ÜE toetused

Üliõpilasesinduse toetusprogramm on ellukutsutud tudengite omaalgatuse edendamiseks, tudengielu elavdamiseks ja erialase arengu toetamiseks. Toetust võib taotleda erinevatele akadeemia üliõpilaste erialaga seonduvatele projektidele – sh praktikad, lähetused, näitused, üritused, teoste valmistamine jms, mille täideviimiseks taotlejal endal materiaalsed vahendid puuduvad.

2022 kevadsemestri toetused pälvisid: 
 • “Let’s get Digital” (Darja Popolitova)
 • “In the middle of everything” (Joel Väli)
 • “Maardu dekanaal” (Mattias Veller)
 • “Moeshow Ida-Virumaa disaininädala raames” (Viktoria Muske)
2021 sügissemestri toetused pälvisid projektid:
 • Lightbox” (Björn Giesecke)
 • Malmivalu kokkuvõttev näitus 2021” (Dana Loren Vares jt)
 • “Moshimine keraamilistes kampsunites” (Keithy Kuuspu)
 • “KleepsuKoda” (Maria Naulainen)
 • Ingan kuos maaga” (Maryliis Teinfeldt-Grins)
 • “I need space (to see myself as worthy of love)” (Noah Emmanuel Morrison)
 • “Oh Radio and SSS Listening Sessions” (Paula Buškevica)
Taotlemine 1. Loe läbi EKA ÜE toetuste jagamise kord (allpool) 2. Lae alla ja täida taotlusvorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna ÜE meilile (yesindus@artun.ee), või too paberkandjal esinduse kontori postkasti (D600). Taotluste dokumendid: Google Drive’is Taotlusvorm Aruandlus Kulude aruandlus

Lisainfo

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ÜLIÕPILASESINDUSE TOETUSTE KORD

1. Toetuste jagamise eesmärgid, maht ja põhimõtted
1.1. Käesoleva dokumendiga reguleeritakse Eesti Kunstiakadeemia (edaspidi akadeemia)
üliõpilasesinduse (edaspidi esindus) poolt akadeemia üliõpilaste projektide toetamise
tingimusi ja korda.
1.2. Esindus toetab üliõpilaste projekte konkursi korras käesolevas dokumendis sätestatud
tingimustel ja korras. Toetuste kogumaht on 1500 (üks tuhat viissada) eurot iga taotlusvooru
kohta ja 3000 (kolm tuhat) eurot aasta kohta.
1.3. Toetuste jagamise eesmärk on edendada tudengite omaalgatust, elavdada tudengielu ning
toetada tudengite erialast arengut. Toetatakse akadeemia üliõpilaste erialaga seonduvaid
projekte – sh praktikad, lähetused, näitused, üritused, teoste valmistamine jms, mille
täideviimiseks tudengil endal materiaalsed vahendid puuduvad. Eelistatakse üliõpilaskonnale
ja laiemale ühiskonnale suunatud projekte. Esindus ei poolda äärmuslikke projekte ja ei
vastuta ühelgi juhul toetust saanud projektide sisu eest. Toetus on mõeldud eelkõige
materjali-, transpordi- jm teenuste kulude katteks. Toetust ei väljastata taotleja(te)le makstava
tasuna töö eest vms.
1.4. Toetust saab taotleda ühel korral semestris, st kaks korda õppeaasta jooksul taotlemise
ajaks veel teostamata projektiga või toimumata üritusega seotud kuludeks.
1.5. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada nõuetele vastav taotlus koos nõutavate
dokumentidega, mille põhjal on võimalik hinnata vastavust toetuse eraldamise eelduseks
olevatele nõuetele.
1.6. Toetuse saaja(te)l tuleb eksponeerida Üliõpilasesinduse logo (KOOS EKA logoga)
projekti avaldamisel, avalikkusele esitamisel, reklaamimisel jm projektiga seotud
andmekandjatel.

2. Toetuse taotlemise õigus
2.1. Toetuse taotlemiseks on õigus toetuse taotlemise ajal akadeemias õppival üliõpilasel,
akadeemia üliõpilaste grupil (nt kursus) või akadeemia üliõpilasest organiseerunud
rühmitusel. Grupi või rühmituse nimel esitab taotluse üks grupi või rühmituse liikmete poolt
valitud üliõpilane.
2.2. Toetust ei saa taotleda:
2.2.1. akadeemias viibivad vahetusüliõpilased;
2.2.2. akadeemilisel puhkusel viibivad üliõpilased.

3. Toetuse taotlemine
3.1 Toetuse taotlemine
3.1.1 Taotluse vorm ja esitamise viis:
toetuse taotlemiseks tuleb esitada käesoleva dokumendi lisas 1 toodud vormil korrektselt
täidetud taotlusankeet digitaalse dokumendina yesindus@artun.ee aadressile või paberkandjal
esinduse kontorisse. Taotluse digitaalsel esitamisel tuleb märkida e-kirja pealkirjaks
“Taotlus”. Kui toetust taotleb tudengite grupp või rühmitus, vastutab taotlusvormi täitmise
eest üks isik.

3.1.2 Taotlemise tähtajad:
3.1.2.1. sügissemestri taotlusvoor on avatud 01.10 (alates kella 00:00) – 01.11 (kuni
kella 23:59);
3.1.2.2. kevadsemestri taotlusvoor on avatud 1.02 (alates kella 00:00) – 1.03 (kuni
23:59).
3.1.3. Nõuetekohaselt täidetud taotluse kättesaamisel saadetakse taotlejale sellekohane
kinnitav e-kiri hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul peale taotlusvooru sulgemist.

4. Taotluste hindamine
4.1. Toetuse väljastamisega seotud otsused võtab vastu esinduse poolt moodustatud komisjon,
kuhu kuuluvad kolm esinduse ning kolm selle välist liiget. Esinduse välised liikmed võivad
taotlusvooruti erineda.
4.2. Komisjon võib jätta taotluse läbi vaatamata, kui taotlusankeet on esitatud taotlusvooru
väliselt, täidetud puudulikult või ei vasta käesolevas dokumendis kehtestatud eesmärkidele ja
tingimustele.
4.3. Taotluse sisulisel hindamisel lähtutakse käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtetest.
4.4. Taotluse läbivaatamise tulemuseks on komisjoni otsus, millega taotlus kas rahuldatakse
täielikult või osaliselt või jäetakse täies ulatuses rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt
kui selle täies mahus rahuldamine pole piisavalt põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite
piiratuse tõttu otstarbekas või vajalik.
4.5. Taotluse läbivaatamise tulemus avaldatakse taotlejatele e-posti teel hiljemalt 14 tööpäeva
jooksul peale taotlusvooru lõppemist.

5. Toetuse väljamaksmine
5.1. Komisjon esitab akadeemia rahandusosakonda toetuse väljamaksmiseks vajalikud
dokumendid.
5.2. Toetus makstakse taotlusankeedil märgitud kontonumbrile 10 tööpäeva jooksul peale
konkursi tulemuste väljakuulutamist.

6. Aruandlus ja toetuse tagasinõudmine
6.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama hiljemalt toetuse saamisest arvates ülejärgmise
semestri algus kuupäevaks esindusele aruande toetuse kasutamise kohta koos
kuludokumentidega (kulu sisu kajastavad arved, tšekid jms). Aruande vorm on toodud
taotlusankeedis.
6.2. Esindusel on õigus toetus tagasi nõuda juhul, kui:
6.2.1. aruanne on tähtajaks esitamata jäänud või kui aruandlusest nähtub, et toetust ei ole
kasutatud sihtotstarbeliselt;
6.2.2. kui taotluses kirjeldatud projekt on jäänud teostamata;
6.2.3. kui käesoleva dokumendi punktis 1.6. sätestatud tingimus ei ole täidetud või on
täidetud nõuetele mittevastavalt.