Doktoriõppe korraldus

Doktorandi staatus ja doktoriõppe rahastus alates 2022/2023

Doktoriõppe korraldust Eesti Kunstiakadeemias reguleerib EKA õppekorralduse eeskiri ja Doktoriõppe statuut.

Sisseastumisel sõlmitakse doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel doktoriõppe leping.

Igal õppeaastal esitab doktorant doktorikoolile koostöös juhendajaga valminud ja õppekavajuhiga kooskõlastatud individuaalse õppeplaani akadeemilises kalendris kehtestatud tähtajaks.

Õppekavad, tunniplaanid, õppetöötulemused ja üliõpilasega seotud korraldused paiknevad õppeinfosüsteemis (Tahvel). Kasutajakonto loob igale tudengile IT-osakond. Meiliaadressid luuakse põhimõttel eesnimi.perenimi@artun.ee.

Doktorante atesteeritakse üks kord õppeaastas ühe nominaalse õppeaasta möödumisel doktorandi immatrikuleerimisest või viimasest atesteerimisest. Atesteerimine viiakse esimesel kolmel aastal läbi iga õppeaasta lõpus juunis, neljandal aastal jaanuaris. Atesteerimise kuupäev määratakse akadeemilises kalendris. Doktorant esitab atesteerimiskomisjonile vähemalt kaks nädalat enne atesteerimist juhendaja(te) poolt allkirjastatud vormikohase atesteerimisaruande. Doktorantide atesteerimiskord on kehtestatud doktoriõppe statuudis.

Nõuded doktoritööle ja doktoritööde kaitsmise kord on kirjeldatud doktoriõppe statuudis.

Doktorandid, kes õpivad täiskoormuses või osakoormuses õppekulusid hüvitamata, saavad doktoranditoetust. 2021.-22. õppeaastal on doktoranditoetuse suuruseks 660 eurot kuus. Osakoormuses õppiva doktorandi doktoranditoetus on 50% Riigikogu kehtestatud määrast ning osakoormusega õppiv doktorant võib toetust saada osakoormuses õpitud aja võrra nominaalajast pikema aja jooksul.

Õppetöö korraldus

Dokumendivormid