Tüüne-Kristin Vaikla “Re-purposing Space. The Role and Potential of Spatial Intervention” (Dissertationes 22)

Tüüne-Kristin Vaikla loomepõhine uurimus “Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja järelmõju” tegeleb ajalooliste hoonete ümbermõtestamisega, et avaradada mooduseid ja luua üldistusi professionaalse ruumilise sekkumise mõiste laiendamiseks. Töö vaatleb ruumilisi suhteid, mis on seni varjatuks jäänud, uurides fenomenoloogilise ruumikäsitluse, disainiaktivismi ja gentrifikatsiooniprotsessi võimalikke vastastikmõjusid. Väitekiri analüüsib juhtumiuuringute – Pärnu mudaravila, Tallinna linnahalli ja Hiiumaa Palu kiriku – näitel ruumi aktiveerimise võimalikkust ning ruumiliste sekkumiste taktikaid, fokuseerides füüsilise ruumiga paralleelselt mentaalse ja sotsiaalse ruumi kihistustele.

Uurimus keskendub mineviku (hoonete) ja tuleviku (kasutajate) vaheliste seoste otsingutele, väärtustades ruumilisi kihistusi ja inimlikke käitusmismustreid. Sisearhitektina huvitub autor ruumi mõjust inimestele ning inimeste mõjust ruumile ehk teisisõnu, kuidas on võimalik füüsilise ruumi abil suunata inimeste käitumist ning mil moel inimene mõjutab ruumi atmosfääri. Sisearhitektuurse ruumiprojekti koostamise puhul on emotsionaalne ja pragmaatiline lähenemine pöördvõrdelises suhtes.

The practice-based research deals with the re-purposing of historical buildings
to find modes and models for expanding the concept of professional spatial intervention. The research focuses on the possible interaction between phenomenological knowledge and spatial investigation, design activism and the gentrification process. The thesis investigates, on the basis of case-studies – the Pärnu Mud Baths, Tallinn Linnahall and Hiiumaa Paluküla Church – the activation of space and forms of spatial intervention tactics, focusing on physical, mental and social strata of space.

The research focuses on the relationship of the past (buildings) and the future (users), evaluating spatial layers and human behavioural patterns. The author is interested in the impact of space: how it is possible to direct people’s behaviour through physical space and how space affects the human atmosphere. In interior architectural practice, the physical and the emotional approaches are in an inversely proportional relation to each other.

Juhendajad / Supervisors: Prof. Ranulph Glanville, Prof. Mart Kalm
Välisretsensendid / External reviewers: Dr. Suzie Attiwill, Dr. Lilian Hansar
Oponent / Opponent: Prof. Morten Lund

Toimetaja / Editor: Dr. Epp Lankots
Tõlkijad / Translators: Peeter Tammisto, Liis Kivirand
Keeletoimetaja / Copy editor: Richard Adang
Kujundus ja küljendus / Design and layout: Stuudio Stuudio

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 22
240 lk, inglise keeles, eestikeelse kokkuvõttega
Eesti Kunstiakadeemia, 2017

ISBN
978-9949-594-10-8
ISSN 1736-2261

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud