Sisseastumiseksamid, riigieksamid ja keelenõuded

Riigieksamite (eesti keel, inglise keel, arhitektuuri õppekaval lisaks ka matemaatika) tulemused on kandideerimise eeltingimuseks kõigil bakalaureuseõppe ja integreeritud õppe õppekavadel.  Enamus erialadel tulemused pingerea arvutamisel arvesse ei lähe. Täpsed riigieksamite tingimused lehe allosas.

Riigieksami tulemused ei aegu. Kui oled keskkooli lõpetanud enne 1997. aastat, siis arvestatakse riigieksamite asemel lõputunnistuse hindeid.

Riigieksamitele saab registreeruda 1. novembrist 20. jaanuarini. Lisainfo Harno kodulehel.

Lisaks riigieksami lävendi täitmisele peavad bakalaureuseastme sisseastujad läbima vestlused ja sooritama sisseastumiseksamid oma valitud õppekava juures. Eksamid on erialati erinevad, enamiku puhul on vajalik ka oma varasema loomingu (portfoolio) esitamine.

Täpsed sisseastumiseksamite kuupäevad, kellaajad leiad iga eriala sisseastumise lehelt ja SAISIst

Sisseastumiseksamid 2023

Täpsed vastuvõtutingimused erialati 2023/2024 õppeaastal

Arhitektuuriteaduskond

Disainiteaduskond

Kunstikultuuri teaduskond

Vabade kunstide teaduskond

Sisseastumiseksamid toimuvad 3. juuli –7. juuli 2023. Sisseastumiseksamite täpse toimumise aja ja individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest!

Täpsemalt sisseastumiseksamite sisu kohta saab lugeda iga õppekava sisseastumise lehelt.

Sisseastumiseksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 7. juulil 2023 SAISis. Sisseastumiseksamite tulemused kehtivad ainult sooritamise aastal!

 

Riigieksamite nõuded 2023

Eesti keele riigieksam/ eesti keel teise keelena riigieksam

 • Kõigil erialadel on nõutud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksami sooritamine. Eesti keele riigieksami sooritus tulemusega vähemalt 40 punkti (erialati võivad olla erinevad lävendid) või eesti keel teise keelena riigieksami sooritus tulemusega vähemalt 75 punkti.
 • Muu õppekeelega kooli lõpetanud sisseastuja peab oma eesti keele oskust tõendama vähemalt B2 tasemele (tasemeeksami tulemus peab olema vähemalt 75 %). Võimalik sooritada eesti keele test EKAs kohapeal.
 • Enne 1997 aastat keskkooli lõpetajatel arvestatakse eesti keele riigieksami asemel lõputunnistuse hinnet. Kandideerida saab hinnetega “4” või “5”.
 • Välisriigis keskkooli lõpetanud kandidaat, kellel puudub eesti keele riigieksam, saab sooritada eesti keele testi EKAs kohapeal.
 • Erialade puhul, kus läheb sisseastumise eeltingimusena arvesse eesti keele riigieksami sooritus, võib lugeda riigieksami sooritatuks, kui isik on eelnevalt läbinud esimese kõrgharidusastme eesti keeles. Antud punkti ei saa kohaldada erialade puhul, kus eesti keele riigieksami tulemus läheb sisseastumiseksamina pingereas arvesse (kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud ning muinsuskaitse ja konserveerimise õppekavad).

Matemaatika riigieksam

 • Matemaatika riigieksam on nõutud ainult arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal. Kandideerida saab laia matemaatika riigieksamiga. Enne 2014. a lõpetanutel arvestatakse vana matemaatika või füüsika eksamit. Miinimumsooritus on 50 punkti.
 • matemaatika kõrgharidusega isikul arvestatakse matemaatika riigieksami hindena maksimumpunktid;
 • Võimalik sooritada matemaatika test EKAs kohapeal.

Inglise keel oskuse tõendamine 2023

Kõigil õppekavadel on nõutud inglise keele tulemus B1 tasemel.

Inglise keele oskust B1 tasemel tõendab üks järgnevatest:

1) inglise keele riigieksam (1997. –2013. aastal vähemalt 51 punkti, alates 2014. aastast B1 tase)
2) kui inglise keele aastahinne A võõrkeelena on põhikooli lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
3) kui inglise keele aastahinne B1 või B2-keeleoskustaseme kursusel on gümnaasiumi lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
4) enne 1997 aastat lõpetanutel tõendab B1 taseme olemasolu inglise keele hinne “4” või “5” gümnaasiumi/kutsekooli lõputunnitusel.
5) TOEFL ITP vähemalt 460 punkti;
6) TOEFL iBT vähemalt 42 punkti;
7) IELTS Academic või IELTS Indicator vähemalt 4,0 (ükski osaoskus ei tohi olla 4,0 punkti);
8) PET (Cambridge English: Preliminary) B1 tasemeeksam vähemalt 140 punkti;
9) FCE (Cambridge English: First) B2 tasemeeksam;
10) CAE (Cambridge English: Advanced) C1 tasemeeksam;
11) CPE (Cambridge English: Proficiency) C2 tasemeeksam;
12) PTE Academic (Pearson Test of English Academic) vähemalt 38 punkti;
13) Eesti keelefirma poolt läbiviidud keeleoskuse taseme test B1 tasemele;
14) akadeemias kohapeal või mõne muu Eesti avalik-õigusliku ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud test tulemusega B1;
15) omandanud keskhariduse või kõrghariduse inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias või Uus- Meremaal;
16) õppinud vähemalt ühe õppeaasta täiskoormusega inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia või Uus- Meremaa kõrgkoolis.

 • inglise keele tasemenõude täitmisel võib arvestada tema kõrgharidust tõendaval dokumendil olevat inglise keele tasemeeksami tulemust. Akadeemilisel tõendil peab olema näha nõutud tase. Lihtsalt inglise keele tulemusest ei piisa.

Kohapeal toimuvad testid (eesti keel, inglise keel, matemaatika) 2023

Eesti keele testi saavad kohapeal teha ainult vene õppekeelega kooli ja välisriigis keskkooli lõpetanud kandidaadid!

 • Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi EKAs kohapeal 30. juunil 2023 . Registreerumine vastuvott@artun.ee. Kohtade arv on täis. 
 • Sisseastuja, kes on lõpetanud keskkooli välisriigis ja kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus, võib sooritada eesti keele testi EKAs kohapeal 30. juunil 2023. Registreerumine vastuvott@artun.ee. Kohtade arv on täis. 
 • Kellel puudub mõni eelpool nimetatud inglise keele testidest, saab inglise keele testi teha EKAs kohapeal 30. juunil 2023 . Registreerumine vastuvott@artun.ee. Kohtade arv on piiratud. Testimiseks kasutatakse Oxford Placement testi, mis koosneb grammatika ja sõnavara tundmisest, kuulamise ja rääkimise osaoskuse kontrollist.
 • Kõigil soovijatel on võimalik sooritada matemaatika eksam EKAs kohapeal 26.06.2023.  Registreerumine toimub läbi SAISi avaldust esitades kuni 25.06.2023 kell 17:00

Testidel osalemine on tasuline ja maksab 20 eurot. Testi tulemusega saab kandideerida ainult EKAsse ja EKA ei väljasta testi läbimise kohta tunnistust.

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee