maksta 40 eurot.

Tasuta õppimise miinimummahud (juhul kui ühe semestri maht on täpselt 30 EAP):
esimesel semestril 24 EAP
teisel semestril 54 EAP
kolmandal semestril 84 EAP
neljandal semestril 114 EAP
viiendal semestril 144 EAP jne.

NB! Lõpukursuse tudengile, kes ei kaitse nominaalaja lõpus oma lõputööd/portfooliot ja siirdub akadeemilisele puhkusele või pikendab oma õpinguid, määratakse õppekavatäidetus nominaalaja lõpu seisuga ja üliõpilasel võib tekkida kohustus hüvitada õppekulud. Hüvitamisele minevate ainepunktide hulk on õppekavas nõutud semestrite ainepunktide summa, miinus 6 EAP-d ning miinus õppekava järgne lõputöö maht EAP- des ja sooritatud ainepunktide vahe.

NÄIDE: Bakalaureuse õpe, õppekava maht on 180 EAP ja lõputöö/portfoolio maht on 6 eap. Kui saadud tulemus on väiksem kui 168, tuleb tasuda puuduvate ainepunktide eest.
180 – 6 (portfoolio) – 6 (eap mille eest veel arvet ei esitata)= 168

Õppekulude hüvitamist ei nõuta:

  • keskmise, raske või sügava puudega isikult või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemalt või eestkostjalt. Kõigile neile kehtib õppetasust vabastamine ka juhul, kui nad õpingute käigus langevad osakoormusega õppesse. Erisust lubav tõend tuleb esitada õppeosakonda.
  • üliõpilastelt, kes on õppinud välisriigi õppeastutuses ja sealt tagasi toonud vähemalt 15 EAP mahus õppeaineid. Hüvitist ei nõuta selle semestri eest kui üliõpilane viibis välismaal ega ka sellele järgneva semestri eest.

Õppekava täitmisel lähevad arvesse ka varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamisega üle kantud ained. Kuid tulemused lähevad arvesse VÕTA otsuse tegemise semestril.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee