Sisseastumiseksamid ja riigieksamid

Riigieksamite tulemused on kandideerimise eeltingimuseks kõigil bakalaureuseõppe ja integreeritud õppe õppekavadel.  Enamus erialadel tulemused pingereas arvesse ei lähe.

Riigieksami tulemused ei aegu. Kui oled keskkooli lõpetanutel enne 1997 aastat siis arvestatakse riigieksamite asemel lõputunnistuse hindeid.

Riigieksamitele saab registreeruda 1. novembrist 20. jaanuarini. Lisainfo INNOVE kodulehel.

Lisaks riigieksami lävendi täitmisele peavad bakalaureuseastme sisseastujad läbima vestlused ja sooritama sisseastumiseksamid oma valitud õppekava juures. Eksamid on erialati erinevad, enamiku puhul on vajalik ka eelnevalt valminud tööde (portfoolio) esitamine.

Täpsed sisseastumiseksamite kuupäevad, kellaajad on leitavad iga eriala sisseastumise lehelt ja SAISIst

 

 

Sisseastumiseksamid

Täpsed konkursitingimused erialati

Arhitektuuriteaduskond

Disainiteaduskond

Kunstikultuuri teaduskond

Vabade kunstide teaduskond

Sisseastumiseksamid toimuvad 02.-12.juuli 2019 Sisseastumiseksamite täpse toimumise aja  ja individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest!

Täpsemalt sisseastumiseksamite sisu kohta saab lugeda iga eriala sisseastumise lehelt.

Sisseastumiseksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 14. juulil 2019 SAISis. Sisseastumiseksamite tulemused kehtivad ainult sooritamise aastal!

Vaidlustamine

Vastuvõtuga seonduvate otsuste ja toimingute nõuete rikkumise korral on kandidaadil võimalik esitada kirjalik apellatsioon hiljemalt 17. juuliks 2019 e-posti aadressil vastuvott@artun.ee. Komisjon teavitab sind otsusest kahe tööpäeva jooksul apellatsiooni esitamisest arvates.

Kandideerimisel nõutud riigieksamid ja testid kohapeal

Eesti keele riigieksam/ eesti keel teise keelena riigieksam

 • Kõigil erialadel (va. meediagraafika) on nõutud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksami sooritamine. Eesti keele riigieksam miinimum tulemus 30 punkti. Eesti keel teise keelena riigieksam miinimum tulemusega 75 punkti.
 • Muu õppekeelega kooli lõpetanud sisseastuja peab oma eesti keele oskust tõendama vähemalt B2 tasemele.
 • Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures 01.07.2019. Registreerumine vastuvott@artun.ee kuni 30.06.2019
 • Sisseastuja, kes on lõpetanud keskkooli välisriigis ja kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures 01.07.2019. Registreerumine vastuvott@artun.ee kuni 30.06.2019

Võõrkeele riigieksam

 • Võõrkeele riigieksam on nõutud kõigil erialadel. Miinimum sooritus 30 punkti, v.a kunstikultuuri teaduskonna erialadel, kus miinimum sooritus on B1 tase või 51 punkti.
 • Võõrkeele riigieksami asemel on võimalik kandideerida rahvusvahelise keeleeksamiga. Riigieksamina tunnustatud rahvusvaheliste keeleeksamite kohta leiab infot Riigi Teatajast(§ 25 lõige (10¹).
 • Vene õppekeelega kooli lõpetanutel ei arvestata võõrkeelena eesti keele riigieksamit.

Matemaatika riigieksam

 • Matemaatika riigieksam on nõutud ainult arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal. Kandideerida saab laia matemaatika riigieksamiga. Enne 2014. a lõpetanutel arvestatakse vana matemaatika või füüsika eksamit. Miinimumsooritus on 50 punkti.
 • Kõigil soovijatel on võimalik sooritada matemaatika eksam uuesti EKAs kohapeal 01.07.2019. Registreerumine toimub läbi SAISi avaldust esitades.

Riigieksamite asendamine

Isikutel, kes soovivad omandada teist kõrgharidust esimesel kõrghariduse astmel, arvestatakse lõpetatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi esitamisel riigieksami tulemusi järgmiselt:

 • matemaatika kõrgharidusega isiku matemaatika riigieksami hindena maksimumpunktid;
 • erialade puhul, kus läheb sisseastumise eeltingimusena arvesse eesti keele riigieksami sooritus, võib lugeda riigieksami sooritatuks, kui isik on eelnevalt läbinud esimese kõrgharidusastme eesti keeles. Antud punkti ei saa kohaldada erialade puhul, kus eesti keele riigieksami tulemus läheb sisseastumiseksamina pingereas arvesse.

 

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee