Käimasolevad projektid

adapter- ühendab teaduse ja ettevõtluse

ADAPTER on Eesti ülikoolide vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärgiks on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende poolt osutatavate teenuste seast endale tarvilik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud.

ADAPTERi lubadus on, et kui esitate oma päringu Eesti teadus- ja arendusasutustele läbi ADAPTERi, vastame Teile vajaliku informatsiooniga 5 tööpäeva jooksul.

Vt lisa: adapter.ee

Rohkem infot:

Ingela Heinaste

E-post: ingela.heinaste@artun.ee

Telefon: 6267108

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

EKA LOOVKÄRG – EESTI VISUAAL- JA RUUMIKULTUURI ÕPPE- JA TEADUSKESKUS

Eesti Kunstiakadeemia rakendab meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ raames projekti “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus”.

Projekti “EKA LOOVKÄRG” eesmärk on Eesti Kunstiakadeemia (EKA) konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse tõstmine oma peamistes vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Projekti raames luuakse Tallinnasse maailmatasemel visuaal- ja ruumikultuuri erialasid ühendav kaasaegse tehnilise varustuse ja mõtlemisega õpi-, teadus- ja loomekeskkond. “EKA LOOVKÄRG” panustab Eesti kõrgharidussüsteemi efektiivsuse suurendamisse tuues rajatavasse kuluefektiivsesse ja integreeritud ruumiprogrammiga teadus- ja õppehoonesse kokku kõik EKA struktuuriüksused koos vajaliku infrastruktuuriga. Erinevate valdkondade sidusgruppe kaasates luuakse seega kultuuriruumi ning elukeskkonda kujundavates valdkondades võimalused õppe-, täiendõppe-, teadus- ja arendustöö efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks toimimiseks.

Projekti tulemus on kaasaegne visuaalkunstide kompetentsikeskus Tallinnas, mis teenindab nii üliõpilasi, teadlasi kui ühiskonda laiemalt. Keskuse füüsilise keskkonna loob projekti raames rajatav EKA uus teadus- ja õppehoone aadressil Kotzebue 1/Põhja pst 7 Tallinnas, mis koondab endasse EKA õppe- ja teadustööks vajalikud ja avalikkust teenindavad ruumid koos kaasajastatud infrastruktuuriga ning sellele vastava kõrgkooli struktuuriga, mis tagab järjepideva efektiivse asutuse toimimise ja ressursikasutuse tõhususe. Uues keskkonnas saab EKA pakkuda kõigi kaasaegsete loomevaldkondade kõrghariduse ning arendustegevuse nõuetele vastavat ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppeteenust visuaal- ja ruumikultuuri valdkonnas (sh efektiivne, kvaliteetne ja tööturuvajadustele vastav doktoriõpe) ning viia läbi teadus- ja arendusprojekte koostöös ettevõtete ja teiste partneritega nii EKA vastutusvaldkondades kui ka teistes nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Projekt viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.

Projekti rakendatakse kahe alaprojektina:

“EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Sisutegevuste projekt)” (2014-2020.4.01.16-0045), Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 1 735 391 eurot

EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Investeeringu projekt) (2014-2020.4.01.16-0044), Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 15 000 000 eurot


Rohkem infot:

Sven Idarand

E-post: sven.idarand@artun.ee

Telefon: 626 7108

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

EESTI KUNSTIAKADEEMIA VABADE KUNSTIDE ERIALADE IKT ÕPETAMISE JA RAKENDAMISE JA OSKUSTE ARENDAMINE

Projekti üldine eesmärk on Eesti visuaalkunsti valdkonna professionaalide IKT-oskuste arendamine tänapäevastele nõuetele vastava tasemeõppe ja täienduskoolituse pakkumise kaudu.

Projekti eesmärk on luua kaasaegsed võimalused Eesti
Kunstiakadeemia (EKA) vabade kunstide teaduskonna digitaalse labori juurde, et
seeläbi edendada EKAs pakutavate magistriõppekavade (kunst, uusmeedia,
stsenograafia, disain) ja täiendusõppe võimalusi tänapäevase kaasaegse kunsti
ja visuaalkultuuris vajadustele vastava hariduse pakkumiseks. 

Projekti rahastatakse Hariduse Infotehnoloogia SA IT Akadeemia arendusprojektide programmi “Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses” tegevuse raames. Projekti rakendab EKA vabade kunstide teaduskond.

Rohkem infot:

Sven Idarand

E-post: sven.idarand@artun.ee

Telefon: 626 7108

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel – Edu ja Tegu

Alates 2016 jaanuarist alustas tegevust programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (edaspidi Edu ja Tegu). Programmi tegevuse eesmärgiks on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja –liikides ning luua kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks.

Edu ja Tegu toetab koolilõpetajate ettevõtliku hoiaku kujunemist ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab nende konkurentsivõimet tööturul. Oluliseks Edu ja Tegu programmi ülesandeks on üldise teadlikkuse tõstmine ettevõtlikkuse kujundamise ja ettevõtlusõppe arendamise vajalikkusest.

Ettevõtlusõppe arendamine on osa tööturu ja õppe tihedama seostamise programmist. Programm on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia rakendamiseks ja selle eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega.

Uudiskirjad

Ettevõtlusõppe uudiskiri nr 5 

Ettevõtlusõppe uudiskiri nr 4

Programmi lehekülg

Lisainfo

 

Rohkem infot:

Kelli Turmann

E-post: kelli.turmann@artun.ee

Telefon: 626 7100

 

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink