Ülevaade

Eestis ainulaadsed erialad

Kunstiakadeemias on neli teaduskonda: arhitektuur, disain, kunstikultuur ja vabad kunstid. Neis koolitatakse nii kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi kui ka restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 3O erialal. Paljudel erialadel on Eestis võimalik omandada kõrgharidus vaid siin, seda nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel.

Rahvusvaheline õpe ja tunnustatud õppejõud

Õppejõududeks ja juhendajateks on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid, ajaloolased, teadlased. Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt esinema ka külalislektoreid partnerülikoolidest Eestist ja väliskõrgkoolidest. Ligi 7 % tudengitest sooritab osa õpingutest või praktikast vahetusüliõpilasena välismaal. Selleks on ülikool sõlminud üle 1OO partnerluslepingu välisülikoolidega üle maailma ning osaleb Erasmus programmis.

Huvitav õppekeskkond

Eesti Kunstiakadeemia hooned paiknevad Tallinna vana- ja kesklinnas jalutuskäigu kaugusel. Igal erialal on oma töökojad, ateljeed, stuudioruumid ja klassid, mida saavad kasutada ka teiste erialade üliõpilased. Kunstiakadeemial on põhjalik ja pidevalt täienev teadusraamatukogu, praktikabaasid Muhumaal Tamses ja Vijandimaal Heimtalis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ühine ühiselamu Tallinnas Kuhlbarsi tänaval.

Individuaalne õpe

Suure erialavaliku juures suudab akadeemia pakkuda individuaalset õppevormi, kus olulised märksõnad on inimlik aspekt ja õppejõudude isiklik mentorlus kogu õppetöö vältel. Osakonnad on omaette tugevad organismid, kuid võimaldavad ka omavahelist lõimumist ja interdistsiplinaarsust. Paljud erialad on tegutsenud katkematult juba ligi sajandi, seega on neil pikaajaline kogemus ja ajalooline järjepidevus ning samas on nad avatud eriala sees ja kaasaegses kunstis laiemalt toimuvatele muutustele.

Aktiivne loometegevus

Tavaks on saanud aktiivne näitustegevus. EKA G egiidi all korraldatakse üliõpilaste, õppejõudude, osakondade vm ühisnäitusi erinevatel pindadel Tallinnas ja sellest väljaspool. Lisaks toimub mitmesuguseid näituseid koostöös eriala professionaalidega ja omaalgatuslikult. Käivitunud on ka avatud loengute traditsioon erinevates osakondades ja ülekooliline loengusari “Lahkavad vestlused”, kuhu kutsutakse teiste distsipliinide esindajaid ja lektoreid. Toimub aktiivne kirjastustegevus: publitseeritakse nii õppejõudude koostatud raamatuid, õpikuid, artiklikogumikke kui ka eelretsenseeritavaid teoseid teadus- ja õppekirjanduse alalt ja muud.

Elukestev õpe

Elukestva õppe võimalusi pakub Avatud Akadeemia, kus saab osaleda täiendkoolituses, Suveakadeemias, Talveakadeemias ja nädalavahetustel erinevatel kunstikursustel.

Keda ootame õppima

Akadeemiasse on oodatud õppima motiveeritud inimesed, kes on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud, et veelgi enam arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet ja tegevusvõimalusi loova inimesena. Akadeemia eesmärk ja soov on, et selle kooli lõpetajad oleksid edaspidi võimelised edukalt ühiskonnas toimima ning töötama iseseisvate loojate ja mõtlejatena. Seetõttu on õppekavad üles ehitatud nii, et areneks üliõpilaste analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine. Iga erialaprogrammi juurde on põimitud ka tugev teooriaainete plokk, kus omandatakse teadmised filosoofias, kunstiajaloos, esteetikas ja võõrkeeltes. EKA bakalaureuseõppes õpib hetkel üle 6OO, magistriõppes ligi 3OO ning doktoriõppes 4O üliõpilast.

Eesti Kunstiakadeemiasse astujate hulk on tänavu kasvanud ennekõike välismaalt tulijate arvelt

Tänavu esitati Eesti Kunstiakadeemiasse 816 sisseastumisavaldust, mis on koguarvult ligi 4% rohkem kui mullu. Kahekordselt on aga kasvanud välismaalt EKAsse õppima soovijate arv – 2017 saabus välisriikidest enam kui 200 avaldust 53-st riigist, (2016. esitati 88 avaldust).

“Huvitav tendents on ka see, et aina enam naaseb koju välisriigis bakalaureusekraadi omandanud eestlasi, kes tahavad astuda meile magistrantuuri,” sõnab Eesti Kunstiakadeemia vastuvõtu spetsialist Helen Jürgens.

Bakalaureuseõppes on jätkuvalt kõige populaarsem õppekava graafiline disain, kuhu laekus 104 avaldust, teisel kohal on õppekava kunst, kolmandal arhitektuur ja linnaplaneerimine ning tootedisain ja neljandat kohta jagavad sisearhitektuur ja moedisain. Konkursi pingerida veidi erineb: 1. graafiline disain – 6,9 kohale, 2. moedisain – 5,4 kohale, 3. tootedisain – 3,9 kohale, 4. ehtekunst – 3,7 kohale ning 5. fotograafia – 3,6 avaldust ühele kohale. Alla õppekohtade arvu laekus avaldusi sepakunsti suunale ja klaasikunsti erialale ning tasulisse kujunduskunsti tsükliõppesse.

Magistriõppe peamine valik on disaini ja rakenduskunsti eestikeelne ja inglisekeelne õppekava, kuhu laekus kokku 50 avaldust kaheksale suunale, neist 15 avaldust välismaalt rahvusvahelisse programmi. Teisena soovitakse õppida kunsti ja kolmandaks on populaarsust kogumas teist õppeaastat alustav rahvusvaheline interaktsioonidisaini õppekava, kuhu laekus ligi 30 avaldust. Neljandal kohal on rahvusvaheline urbanistika õppekava 25 avaldusega. Magistriõppe konkursi pingerida on 1. interaktsioonidisain – 2,2 avaldust ühele kohale, 2. urbanistika – 2,1 kohale ja 3. kunst – 1,8 avaldust kohale. Magistriõppes on väiksemad konkursid kunstiteaduse ja visuaalkultuuri õppekaval, stsenograafias ja tootedisainis.

Doktoriõppesse esitati enim avaldusi (10 avaldust) kunsti ja disaini õppekavale, mida on ligi kaks korda rohkem kui mullu. Doktoriõppe vastu on huvi ka üldiselt pisut kasvanud, kuigi arhitektuuuri ja linnaplaneerimise õppekaval langes. Konkursi pingerida: 1. kunst ja disain – 5 avaldust ühele õppekohale (kokku 10 avaldust), 2. muinsuskaitse ja konserveerimine – 2,5 õppimisavaldust ühele kohale.

Vastuvõtukatsete lõplikud tulemused selguvad 17. juulil.

Kunstiakadeemiast

Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida ligi kolmekümnel erialal arhitektuuri-, disaini-, kunstikultuuri ning vabade kunstide teaduskonnas, paljudel neist saab Eestis kolmel astmel kõrghariduse omandada vaid siin. Kunstiakadeemia kuulub oma valdkonnas ainsa Ida-Euroopa ülikoolina maailma 200 tippülikooli hulka (QS TOP University Ranking 2016). EKA teeb koostööd maailma parimate ülikoolidega ning on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab siin õppijatele ja töötajatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse üks ellukutsuja ning osaleb aktiivselt riiklike disaini-, linnaplaneerimise-, hariduse- ja kunstistrateegiate väljatöötamises. Kunstiakadeemia tudengid ja õppejõud räägivad ja teevad aktiivselt kaasa ühiskonna ja elukeskkonna arendamises. Oma vilistlaste kaudu ja nendega koostöös esindab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskond Eesti Vabariiki olulistel rahvusvahelistel areenidel. www.artun.ee

Siia on oodatud õppima sotsiaalselt tundlikud, motiveeritud ning loovad mõtlejad.

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

MA sisseastumise õppekava

Vastuvõtu ajakava võõrkeelsetele õppekavadele

01.03.-03.05.2017 Välisriigis omandatud haridusega isikute avalduste ja dokumentide esitamine kui ei ole olemas ENIC/NARIC Keskuse kinnitust

15.-26.05.2017 Sisseastumiskatsed/vestlused võõrkeelsetel õppekavadel

01.06.2017 Vastuvõtu tulemuste teatamine

09.06.2017 Õppima tulemise kinnitamine

15.06.2017 Lepingute allkirjastamine ja tagastamine

15.06.2017 Õppeteenustasu esimese osamakse maksmise tähtaeg

03.07.2017 2017. aasta lõpetajate dokumentide esitamise tähtaeg

Avalduste esitamine eestikeelsetele õppekavadele (sh. meediagraafika)

19.-29.06.2017 kuni 23.59 Avalduste esitamine SAISis

28.-29.06.2017 kuni 16.00 Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst. 7

kell 10:00-16:00

Kohapeal toimuvad testid

30.06.2017 kell 11:00 Inglise keele test võõrkeelsetele õppekavadele kandideerivatele üliõpilaskandidaatidele, kellel puudub nõutud keeletest

Sisseastumiskatsed ja tulemused

03.-07.07.2017 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

11.07.2017 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 14.07.2017 Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 17.07.2017 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

Lepingute sõlmimine

16.08.-21.08.2017 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega eestikeelsetel õppekavadel Estonia pst. 7-530 kell 10.00-16.00

23.08.2017 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

25.08.2017 Üliõpilaste immatrikuleerimine

28.08.-08.09.2017 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

BA sisseastumise ajakava

Avalduste esitamine

01.03.-03.05.2017 Välisriigis omandatud haridusega isikute avalduste ja dokumentide esitamine kui ei ole olemas ENIC/NARIC Keskuse kinnitust

15.-26.05.2017 Sisseastumiskatsed/vestlused võõrkeelsetel õppekavadel

01.06.2017 Tulemuste teatamine

19.-29.06.2017 kuni 23:59 Avalduste esitamine SAISis eesti keelsetele õppekavadele

28.-29.06.2017 kuni 16:00 Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst. 7

kell 10:00-16:00

Kohapeal toimuvad testid

30.06.2017 kell 11.00 Matemaatika test neile, kellel puudub matemaatika riigieksam

30.06.2017 kell 11.00 Eesti keele test välisriigis keskhariduse omandanud kandidaatidele, kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus

30.06.2017 kell 15.00 Eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanutele, kelle puudub eesti keele riigieksami tulemus

Sisseastumiskatsed ja tulemused

03.-07.07.2017 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

11.07.2017 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 14.07.2017 Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 17.07.2017 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

Lepingute sõlmimine

16.08.-21.08.2017 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega Estonia pst. 7-530 kell 10:00-16:00

23.08.2017 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

25.08.2017 Üliõpilaste immatrikuleerimine

28.08.-08.09.2017 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega 

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink