Ülevaade

Konkurss 2020/2021 õppeaasta kevadsemestriks: tähtaeg 15. september 2020. Lisainfo augustis.

  • Vahetusõpingutele ja välispraktikale saavad minna kõik EKA tudengid alates BA 2. aastast (taotleda saab juba 1. õppeaasta kevadel)
  • Vahetusõpingute ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud õigused ja kohustused
  • Partnerülikool ei küsi vahetustudengilt õppemaksu
  • Välisõpingute/praktika arvelt on tudengil võimalik saada nominaalaja pikendust (vt allpool õppekorralduslik info)

Stipendiumprogrammid
ERASMUS+ vahetusõpingud ja praktika Euroopas
ERASMUS+ üleilmne õpiränne (partnerülikoolid väljapool Euroopat)
NORDPLUS (Põhjamaade võrgustike partnerülikoolid)

Partnerülikoolide tabel 2020/2021
(uuendame augustis 2020)

Online taotlusvorm

Taotluse esitamise tähtaeg kevadsemestri vahetusõpinguteks on 15. september kl 23.59. Praktikataotlusi võtame vastu jooksvalt.

Taotlemine

Taotlusvormi tuleb lisada motivatsioonikirja ning portfoolio lingid (kasuta nt google docs’i).  Motivatsioonikiri on esimeses taotlusvoorus suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile ning see võib olla kas eesti või inglise keeles. Põhjenda oma koolivalikut ning selgitada soovi vahetusõpinguteks või praktikaks.

Taotlusesse tuleb kopeerida partnerülikooli täisnimetus, valida saad kolm varianti, lisa need pingereas. Vajadusel võid lisada taotlusvormi lõppu kommentaarid eelistuste kohta.

  • Laekunud taotlused kinnitab õppeosakond ning erialaosakond. Üliõpilase edasijõudmine õppetöös peab olema rahuldaval tasemel ning ei tohi olla õppemaksuvõlga.
  • Kui taotlusi laekub rohkem, kui on kohti, otsustab stipendiumide eraldamise üle EKA välisstipendiumide komisjon, kuhu kuuluvad iga teaduskonna akadeemiline esindaja, akadeemiline prorektor ja välissuhete osakonna juhataja. Arvesse võetakse portfooliot ning motivatsioonikirja, eelistatud on magistrandid ja vanema kursuse tudengid.
  • Kui välissuhete osakond on kinnitanud, et oled saanud stipendiumi ning kooskõlastanud koolivaliku, saad edasi kandideerida välisülikooli. Uuri varakult taotlustähtaegade ning -nõuete kohta.

Tudeng vastutab oma taotluse õigeaegse välisülikooli saatmise eest!

 

Õppekorralduslik info

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

  • nominaalne õppeaeg ei ole ületatud
  • tudeng on viibinud välismaal vähemalt 3 kuud
  • tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi semestri kohta
§ 19. Vahetusõpingud ja/või praktika välismaal
(1) Üliõpilasel on võimalik sooritada õpinguid ja/või praktikat välismaal: 1) rahvusvaheliste organisatsioonide, programmide, valitsuste, fondide ja ülikoolide stipendiaadina (mh ERASMUS+, Nordplus, Dora); 2) üliõpilasvahetuse korras ülikoolide- ja riikidevaheliste partnerluslepingute alusel; 3) isiklikul algatusel ning oma kulul. (2) Lühiajaliseks õpirändeks loetakse vähem kui 15 EAP mahus sooritatud vahetusõpinguid ja/või praktikat partnerülikoolis või –asutuses. Lühiajaline õpiränne õpingute nominaalaega ei pikenda. (3) Pikaajaliseks õpirändeks loetakse rohkem kui 15 EAP mahus sooritatud ning õppekava täitmise osana arvestatud vahetusõpinguid ja/või praktikat partnerülikoolis või –asutuses. (4) Täpsemalt reguleerivad vahetusõpingute ja praktikate sooritamist konkreetsete programmide raames vastavate programmide eeskirjad, reeglid ja lepingud. (5) Vahetusõpingutel ja/või praktikal viibimise ajal säilivad üliõpilasel kõik õigused ja kohustused. Võimalik on taotleda üliõpilastele mõeldud stipendiume ning saada soodustusi. (6) Tasulisel õppekohal õppivad üliõpilased ei ole välismaal vahetusõpingutel ja/või praktikal viibimise ajal vabastatud akadeemia õppeteenustasu maksmisest. (7) Vahetusõpingutele ja/või praktikale kandideerimine toimub üldjuhul kaks korda õppeaastas akadeemia-siseselt korraldatud konkursi kaudu. Konkurss toimub kahes voorus: 1) esimeses voorus hindab nõutud dokumente akadeemia välisstipendiumite komisjon; 2) EKA-sisese vooru positiivse tulemusega läbinud üliõpilased peavad läbima ka valitud partnerülikooli või praktikaasutuse konkursi. Reeglina vastutab üliõpilane isiklikult nõuetekohase taotluse õigeaegselt partnerülikooli või praktikaasutuse konkursile esitamise eest. (8) Bakalaureuse- ja arhitektiõppe esimesel aastal ei ole välismaal õppimine üldjuhul lubatud. (9) Informatsiooni välismaal õppimise võimaluste ning konkursside ja vastavate programmide reeglite kohta levitatakse üliõpilastele mõeldud infokanalites (postiloendites, akadeemia kodulehel, sotsiaalmeedias). (10) Konkursi edukalt läbinud üliõpilasega lepitakse kokku vahetusõpingute ja/või praktika tingimustes. (11) Kui üliõpilane läheb oma isiklikul algatusel ja enda kulul välismaale vahetusõpingutele ja/või praktikale, peab ta oma plaanidest teavitama oma erialaosakonda, õppeosakonda ja välissuhete osakonda. Vahetusõpingutel ja/või praktikal viibimine vormistatakse sarnaselt teistega. (12) Vahetusõpingutel sooritatud arvestusi ja eksameid arvestatakse õppekava täitmisel vastavalt üliõpilase ja välisülikooli vahelisele õppelepingule, mille on kinnitanud õppekava juht. (13) Vahetusõpingute tulemused kantakse üliõpilase õpingukaardile vastavalt välisülikooli väljastatud hinnetelehele, mille puhul kõrghariduse ühtsest hindamisskaalast erineval eristava hindamise skaalal antud tulemused märgitakse “arvestatuna”.
(14) Akadeemia kohustub tunnustama üliõpilase sooritusi partnerülikoolis ka juhul kui üliõpilane sooritas vahetusõpingud/praktika täies ulatuses oma kulul või mõnd akadeemia koordineeritavat programmi kasutades. (15) Välismaal sooritatud praktikat tunnustatakse akadeemia õppekava täitmisel vastavalt üliõpilase ja praktikaasutuse vahelisele eelnevalt sõlmitud praktikaplaanile, mille kinnitab õppekava juht ja pärast praktika lõppu esitatud praktika sooritamist tõendavale kinnitusele. Vahetusüliõpilasena läbitud praktikad arvestatakse maksimaalselt kuni 30 EAP semestris või 60 EAP õppeaastas vastavalt õppekava juhi ettepanekule. Välispraktika töötunnid teisendatakse EAP-deks arvestusega, et 26 praktika töötundi = 1 EAP. (16) Kui partnerülikooli või praktikaasutuse hinneteleht/praktika soorituse kinnitus ei sisalda andmeid välisriigis viibitud kuupäevade kohta, tuleb need andmed esitada eraldi dokumendina. (17) Kuu aja jooksul pärast vahetusõpingutelt või praktikalt naasmist peab üliõpilane esitama oma teaduskonna õppespetsialistile välisülikooli/praktikaasutuse poolse kinnituskirja viibitud perioodi kohta, hinnetelehe ja välismaal sooritatud ainepunktide ülekandmise avalduse, mis on eelnevalt kooskõlastatud oma õppekavajuhiga. Nende alusel kantakse vahetusõpingute ja/või praktika tulemused üliõpilase õpingukaardile ja EHIS-esse. (18) Kui üliõpilane viibib vahetusõpingutel ja/või praktikal nominaalse õppeaja viimasel semestril, peavad tulemused olema ÕIS-i üle kantud hiljemalt 28. veebruariks või 31. augustiks. Pärast antud kuupäevi üliõpilane eksmatrikuleeritakse vastavalt ÕKE-s kehtestatud korrale. (19) Kui sooritust tõendavate dokumentide esitamine viibib üliõpilasest mittesõltuvatel asjaoludel, peab üliõpilane sellest esimesel võimalusel teavitama teaduskonna õppespetsialisti. (20) Kokkuleppel õppekava juhiga võib üliõpilane oma vahetusõpingute ja/või praktika perioodi pikendada, kuid sellest tuleb teavitada vastavat stipendiumiprogrammi koordineerivat osakonda ning oma teaduskonna õppespetsialisti. (21) EKA pakub üliõpilastele tuge, kui vahetusõpingute ja/või praktika jooksul esineb probleeme või takistusi, millega üliõpilasel puudub võimalus iseseisvalt toime tulla. Üliõpilasel on õigus pöörduda ükskõik millise akadeemia töötaja poole probleemidest teavitamiseks ning nõu ja toe saamiseks.

 

 

 

Videod: EKAlaste kogemused välismaal õppides

Vaata, mida EKA inimesed räägivad välismaal õppimise kogemusest

Lisainfo

EKA välissuhete osakond
international@artun.ee
+372 626 7388
Põhja pst 7, A203