Praktikad

Lisaks igapäevasele õppetööle, mis on case study põhised, läbivad tudengid arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala õppeperioodi jooksul erisuguseid praktikaid

I kursuse praktikad:

Ehituspraktika, mille eesmärk on tudengitel luua terviklik ettekujutus arhitektuurse idee realiseerumisest alates arhitektuursest ideekavandist ja lõpetades kavandatu valmimisega, anda terviklik ettekujutus arhitekti rollist ja -ülesannetest ehitusprotsessis, mitmekesistada teadmisi ja praktilisi oskusi arhitektuurse ideekavandi täiustamisest tööprojektiks, et oleks võimalik kavandatu teostada ning anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ehitusprotsessi planeerimisest, juhtimisest ja teostusest, ohutustehnikast, meeskonnatööst ja rollijaotusest.

Mõõtmispraktika, mis annab praktilised hoonete mõõdistamise ja dokumenteerimise oskused, üldteadmised ja ettekujutuse pärandarhitektuurist ja –maastikust, üldise ettekujutuse külade struktuurist, taluhoonete paigutusest maastikus ja ehituspõhimõtetest.

Geodeesiapraktika, mille eesmärgiks on anda oskused objekti rekognosseerimisest, nullhorisondi väljamärkimisest, abrissi koostamisest, kõrguste määramisest ja horisontaalmõõdistamisest.

II kursuse praktikad:

Vaatluspraktika eesmärgiks on a) vaadelda, kogeda, näha ja aru saada nii ajalooliselt, topograafiliselt, institutsionaalselt kui igapäevaselt kasutuselt mitmekihilise moodsa linna ruumilisest ja logistilisest toimimisest, b) näha ja aru saada (avalike) ruumide kasutamise erinevustest ööpäeva tsüklis, mõista ruumi mõju selles toimuvale ja näha tegevuste mõju ruumile, c) näha logistilist ja institutsionaalset süsteemi ja tunnetada selle muutust erinevatel ajastutel ja erineva eesmärgiga loodud (avalikes) ruumides, d) sõbruneda ajalooga, mis pelgalt raamatust õppides jääb võõraks intellektuaalseks teadmiseks.

Maali ja joonistamise praktika jooksul täiendatakse maalialaseid kujutamisoskuseid stuudiotööst erinevates tingimustes (välisvalgus, pidevalt muutuvad loodusseisundid), mõtestatakse lahti loodusvormide ja motiivide kujutamisvõimalused, arendatakse analüütilist ja sünteesivat hoiakut kujutava motiivi valikul.

III kursuse praktikad:

III kursusel käiakse ehitusplatsi praktikal, et kogeda ehituse kulgu, sellega kaasnevaid probleeme, ehitusplatsi ülesehitust ja seal toimivaid hierarhilisi võrgustikke. Lisaks tutvumisele ehitusplatsi kui töökohaga on oluline ka tähele panna ehituse juhtimise protsessi.

IV kursuse praktikad:

IV kursuse suvel ootab tudengeid kohustuslik büroopraktika, mille käigus tutvutakse arhitektuuribüroo töö ülesehituse, sisemise struktuuri, arhitektuurse projekti koostamise erinevate staadiumite ja arhitektuuribüroo juhtimisega. Praktika annab ka kogemuse koostööst teiste sidusettevõtetega nagu inseneribürood ja ehitusettevõtted.