Kursus

Jätkusuuliku disaini (JSD) kursuse ja ülekoolilise valikaine aluseks on probleemide lahendusel põhinev õpe (ingl.k probleem based learning). Üliõpilastele antakse vajalikud teadmised ja praktilised oskused, et teostada integreeritud disainmõtlemise ja tootearenduse protsesse alates ideede genereerimisest ja defineerimisest kuni toodete ja teenuste prototüüpimise, testimiseni ja teostamiseni. JSD kursuse annab üliõpilastele teadmised jätkusuutliku ettevõtluse toimimispõhimõtetest, peamistest keskkonnaarengutest ning jätkusuutliku tootearenduse ja -disaini vahenditest ja meetoditest (toote elutsükli analüüs, ringmajandus, süsteemide kaardistamine, recycling, upcycling, zero waste, materjalide ja komponentide mõju arvutamine jne). Kursuse eesmärk on üliõpilaste ettevalmistamine erialaseks tegutsemiseks läbi võimalikult realistliku ja sidusa koostöö eri valdkondade koostööpartneritega, mõistmaks oma tegevust ja loomingut globaalse majanduse, -tootmise, keskkonna, seadusandluse, ühiskonna ja kogukondade ning ökodisaini kontekstides. Peale kursuse läbimist on üliõpilane võimeline osalema jätkusuutliku tootearenduse protsessis; hindama ja analüüsima keskkonna- ja sotsiaalseid aspekte, mis on seotud tootearendusega; kasutama erinevaid jätkusuutliku tootearenduse ja -disaini meetodeid sh läbi viima toodete/teenuste lihtsustatud keskkonnamõju hindamisi.

Õppeprotsess toimub kahel semestril.

1.semestril peamiselt loengute ja seminaride vormis, andes vajalikud teoreetilised teadmised jätkusuutliku tootearenduse ja disaini valdkonnas. Tehakse ülevaade sotsiaalsetest- ja keskkonnaprobleemidest, vaadeldakse toimivaid majandusmudeleid ja analüüsitakse erinevaid süsteeme ja alternatiive, ringmajandust, keskkonnamõjude arvestamise põhimõtteid ja meetodeid.

Kursuse eesmärk on õpetada tudengeid nägema disaini kui vahendit erinevate ühiskonnas eksisteerivate probleemide lahendamiseks, et disainer oleks võimeline suunama oma valikutega protsesse teadlikult jätkusuutlikke printsiipe järgides ja ennetades majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku kahju. Kogutud teoreetiliste teadmiste baasil teostatakse paralleelselt loengutega grupitööna erinevaid projekte, mis põhinevad tegelikel ettevõtete või organisatsioonide ülesannetel või probleemidel, mida meeskond asub uurima, kaardistama ja lahendama.

2. semestril grupitööna teostatud projektide kaudu õpivad üliõpilased ise probleeme leidma ja lahendama ning suhtlema erinevate osapooltega juhendajate ja mentorite nõustamisel. Semestritöödena on kavas nii erinevate organisatsioonide teenuste ja keskkonna (nt töökeskkonna) kui ka tootearenduse projektid.

Õppekava arendatakse valdkonna erinevate juhtivate ülikoolide kogemustel ja Erasmus+ programmi strateegiaprojekti “Student Innovation Labs – a way to sustainable and socially responsible growth “ (Innolabs)põhjal. Grant no. 2014-1-LV01-KA200-000521.