Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

Alates 2009. aastast on Eesti Kunstiakadeemia nelja ülikooli (TÜ, TLÜ, EMTA, EKA) ühendava Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) liige.

Kõik EKA doktorandid on KTKDK liikmed.

KTKDK tegutseb alates 2009. aastast. Aastatel 2016-2022 on doktorikooli juhtpartneriks Tallinna Ülikool.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli projekti eesmärgiks on:

  • viia kultuurianalüüsiga tegelev doktoriõpe Eestis kõrgemale teoreetilisele tasemele;
  • muuta kultuuriteaduslik doktoriõpe interdistsiplinaarsemaks ning anda valdkonna doktorantide tööle laiem kontekst;
  • ühendada institutsionaalselt ja administratiivselt lahutatud kultuuriuurijaid, integreerida õppe- ja uurimistööd, kaasata intensiivsemalt kraadiõppesse õppetööga mitteseotud uurimisasutusi (arhiivid, muuseumid jms);
  • tõsta kraadiõppurite juhendamise kvaliteeti;
  • tuua Eestisse sisse rohkem kaasaegset kultuuriteaduslikku teadmist, s.t suurendada väliskompetentsi osakaalu kultuurianalüüsiga tegelevas doktoriõppes
  • siduda senisest enam KTKDK tegevusi doktoriõppekavade vajadustega, korraldades selleks ühiseid ainekursuseid ja seminare, mida on võimalik lõimida KTKDK-ga liitunud õppekavadesse.
  • lõimida KTKDK tegevus aktiivsemalt tööturu vajadustega ja praktiliste oskuste arendamisega, korraldades selleks praktilise suunitlusega üritusi (kirjutamislaagrid, tööpajad, praktilised seminarid jms).
  • kaasata KTKDK tegevusse magistrante, et soodustada nende õpingute jätkumist doktorantuuris.

KTKDK tegevuste tulemuseks on kultuuriteaduste integreeritum ja interdistsiplinaarsem iseloom, ülikoolidevaheline tihedam koostöö (sh ühised ainekursused, kraadiõppurite mobiilsus), väliskompetentsi suurem osakaal kraadiõppes, teadus- ja õppetöö tugevam side. Projekti kaasatud kõrgkoolide jaoks tähendab see kompetentsi kasvu, mida ei ole võimalik eraldi saavutada. Laiemal tasandil tähendab see oluliselt avarama silmaringiga haritud inimeste osakaalu, kes oma väärtushinnangute ja teadmistega avaldavad soodsat mõju ühiskonna arengule. Oma tegevusega toetab doktorikool mitmekülgset noore haritlaskonna ettevalmistamist muutuvas sotsiaalmajanduslikus olukorras paremini toimetulekuks.

 

 

 

 

Aastatel 2016–2022 kuuluvad doktorikoolid „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” (ASTRA) alla.

Eesti Kunstiakadeemias tegutseb doktorikool ASTRA projekti EKA Loovkärg raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koduleht: ktkdk.edu.ee

 

 

Lisainfo

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koordinaator EKAs:

Elika Kiilo-Kulpsoo

E-mail: elika.kiilo@artun.ee