ERASMUS+ programm

ERASMUS+ praktikastipendiumide taotlusi võtame vastu jooksvalt. Küsi lisa:
international@artun.ee 

Üldinfo Erasmus+ programmis osalemise kohta

 

 • Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne võimaldab minna järgmistesse riikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Suurbritannia, Soome, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Türgi, Makedoonia, Serbia, Island, Liechtenstein ja Norra
 • Erasmus+ programmis osalemiseks peab olema vähemalt 2. aasta BA tudeng (taotleda saab 1. aasta kevadel)
 • Magistrandid saavad Erasmuses osaleda juba 1. aastal
 • Erasmus+ vahetusõpingute ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud soodustused ja toetused
 • Tasulisel kohal õppivad tudengid peavad endiselt maksma õppemaksu (v a juhul, kui viibite akadeemilisel puhkusel)
 • Erasmus+ programm võimaldab igas õppeastmes viibida õpingutel/praktikal kokku max 12 kuud. Vilistlaspraktika arvestatakse viimase õppetaseme Erasmus perioodi hulka.
 • Erasmus stipendiaadina välismaal viibimise ajal ei või kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust (nt DoRA+ või Kristjan Jaak). Võib valida teise rahastuse, kuid säilitada Erasmuse üliõpilase staatuse (vormistame 0-grandiga).
 • Erivajadusega tudengitel on võimalik taotleda lisatoetust.

Erasmus+ vahetusõpingud

Vahetusõpingutele saab kandideerida EKA partnerülikoolidesse 1-2 semestriks.

Vahetusõpingutel saab käia ka mitu korda, kuid ühes õppetasemes on võimalik saada Erasmus+ stipendiumi maksimaalselt 12 kuud.

Vahetusõpingud võivad kesta korraga 3-12 kuud (miinimum 90 päeva).

Tudeng peab esmalt läbima EKA-sisese konkursi ning seejärel on võimalik kandideerida edasi partnerülikooli.

Vahetusõpingutel sooritatud ained peavad kajastuma tudengi õpitulemustes.

Erasmus+ praktika ja vilistlaspraktika

Praktika miinimum periood on 2 kuud (60 päeva) ja maksimum 12 kuud.

Praktika stipendiumi saab taotleda ka viimase kursuse tudeng, kes soovib minna praktikale vilistlasena. Vilistlaspraktika peab toimuma 12 kuu jooksul pärast lõpetamist ning eeldusel, et viimasel õppeastmel ei ole ära kasutatud Erasmus+ stipendiumi limiiti (12 kuud).

Praktika sooritamiseks tuleb leida organisatsioon üliõpilasel endal. Selleks võib olla mis tahes asutus, ettevõte, stuudio, galerii vmt, mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga. Kontaktide leidmisel soovitame küsida nõu erialaosakonnast.

*Stipendiumitaotluse esitamisel ei pea olema kindlat vastust praktikaasutusest, seda võib täpsustada hiljem.

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

Praktikabaas võib maksta praktikandile lisaks töötasu.

Praktikandil on kohustuslik sõlmida nõuetekohane kahju-, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus terveks praktikaperioodiks.

Taotlemine 2020/2021 õppeaasta kevadeks

Taotlusvorm tuleb esitada hiljemalt 15. septembril kl 23.59. Lisama peab motivatsioonikirja ning portfoolio lingid (kasuta nt google docs’i).

Motivatsioonikiri on esimeses taotlusvoorus suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile ning see võib olla kas eesti või inglise keeles. Põhjenda oma koolivalikut ning selgitada soovi vahetusõpinguteks või praktikaks.

Taotlusesse tuleb kopeerida partnerülikooli täisnimetus, valida saad kolm varianti, lisa need pingereas. Vajadusel võid lisada taotlusvormi lõppu kommentaarid eelistuste kohta.

 • Laekunud taoltustele küsitakse kinnitust õppeosakonnast ning erialaosakonnast. Üliõpilase edasijõudmine õppetöös peab olema rahuldaval tasemel ning ei tohi olla õppemaksuvõlga.
 • Kui taotlusi laekub rohkem, kui on kohti, otsustab stipendiumide eraldamise üle EKA välisstipendiumide komisjon, kuhu kuuluvad iga teaduskonna akadeemiline esindaja, akadeemiline prorektor ja välissuhete osakonna juhataja. Arvesse võetakse portfooliot ning motivatsioonikirja, eelistatud on magistrandid ja vanema kursuse tudengid.
 • Kui välissuhete osakond on kinnitanud, et oled saanud stipendiumi ning kooskõlastanud koolivaliku, saad edasi kandideerida välisülikooli.
 • Välisülikooli taotluse pead isiklikult õigeks ajaks kohale saatma! Uuri varakult taotlustähtaegade ning -nõuete kohta.
 • Seoses pandeemiaga, on paljudes partnerülikoolides piirangud ja info õpingute vormi kohta võib muutada kiiresti. Siia oleme kokku kogunud info meile saadetud partnerülikoolidest, kus esineb tavapärasest teistsugust lähenemist vahetusõpingutele. Kui partnerid ei ole meile ise infot saanud, võib sellest hoolimata olla erinevusi õpingute vormis või kestvuses. Soovitame teil ise uurida teid huvitava partnerülikooli kodulehelt vastavat infot.

Partnerülikoolid

Erasmus+ vahetusõpingutele minemise eelduseks on EKA ja välisülikooli vaheline partnerlusleping.

PARTNERÜLIKOOLIDE TABEL 2020/2021 kevadsemestriks

EKA partnerülikoolid tabelit saab alla laadida ning sorteerida teaduskondade kaupa.

Selgitus tabeli kohta:

 1. lk: EL partnerülikoolid. Vahendid stipendiumide maksmiseks on olemas.
 2. lk: Šveitsi partnerülikolid. Erasmus+ stipendiumi EKA ei saa maksta, kuid Šveitsi riik maksab ise tudengile stipendiumi.
 3. lk: Partnerülikoolid väljapool EL-i. Hetkel on olemas rahastus ühe stipendiumi maksmiseks vahetusõpinguteks Iisraelis
 4. Partnerülikoolide vastuvõtt võib erialati ning aasta/semestri kaupa erinev olla. Uuri välisülikooli kodulehelt “incoming exchange” märksõna abil rohkem infot.

Kui sulle huvipakkuva partnerülikooli leping ei hõlma sinu teaduskonda/eriala või õppetaset, siis võib uurida, kas saab lepingud laiendada – pöördu välissuhete osakonda (international@artun.ee).

 

 

Stipendiumide piirmäärad

Keeleoskuse arendamine

Erasmus+ programmis on loodud võimalus kõikidel osalejatel oma keeleoskust arendada. Keeletesti peab sooritama keeles, mida kasutatakse õppetöös ning see on igale osalejale kohustuslik: test tuleb sooritada enne ja pärast mobiilsusperioodi.

Kui testi tulemus on alla B2 taseme, siis väljastatakse ka online-keelekursuse litsents.

Testi tulemusest ei sõltu teie stipendium ega partnerülikooli õppima pääsemine, see on teile endale teadmiseks ning programmi statistika jaoks.

Kui tudengi vahetusõpingutele või praktikale minek on saanud lõpliku kinnituse, edastatakse keeletesti kutse välissuhte osakonna poolt.

Tudengi andmed sisestatakse Online Language Support portaali ning sealt tuleb e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursuse tegemiseks (NB! kontrolli ka oma spam-postkasti!).
Vaja on internetiühendusega arvutit ning kõrvaklappe koos mikrofoniga – vajadusel saate abi meie IT osakonnast.

Õppekorralduslik info

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

 • nominaalne õppeaeg ei ole ületatud
 • tudeng on viibinud välismaal vähemalt 3 kuud
 • tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi semestri kohta
§ 19. Vahetusõpingud ja/või praktika välismaal
(1) Üliõpilasel on võimalik sooritada õpinguid ja/või praktikat välismaal: 1) rahvusvaheliste organisatsioonide, programmide, valitsuste, fondide ja ülikoolide stipendiaadina (mh ERASMUS+, Nordplus, Dora); 2) üliõpilasvahetuse korras ülikoolide- ja riikidevaheliste partnerluslepingute alusel; 3) isiklikul algatusel ning oma kulul. (2) Lühiajaliseks õpirändeks loetakse vähem kui 15 EAP mahus sooritatud vahetusõpinguid ja/või praktikat partnerülikoolis või –asutuses. Lühiajaline õpiränne õpingute nominaalaega ei pikenda. (3) Pikaajaliseks õpirändeks loetakse rohkem kui 15 EAP mahus sooritatud ning õppekava täitmise osana arvestatud vahetusõpinguid ja/või praktikat partnerülikoolis või –asutuses. (4) Täpsemalt reguleerivad vahetusõpingute ja praktikate sooritamist konkreetsete programmide raames vastavate programmide eeskirjad, reeglid ja lepingud. (5) Vahetusõpingutel ja/või praktikal viibimise ajal säilivad üliõpilasel kõik õigused ja kohustused. Võimalik on taotleda üliõpilastele mõeldud stipendiume ning saada soodustusi. (6) Tasulisel õppekohal õppivad üliõpilased ei ole välismaal vahetusõpingutel ja/või praktikal viibimise ajal vabastatud akadeemia õppeteenustasu maksmisest. (7) Vahetusõpingutele ja/või praktikale kandideerimine toimub üldjuhul kaks korda õppeaastas akadeemia-siseselt korraldatud konkursi kaudu. Konkurss toimub kahes voorus: 1) esimeses voorus hindab nõutud dokumente akadeemia välisstipendiumite komisjon; 2) EKA-sisese vooru positiivse tulemusega läbinud üliõpilased peavad läbima ka valitud partnerülikooli või praktikaasutuse konkursi. Reeglina vastutab üliõpilane isiklikult nõuetekohase taotluse õigeaegselt partnerülikooli või praktikaasutuse konkursile esitamise eest. (8) Bakalaureuse- ja arhitektiõppe esimesel aastal ei ole välismaal õppimine üldjuhul lubatud. (9) Informatsiooni välismaal õppimise võimaluste ning konkursside ja vastavate programmide reeglite kohta levitatakse üliõpilastele mõeldud infokanalites (postiloendites, akadeemia kodulehel, sotsiaalmeedias). (10) Konkursi edukalt läbinud üliõpilasega lepitakse kokku vahetusõpingute ja/või praktika tingimustes. (11) Kui üliõpilane läheb oma isiklikul algatusel ja enda kulul välismaale vahetusõpingutele ja/või praktikale, peab ta oma plaanidest teavitama oma erialaosakonda, õppeosakonda ja välissuhete osakonda. Vahetusõpingutel ja/või praktikal viibimine vormistatakse sarnaselt teistega. (12) Vahetusõpingutel sooritatud arvestusi ja eksameid arvestatakse õppekava täitmisel vastavalt üliõpilase ja välisülikooli vahelisele õppelepingule, mille on kinnitanud õppekava juht. (13) Vahetusõpingute tulemused kantakse üliõpilase õpingukaardile vastavalt välisülikooli väljastatud hinnetelehele, mille puhul kõrghariduse ühtsest hindamisskaalast erineval eristava hindamise skaalal antud tulemused märgitakse “arvestatuna”.
(14) Akadeemia kohustub tunnustama üliõpilase sooritusi partnerülikoolis ka juhul kui üliõpilane sooritas vahetusõpingud/praktika täies ulatuses oma kulul või mõnd akadeemia koordineeritavat programmi kasutades. (15) Välismaal sooritatud praktikat tunnustatakse akadeemia õppekava täitmisel vastavalt üliõpilase ja praktikaasutuse vahelisele eelnevalt sõlmitud praktikaplaanile, mille kinnitab õppekava juht ja pärast praktika lõppu esitatud praktika sooritamist tõendavale kinnitusele. Vahetusüliõpilasena läbitud praktikad arvestatakse maksimaalselt kuni 30 EAP semestris või 60 EAP õppeaastas vastavalt õppekava juhi ettepanekule. Välispraktika töötunnid teisendatakse EAP-deks arvestusega, et 26 praktika töötundi = 1 EAP. (16) Kui partnerülikooli või praktikaasutuse hinneteleht/praktika soorituse kinnitus ei sisalda andmeid välisriigis viibitud kuupäevade kohta, tuleb need andmed esitada eraldi dokumendina. (17) Kuu aja jooksul pärast vahetusõpingutelt või praktikalt naasmist peab üliõpilane esitama oma teaduskonna õppespetsialistile välisülikooli/praktikaasutuse poolse kinnituskirja viibitud perioodi kohta, hinnetelehe ja välismaal sooritatud ainepunktide ülekandmise avalduse, mis on eelnevalt kooskõlastatud oma õppekavajuhiga. Nende alusel kantakse vahetusõpingute ja/või praktika tulemused üliõpilase õpingukaardile ja EHIS-esse. (18) Kui üliõpilane viibib vahetusõpingutel ja/või praktikal nominaalse õppeaja viimasel semestril, peavad tulemused olema ÕIS-i üle kantud hiljemalt 28. veebruariks või 31. augustiks. Pärast antud kuupäevi üliõpilane eksmatrikuleeritakse vastavalt ÕKE-s kehtestatud korrale. (19) Kui sooritust tõendavate dokumentide esitamine viibib üliõpilasest mittesõltuvatel asjaoludel, peab üliõpilane sellest esimesel võimalusel teavitama teaduskonna õppespetsialisti. (20) Kokkuleppel õppekava juhiga võib üliõpilane oma vahetusõpingute ja/või praktika perioodi pikendada, kuid sellest tuleb teavitada vastavat stipendiumiprogrammi koordineerivat osakonda ning oma teaduskonna õppespetsialisti. (21) EKA pakub üliõpilastele tuge, kui vahetusõpingute ja/või praktika jooksul esineb probleeme või takistusi, millega üliõpilasel puudub võimalus iseseisvalt toime tulla. Üliõpilasel on õigus pöörduda ükskõik millise akadeemia töötaja poole probleemidest teavitamiseks ning nõu ja toe saamiseks.

