Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikum (II grupp)

Foto 2020. aasta praktikumilt

Toote- ja teenusearenduse tasuta praktikumi on osalema oodatud kõik huvilised oma toote, teenuse või ideega, mida soovitakse arendada. Osalejad saavad UNILABi disainisprindina toimuva praktikumi käigus võimaluse siduda arendusprotsess ühe Eesti Kunstiakadeemia innovaatilise tipplabori tehnoloogiliste ning digitaliseerimise võimalustega. Registreeruda saab üksinda või kuni viieliikmelise meeskonnaga.

Praktikumis arendatakse tooted ja teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat. Selle käigus tehakse ühiselt läbi valitud toote ja teenuse disaini, prototüüpimise ja kasutajatestimise protsess, saadakse juhendamist ja tagasisidet ning õpitakse rakendama universaaldisaini põhimõtteid, metoodikat ja tööriistu. Arendusele valitakse koostöös osalejatega kuni 7 tööd.

 

Praktikum on loodud koostöös MTÜ Universaaldisaini labori ja Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemiaga. Seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu. Toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 

Õppemetoodika

Praktikumil toodete ja teenuste arenduseks rakendatav UNILABi disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet ja teenust ning kaardistada kasutajakogemust, tegemata suuri kulutusi.

Universaaldisain on lähenemisviis, mis aitab muuta tooted ja teenused erikohalduse vajaduseta sobivaks erinevatele sihtgruppidele. Näiteks võib see tähendada, et toode või teenus muudetakse paindlikumaks, lihtsamaks, kasutaja käitumist enam arvestavaks, vähem füüsilist pingutust nõudvaks jne. Disaini abil aidatakse neid inimesi, kelle jaoks varem oli probleemne või võimatu toodet või teenust kasutada. Ühtlasi parandab universaaldisain kasutuskogemust ka kõigil teistel.

Disainisprint toetub unikaalsele, Google Venturesi loodud ja ennast globaalselt tõestanud SPRINT-metoodikale, mis pakub võimaluse leida viie päevaga lahendus keerukale probleemile. Lugusid kogemustest Google Venturesi disainsprindi käigus arendatud toodete, teenuste ja  Comment start keskkondadega võib lugeda  Comment end SIIT.

Arendus toimub kolmel suunal

  • lõppkasutaja vajaduste integreerimine toote või teenuse arendusprotsessi
  • tehnoloogia integreerimine teenuse või toote arendusprotsessi
  • disainisprindi metoodika rakendamine kasutajakeskseks arenduseks

 

Kava

1. päev. Probleemi mõistmine. Kontekstist arusaamine ning disainiuurimuse planeerimine. Disainiuurimuse läbiviimine. Kasutaja vajaduste kaardistamine. Sellele järgmisel päeval toimub organiseeritud kohtumine kasutajatega.
2. päev. Tulemuste kaardistamine. Uurimustulemuste kaardistamine ja süntees. Fookuse valimine ja lähteülesande vormistamine.
3. päev. Ideede genereerimine. Lahendusideede väljatöötamine. Kasutuslugude visandamine.
4. päev. Tehnoloogia rakendamine. Tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine mentoritega. Digitehnoloogia prototüüpimise koolitus. Prototüübi ehitamine.
5. päev. Prototüübi testimine. Kasutajakogemuse testimine. Tagasiside kogumine. Muudatusvajaduste kaardistamine. Praktikumi sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda.

 

Praktikumi läbinu

● teab kasulikke ja rakenduslikke uusi metoodikaid (digi)tehnoloogia ja disaini rakendamiseks igapäevatöös
● teab universaaldisaini printsiipe ja rakendusvõimalusi ning on saanud praktilise kogemuse kasutajakesksest tootearendusprotsessist
● omab uut perspektiivi ärivõimaluste laiendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks läbi kaasava disaini
● oskab kaardistada ja analüüsida erinevate sihtrühma liikmete problemaatikat igapäevaelu tegevuste ja keskkonna tajumisel
● oskab hinnata, analüüsida ja rakendada disaini ja tehnoloogia võimalusi inimeste igapäevaelu hõlbustamisel, mitmekesistamisel ja inimeste suhestumisel ühiskonnaga
● oskab rakendada disainmõtlemist, saavutamaks püstitatud eesmärki

 

Hindamismeetod

Praktikumil osalemise eelduseks ja edukaks läbimiseks on kohustuslik võtta osa kõikidest kohtumistest ja praktikumi lõpus toimuvatest ettekannetest, mille sisuks on tiimitööna tehtud tööde esitlus ja arutelu. Praktikumi läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Pärast projekti lõppu (2021. aastal) korraldatakse avalik esitlus parimatest töödest. Sellest osavõtt on vabatahtlik, kuna tegemist võib olla konfidentsiaalsust nõudvate töödega ning korraldus sõltub osaleda soovijate arvust.

 

Juhendajad

 

Daniel Kotsjuba on disainer, kes on viimased kümme aastat tegelenud inimkeskse disaini ehk kõiki kaasava disaini praktiseerimise, arendamise ja levitamisega ning koolitamisega. Alates 2016. aastast on Kotsjuba Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas kaasava disaini kursuste külalisõppejõud. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse. Praegu töötab Kotsjuba avaliku sektori innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks.

 

Joel Kotsjuba on viimased viis aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearenduse ning strateegilise disaini rakendamise. Käesoleval ajal täidab ta Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Digiriigi arengu osakonnas teenusedisaini nõuniku rolli, keskendudes riigiüleselt digiteenuste arendamise kvaliteedi tõstmisele. Sellele eelnevalt töötas Joel teenusedisainerina disainiagentuuris Velvet vastutavas rollis strateegilise disaini, kasutajauuringute ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest.

 Aeg
:
8. novembril kell 10–17
9. november kell 10–13
15., 16., 17. novembril  kell 10–17
19. november  kl 10–13
Lõunastada on võimalik Eesti Kunstiakadeemia kohvikus või ümbruses asuvates toitlustuskohtades omal kulul.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: tasuta
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Enne registreerumist tutvu praktikumi osalemistingimustega põhjalikult siin.
Registreerumine: kuni 11. oktoober, tulemused saadetakse 25. oktoobril

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia