Erialast

Värvusõpetuse kollaaž. Autor: Katriann Kaasik. Juhendaja: Katrin Kaev
Moedisaini korralduse põhiteemad on seotud terviku loomisega, peamiselt rõivastuse valdkonnas.
Stilistika kui vastavalt olukorrale detailide organiseerimine parimaks kombinatsiooniks kätkeb endas nii kunsti, moe, rõivadisaini, disaini, nii ajaloo kui kaasaegse ühiskonna üldist mõistmist, suhestumist ning realiseerimist soovitud tulemuse näol.
Õppetöö käigus omandatakse teadmised moedisaini korralduse põhitõdedest ja visuaalse kommunikatsiooni olemusest. Antakse spetsiifilised oskused tegutsemaks erinevates valdkondades: moeajakirjandus, moekaubandus, tele- ja reklaamitööstus. Samas suunatakse üha rohkem tähelepanu ettevõtlusele ning terviku loomisega seotud valdkondadele ja õppekava eesmärk on lisaks teadmistele pakkuda tudengitele erinevate koostööprojektide kaudu reaalseid väljundeid tuleviku ameti valimisel.
Üliõpilased saavad teadmised moe ajaloolisest struktuurist lokaalses, rahvusvahelises ja globaalses kontekstis, mis annavad tugeva põhja iseseisvaks loominguliseks karjääriks, asumaks iseseisvaks ettevõtjaks, koostööks ettevõtete ja loovprojektidega. Teoreetiliste ainete kõrval teostatakse pidevalt praktilisi ülesandeid, mis arendavad vilumust ning pakuvad juba kooliajal põhjaliku praktilise ettevalmistuse edasiseks eluks.
Toetavaid ja täiendavaid valikaineid saab võtta ka teistest õppekavadest nii sessioonõppes (tsükliõppes) kui päevaõppes.
Eriala toetavaid ja täiendavaid valikaineid saab võtta nii sessioonõppes (tsükliõppes), päevaõppes ja ka teistest õppekavadest. Avatud on erinevad võimalused välisõpinguteks Erasmus+ jt programmide kaudu.

Moedisaini korralduse BA eriala õppekava läbinu

– mõistab moedisaini korralduse valdkonna arenguid, toimemehhanisme ja funktsioone ühiskonnas;
– tunneb ja väärtustab eriala ajaloolist tausta;
– mõistab arenguid kaasaegses kunstis ja disainis;
– orienteerub kunsti- ja disainialases terminoloogias ja teoorias;
– hindab kriitiliselt erialalist informatsiooni, enda ja teiste loomingut;
– genereerib loomingulisi ideid, pakub uudseid ja huvitavaid lahendusi nende teostamiseks;
– oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas;
– omab väga heal tasemel analüüsi-, sünteesi- ja hindamisoskust;
– väärtustab professionaalseid ja eetilisi hoiakuid ning teadvustab erialalise tegevuse rolli ühiskonnas;
– mõistab kultuurivaldkonna toimemehhanisme ühiskonnas;
– analüüsib ja mõtestab tarbimisühiskonnas toimuvaid protsesse;
– omab iseseisvat õppimisvõimet;
– on võimeline töötama nii individuaalselt kui ka meeskonnas;
– väljendab end arusaadavalt nii verbaalselt kui kirjalikult.