Õppekavad ja vestlused

Magistriõppes toimub igal erialal kandidaatidega vestlus. Vestlused rahvusvahelistel õppekavadel toimuvad ajavahemikul 14.–23. mai 2018 ja eestikeelsetel õppekavadel ajavahemikul 2.–6. juuli 2018. Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest.

Nõutud lisad tuleb laadida oma avaldusele SAISis, juhul kui ei ole teisiti märgitud.

Täpsed konkursitingimused erialati leiad SIIT.
 

VASTUVÕTT EESTIKEELSETELE ÕPPEKAVADELE

avalduste vastuvõtt 11.-28.06.2018 www.sais.ee

ARHITEKTUUR JA LINNAPLANEERIMINE IV KURSUSELE (integreeritud õpe TTK lõpetajatele ja arhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõpetanutele)
Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • motivatsioonikiri
 • akadeemiline õiend
 • portfoolio (PDF-formaadis versioon esitada koos dokumentidega, vestlusele kaasa väljaprint)

Vestlus juuli 2018

___________________________________________________________

DISAIN JA RAKENDUSKUNST (keraamika; klaasikunst ja -disain; nahakunst ja -disain; tekstiilidisain; ehte- ja sepakunst; moedisain; graafiline disain)

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV 
 • ankeet

Ankeediküsimused (lisa PDF-failina avaldusele):
1. Millised on Sinu ootused EKA disaini ja rakenduskunsti magistriõppele?

2. Kaardista palun oma huvide fookust? Millised võiksid olla Sinu uurimustöö teemad? Kes võiksid olla võimalikud koostööpartnerid ja konsultandid?

3. Kus Sa sooviksid erialaliselt olla viie aasta pärast? Kus Sa näed ennast suuremal disaini- ja tarbekunsti pildil?

4. Kust said infot EKA MA Disain ja rakenduskunst õppekava kohta? 

 • portfoolio (digitaalne, PDF-formaadis, maht kuni 20 Mb. Võimalusel ka paberkandjal vestlusele kaasa).

Vestlus juuli 2018

__________________________________________________________

KAASAEGNE KUNST (graafika, maal, installatsioon ja skulptuur, fotograafia, uusmeedia)

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • motivatsioonikiri ja magistritöö projekt
 • portfoolio

Vestlus juuli 2018

____________________________________________
Õppekaval on kolm suunda: kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringud, museoloogia ning kuraatoriõppe suund. Suunavalik toimub esimese semestri lõpus.

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • kirjalik tekstinäidis 5–10 lehekülge. Kirjalik tekst võib olla osa bakalaureusetööst või essee, mis keskendub mingi kunstiteose, -nähtuse või visuaalkultuuri probleemi analüüsile.
 • bakalaureusetöö või portfoolio

Vestlus juuli 2018

____________________________________________

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • magistritöö kavand
 • portfoolio ja/või bakalaureusetöö

Portfoolio kaasa võtta vestlusele.

Vestlus juuli 2018

________________________________________________

SISEARHITEKTUUR

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • portfoolio- PDF-formaadis versioon esitada koos dokumentidega. Esitada minimaalselt viis erialaprojekti kokkuvõtet, mis eesmärgist olenevalt sisaldaksid ka rendereid, diagramme, fotosid ning selgitavaid tekste.
 • essee võimalikust magistritöö teemast (kokku kuni 1500 tähemärki, pdf formaadis). Vajadusel kasutada täiendavat visuaalset materjali.
 • video dokumenteerida videoformaadis üliõpilaskandidaadi poolt avalikus ruumis läbiviidud sekkumiseksperimenti, mille eesmärk on mõnele ruumiprobleemile tähelepanu juhtimine. Oluline on näidata probleemi olemust enne sekkumist, sekkumise protsessi ja võimalikku kasutajate reaktsioonidest tulenevat muutust. Uuritav probleem võib olla nii sise- kui ka välisruumis. Sekkumises kasutatava materjali maht ei ole tähtis, oluline on valitud probleemi asjakohasus ja tulemuste kokkuvõtte sisukus.
  30-60 sekundiline video laadida meelepärasesse voogesitust võimaldavasse keskkonda (Youtube, Vimeo vms), ning esitada vaatamislink essee dokumendis. Oluline pole klipi produktsioon, vaid sõnum (sobib ka mobiiltelefoniga filmitud ja toimetatud materjal).
  Ülesannete lahendused esitada koos avaldusega hiljemalt

Vestlus juuli 2018

_____________________________________________________________________________________________________

STSENOGRAAFIA

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • magistritöö projekt
 • portfoolio

Portfoolio peaks sisaldama stsenograafia-alaseid projekte, erialaseid katsetusi, joonistusi, maale jne.

Vestlus juuli 2018

______________________________________________________________________________________________________

TOOTEDISAIN

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • magistritöö esialgne kavand/eskiis 1-2 lk
 • portfoolio (digitaalne, PDF-formaadis, max 20 Mb)

Vestlus juuli 2018

________________________________________________________

ÜHISÕPPEKAVAD

KIRJANDUS-, VISUAALKULTUURI JA FILMITEOORIA (ingliskeelne õppekava, tasuline)
Vastuvõtt toimub läbi TLÜ ning vastavalt TLÜ vastuvõtu ajakavale ja tingimustele.

DISAIN JA TEHNOLOOGIA TULEVIK (ingliskeelne õppekava, tasuline)
Vastuvõtt toimub läbi TTÜ ning vastavalt TTÜ vastuvõtu ajakavale ja tingimustele.

KUNSTIÕPETAJA (Ühisõppekava TLÜ-ga)
Vastuvõtt toimub läbi TLÜ

 


RAHVUSVAHELISED ÕPPEKAVAD

avalduste vastuvõtt 01.03.-03.05.2018 www.sais.ee

ANIMATSIOON (ingliskeelne õppekava, tasuline õpe)

Õppemaks 2300 € õppeaastas.

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • magistritöö projekt
 • portfoolio- teksti osa võib olla PDF, eelnevalt tehtud filmid võivad olla failina lisatud, aga sobib ka toimiv link kodulehele või filmide vaatamisvõimalusele internetis (vajadusel koos parooliga). Kandideerija peaks ise välja valima kuni 5 parimat näidet eelnevalt tehtud filmidest või klippidest.

Lisad peavad olema ingliskeelsed ja esitatud koos avaldusega SAISis.

Hinnatakse kandidaadi seniseid loomingulisi tulemusi tema CV ja portfoolio alusel, tema seisukohtade ja loomemeetodite ja -eesmärkide sobivust EKA ning animatsiooni osakonna õppekeskkonna ja -meetoditega, tema töövõimet nii üksikisikuna kui ka grupis, tema suhtlemisoskust ja koostöövõimet, tema motiveeritust õppetöös osalemiseks. Tulemuste põhjal omistatakse kandidaadile üks koondhinne skaalal 1-10, mille alusel moodustub pingerida. Sisse saamiseks peab hindeks saama vähemalt 4.

Vestlus 17. mai 2018

_____________________________________________________________________________________________

INTERAKTSIOONIDISAIN (ingliskeelne õppekava, tasuline, tsükliõpe,)

Õppemaks 1900 € õppeaastas

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • motivatsioonikiri
 • portfoolio

Toimiva veebilehena või PDF-failina (maksimumsuurus 20 MB) tuleb esitada portfoolio, mis sisaldab 5-20 näidet viimase 5 aasta jooksul valminud disainilahendustest, tarkvaraarendusprojektidest, artiklitest, teadustööde abstraktidest, äriprojektide lühitutvustustest jms. Portfoolio demonstreerib kandidaadi praegusi kogemusi ja oskusi. Grupitööde esitamise puhul portfoolios tuleb kandidaadi panust selgesti kirjeldada.

Eelneva põhjal valitud kandidaatidele saadetakse:

 • Kodune eksamiülesanne

CV, motivatsioonikirja ning portfoolio alusel välja valitud kandidaadid peavad sooritama lühikese koduse eksamiülesande. Neile saadetakse eelnevalt kokkulepitud ajal e-maili kaudu probleemi kirjeldus. Probleemile tuleb pakkuda välja omapoolne lahendus tekstilises ja/või pildilises vormis ning see hiljemalt ühe tunni jooksul e-mailiga eksamikomisjonile saata. Pildilist lahendust peab saatma selgitav tekst. Eksami edukalt läbinud pääsevad edasi vestlusele.

Lisad, sh portfoolio, peavad olema ingliskeelsed ja esitatud koos avaldusega SAISis.

Vestlus 23. mai 2018

_____________________________________________________________________________________________

URBANISTIKA (ingliskeelne õppekava, tasuta õpe)

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • motivatsioonikiri: selgita, miks soovid asuda õppima urbanistika õppekavale ning vasta järgnevatele küsimustele: What is urbanisation? Why do some cities grow while others shrink? Where is the boundary between cities and nature? Maht maksimum 500 sõna.
 • portfoolio: trükitud portfoolio esitada koos dokumentidega (digitaalsel kujul portfooliosid ei aktsepteerita). Portfoolio sisaldab kirjalikke (nt esseed, artiklid) ja/või visuaalseid (teemadel arhitektuur ja linnaehitus) näiteid sisseastuja varasematest töödest. Maht maksimum 15 lehekülge. Portfoolio peab olema trükitud ja esitatakse koos avaldusega.

Lisad peavad olema ingliskeelsed. Portfoolio tuua Pikk 20.

Vestlus mai 2018