Tingimused

EKA avatud akadeemia koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnev registreerumine. Registreeruda saab kursuse kirjelduse lõpus oleva registreerumislingi kaudu.

Koolitusele registreerumisega loetakse koolitusele registreerunud isik nõustunuks käesolevate koolitusele registreerumise tingimustega.


Kinnitatud EKA nõukogu 29.10.2019 määrusega nr 1-3/19 Muudetud EKA senati 22.09.2020 määrusega nr 1-25/10

EESTI KUNSTIAKADEEMIA TÄIENDUSÕPPE KORRALDUSE JA KVALITEEDI TAGAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Selle dokumendiga kehtestatakse Eesti Kunstiakadeemias (edaspidiakadeemia) täiendusõppe korralduse ja kvaliteedi tagamise alused, lähtudes täiskasvanute koolituse seaduse § 7 lõigetes 1–3 sätestatust. 1.2. Akadeemia täienduskoolituse üle peab arvestust ja selle kvaliteeti hindab avatud akadeemia. 1.3. Täiendusõpet korraldavad akadeemias avatud akadeemia ja teised struktuuriüksused. 1.4. Täiendusõppele kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad haridusvaldkonda, sh täis- kasvanuhariduse valdkonda reguleerivad õigusaktid ja akadeemia enda õigusaktid, sh kehtiva õppekorralduse eeskirja sätted, mis ei reguleeri spetsiifiliselt tasemeõppe korraldust. 1.5. Akadeemia täienduskoolitustel toimub õpe õppekavade alusel lähtuvalt täiendus- koolituskalendrist, mis avaldatakse akadeemia veebilehel. 2. TÄIENDUSÕPPE KORRALDUS 2.1. Täienduskoolitusele registreerumine 2.1.1. Täienduskoolitusele, mis ei ole eelakadeemia, ja kui koolituse kirjelduses ei ole märgitud teisiti, saab registreeruda vähemalt keskhariduse või keskeriharidusega isik, kes valdab koolituse õppekeelt ja vastab koolituse kirjelduses sätestatud muudele tingimustele. 2.1.1.1. Teovõimeline ja vähemalt 18aastane isik, registreerub koolitusele ise. 2.1.1.2. Alla 18aastast isikut, kes soovib registreeruda eelakadeemia koolitusele ja vastab selle koolituse kirjelduses sätestatud tingimustele ning valdab koolituse õppekeelt, esindab registreerumisel, st lepingu sõlmimisel eestkostja. 2.1.2. Täienduskoolitusele registreerutakse registreerumislingi kaudu, mis asub akadeemia veebilehel täienduskoolituse kirjelduses. 2.1.3.Registreerudes tuleb maksta registreerumistasu, mille summa on kuni 79tunnise täienduskoolituse puhul 45 eurot ja üle 80tunnise täienduskoolituse puhul 150 eurot. Kui koolituse maksumus (koolitustasu) on väiksem kui 45 eurot, tuleb registreerumisel tasuda kogu täienduskoolituse kirjelduses märgitud koolituse maksumus. 2.1.4.Punktis 2.1.3 märgitud registreerumistasu on osa täienduskoolituse kirjelduses märgitud koolitustasust. 2.1.5. Koolitustasu ülejäänud osa(d) tasutakse registreerumisel saadava arve alusel hiljemalt näidatud maksetähtajal. Koolitustasu ülejäänud osa(de) tasumisel näidatakse selgituses arve number. Kui arve tasub täienduskoolitusele registreerunud isiku eest kolmas isik, märgitakse selgituses ka täienduskoolitusele registreerunud isiku nimi. 2.1.6. Koolitustasu tasutakse ülekandega, seda ei saa tasuda sularahas.
2.1.7. Täienduskoolitusele registreerunud isikule (edaspidi ka isik) registreerumisel esitatud e-posti aadressile registreerumiskinnitus. 2.1.8. Täienduskoolitusele registreerumisega loetakse isik nõustunuks täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise korras koolitustingimustega ning nendele tingimustele vastav isiku ja akadeemia vaheline koolitusleping (edaspidi leping) sõlmituks. 2.2. Lepingust taganemine ja hilisem täienduskoolitusest loobumine, sh täienduskoolitusel osalemise katkestamine 2.2.1. Isikul on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Taganemisõiguse kasutamiseks peab ta saatma akadeemiale täienduskoolitusest loobumise kohta teate täienduskoolituse kirjelduses märgitud e-posti aadressile. 2.2.2.Punktis 2.2.1 sätestatud taganemisõigus ei rakendu neile lepingutele, millega kokkulepitav täienduskoolitus algab taganemistähtaja jooksul. 2.2.3. Kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest punktis 2.2.1 sätestatud korras, tagastab akadeemia isikule temalt saadud koolitustasu. Akadeemia maksab saadud koolitustasu tagasi isikule, kes tasus registreerumistasu, 14 kalendripäeva jooksul alates tööpäevast, mis järgneb akadeemiale loobumisteate laekumisele. 2.2.4. Akadeemial on õigus tasutud koolitustasu mitte tagastada, jättes selle endale hüvitisena täienduskoolituse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tehtud kulutuste eest alljärgnevatel tingimustel: 2.2.4.1. kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest ajal, kui lepingu sõlmimisest on möödunud enam kui 14 kalendripäeva, kuid koolituse alguseni jääb kaheksa või enam päeva, on akadeemial õigus jätta koolitustasust endale registreerimistasule vastav summa; 2.2.4.2. kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest seitse kuni kaks päeva enne koolituse algust, on akadeemial õigus jätta endale 75% koolitustasust; 2.2.4.3. kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest viimasel tööpäeval enne koolituse alguspäeva või koolituse ajal või ei teata lepingust taganemisest üldse, kuid täienduskoolitusele ei ilmu või katkestab osalemise täienduskoolituse ajal, on akadeemial õigus jätta endale 100% koolitustasust. 2.2.5. Kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest käesolevates tingimustes sätestatud korras nii, et akadeemial tekib kohustus koolitustasu osaliselt või täielikult tagastada, on isikul võimalik kasutada tagastamisele kuuluvat summat tasumiseks mõne teise akadeemia täienduskoolituse eest, millel isik soovib osaleda. Sellisel juhul tuleb isikul teatada sellekohasest soovist akadeemiale enne uuele koolitusele registreerumist. 2.2.6. Kui akadeemial on tekkinud kas punkti 2.2.4.2 või 2.2.4.3 alusel õigus koolitustasu osaliselt või täies ulatuses endale jätta, kuid koolitustasu on akadeemiale tasumata, on akadeemial õigus nõuda ja isikul kohustus tasuda akadeemiale hüvitist kohalduvas punktis sätestatud tingimusele vastavas summas.
2.2.7. Juhul, kui ilmneb ettenägematu asjaolu, mis mõjutab koolituse vormi (nt pandeemia vms), on akadeemial õigus viia õpe täies ulatuses veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda. 2.3. Õppegrupi moodustamine
2.3.1.Akadeemia moodustab registreerumise ajalise järjestuse või täienduskoolituse kirjelduses toodud muude põhimõtete alusel õppegrupi isikutest, kelle puhul on täidetud alljärgnevad tingimused: 2.3.1.1. isik vastab täienduskoolituse kirjelduses märgitud tingimustele (nt koolituskeele valdamine); 2.3.1.2. koolitustasu on makstud. 2.3.2. Kõikidele õppegruppi vastu võetud isikutele saadab akadeemia sellekohase kinnituse ning täpsema korraldusliku teabe enne õppetöö algust e-posti aadressile, mille isik esitas täienduskoolitusele registreerudes. 2.3.3. Kui täienduskoolitusele on registreerunute arv ületab õppegrupi maksimumsuuruse, on akadeemial õigus otsustada, kas suurendada õppegruppi, moodustada mitu õppegruppi või jätta õppegruppi vastu võtmata isikud, kes on registreerunud viimasena. 2.4. Täienduskoolituse ärajätmine 2.4.1. Kui õppegrupp ei täitu, on akadeemial õigus täienduskoolitus ära jätta või kuni õppegrupi täitumiseni edasi lükata. 2.4.2.Kui akadeemia jätab täienduskoolituse ära, tagastab akadeemia talle makstud koolitustasu isikule või tema eest koolitustasu maksnud kolmandale isikule . 2.4.3.Kui akadeemia lükkab täienduskoolituse õppegrupi täitumiseni edasi, teavitab ta registreerunud isikuid täienduskoolituse uuest toimumisajast telefoni või e-posti teel. Kui isikule akadeemia teatatud uus aeg ei sobi, on tal õigus koolituslepingust taganeda ja saada makstud koolitustasu akadeemialt tagasi. 2.4.4.Ülaltoodud juhtudel on isikul võimalik kasutada tagastamisele kuuluvat summat tasumiseks mõne teise akadeemia täienduskoolituse eest, millel isik soovib osaleda. Sellisel juhul tuleb isikul teatada sellekohasest soovist akadeemiale enne uuele koolitusele registreerumist. 2.5. Täienduskoolituselt väljaarvamine 2.5.1. Akadeemial on õigus isik täienduskoolituselt välja arvata ja leping kohe üles öelda juhul, kui isik on rikkunud akadeemia õppekorralduse reegleid, sh käitunud koolitusel vääritult (nt eksinud üldtunnustatud käitumisnormide vastu), või on rikkunud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja/või akadeemilisi tavasid. 2.5.2. Punktis 2.5.1 sätestatud juhul saadab akadeemia isikule sellekohase teate e-postiga ja koolitustasu ei tagasta. 2.6. Täienduskoolituse tunnistuse või tõendi väljaandmine 2.6.1. Täienduskoolituse tunnistuse väljastab akadeemia isikule juhul, kui akadeemia hindas koolituse käigus õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas need. 2.6.2. Täienduskoolituse tõendi väljastab akadeemia isikule juhul, kui akadeemia ei hinnanud koolituse käigus õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud neid. 2.7. Isiku õigused ja kohustused 2.7.1. Isikul on õigus: 2.7.1.1. saada akadeemialt teavet õppe sisu ja korralduse kohta; 2.7.1.2. osaleda õppekavas ettenähtud õppetegevuses; 2.7.1.3. saada õppekavas ettenähtud õppematerjale; 2.7.1.4. kasutada akadeemia raamatukogu;
2.7.1.5. saada täienduskoolituses osalemist ja selle läbimist tõendavad dokumendid kehtiva korra alusel. 2.7.2. Isikul on kohustus: 2.7.2.1. tasuda täienduskoolituse eest käesolevas korras sätestatud tingimustel ja korras; 2.7.2.2. täita õpet läbides õppekava nõudeid; 2.7.2.3. järgida akadeemias kehtivaid õppekorralduse reegleid; 2.7.2.4. järgida üldtunnustatud akadeemilisi käitumisnorme ja tavasid ning akadeemia hoones kehtestatud nõudeid; 2.7.2.5. anda akadeemiale viimase nõudmisel kursuse osas kirjalikku tagasisidet; 2.7.2.6. täita muid lepingu tingimusi. 3. TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED 3.1.Täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel tugineb akadeemia Euroopa kõrghariduse täienduskoolituse kvaliteedi raamistikule. 3.2. Täienduskoolituse kvaliteedi tagamiseks akadeemia 3.2.1. arendab süsteemselt täienduskoolituse programme ja õppekavu, kaasates protsessi sidusrühmade esindajaid; 3.2.2. kaasab õppeprotsessi professionaalseid juhendajaid-koolitajaid ning toetab nende professionaalset arengut; 3.2.3. täiustab pidevalt õpikeskkonda, -vorme ja -meetodeid ning õppekorraldust; 3.2.4. analüüsib kord aastas õppeprotsessi, -korraldust ja -kavu mitmesuguste andmete põhjal; 3.2.5. arendab täienduskoolituse rahvusvahelistumist. 3.3. Õppekavade kvaliteedi tagamine 3.3.1. Õpingute alusdokument on õppekava. Õppekava koostatakse täiskasvanute koolituse seaduse, täienduskoolituse standardi ja kutsestandardi nõuete alusel. 3.3.2. Õppekavas on määratletud: 3.3.2.1. õppekava nimetus eesti ja inglise keeles; 3.3.2.2. õppekavarühm; 3.3.2.3. õppekavajuht; 3.3.2.4. õppekava kinnitamise andmed; 3.3.2.5. õppekava maht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 3.3.2.6. õppekeel; 3.3.2.7. õppekava eesmärk; 3.3.2.8. õpiväljundid eesti ja inglise keeles; 3.3.2.9.õpingute alustamise tingimused juhul, kui need on õpiväljundite saavutamise eeltingimus; 3.3.2.10. koolituse juhendaja kvalifikatsioon, õpi- või töökogemuse kirjeldus; 3.3.2.11. õppekeskkonna kirjeldus; 3.3.2.12. õppematerjalide loend juhul, kui need on ette nähtud õppekava läbimiseks; 3.3.2.13. õppe sisu; 3.3.2.14. nõuded õppekava lõpetamiseks ja lõpetamisel väljastatavad dokumendid. 3.3.3.Õppekavale määratakse selle väljatöötamise käigus õppekavajuht, kes vastutab täienduskoolituse sisulise kvaliteedi eest. 3.3.4. Õppekava mahuga üle 80 akadeemilise tunni kinnitab akadeemia nõukogu. 3.4. Täienduskoolitusega seotud juhendajate kvaliteedi tagamise meetmed
3.4.1. Juhendajal on kõrgem erialane haridus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas ja soovitatavalt täiskasvanute koolitaja või õpetaja kutse. 3.4.2. Juhendaja töö kvaliteeti hindab akadeemia õppijate tagasiside ja vajaduse korral juhendaja eneseanalüüsi põhjal. 3.5. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise meetmed 3.5.1. Täienduskoolitus korraldatakse selleks sobivates ruumides, kus on olemas õppetööks vajalikud vahendid. 3.5.2. Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 3.6. Õppe kohta tagasiside kogumine Täienduskoolituse kestel ja/või lõpus kogub koolituse korraldaja õppijatelt ja juhendajalt tagasisidet ning teeb selle põhjal vajaduse korral muudatusi koolituse sisus ja korralduses ning kavandab õppekava arendust. 4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 4.1. Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja 4.1.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Kunstiakadeemia (registrikood 74000624; aadress Põhja pst 7, 10412 Tallinn, telefon +372 626 7301, e-postartun@artun.ee). Akadeemias lahendab isikuandmete töötlemisega seonduvaid küsimusi andmekaitsespetsialist (e-post andmekaitsespetsialist@artun.ee). 4.1.2. Isikuandmete volitatud töötlejad on Maksekeskus AS (registrikood 12268475; aadress Niine tn 11, 10414 Tallinn, Harju maakond), AS LHV Pank (registrikood 10539549; aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn), AS SEB Pank (registrikood 10004252; aadress Tornimäe 2, 15010 Tallinn) ja Swedbank AS (registrikood 10060701; aadress Liivalaia 8, 15040 Tallinn), millistele akadeemia edastab andmeid isikute maksetega seoses. Akadeemia edastab isikuandmeid andmete volitatud töötlejale temaga sõlmitud lepingu alusel. Volitatud töötleja on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Lisaks võidakse isikuandmeid teistele volitatud töötlejatele, sealhulgas näiteks IT-teenuse osutajale, kui seda on vaja registreerimiskeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. 4.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 4.2.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on koolitusele registreerumisel isikuga sõlmitud koolitusleping. 4.2.2. Koolitusele registreerudes annab isik nõusoleku: 4.2.2.1. enda isikuandmete töötlemiseks käesoleva korra ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt; 4.2.2.2. e-posti aadressi ja telefoninumbri kasutamiseks koolituspakkumiste saatmiseks; 4.2.2.3. täienduskoolitustest tehtud fotode ja videote tegemiseks ning nende käesolevas korras sätestatud viisil kasutamiseks. 4.3. Töödeldavad isikuandmed ja isikuandmete töötlemise eesmärk 4.3.1. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh nende kogu- mine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut sõltumata nende teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 4.3.2. Akadeemia töötleb järgmisi isikuandmeid:
page5image14558400
page5image14558208
4.3.2.1. nimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress; 4.3.2.2. arvelduskonto number; 4.3.2.3. teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); 4.3.2.4. andmed isiku esitatud avalduste ja pöördumiste kohta; 4.3.2.5. registreerimiskeskkonna kasutaja IP-aadress või muud võrguidentifikaatorid; 4.3.2.6. koolitustest tehtud fotod, videod jms salvestised. 4.4. Akadeemia töötleb isikuandmeid selleks, et: 4.4.1. identifitseerida isik; 4.4.2. täita isiku ees lepinguga võetud kohustusi; 4.4.3. suhelda isikuga, sh saata talle teateid ja isiku soovil ka koolituspakkumisi; 4.4.4. hallata ja analüüsida kliendibaasi sihiga parandada täienduskoolituse kvaliteeti, kätte- saadavust, koolituste valikut jms ning teha parimaid koolituspakkumisi; 4.4.5. koostada ostetud koolituste ülevaateid ja analüüsida koolituseelistusi; 4.4.6. teha rahulolu-uuringuid; 4.4.7. tagada lepingust tulenevate maksekohustuste täitmine, sh esitada nõudeid seaduses sätestatud õiguskaitsevahendite rakendamisel; 4.4.8. osutada registreerimiskeskkonna teenust ja teha veebikasutusstatistikat; 4.4.9. reklaamida akadeemia täienduskoolitusi ja jagada koolitusteavet avalikkusele; 4.4.10. teha isikule isikuandmete ja ostetud koolituste analüüsi alusel personaalseid pakku- misi. 4.5. Isikuandmete säilitamine ja juurdepääs isikuandmetele 4.5.1. Isikuandmeid, millele õigusaktidest ei tulene pikemaid säilitustähtaegasid, säilitatakse kuni võimalike nõuete aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse vähemalt seitse aastat. 4.5.2. Isikuandmeid hoitakse akadeemia serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taseme on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (ingl Privacy Shield) raamistikuga. 4.5.3. Juurdepääs isikuandmetele on akadeemia töötajatel, kes on seotud koolituslepingute täitmise, koolituste ostuajaloo haldamise, isikute avalduste ja taotluste lahendamise ning registreerimiskeskkonna tehniliste küsimuste lahendamisega. 4.5.4. Akadeemia rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turva- meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 4.6. Isiku õigused 4.6.1. Isikul, kelle isikuandmeid akadeemia töötleb, on kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sealhulgas õigus: 4.6.1.1. saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta 14 tööpäeva jooksul alates akadeemiale kirjaliku avalduse esitamisest; 4.6.1.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist; 4.6.1.3. võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemise kohta, kui isikuandmeid töödeldakse isiku nõusoleku alusel, näiteks keelata enda kontaktandmete kasutamine reklaami ja pakkumiste saatmiseks; 4.6.1.4. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui see ei ole seaduse alusel lubatud; 4.6.1.5. nõuda enda isikuandmete kustutamist. Akadeemia vastab kustutamistaotlusele 30 päeva jooksul ja täpsustab vastuses ka andmete kustutamise perioodi;
4.6.1.6. taotleda e-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmist. Akadeemia vastab andmete ülekandmise taotlusele 30 päeva jooksul. Akadeemia tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikut, millised andmed üle kantakse; 4.6.1.7. pöörduda akadeemia, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole juhul, kui isik leiab, et tema isikuandmeid töödeldes on rikutud tema õigusi. 