ERASMUS+ programm

Järgmine Erasmus+ vahetusõpingute stipendiumikonkurss toimub 2019. aasta alguses (vahetusõpingud 2019/2020 õ-a).

Praktika taotlusi võtame vastu jooksvalt. NB! Vilistlaspraktika taotlus tuleb esitada kindlasti enne EKA lõpetamist.

Loe Erasmus+ praktika tingimuste kohta allpool ning täida ära PRAKTIKA taotlusvorm SIIN

Õppeosakonna meelespea vahetustudengitele ja praktikantidele

ERASMUS+ ÕPINGUD

Erasmus+ programmi alla kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriigid ning Island, Norra, Liechtenstein, Türgi ja Horvaatia.

Erasmus+ programm võimaldab igas õppeastmes viibida õpingutel/praktikal kokku max 12 kuud. Vilistlaspraktika arvestatakse viimase õppetaseme Erasmus perioodi hulka.

EKA-sisene stipendiumikonkurss:

Täida ära online taotlusvorm ja moodusta pingerida partnerülikoolidest, kuhu tahad õppima minna. 

Taotlusvormi link lisatakse konkursi välja kuulutamisel kodulehele. Taotlusvormi tuleb lisada ka motivatsioonikirja ning portfoolio lingid (failid võid üles laadida artun.ee google’i kontole, kasutades google docsi).  Motivatsioonikiri on praeguses taotlusvoorus suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile (põhjenda oma koolivalikut ja motivatsiooni vahetusõpinguteks). Taotlusesse tuleb kopeerida partnerülikooli täisnimetus (tabelist).

Partnerülikoolide nimekiri (NB! täpsustatud nimekiri avaldatakse konkursi välja kuulutamisel).

Tabeli kohta selgitus:

– lae tabel google docs’ist excelina alla, siis on seda võimalik sorteerida.
– sorteerida tuleb vastavalt oma teaduskonnale
– võid uurida ka teiste teaduskondade tabelist olevate partnerülikoolide kohta, kas saaks lepingut laiendada sinu erialale

– Väljapool EL parnterülikoolides õppimiseks pakutavate stipendiumivõimaluste info on tabelis 

– NB! partnerülikoolide vastuvõtt võib erialati ning aasta/semestri kaupa erinev olla. Uuri välisülikooli kodulehelt “incoming exchange” märksõna abil rohkem infot. 

 

Erialaprofessori nõusolek ja õppeosakonna kinnitus. Välissuhete osakond edastab taotlused erialaosakonnale ning õppeosakonnale kinnitamiseks. Üliõpilase edasijõudmine õppetöös peab olema rahuldaval tasemel ning ei tohi olla õppemaksuvõlga.

 

Stipendiumide eraldamine

Kui taotlusi laekub rohkem, kui on stipendiume, otsustab stipendiumide eraldamise üle EKA välisstipendiumide komisjon, kuhu kuuluvad iga teaduskonna akadeemiline esindaja, akadeemiline prorektor ja välissuhete osakonna juhataja. Arvesse võetakse portfooliot ning motivatsioonikirja; kui tekib konkurss, siis eelistatud on magistrandid ja vanema kursuse tudengid.

ERASMUS+ stipendiumide piirmäärad  (kliki siia)

NB! Erasmus stipendiaadina välismaal viibimise ajal ei või kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust (nt DoRA+ või Kristjan Jaak). Võib valida teise rahastuse, kuid säilitada Erasmuse üliõpilase staatuse (vormistame 0-grandiga).

Erivajadusega tudengitel on võimalik taotleda lisatoetust.

 

Kui EKA toetab kandidatuuri:

1. Välissuhete osakond kirjutab Sulle ning annab teada, et oled saanud Erasmus+ stipendiumi. Edaspidi kinnitatakse Sinu koolivalik.

2. EKA saadab kinnituse Sinu kandideerimise kohta valitud partnerülikoolile

3. Koosta taotlus välisülikooli

Nüüd pead saatma Erasmus+ vahetusõpingute taotluse välisülikooli. Selleks on igal ülikoolil oma nõuded ja tähtajad. Uuri partnerkooli kodulehelt, mida ja mis tähtajaks esitama pead. Nt mõni ülikool ei nõua üldse portfooliot, mõni nõuab seda ainult paberkandjal, jne. Vajadusel abistab Sind välissuhete osakond.

4. Saada taotlus teele! Jälgi kindlasti, et saadad taotluse õigeaegselt lubatud viisil (e-mail, internetiportaal, post?).

 

ERASMUS+ PRAKTIKA

ERASMUS+ programmi raames saab kandideerida praktikale Erasmus+ programmi alla kuuluvatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ning Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Türki ja Horvaatiasse.

Praktika stipendiumi saab taotleda ka viimase kursuse tudeng, kes soovib minna praktikale vilistlasena (vt allpool “VILISTLASPRAKTIKA”). 

Praktika miinimum periood on 2 kuud ja maksimum 12 kuud.

Praktika sooritamiseks tuleb leida organisatsioon üliõpilasel endal. Selleks võib olla mis tahes asutus, ettevõte, stuudio, galerii vmt, mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga. Kontaktide leidmisel soovitame küsida nõu erialaosakonnast.

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

Praktikabaas võib maksta praktikandile lisaks töötasu.

Praktikandil on kohustuslik sõlmida nõuetekohane kahju-, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus terveks praktikaperioodiks.

Enne ja pärast praktikat on kohustuslik teha Erasmus+ keeletest (vt allpool).

Ametlikku infot Euroopa Komisjonilt leiab siit:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

VILISTLASPRAKTIKA:

Erasmus+ programm võimaldab praktikastipendiume ka äsjalõpetanud vilistlastele. Reeglid:

– Taotlema peab veel õpingute ajal, viimasel semestril enne lõpetamist

– Praktika tuleb teha ära 12 kuu jooksul pärast lõpetamist, miinimum periood on 2 kuud.

 

KEELEOSKUSE ARENDAMINE: OLS keeletest ja online kursus

Erasmus+ programmis on loodud võimalus kõikidel osalejatel oma keeleoskust arendada, juhul kui õppe- või töökeel on kas inglise, prantsuse, saksa, itaalia või hispaania.  Keeletesti sooritamine on igale osalejale kohustuslik: test tuleb sooritada enne ja pärast mobiilsusperioodi. 

Kui testi tulemus on alla B2 taseme, siis väljastatakse ka online-keelekursuse litsents.

Testi tulemusest ei sõltu teie stipendium ega partnerülikooli õppima pääsemine, see on teile endale teadmiseks ning programmi statistika jaoks.

Kui tudengi vahetusõpingutele või praktikale minek on saanud lõpliku kinnituse, edastatakse keeletesti kutse välissuhte osakonna poolt.

Tudengi andmed sisestatakse Online Language Support portaali ning sealt tuleb e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursuse tegemiseks (NB! kontrolli ka oma spam-postkasti!).
Vaja on internetiühendusega arvutit ning kõrvaklappe koos mikrofoniga – vajadusel saate abi meie IT osakonnast.

Erasmus Student Networki partnerlus Ryanair’iga

Loe Erasmus+ programmist lähemalt

Erasmus+ programmi Eestis koordineerib SA Archimedes ja mida Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased ja õppejõud on saanud kasutada 1999. aastast saadik, on EKAs populaarne ja igal aastal kasutab selle võimalusi ligi 8% meie tudengkonnast. 15 aasta jooksul, mil EKA on osalenud programmis, on ligi 800 üliõpilast ennast täiendanud partnerülikoolides Euroopas.

Ka siin õppivatest vahetusüliõpilastest suurem enamus tuleb meile ERASMUS programmi raames.

Paljud meie vilistlased; tunnustatud arhitektid, disainerid ja kunstnikud on õpingute jooksul õppinud semestri või aasta mõnes EKA partnerülikoolis.

EKA väärtustab kõrgelt üliõpilaste mobiilsust ning vahetussemester partnerülikoolis on suurepärane võimalus omandada mitmekülgne haridus.

Tutvu ka ERASMUS+ üliõpilasmobiilsuse hartaga, mis on ühtlasi ka ERASMUS+ mobiilsuslepingu Lisa 1 (programmis osalevale üliõpilasele kohustuslik).

Lisainfo

EKA ERASMUS kood: EE TALLINN01

Lisainfo: ERASMUS+ programm

Kontakt:

international@artun.ee

+372 626 7388

EKA välissuhete osakond

Põhja pst 7, A203