Loe Erasmus+ programmist lähemalt

Erasmus+ programmi Eestis koordineerib SA Archimedes ja mida Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased ja õppejõud on saanud kasutada 1999. aastast saadik. 60% kõigist EKA viimase viie aasta vilistlastest on sooritanud õpingud või praktika ERASMUS programmi toel.

Ka siin õppivatest vahetusüliõpilastest suurem enamus tuleb meile ERASMUS+ programmi raames.

Paljud meie vilistlased, tunnustatud arhitektid, disainerid ja kunstnikud on õpingute jooksul õppinud semestri või aasta mõnes EKA partnerülikoolis.

EKA väärtustab kõrgelt üliõpilaste mobiilsust ning vahetussemester partnerülikoolis on suurepärane võimalus omandada mitmekülgne haridus.

Tutvu ka ERASMUS+ üliõpilasmobiilsuse hartaga, mis on ühtlasi ka ERASMUS+ mobiilsuslepingu Lisa 1 (programmis osalevale üliõpilasele kohustuslik).

ERASMUS+ programmi info SA Archimedese kodulehel

Sisearhitektuuri tudeng Kelli Puusepp räägib vahetusõpingute kogemusest Hispaanias

KelliPuusepp õppis Hispaanias, Escuela Superior De Arte y Diseño De Andalucía ülikoolis. "Ma ei seadnud endale kõrgeid ootusi. Kõik läks täpselt nii plaanipäraselt, et ma olen elus ja terve, ...

Eleri Paatsi: “Jään oma Erasmus perioodile alati tagasi mõtlema naeratus näol.”

Muinsuskaitse ja konserveerimise tudeng Eleri Paatsi käis Erasmus+ programmiga vahetusõpingutel Leedus, Vytautas Suure Ülikoolis ning kirjutas oma muljeid ka blogisse:

Katariina Mustasaar: “Mu lemmikhetked olid ilmselt need, kui avastasin, et kohalikud on mind täielikult omaks võtnud ja maailm on väike.”

Arhitektuuritudeng Katariina Mustasaar jagab oma Erasmus+ vahetusõpingute kogemust Taanis, Aarhus Arkitektskolen ülikoolis: "Avastasin endas omadusi, millest mul polnud aimu. Muutusin paremaks suhtlejaks, seda nii keeleliselt kui ...

Tekstiilitudeng Ingrid Helena Pajo: “Maailm mahub peopessa.”

"Erasmus viis mind mõned aastad tagasi Rooma graafikat õppima, sealne elu võlus ja inspireeris, poetas minusse igavese igatsuse Itaalia järgi. Nii leian end siit ka praegu – käesoleval aastal õpin Urbinos, väikeses mäepealses ülikoolilinnas ...

Lisainfo

EKA Erasmus kood: EE TALLINN01

Kontakt:

international@artun.ee
+372 626 7388
EKA välissuhete osakond
Põhja pst 7, A203

Palun lepi kohtumiseks kokku aeg. Parem veel, saada meil või helista.