Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

EKA kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Eesti Kunstiakadeemia on juriidiline isik, registrikoodiga 74000624, asukohaga Põhja pst 7, 10412 Tallinn.

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda paremat teenust.
Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigile kehtivas õiguses ette nähtud viisidel. Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigile kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, tarnijatele, klientidele, teenuseosutajatele ja teistele osapooltele, kellel on juurdepääs Eesti Kunstiakadeemia poolt töödeldavatele isikuandmetele.
Käesolevates kasutustingimustes ja privaatsuspoliitikas sisalduv teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt. äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega juriidilise isiku esindajana, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.

MIKS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Me kogume ja kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenust, täita teiega sõlmitud lepinguid ning järgida seadustest tulenevaid kohustusi isikuandmete kogumisel ja säilitamisel.

See tähendab, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui: 
olete andnud meile nõusoleku kasutada oma isikuandmeid;
te olete sõlminud meiega lepingu või kaalute selle sõlmimist;
toimub personaalne õppenõustamine;
koostatakse või edastatakse suunatud pakkumisi;
viiakse läbi rahulolu-uuringuid;
tagada õigustatud huvi realiseerimine, mis on kooskõlas Euroopa Liidus (EL) kehtestatud andmekaitse reeglitega;
see on meie juriidiline kohustus, mis võib tuleneda näiteks järgmistest õigusaktidest:
võlaõigusseadus;
maksukorralduse seadus;
maksualase teabevahetuse seadus;
raamatupidamise seadus jms;
see on vajalik Eesti Kunstiakadeemia õigustatud huvides sh. õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamiseks või otseturunduse eesmärkidel. Me teeme seda ainult juhul, kui meie vastav huvi on ilmselgelt kaalukam teie huvist teie isikuandmeid mitte töödelda;
kui te suhtlete meiega juriidilise isiku esindajana, siis sõltuvalt meie suhtluse sisust ja ulatusest, võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ning teenuste pakkumiseks; kehtivate õigusaktide täitmiseks;
asjaajamise otstarbel, sh meie süsteemide, platvormide ja muude digitaalsete rakenduste turvamiseks, toetamiseks ja korrashoiuks;
piisava turvalisuse tagamiseks meie ruumide külastamisel;
kuritegude vältimiseks vajalike kontrollide läbiviimiseks.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?

Oma igapäevases tegevuses töötleb Eesti Kunstiakadeemia erinevaid isikuandmeid, sh:
töötajate isikuandmeid (olemasolevate, minevikus olnud ning tulevaste töötajate andmeid);
tudengite andmeid;
veebilehe külastajate andmeid;
koostööpartnerite andmeid.

Eriliiki isikuandmed

Eesti Kunstiakadeemia ei kogu oma tegevuses isikuandmeid milleks on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
Eesti Kunstiakadeemia kogub oma tegevuses eriliiki isikuandmeid vaid juhul, kui vajame neid selleks, et anda teile teenustega seoses nõu või pakkuda teile teenust. Eriliiki isikuandmete töötlemiseks küsime teilt sõnaselget nõusolekut, v.a juhul kui seadus annab meile õiguse töödelda eriliiki isikuandmeid ilma teie nõusolekuta (nt oma nõuete õiguslikuks maksmapanekuks).
Võime koguda ka muid isikuandmeid, kui seda on vaja selleks, et pakkuda teile konkreetseid teenuseid või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuste osutamisega, sh järgmisteks tegevusteks:
meie teenuste ja tegevuse arendamine ja juhtimine;
teenuste turundamine;
isikusamasuse tuvastamine ja kontroll;
teie ja Eesti Kunstiakadeemia kaitsmine pettuse eest;
kehtivatele õiguslikele nõutele vastamine ja nende täitmine.
Me kogume andmeid otse teie käest või teie tegevusi jälgides, näiteks kui te:
täidate teenuste saamiseks taotlusi või muid vormeleid; 
esitate meile dokumente paberkandjal või läbi elektroonilise kirjavahetuse; 
helistate meile; 
kasutate meie kodulehte ja teenuseid; 
osalete meie uuringutes, küsitlustes või reklaamikampaaniates.
Me säilitame teie andmeid vaid seni, kuni see on vajalik sel eesmärgil, milleks me teie andmeid kogusime ja kasutasime.

KOLMANDAD ISIKUD JA TEIE ISIKUANDMED

Kolmandad isikud, kellele avaldame teie isikuandmeid

Mõningatel juhtudel võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:
kui te olete palunud meil seda teha;
kui seadus seda nõuab või lubab;
kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku.

TEIE ÕIGUSED

Enda isikuandmetega tutvumine

Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua me teie andmeid säilitame ning kellele ja mis ulatuses neid edastame. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid ja teiste isikute õigused nende privaatsusele.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.

Andmete parandamine või kustutamine

Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

Andmete kasutamise piiramine

Kui te leiate, et andmed, mis me oleme teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on teie huvidest kaalukamad.
Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui andmete kasutamiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatud teenuseid. Samuti jätkame teie isikuandmete kasutamist näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Andmete ülekantavus

Kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

KÜPSISTE KASUTAMINE VEEBILEHTEDEL (cookies)

Eesti Kunstiakadeemia kasutab oma veebilehtedel küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse teie seadmesse, kui külastate meie veebilehte.

Meie veebilehe kasutades annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele. Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, on teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Sellisel juhul aga ei saa me tagada, et kõik funktsioonid meie lehel teie jaoks korrektselt toimivad. Lisainfot küpsiste haldamise ja keelamise kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/
Küpsiste abil saame parandada teenuste kvaliteeti. Küpsiseid kasutame statistiliste andmete kogumiseks, kodulehe parendamiseks ja reklaamide personaliseerimiseks.
Eesti Kunstiakadeemia veebilehte külastades saavad teie seadmesse küpsiseid salvestada ka meie andmete analüüsi ja reklaami partnerid (Google Analytics, Facebook jms).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Eesti Kunstiakadeemia säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid viise.
Eesti Kunstiakadeemia tagab isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks.
Eesti Kunstiakadeemia kinnitab, et peab kinni Euroopa Liidus kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. Eesti Kunstiakadeemia teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses.
Juhul kui isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab Eesti Kunstiakadeemia tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.

TEAVITUSTE KASUTUSTINGIMUSED

Teavitused on tellijale suhtluskanalite kaudu saadetavad pakkumised, mis Eesti Kunstiakadeemia arvates võivad tellijale huvi pakkuda.
Teavitustest saab igal ajal loobuda. EKA e-maili teel saadetavatest teadetest ja uudiskirjadest loobumiseks on võimalik vajutada kirja lõpus olevale lingile.
Teadete või uudiskirjade saajatega liitudes annate nõusoleku oma isikuandmeid säilitada ja töödelda vastavalt meie reeglitele. Isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega.
Eesti Kunstiakadeemia käsitleb teie isikuandmeid EU andmekaitse ja muu isikuandmete kaitse seadusandlusele vastavalt.

TINGIMUSTE MUUTMINE

Eesti Kunstiakadeemia uuendab vajadusel kehtivaid Kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat. Muudatusi võivad põhjustada teenuste ja toimimistavade arendamine, seadusandluse muudatused. Soovitame kehtivate tingimustega regulaarselt tutvuda meie veebilehel.