JDL

Jätkusuutliku Disaini Labori teadustegevus ja uurimiskava

Teadustöö valdkonnaks on jätkusuutliku disaini protsesside uurimine läbi ringmajanduse prisma.
Teadustegevus põhineb praktikast-juhinduvatele (practice led) uurimismeetoditele, mis lähtuvad professionaalse disaini protsessist.
JDL-i teadusteemad kombineerivad praktilist protsessikesksust disainiprobleemi kontseptualiseerimisega, keskendudes kahele teemale:
Teema 1: Trash to Trend ehk väärtustava taaskasutuse disainimudeli rakendamise võimalused moe- ja tekstiilitööstuses.
Teema on Reet Ausi doktoritöö “Trash to Trend – Using Upcycling in Fashion Design” edasiarendus. Uurimistöö sisend põhineb arendusprojektidel ja vanemteadur Reet Ausi pikaajalisel erialasel praktikal.
Trash to Trend disainimudeli eesmärk on leida kompleksne lahendus tekstiili- ja moetööstuse masstootimises tekkivatele jäätmetele.
Teema 2: Praktilise ringmajanduse mudelini disainmõtlemisega
Teadusteema eesmärk on valitud praktiliste lahenduste analüüsimise kaudu leida ringmajanduse kontseptsiooni rakendamise võimalusi. Uurimistöö raames töötatakse välja ringmajanduse auditi metoodika, mis sobib rakendamiseks erinevates tootearendus- ja disainivaldkondades. Analüüsitakse erinevaid ringmajanduse mudeleid ja olulisi mõjutajaid nii globaalsel kui ka ettevõtete (disainiprotsessi) tasandil.
SDL_logo_2

Eesti Kunstiakadeemia JDL aitab Tallinna Linnateatril saada roheliseks teatriks

Tallinna Linnateater on alustanud uue keskkonnasäästliku kontseptsiooni „Roheline teater“ väljatöötamisega, mille tulemusena peaks vanalinnas asuv teatrihoonete kompleks vähendama oluliselt oma ökoloogilist jalajälge.

Koostöös Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini Labori magistritudengitega viidi eelmise hooaja lõpus Linnateatri peakunstniku ja Eesti Kunstiakadeemia vanemteaduri ja õppejõu Reet Ausi juhtimisel läbi Tallinna Linnateatri hoonete keskkonnamõju analüüs, mida juhendas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Harri Moora. Analüüsi käigus vaadati üle teatri energiatõhusus, veekasutus, üldine töökeskkond, jäätmekäitlus jne. Tudengid mõõtsid välja ka Tallinna Linnateatri ökoloogilise jalajälje suuruse ning said tulemuseks 233,2 ha. Analüüsist selgus, et teatri ökoloogilisest jalajäljest moodustab suurima osa ehk 44% elekter, järgnevad 42%-ga jäätmed ja 9%-ga küte.

Tallinna Linnateatri direktori Raivo Põldmaa sõnul oli teatril soov lõpetada juubeliaasta pilgu pööramisega tulevikku. „Kuna Linnateater on tuntud oma unikaalse keskkonna poolest, värskelt oli teatriga liitunud keskkonnateemade entusiast Reet Aus ning ühtlasi on ka Tallinna linn seadnud oma viimaste aastate tegevuses keskkonnasõbralikkuse teema olulisele kohale, oli roheteatri ideeni jõudmine üsna loogiline,“ sõnas ta. „Meie ökoloogiline jalajälg on täna kahe Tallinna vanalinna pindala suurune, mistõttu pole see kindlasti kerge ülesanne. Ma ei tea, et Eestis mõni teater hetkel „Rohelise teatri“ kontseptsiooni järgi toimiks ja seetõttu tundub see põnev väljakutse. Kui ühel kaunil päeval teatrile lõpuks suurt saali hakkame ehitama, saame viia oma tegevuse juba täiesti uuele kvalitatiivsele tasemele,“ lisas ta.

„Ettevõtmine sai alguse soovist muuta teatrisisesed protsessid lõpuni läbipaistvaks ning analüüsida ühe lavastuse väljatoomisega seotud mõju ümbritsevale,“ kommenteeris Tallinna Linnateatri peakunstnik Reet Aus, kes on ühtlasi Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur ja Jätkusuutliku Disaini Labori õppejõud. Tema sõnul selgus, et kõik näiliselt mitteühtsed protsessid majas on vägagi omavahel seotud. „Kuna esmane analüüs andis piisava teadmise, kuidas teatri igapäevaelu efektiivsemaks ja ressursisäästlikumaks muuta, tõdesime, et oleks vajalik see protsess lõpuni käia,“ sõnas Aus.

21. septembril sõlmis Tallinna Linnateater koostöölepingu eestimaise energiakontserniga Utilitas, kes aitab oma kogemustega kaasa teatri energiatõhusamaks muutmisel ja keskkonnasäästlikumal majandamisel. Koostööleppe kohaselt teevad Tallinna Linnateater ning Utilitas koostööd energiatõhususe ja rohelise energia kasutamise teadlikkuse tõstmise suunas. Utilitas on ka Tallinna Linnateatri 2016/2017 hooaja peatoetaja.

„Utilitasel on hea meel, et Linnateater väärtustab rohelise energia kasutamist ja energiatõhususe suurendamist. Ka Utilitas kontserni fookuses on kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamine ning kaugküttesüsteemi energiatõhususe tõstmine. Pakume hea meelega teatrile oma kompetentsi, et üle vaadata nii hoone energiatarbimine kui ka see, millistest allikatest tarbitav energia on toodetud,“ selgitas kontserni juht Priit Koit.

Ta lisas, et täna on Utilitase kontserni kõigis väljaspool Tallinna asuvates võrkudes soojusenergia tootmisel baaskütuseks kohalik puiduhake. „Avame selle aasta lõpus Tallinnas Väo karjääris uue jaama, mille tulemusena tõuseb meie poolt toodetava puhta energia osakaal ka Tallinnas. Lisaks soojusenergiale toodame ka rohelist elektrit,“ nentis Koit.

Koostöös Tallinna Vesi AS-iga viidi teatri kinnistul läbi joogivee analüüsid ning lähitulevikus asendatakse joogiautomaatides pakutav plastanumates joogivesi tavalise kraaniveega. Ühtlasi soovitakse parandada teatri maalisaali töötingimusi, muuta tõhusamaks hoonete energiakasutust ning uuendada teatri valgusparki. Linnateater kaalub ühe võimalusena hakata kasutama ka rohelist elektrienergiat. Plaan on rajada jalgrattaparkla teatri publikule.

„Roheline teater“ on teatri kontseptsioon, mis kasutab keskkonnajuhtimissüsteemi, aitamaks teatril oma tegevuses ja hoones rakendada keskkonnahoidlikke põhimõtteid, vähendades nii teatritegevusest tulenevat keskkonnamõju ning aidates kokku hoida ressursse. Peale keskkonnaküsimuste on oluline pakkuda teatri enda töötajatele ning külastajatele meeldivat ning tervislikku tegevuskeskkonda.

***
Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini Labori eesmärk on siduda teoreetiline tootearenduse ja disaini õpe praktikaga, viies kokku nii teadurid, üliõpilased kui ka ettevõtjad ja keskenduda õppes eelkõige jätkusuutliku ja keskkonnateadliku tootearenduse ja innovatsiooni suunale. Moodulõppe juhtõppejõud on vanemteadur Reet Aus (Phd), keskkonnaekspert Harri Moora (PhD) keskkonnaekspert Markus Vihma (MA) ja arhitekt Inga Raukas (MA). Lähitulevikus on plaan avada kaheaastane jätkusuutliku disaini magistriõppekava.

Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida ligi kolmekümnel erialal Arhitektuuri, Disaini, Kunstikultuuri ja Vabade kunstide teaduskonnas , paljudel neist saab Eestis kõrghariduse omandada vaid siin . Ülikool teeb koostööd maailma tippülikoolidega ning on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab siin õppijatele ja töötajatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse üks ellukutsuja ning osaleb aktiivselt riiklike disaini-, linnaplaneerimise, hariduse- ja kunstistrateegiate väljatöötamises. Siia on oodatud õppima sotsiaalselt tundlikud, motiveeritud ning loovad mõtlejad. www.artun.ee

Lisateave

Margus Küppar
Tallinna Linnateatri turundusjuht
Tel: 665 0890, e-post: m.kyppar@linnateater.ee

Reet Aus PhD
reet.aus@artun.ee
http://www.reetaus.com
http://www.upmade.org
JDL veebileht

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

INNOLABS arenduse huvigruppide workshop

15.septembril 2015 toimus Von Krahli Teatris töötuba EKA kavandatava disaini innovatsiooni platvormi teemal, mis on kiirendaks praktiliste probleemide lahendamisele suunatud disainihariduse arengut EKA-s. Uus disain ja innovatsiooni platvorm põhineks rahvusvahelise Design Factory kontseptsioonil, luues uue hariduse- ja koostöö keskkonna, milles üliõpilased, teadurid ja ettevõtted saavad koostööd teha. EKA innovatsiooni ja disaini platvormi fookus on keskkonna- ja säästva arengu teemadel.

