Koolituslepingu tingimused

Koolitusele registreerumisega loetakse koolitusele registreerunud isik nõustunuks kehtivate koolituslepingu tingimustega.

EESTI KUNSTIAKADEEMIA TÄIENDUSÕPPE KORRALDUSE JA KVALITEEDI TAGAMISE KORD

Kinnitatud EKA nõukogu poolt 10.10.2023 senati määrusega nr 1-25/7

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Selle dokumendiga kehtestatakse Eesti Kunstiakadeemias (edaspidi akadeemia) täiendusõppe korralduse ja kvaliteedi tagamise alused, lähtudes täiskasvanute koolituse seaduse § 7 lõigetes 1–3 sätestatust.

1.2. Akadeemias viivad täiendusõpet läbi avatud akadeemia ja teised struktuuriüksused. Täienduskoolituse üle peab arvestust ja selle kvaliteeti hindab avatud akadeemia.

1.3. Täiendusõppele kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad haridusvaldkonda, sh täiskasvanuhariduse valdkonda reguleerivad õigusaktid ja akadeemia enda õigusaktid, sh kehtiva õppekorralduse eeskirja sätted, mis ei reguleeri spetsiifiliselt tasemeõppe korraldust.

1.4. Akadeemia täienduskoolitustel toimub õpe õppekavade alusel lähtuvalt täienduskoolituse kalendrist, mis avaldatakse akadeemia veebilehel.

2. TÄIENDUSÕPPE KORRALDUS

2.1. Täienduskoolitusele registreerumine

2.1.1. Täienduskoolitusele, mis ei ole eelakadeemia koolitus, ja kui akadeemia veebilehel avaldatud koolituse kirjelduses ei ole märgitud teisiti, saab registreeruda vähemalt keskhariduse või keskeriharidusega isik, kes valdab koolituse õppekeelt ja vastab koolituse kirjelduses sätestatud tingimustele. 

2.1.1.1. Teovõimeline ja vähemalt 18aastane isik registreerub koolitusele ise.

2.1.1.2. Alla 18aastast isikut, kes soovib registreeruda eelakadeemia koolitusele ja vastab selle kirjelduses sätestatud tingimustele ning valdab koolituse õppekeelt, esindab registreerumisel (lepingu sõlmimisel) eestkostja.

2.1.2. Täienduskoolitusele registreerutakse registreerumislingi kaudu, mis asub akadeemia veebilehel täienduskoolituse kirjelduses.

2.1.3. Täienduskoolituse kirjelduses on märgitud koolituse maksumus (edaspidi koolitustasu), millest koolitusele registreerudes tuleb kohe tasuda kirjelduses märgitud registreerumistasu, mille summa on kuni 79tunnise täienduskoolituse puhul vähemalt 75 eurot ja üle 80tunnise täienduskoolituse puhul vähemalt 250 eurot. Koolitustasu ülejäänud osa(d) tasutakse arve alusel hiljemalt näidatud maksetähtajal, märkides makse selgitusse arve number. Kui arve tasub kolmas isik täienduskoolitusele registreerunud isiku eest, märgitakse selgitusse ka täienduskoolitusele registreerunud isiku nimi.

2.1.4. Koolitustasu saab tasuda ainult ülekandega.

2.1.5. Täienduskoolitusele registreerunud isikule (edaspidi ka isik) saadetakse registreerumisel esitatud e-posti aadressile registreerumiskinnitus, mis kinnitab õnnestunud registreerumist ja koolituslepingu jõustumist.

2.1.6. Täienduskoolitusele registreerumisega loetakse isik nõustunuks käesolevate täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise korras sätestatud tingimustega, millele vastav isiku ja akadeemia vaheline koolitusleping (edaspidi leping) loetakse sõlmituks ja jõustunuks akadeemia poolt koolitusele registreerunud isikule korra punktis 2.1.5. sätestatud kinnituskirja saatmisega.

2.2. Lepingust taganemine ja hilisem täienduskoolitusest loobumine, sh täienduskoolitusel osalemise katkestamine. Koolituslepingu erakorraline ülesütlemine akadeemia poolt

2.2.1. Isikul on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Taganemisõiguse kasutamiseks peab ta saatma akadeemiale täienduskoolitusest loobumise kohta teate täienduskoolituse kirjelduses märgitud e-posti aadressile.

2.2.2. Punktis 2.2.1 sätestatud taganemisõigus ei rakendu neile lepingutele, millega kokkulepitav täienduskoolitus algab nimetatud punktis märgitud taganemistähtaja jooksul.

2.2.3. Kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest punktis 2.2.1 sätestatud korras, tagastab akadeemia isikule temalt saadud koolitustasu (registreerumistasu) 14 kalendripäeva jooksul alates tööpäevast, mis järgneb akadeemiale loobumisteate laekumisele.

2.2.4. Akadeemial on õigus tasutud koolitustasu mitte tagastada, jättes selle endale hüvitisena täienduskoolituse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tehtud kulutuste eest juhul, kui isik teatab akadeemiale lepingust taganemisest:

2.2.4.1. ajal, kui lepingu sõlmimisest on möödunud üle 14 kalendripäeva, kuid koolituse alguseni jääb vähemalt 8 kalendripäeva. Sel juhul jääb akadeemiale hüvitisena kuni 79tunnise täienduskoolituse puhul 75 eurot ja üle 80tunnise täienduskoolituse puhul 250 eurot;

2.2.4.2. ajal, mil koolituse alguspäevani jääb kuni 7 kalendripäeva. Sel juhul tuleb koolitustasust tasuda 75% või tagastab akadeemia juba tasutud koolitustasust isikule osa, mis ületab 75% koolitustasust;

2.2.4.3. eelmises punktis märgitud ajast hiljem, sh koolituse alguspäeval, või ei teata lepingust taganemisest üldse, kuid täienduskoolitusele ei ilmu või katkestab osalemise täienduskoolituse ajal. Sel juhul tuleb tasuda 100% koolitustasust.

2.2.5. Kui akadeemial on tekkinud õigus jätta koolitustasu osaliselt või täies ulatuses tagastamata, kuid registreerunud isik ei ole koolitustasu veel tasunud, on akadeemial õigus nõuda ja isikul kohustus tasuda akadeemiale hüvitist vastavas punktis näidatud summas.

2.2.6. Kui ilmneb ettenägematu asjaolu, mis mõjutab koolituse vormi (nt pandeemia), on akadeemial õigus muuta õpe täies ulatuses veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei kaasne lepingu tingimuste muutmine, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

2.2.7. Punkti 2.2.4 alapunktide sätted ei kohaldu juhul, kui isik ei saa kursusel osaleda mõjuval tervislikul põhjusel. Sellise põhjuse olemasolu tuleb usaldusväärselt tõendada. Kui nimetatud põhjus ilmneb koolituse ajal, tuleb isikul tasuda punktis 2.2.4.1 märgitud hüvitis ja tasu osaletud tundide eest. Ülejäänud osa juba tasutud koolitustasust tagastab akadeemia isikule.

2.2.8. Akadeemial on õigus koolitusleping kirjaliku ülesütlemisavaldusega erakorraliselt üles öelda seaduses ja käesolevas dokumendis sätestatud õiguslikel alustel, sh juhul, kui koolitusel osaleja ei täida koolitusel osalemise eelduseks seatud nõudeid, ning force majeure asjaoludel.  

2.3. Õppegrupi moodustamine

2.3.1. Akadeemia moodustab registreerumise ajalise järjestuse või täienduskoolituse kirjelduses toodud muude põhimõtete alusel õppegrupi kursusele registreerunud isikutest, kes vastavad täienduskoolituse kirjelduses märgitud tingimustele (nt koolituskeele valdamine) ja on tasunud koolitustasu.

2.3.2. Kõikidele õppegruppi vastu võetud isikutele saadab akadeemia sellekohase kinnituse ja täpse korraldusliku teabe enne õppetöö algust e-posti aadressile, mille isik esitas täienduskoolitusele registreerudes. Kui koolitusele registreerunud isikule ei saadeta kinnitust hiljemalt 2 päeva pärast registreerumise avalduse esitamist, loetakse, et koolitusleping ei ole sõlmitud.

2.3.3. Kui täienduskoolitusele registreerunute arv ületab õppegrupi maksimumsuuruse, on akadeemial õigus otsustada, kas suurendada õppegruppi, moodustada mitu õppegruppi või jätta õppegruppi vastu võtmata isikud, kes on registreerunud viimasena.

2.4. Täienduskoolituse ärajätmine

2.4.1. Kui õppegruppi ei registreeru piisavalt isikuid, on akadeemial õigus täienduskoolitus ära jätta või kuni õppegrupi täitumiseni edasi lükata.

2.4.2. Kui akadeemia jätab täienduskoolituse ära, tagastab akadeemia koolitustasu isikule või tema eest koolitustasu tasunud kolmandale isikule.

2.4.3. Kui akadeemia lükkab täienduskoolituse edasi õppegrupi täitumiseni, teavitab ta registreerunud isikuid täienduskoolituse uuest toimumisajast e-posti teel. Kui isikule uus aeg ei sobi, on tal õigus lepingust taganeda ja saada tasutud koolitustasu akadeemialt tagasi.

2.5. Täienduskoolituselt väljaarvamine

2.5.1. Akadeemial on õigus isik täienduskoolituselt välja arvata ja leping kohe üles öelda juhul, kui isik on rikkunud akadeemia õppekorralduse reegleid, sh käitunud koolitusel vääritult (nt eksinud üldtunnustatud käitumisnormide vastu) või rikkunud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja/või akadeemilisi tavasid.

2.5.2. Punktis 2.5.1 sätestatud juhul saadab akadeemia isikule sellekohase teate e-postiga ja koolitustasu ei tagasta.

2.6. Täienduskoolituse tunnistuse või tõendi väljastamine

2.6.1. Kui akadeemia hindas koolitusel õpiväljundite saavutamist ja isik need saavutas, väljastab akadeemia talle täienduskoolituse tunnistuse.

2.6.2. Kui akadeemia ei hinnanud koolitusel õpiväljundite saavutamist või kui isik neid ei saavutanud, väljastab akadeemia talle täienduskoolituse tõendi.

2.7. Isiku õigused ja kohustused

2.7.1. Isikul on õigus:

2.7.1.1. saada akadeemialt teavet õppe sisu ja korralduse kohta;

2.7.1.2. osaleda õppekavas ettenähtud õppetegevuses;

2.7.1.3. saada õppekavas ettenähtud õppematerjale;

2.7.1.4. kasutada akadeemia raamatukogu;

2.7.1.5. saada täienduskoolitusel osalemist ja selle läbimist tõendavad dokumendid kehtiva korra alusel.

2.7.2. Isikul on kohustus:

2.7.2.1. tasuda täienduskoolituse eest käesolevas korras sätestatud tingimustel;

2.7.2.2. täita õpet läbides õppekava nõudeid;

2.7.2.3. järgida akadeemias kehtivaid õppekorralduse reegleid;

2.7.2.4. järgida üldtunnustatud akadeemilisi käitumisnorme ja tavasid ning akadeemia hoones kehtestatud nõudeid;

2.7.2.5. anda akadeemiale viimase nõudmisel kursuse kohta kirjalikku tagasisidet;

2.7.2.6. täita muid lepingu tingimusi.

3. TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

3.1. Täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel tugineb akadeemia Euroopa kõrghariduse täienduskoolituse kvaliteediraamistikule.

3.2. Akadeemia tegevused täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel:

3.2.1. arendada süsteemselt täienduskoolituse programme ja õppekavu, kaasates protsessi sidusrühmade esindajaid;

3.2.2. kaasata õppeprotsessi professionaalseid koolitajaid ja toetada nende professionaalset arengut;

3.2.3. täiustada pidevalt õpikeskkonda, õppevorme ja -meetodeid ning õppekorraldust;

3.2.4. analüüsida kord aastas õppeprotsessi, -korraldust ja -kavu;

3.2.5. arendada täienduskoolituse rahvusvahelistumist.

3.3. Õppekavade kvaliteedi tagamine

3.3.1. Õpingute alusdokument on õppekava. Õppekava koostatakse täiskasvanute koolituse seaduse, täienduskoolituse standardi ja kutsestandardi nõuete alusel.

3.3.2. Õppekavas on määratletud:

3.3.2.1. õppekava nimetus eesti ja inglise keeles;

3.3.2.2. õppekava rühm;

3.3.2.3. õppekava juht;

3.3.2.4. õppekava kinnitamise andmed;

3.3.2.5. õppekava maht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

3.3.2.6. õppekeel;

3.3.2.7. õppekava eesmärk;

3.3.2.8. õpiväljundid eesti ja inglise keeles;

3.3.2.9. õpingute alustamise tingimused juhul, kui need on õpiväljundite saavutamise eeltingimus;

3.3.2.10. koolituse juhendaja kvalifikatsioon, õpi- või töökogemuse kirjeldus;

3.3.2.11. õpikeskkonna kirjeldus;

3.3.2.12. õppematerjalide loend juhul, kui need on õppekava läbimiseks ette nähtud;

3.3.2.13. õppe sisu;

3.3.2.14. nõuded õppekava lõpetamiseks ja lõpetamisel väljastatavad dokumendid.

3.3.3. Õppekavale määratakse selle väljatöötamise käigus õppekava juht, kes vastutab täienduskoolituse sisulise kvaliteedi eest.

3.3.4. Õppekava mahuga üle 80 akadeemilise tunni kinnitab akadeemia senat.

3.4. Täienduskoolitusega seotud juhendajate kvaliteedi tagamise meetmed

3.4.1. Juhendajal on kõrgem erialane haridus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja või õpetaja kutse.

3.4.2. Juhendaja töö kvaliteeti hindab avatud akadeemia õppijate tagasiside ja vajaduse korral juhendaja eneseanalüüsi põhjal.

3.5.  Õpikeskkonna kvaliteedi tagamise meetmed

3.5.1. Täienduskoolitus korraldatakse selleks sobivates ruumides, kus on olemas õppetööks vajalikud vahendid.

3.5.2. Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

3.6. Õppe kohta tagasiside kogumine

Täienduskoolituse lõpus kogub koolituse korraldaja õppijatelt ja juhendajalt tagasisidet ning teeb selle põhjal vajaduse korral muudatusi koolituse sisus ja korralduses ning kavandab õppekava arendust.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja

4.1.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Kunstiakadeemia (registrikood 74000624, aadress Põhja pst 7, 10412 Tallinn, telefon +372 626 7301, e-post artun@artun.ee). Akadeemias lahendab isikuandmete töötlemisega seonduvaid küsimusi andmekaitsespetsialist (e-post andmekaitsespetsialist@artun.ee).

4.1.2. Isikuandmete volitatud töötlejad on Maksekeskus AS (registrikood 12268475, aadress Niine 11, 10414 Tallinn), AS LHV Pank (registrikood 10539549, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn), AS SEB Pank (registrikood 10004252, aadress Tornimäe 2, 15010 Tallinn) ja Swedbank AS (registrikood 10060701, aadress Liivalaia 8, 15040 Tallinn), kellele akadeemia edastab isikute makseandmeid. Akadeemia edastab isikuandmeid andmete volitatud töötlejale temaga sõlmitud lepingu alusel. Volitatud töötleja on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Lisaks võidakse edastada isikuandmeid teistele volitatud töötlejatele, nt IT-teenuse osutajatele, kui seda on vaja registreerimiskeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

4.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

4.2.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on koolitusele registreerumisel isikuga sõlmitud leping.

4.2.2. Koolitusele registreerudes annab isik nõusoleku:

4.2.2.1. enda isikuandmete töötlemiseks käesoleva korra ja isikuandmete kaitse seaduse alusel;

4.2.2.2. soovi korral e-posti aadressi ja telefoninumbri kaudu koolituspakkumiste saamiseks;

4.2.2.3. täienduskoolitustest fotode ja videote tegemiseks ning nende käesolevas korras sätestatud viisil kasutamiseks.

4.3. Töödeldavad isikuandmed ja isikuandmete töötlemise eesmärk

4.3.1. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh nende kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eelnimetatud tegevust, sõltumata nende tegemise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

4.3.2. Akadeemia töötleb järgmisi isikuandmeid:

4.3.2.1. nimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress;

4.3.2.2. arvelduskonto number;

4.3.2.3. teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

4.3.2.4. andmed isiku esitatud avalduste ja pöördumiste kohta;

4.3.2.5. registreerimiskeskkonna kasutaja IP-aadress või muud võrguidentifikaatorid;

4.3.2.6. koolitustest tehtud fotod, videod jm salvestised.

4.4. Akadeemia töötleb isikuandmeid selleks, et:

4.4.1. identifitseerida isik;

4.4.2. täita isiku ees lepinguga võetud kohustusi;

4.4.3. suhelda isikuga, sh saata talle teateid ja isiku soovil ka koolituspakkumisi;

4.4.4. hallata ja analüüsida kliendibaasi sihiga parandada täienduskoolituse kvaliteeti, kättesaadavust ja koolituste valikut ning teha paremaid koolituspakkumisi;

4.4.5. koostada ostetud koolituste ülevaateid ja analüüsida koolituseelistusi;

4.4.6. teha rahulolu-uuringuid;

4.4.7. tagada lepingust tulenevate maksekohustuste täitmine, sh esitada nõudeid seaduses sätestatud õiguskaitsevahendite rakendamisel;

4.4.8. osutada registreerimiskeskkonna teenust ja teha veebikasutusstatistikat;

4.4.9. reklaamida akadeemia täienduskoolitusi ja jagada koolitusteavet avalikkusele;

4.4.10. teha isikule isikuandmete ja ostetud koolituste analüüsi alusel personaalseid pakkumisi.

4.5. Isikuandmete säilitamine ja neile juurdepääs

4.5.1. Isikuandmeid, millele õigusaktidest ei tulene pikemaid säilitustähtaegu, säilitatakse kuni võimalike nõuete aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse vähemalt seitse aastat.

4.5.2. Isikuandmeid hoitakse akadeemia serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taseme on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning Ameerika Ühendriikide ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitsekilbi (ingl privacy shield) raamistikuga.

4.5.3. Juurdepääs isikuandmetele on akadeemia töötajatel, kes on seotud koolituslepingute täitmise, koolituste ostuajaloo haldamise, isikute avalduste ja taotluste lahendamise ning registreerimiskeskkonna tehniliste küsimuste lahendamisega.

4.5.4. Akadeemia rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

4.6. Isiku õigused

4.6.1. Isikul, kelle isikuandmeid akadeemia töötleb, on kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh õigus:

4.6.1.1. saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta 14 tööpäeva jooksul alates akadeemiale kirjaliku avalduse esitamisest;

4.6.1.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

4.6.1.3. võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmeid töödeldakse isiku nõusoleku alusel, nt keelata enda kontaktandmete kasutamine reklaami ja pakkumiste saatmiseks;

4.6.1.4. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui see ei ole seaduse alusel lubatud;

4.6.1.5. nõuda enda isikuandmete kustutamist. Akadeemia vastab kustutamistaotlusele 30 päeva jooksul ja täpsustab vastuses ka andmete kustutamise ajavahemiku;

4.6.1.6. taotleda e-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmist. Akadeemia vastab andmete ülekandmise taotlusele 30 päeva jooksul. Akadeemia tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikut, millised andmed üle kantakse;

4.6.1.7. pöörduda akadeemia, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole juhul, kui isik leiab, et tema isikuandmeid töödeldes on rikutud tema õigusi.

4.6.2. Nimetatud õiguste teostamiseks tuleb isikul pöörduda akadeemia andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitsespetsialist@artun.ee.

4.7. Akadeemial on õigus:

4.7.1. kontrollida isiku avaldatud isikuandmeid ning täiendada neid andmetega, mis on saadaval avalikest ja muudest õiguslikul alusel ligipääsetavatest allikatest;

4.7.2. avaldada seadustes sätestatud kohustuste täitmise eesmärgil isikutega seotud andmeid, sh isikuandmeid. Akadeemia ei võõranda, rendi ega anna isikuandmeid muul viisil kolmandatele isikutele üle või nende kasutusse;

4.7.3. salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi ning vajaduse korral kasutada neid toimingute tõendamiseks;

4.7.4. valmistada koolitustest foto- ja videomaterjale.

4.8. Vaidluste lahendamine

4.8.1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse akadeemia andmekaitsespetsialisti vahendusel. Kui lahendust ei saavutata, on isikul õigus pöörduda järelevalveasutuse või kohtu poole.

4.8.2. Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon (e-post info@aki.ee).

5. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

5.1. Intellektuaalomandi õigusi reguleerib üldiselt dokument „Eesti Kunstiakadeemia intellektuaalomandi käsitlemise kord. Õppetöö käigus loodud teoste autoriõiguste kuuluvus, teostamine ja varaliste õiguste käsutamine“. Täpsemalt sätestatakse intellektuaalomandiga seonduv lepingus või isiku ja akadeemia vahelises kirjalikus kokkuleppes.

5.2. Akadeemial on õigus:

5.2.1. kasutada isiku koolitusel loodud teostest tehtud fotosid, videosalvestisi ja muus vormis jäädvustusi akadeemia, selle teenuste, ürituste jm kajastamisel, sh reklaamimisel;

5.2.2. võtta isiku teoseid hoiule, arvata neid oma metoodilise fondi koosseisu ja kajastada neid vastavates nimekirjades.

5.3. Isik on kohustatud:

5.3.1. mitte rikkuma teiste autorite ega asjassepuutuvate kolmandate isikute õigusi täienduskoolitusel teoste loomisel ning teose loomise tulemusena tekkinud autoriõiguste kasutamisel, võõrandamisel ja/või kasutusse andmisel;

5.3.2. küsima täienduskoolitusel enda loodud teose avaldamiseks akadeemia ja kaasautori(te) luba. Selles, kas ja kuidas märgitakse teose avaldamisel ära autori(te) andmed, peab isik leppima iga kord eraldi kokku teis(t)e autori(te)ga;

5.3.3. avaldama täienduskoolitusel loodud teose igal juhul ja iga kord märkega „Teos on valminud õppetöö käigus Eesti Kunstiakadeemia juhendaja eestvedamisel“;

5.3.4. mitte rikkuma õppetöö käigus saadud õppematerjalide autorite õigusi. Keelatud on õppematerjali avaldada, edasi anda ja levitada avalikkusele (sh internetti üles laadida ja/või seal edastada) õppetööga mitteseotud isikutele jt juhul, kui õppematerjali autor ei ole andnud selleks otsesõnalist ja selget nõusolekut. Selle nõusoleku saab anda nii isiklikult kui ka üldisena (nt märkega õppematerjalil), sealhulgas sellega, et õppematerjali autor ise on selle avaldanud internetis piiramatule isikute hulgale. Vabavarana mittekäsitatava ja autoriõigusega kaitstud õppematerjali töötlemise õigus on ainult autoril endal või tema volitatud isikul.

6. MUUD SÄTTED

6.1. Akadeemia ja isik vahetavad lepinguga seotud teateid e-posti teel.

6.2. Lepingu rikkumisest tulenev nõue esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.3. Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Täienduskoolitusele registreerumisega kinnitab isik, et on käesoleva korra läbi lugenud ja sellest täielikult aru saanud ning kohustub täitma täienduskoolituse õppekava ja lepingut käesolevas korras sätestatu alusel, järgides selles viidatud akadeemia õigusakte.