EKA spin-off ettevõtluse koostöö põhimõtted

2017.04.10 Eesti Kunstiakadeemia spin-off koostöö põhimõtted

 

1. Eesti Kunstiakadeemia (EKA) lähtub spin-off ettevõtetega koostöö tegemisel EKA teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL) strateegia 2016-2020 eesmärgist siduda EKA TAL tihedalt innovatsiooniahelaga ja panustada kõrge lisandväärtusega teenuste, toodete, äriprotsesside ja -mudelite loomisesse ning arendamisesse.

2. EKA Spin-off ettevõte on EKAga spin-off koostöölepingu sõlminud äriühing:

– mille asutajateks ja/või osanikeks on EKA ja/või selle liikmed ning

– mis kokkuleppel EKAga kasutab oma tegevuses akadeemia intellektuaalset kapitali* ja/või taristut ning

– mis toob oma äritegevuse arendamisel esile seose EKAga.

* Intellektuaalse kapitalina käsitletakse teadmisi, informatsiooni, intellektuaalomandit, kogemusi jms.

3. Spin-off koostöölepinguga lepitakse kokku koostöö valdkonnad, ühised tegevused ja vajadusel ka EKAle kuuluva intellektuaalomandi ja/või taristu kasutamise tingimused.

4. Ettevõttega spin-off koostöölepingu sõlmimise otsustab EKA teadus- ja arendusosakonna (TAO) põhjendatud ettepaneku alusel komisjon, mille koosseisu kuuluvad rektor, haldus- ja finantsdirektor, teadus- ja arendusosakonna juhataja, ettevõtlusnõustaja ja spin-off ettevõtte tegevusvaldkonnana vastava teaduskonna dekaan. Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse ka teisi liikmeid.

5. EKA osaluse spin-off ettevõttes otsustatakse igal üksikul juhul eraldi EKA nõukogu poolt. Ettepaneku nõukogule EKA osaluse otsustamiseks teeb käesoleva dokumendi punktis 4 sätestatud komisjon oma vastavasisulise põhjendatud otsusega.

6. Spin-off ettevõtete ülesandeks on:

– olla paindlik ja ettevõtlikkust arendav vahelüli EKA ja ettevõtete ning investorite vahelises koostöös;

– kaasata täiendavaid finantsvahendeid TAL tulemuste arendamiseks teenuse või tooteni;

– rakendada EKA teadustulemusi ettevõtluses;

– teenida tulu nii EKAle kui selle liikmetele;

– toetada ettevõtliku EKA arendamist.

7. EKA ja spin-off ettevõte otsivad ühisprojektide rahastamisvõimalusi ning osalevad võimalusel koos uurimis- ja arendusprojektides.

8. EKA teadus- ja arendusosakond:

– analüüsib võimalusi rakendada spin-off ettevõtetega koostöö tegemise kaudu efektiivsemalt EKAle kuuluvat intellektuaalset kapitali ja infrastruktuuri, hinnates ühtlasi ka sellega kaasnevaid riske;

– nõustab spin-off ettevõtete koostöö alustamist ja arendamist ning aitab luua sidemeid teadusparkide, ettevõtjate ning rahastajate kontaktvõrgustikega.