Seminaril tutvustati EKA jätkusuutliku disaini innovatsiooni platvormi (Sustainable Design Factory) kontseptsiooni ja jätkusuutliku disainikursust, mis on üks peamisi tegevusi 2015/2016 aastal planeeritud tegevusi. Töötoas jagasid oma kogemusi Emily Carr University of Art and Design delegatsiooni liikmed, õppejõud ja üliõpilased ja arutati võimalike koostöö võimaluste üle. Seminaril esinesid Harri Moora (SEI Tallinn) Innolabs projekti tutvustava ettekandega ja EKA poolt Reet Aus ning Inga Raukas.

Seminar oli suunatud akadeemia juhtkonnale ja esindajatele, et tutvustada INNOLABS projekti tegevusi ja arendusi.

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

EKA Innovatsiooni labor – töötuba disaini ja innovatsiooni huvilistele ja ettevõtjatele

http://ettevotluspaev.tallinn.ee/ettevõtluspäev-2015

Eesti Kunstiakadeemia arendab uut innovatsiooni platvormi Design Factory mudelil, mis keskendub jätkusuutliku tootearenduse ja disaini (eco design) põhimõtetele.

Töötoas tutvustatakse EKA Design Factory kontseptsiooni, väärtusi mida jätkusuulik disain endas kannab ja pakutavaid teenuseid. Ootame arutlema teemal: millised tänased trendid ja väljakutsed keskkonnahoidliku tootearenduse ja öko-innovatsiooni vallas ning millised on ettevõtjate ja teiste huvipoolte probleemid ja vajadused. Uus innovatsiooni platvorm viiakse ellu 2015-2016 rahvusvahelises Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Student Innovation Labs – a way to sustainable and socially responsible growth” abil.

Arutelu paneelis esinevad:

Reet Aus, EKA, Reet Aus Design

Harri Moora, programmi juht ja vanem ekspert, SEI Tallinn

Inga Raukas, Innolabs projektijuht, EKA, Allianss Arhitektid

Piret Potisepp, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna nõunik

Mihkel Krusberg, Keskkonna ministeerium, Keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Ujubasseinidest madudele kuni turvavöödest käekottideni – kirev valik EKA jätkusuutliku disaini kursusetöödest

Sel kevadel lõpetas Eesti Kunstiakadeemia (EKA) esimene jätkusuutliku disaini pilootkursuse grupp. EKA ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinna) koostöös loodud kursus kombineeris jätkusuutlikku disaini ja ettevõtlust, keskendudes suures osas just praktiliste toodete arendamisele.

„Jätkusuutliku disaini kursuse eesmärgiks oli anda tudengitele võimalus kogeda, kuidas tuua oma tootearendusprotsessi lisaks esteetilisele aspektile ka keskkonna- ja sotsiaalaspekt, samuti analüüsida toote olelusringi,“ kommenteeris SEI Tallinna programmijuht ja üks kursuse õppejõude Harri Moora. Kursuse jooksul loodud tooted ammutavad inspiratsiooni õppejõu Reet Ausi trash to trend ja upcycling filosoofiast, kus ülejääkmaterjalidest toodetakse kõrgkvaliteetseid ja nutika lahendusega tooteid.

Kursusetööde esitlusel 18. mail Tallinnas Hobuveskis sai näha kolme tudengigrupi poolt välja töötatud innovatiivse ökodisaini projekte: EKA-üleseks kaubamärgiks ümbermõtestatud rõivabrändi HULA, Tallinna loomaaia väikeloomadele arendatud tooteid ja ülevaadet Tallinna Linnateatri keskkonnajalajäljest.

Tudengite idee muuta kunstiakadeemia rõivabränd HULA ülekooliliseks EKA tootebrändiks kannab endas soovi luua jätkusuutlikku disaini koostöös kunstiakadeemia kõigi osakondade vahel. Taaskasutuse põhimõttel disainitud toodetest tutvustasid tudengid vanadest visanditest ja maalidest kokku pandud käsitöömärkmikke, savi ja portselani jääkidest tehtud täringukujulisi pliiatsitopse, OÜ Puukast tammepuidu jääkidest meisterdatud HULA lõikelaudu ning nii nahajääkidest, vanadest valgustitest kui ka kasutatud turvavöödest toodetud aksessuaare. Tudengid leidsid uue kasutuse EKA trükiruumi vanadele lauakatele ja lampide valtsplekile, millest toota EKA Pegasuse rinnamärke.

Teine üliõpilaste tiim esitles Tallinna loomaaia tarbeks arendatud nutikaid ja innovatiivseid väikeloomatooteid, mille arendamiseks tehti loomaaia töötajate ja külastajate küsitlus, uuriti väikeloomade eluviise ja elutingimusi, kasutatavate materjalide päritolu. Koos loomaaiaga arendati moodulpesad närilistele, mis toodetuna söödavast ja näritavast materjalist hoolitsevad ka selle eest, et loomadel puuris igav ei hakkaks. Moodulpesa näritud puitdetaile on lihtne vahetada, mis lisab tootele järjekordse jätkusuutlikkuse aspekti. Samuti disainiti savist ja savijääkidest ökoloogilised keraamilised basseinid madudele, mis on alternatiiviks plastmassist laiatarbetoodetele ja mida hakatakse loomaaiale ka suuremates kogustes tootma.

Kursuse kolmanda meeskonna lõputööks oli Tallinna linnateatri hoone keskkonnamõju analüüs, mida teostati teatris esmakordselt. Protsess kätkes endas probleemide kaardistamist, eesmärkide seadmist ning nö kümne keskkonnahoidliku käsu koostamist teatri personalile. Lisaks aitasid tudengid ümberorganiseerida teatri publikuruumid ning kavandada uue saali kasutuselevõtu koos Meister ja Margarita etenduse kujundusega.

Aasta aega kestnud jätkusuutliku disaini pilootkursus oli avatud magistritaseme tudengitele kõigilt EKA erialadelt. Kursust rahastati Erasmus+ projektist Innolabs, mille raames loodi tudengite poolt innovatiivseid ökodisainitooteid lisaks Eesti Kunstiakadeemiale ka Läti ja Küprose ülikoolides. Kursuse kulminatsiooniks oli EKA Jätkusuutliku Disaini Labori loomine, kus jätkusuutliku disaini kursus jätkub ka järgmisel õppeaastal.

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku disaini labori asutamine 2015/16 MA pilootkursuse tudengitööde esitlus 18. mail kell 14.00 Hobuveskis (Lai 47, Tallinn)

Täna,18. mail kell 14.00 toimub Hobuveskis (Lai 47, Tallinn) Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku disaini labori (JDL) asutamine ja 2015/16 magistriõppe pilootkursuse tudengitööde esitlus.

2015 sügisel käivitus vanemteadur Reet Ausi ja Erasmus+ Innolabsi projektijuhi, arhitekt Inga Raukase juhtimisel Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas aastane ülekooliline magistriõppe jätkusuutliku disaini pilootkursus, mille eesmärgiks on ülikooli juures avada probleemi- ja projektipõhine rahvusvaheline jätkusuutliku disaini õpe, mis keskendub ökodisaini meetodite ja põhimõtete rakendamisele. .

Täna asutatava Jätkusuutliku disaini labori eesmärk on siduda teoreetiline tootearenduse ja disaini õpe praktikaga, viies kokku nii teadurid, üliõpilased kui ka ettevõtjad ja keskenduda õppes eelkõige jätkusuutliku ja keskkonnateadliku tootearenduse ja innovatsiooni suunale. Moodulõppe juhtõppejõud on vanemteadur Reet Aus (Phd), keskkonnaekspert Harri Moora (PhD) keskkonnaekspert Markus Vihma (MA) ja arhitekt Inga Raukas (MA). Lähitulevikus on plaan avada kaheaastane jätkusuutliku disaini magistriõppekava.

“Ülekoolilise valikaine aluseks on probleemide lahendusel põhinev õpe (ingl.k problem based learning). Üliõpilastele antakse vajalikud teadmised disainiotsuste mõjust keskkonnale ja praktilised koostöö oskused, et läbi viia teenuse ja tootearendusi koos ettevõtete ja organisatsioonidega,” selgitab Erasmus+ Innloabs projektijuht Inga Raukas, kes on uue õppemudeli üks ellukutsujaid.

JSD kursus annab üliõpilastele teadmised jätkusuutliku ettevõtluse toimimispõhimõtetest, peamistest keskkonnaarengutest ning jätkusuutliku tootearenduse ja -disaini vahenditest ja meetoditest (toote elutsükli analüüs, ringmajandus, süsteemide kaardistamine, recycling, upcycling, zero waste, materjalide ja komponentide mõju arvutamine jne). Kursuse eesmärk on üliõpilaste ettevalmistamine erialaseks tegutsemiseks läbi võimalikult realistliku ja omaalgatusliku koostöö eri valdkondade koostööpartneritega, mõistmaks oma tegevust ja loomingut globaalse majanduse, -tootmise, keskkonna, seadusandluse, ühiskonna ja kogukondade ning ökodisaini kontekstides.

“Jätkusuutliku disaini labor ei sea piire erinevatele disainivaldkondadele ning õppima on oodatud erineva taustaga disaini- ja arhitektuuritudengid,” rõhutab Reet Aus, kes oma doktoritöös uuris eetilisema ja keskkonnasõbralikuma moedisaini võimalikkust.

Täna esitlevad EKA ülekoolilise jätkusuutliku disaini pilootkursuse magistrandid oma 2015/16 aastal ökodisaini vallas valminud töid:

Uuele elule on äratatud EKA jätkusuutliku disaini kaubamärk HULA, mille asutasid 2002. aastal toonased EKA moedisaini magistrandid Eve Hanson, Reet Aus, Anu Lensment ja Marit Ahven moeosakonna magistrikursuse raames. Esitlusel tutvustatakse ka Linnateatri keskkondlikku jalajälge ja Tallinna Loomaaia väikeloomadele arendatud tooteid.

Samuti esitletakse uuendatud jäätmete kaardistusplatvormi reuse.ee, mis on olnud materjalikataloogiks ka Hula uutele toodetele. Platvorm Trash to Trend ühendab disainereid erinevatest riikidest, kes kasutavad oma toodetes ülejääk materjale. Iga toote juurde kuulub läbipaistvuse kalkulaator, mis annab kliendile infot, millest, kus ja kes on toote disaininud ja valmistanud.

Trash to Trend on õppeplatvormiks ka loodavale laborile.

Aastane tegevus koos EKA magistrantide, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse, Erasmus+ Innolabsi projekti ja paljude partneritega päädibki uue Jätkusuutliku Disaini Labori loomisega Eesti Kunstiakadeemias.

Kava

14.00 sissejuhatus – Reet Aus

14.10 Innolabsi projekti kokkuvõte ja tulemus – Inga Raukas ja Harri Moora

14.30 kuulutab Eesti Kunstiakadeemia rektor prof. Mart Kalm välja Jätkusuutliku disaini labori asutamise

14.45 MA praktilised projektid – juhatab sisse Markus Vihma

a) HULA

b) loomaaed

c) Linnateater

15.30 Tagasiside ja küsimused

16.00 Arutelu ja suupisted restoranilt “V”

Tere tulemast Eesti Kunstiakadeemia loomingulisse ja innovaatilisse keskkonda! Kõik huvilised on oodatud.

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Liit, Erasmus+ strateegilise koostööprojekti grant 2014-1-LV01-KA200-000521.

Lisainfo:

Inga Raukas

EKA Innolabs projektijuht

Telefon: 5162578

E-mail: inga.raukas@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida ligi kolmekümnel erialal Arhitektuuri, Disaini, Kunstikultuuri ja Vabade kunstide teaduskonnas , paljudel neist saab Eestis kõrghariduse omandada vaid siin . Ülikool teeb koostööd maailma tippülikoolidega ning on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab siin õppijatele ja töötajatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse üks ellukutsuja ning osaleb aktiivselt riiklike disaini-, linnaplaneerimise-, hariduse- ja kunstistrateegiate väljatöötamises. Siia on oodatud õppima sotsiaalselt tundlikud, motiveeritud ning loovad mõtlejad. www.artun.ee

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink