Dora Pluss

Dora Pluss 

Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. See viiakse ellu prioriteetse suuna nr 4 “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” raames.

Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond (varasemalt Sihtasutus Archimedes), partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid.

DoRa Pluss kestab 01.08.2015 – 31.05.2023 ning tegevuse eelarve on 22 567 790 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 87.29%.

Dora Plussil on neli alategevust:

Tegevus 1: Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses.

Tegevuse raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.

Tegevus 2: Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine. 

Tegevuse raames toetatakse Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivaid välismagistrante ja –doktorante ning Eestis lühiajaliselt viibivaid külalisdoktorante.

Tegevus 3: Suve- ja talvekoolide korraldamine. 

Tegevuse raames korraldatakse eelkõige välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi ja intensiivkursusi Eesti kõrgkoolide juures.

Tegevus 4: Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine.

Tegevuse raames viiakse ellu tegevusi, mis on seotud Eestis õppimise ja töötamise võimaluste välismaal tutvustamisega ning info vahendamisega Eestis õppivatele välisüliõpilastele.

 

Dora Pluss koordinaator Eesti Kunstiakadeemias:

Irene Hütsi
e-post: irene.hutsi@artun.ee
telefon: 53 068 909

Lühiajalise õpirände toetus (alategevus 1.1)

Taotluse esitamise tähtajad 2022: 1. oktoober, 1. november

Taotluse saad laadida siit.

Info Haridus- ja Noorteameti (Harno) kodulehel

Toetatakse õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse.

Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond (varasemalt Sihtasutus Archimedes), partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid.

Toetuse andmise eesmärk:

Lühiajalise õpirände toetamise eesmärk on parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides, tõsta doktoriõppe efektiivsust ning tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.

Toetust võivad taotleda:

1. doktorandid, magistrandid ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilased, kel on sooritatud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;

2. teadlased ja õppejõud, kes ei ole vanemad kui 35 aastat;

3. teadlased ja õppejõud, kel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödunud üle viie aasta.

Toetuse abil on Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt).

Taotlusi lühiajalise õpirände toetuse taotlemiseks saab EKAs esitada 1. septembriks, 1. novembriks, 1. jaanuariks, 1. märtsiks, 1. maiks ja 1. juuniks. Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva, sealhulgas õpirände sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg. Õpirände kestust tõendavad ürituse ametlik ajakava või juhendaja või otsese juhi poolt kinnitatud individuaalses tööplaanis toodud ajakava ning õpirändega seotud sõidudokumendid (rongi- ja bussipiletid, pardakaardid, kütusetšekid).

Toetuse suurus:

Lühiajalise õpirände kulude katmiseks saab taotleda päevaraha ning standardiseeritud ühikuhindade alusel hüvitatavat õpirände sõidutoetust ja majutustoetust. Üritusel osalemise tasu hüvitatakse kulupõhiselt.

Sõidutoetust on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik toetust saada. Õpiränne peab algama ja lõppema samas linnas. Sõidutoetuse suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist. Distantsi arvutamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.

Õpirände stipendiumi majutuskulu osa arvestatakse välismaal toimuva ürituse või individuaalse töö perioodil ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast üritust või individuaalset tööd.

Sõidu- ja majutustoetuse määrad on leitavad SIIT.

Maksimaalne toetuse maht on 2000 eurot.

Toetuse kasutamine:

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes.

Ülikooli DoRa Pluss koordinaator edastab komisjoni poolt valitud stipendiaatide andmed Haridus- ja Noorteametile. Edasisteks tegevusteks võtab amet stipendiaatidega ühendust, lähtudes kõrgkooli esitatud andmetest.

Peale õpirännet tuleb sihtasutusele esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid, mille kohta leiate infot lühiajalise õpirände toetuse juhendist.

Doktorantide õpirände toetus (alategevus 1.2)

Seoses programmi lõppemisega uusi taotlusi vastu ei võeta.

Taotluse saad laadida siit.

Alategevuse 1.2 taotlemise kord Eesti Kunstiakadeemias

Info Haridus- ja Noorteameti (Harno) kodulehel

Toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul.

Toetuse andmise eesmärk:

Doktorantide õpirände toetuse andmise eesmärk on parandada doktorantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides, tõsta doktoriõppe efektiivsust ning tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatlise doktoriõppe printsiipidele.

Toetuse andmise tingimused:

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel Eesti ülikooli doktorant.

Toetatakse Eesti ülikoolide doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse, selleks, et õppida, osaleda koolitusel või mitteformaalses või formaalses õppes.

Toetuse suurus:

Toetust on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katmiseks.

Sõidutoetust on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik toetust saada. Õpiränne peab algama ja lõppema samas linnas. Peale õpirännet peab stipendiaat sihtasutusele esitama õpirände marsruuti ja sõitmise aega tõendavad dokumendid. Sõidutoetuse suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist. Distantsi arvutamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.

Doktorandi õpirände elamistoetuse ühikuhinnad on kehtestatud sihtriikide põhiselt. Doktorandi stipendiumi elamiskulu ühikuhinnad on kehtestatud päeva kohta. Elamiskulu võib taotleda perioodiks, mis on esitatud tööplaanis kuupäevaliselt kajastatud, millele võib lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast õppetööd.

Toetuse kasutamine:

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet (varasemalt Sihtasutus Archimedes).

Ülikooli DoRa Pluss koordinaator edastab komisjoni poolt valitud stipendiaatide andmed Haridus- ja Noorteametile 1.märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks, 1. oktoobriks ja 1. detsembriks, üldjuhul hiljemalt 4 nädalat enne õpirände algust. Edasisteks tegevusteks võtab sihtasutus stipendiaatidega ühendust, lähtudes kõrgkooli esitatud andmetest.

Peale õpirännet tuleb sihtasutusele esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid, mille kohta leiate infot doktorantide õpirände toetuse juhendist.

Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond, elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond (varasemalt Sihtasutus Archimedes).