4.6.2. Punktis 4.6.1 nimetatud õiguste teostamiseks tuleb isikul pöörduda andmekaitse- spetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitsespetsialist@artun.ee. 4.7. Akadeemial on õigus: 4.7.1. kontrollida isiku avaldatud isikuandmeid ja täiendada neid andmetega, mis on saadaval avalikest ja muudest õiguslikul alusel ligipääsetavatest allikatest; 4.7.2. avaldada seadustes ja lepingutes sätestatud kohustuste täitmise eesmärgil isikutega seotud andmeid, sh isikuandmeid. Akadeemia ei võõranda, rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle või nende kasutusse isikuandmeid; 4.7.3. salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud isiku teateid ja korral- dusi ning vajaduse korral kasutada neid toimingute tõendamiseks; 4.7.4. valmistada koolitustest foto- ja videomaterjale vms. 4.8. Vaidluste lahendamine 4.8.1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse akadeemia andmekaitse- spetsialisti vahendusel. 4.8.2. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (e-post info@aki.ee). 5. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED 5.1. Intellektuaalomandi õigusi reguleerib üldiselt „Eesti Kunstiakadeemia intellektuaaloman- di käsitlemise kord. Õppetöö käigus loodud teoste autoriõiguste kuuluvus, teostamine ja varaliste õiguste käsutamine”. Täpsemalt sätestatakse intellektuaalomandiga seonduv lepin- gus või isiku ja akadeemia vahelises kirjalikus kokkuleppes. 5.2. Akadeemial on õigus: 5.2.1. kasutada isiku poolt koolituse käigus loodud teostest tehtud fotosid, videosalvestusi ja muus vormis jäädvustusi akadeemia, selle teenuste, ürituste jm reklaamimisel; 5.2.2. võtta isiku teoseid hoiule, arvata neid oma metoodilise fondi koosseisu, kajastada neid vastavates nimekirjades jms. 5.3. Isik on kohustatud: 5.3.1. mitte rikkuma teiste autorite ega asjassepuutuvate kolmandate isikute õigusi täien- duskoolituse käigus teoste loomise käigus ning teose loomise tulemusena tekkinud autoriõiguste kasutamisel ja võõrandamisel ja/või kasutusse andmisel; 5.3.2. küsima täienduskoolituse käigus enda loodud teose avaldamiseks akadeemia ja kaasautori(te) luba. Selles, kas ja kuidas märgitakse teose avaldamisel ära autori(te) andmed, peab isik leppima iga kord eraldi kokku teis(t)e autori(te)ga; 5.3.3. avaldama täienduskoolituse käigus loodud teose igal juhul ja iga kord märkega „Teos on valminud õppetöö käigus Eesti Kunstiakadeemia juhendaja eestvedamisel”; 5.3.4. mitte rikkuma õppetöö käigus saadud õppematerjalide autorite õigusi. Keelatud on õppematerjali avaldamine, edasiandmine ja levitamine avalikkusele (sh internetti üles laadimine ja/või internetis edastamine), õppetööga mitteseotud isikutele jt juhul, kui õppematerjali autor ei ole andnud selleks otsesõnalist ja selget kirjalikku nõusolekut.
page7image14601024
page7image14601984
Kõnealuse nõusoleku saab anda nii isiklikult kui ka üldisena (nt märkega õppematerjalil), aga ka näiteks sellega, et õppematerjali autor ise on selle avaldanud internetis selliselt, et see on kättesaadav piiramatule isikute hulgale. Vabavarana mittekäsitatava ja autoriõigusega kaitstud õppematerjali avaldamiseks ja edasiandmiseks jm käsitlemiseks on õigus ainult autoril endal või tema volitatud isikul. 6. MUUD SÄTTED 6.1. Akadeemia ja isik vahetavad lepinguga seotud teateid kirjalikult, kasutades andmeid, mille isik esitas koolitusele registreerides ja akadeemia täienduskoolituse kirjelduses. Kirjalikud teated saadetakse posti teel tähitud kirjaga või antakse üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele üleantuks, kui selle postitamisest on möödunud kolm kalendripäeva. 6.2. Lepingu rikkumisest tulenev nõue esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist või- maldavas vormis. 6.3. Lepingu alusel tekkinud õigussuhtest põhjustatud vaidlus lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Täienduskoolitusele registreerumisega kinnitab isik muu hulgas seda, et on käesoleva korra läbi lugenud ja sellest täielikult aru saanud. Isik kohustub täitma lepingut käesolevas korras sätestatu kohaselt ning täienduskoolituse õppekava ja käesolevas korras viidatud akadeemia õigusakte.